Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_8ba39066fa3f3461094fa7c6f61709b0, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
15.3. Характеристика особливостей основних соціотипів : Управління персоналом : Бібліотека для студентів

15.3. Характеристика особливостей основних соціотипів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 

Загрузка...

Таким чином, кожна людина може бути віднесена до одного із 16 соціотипів. Це набагато більше, а ніж поділ людей за типами темпераменту. Розуміння особливостей того чи ін-шого соціотипу допомагає передбачати поведінку людей, про-гнозувати її взаємовідносини з іншими людьми, формувати та регулювати їх.

3 метою зручності визначення особливостей соціотипів, кож-ний із 16 соціотипів наділяється псевдонімом відомої особистості (таблиця 15.1).

Таблиця15.1

СОЦЮНІЧНІ ТИПИ ОСОБИСТОСТЕЙ

 

Назви типів   с7™    ■ЇЇ=£,  Псевдонім

Логіко-сенсорний екстраверт         ЛСЕ    ETSJ    Штірліц

Логіко-сенсорний інтроверт           ЛСІ     ITSJ     Горький

Сенсорно-логічний екстраверт      СЛЕ    ETSP   Жуков

Сенсорно-логічний інтроверт        СЛІ     ITSP    Габен

Етико-сенсорний екстраверт          ЕСЕ     EFSJ    Гюго

Етико-сенсорний інтроверт            ЕСІ      IFSJ     Драйзер

Сенсорно-етичний екстраверт       СЕЕ     EFSP   Наполеон

Сенсорно-етичний інтроверт         СЕІ      IFSP    Дюма

Логіко-інтуїтивний екстраверт       ЛІЕ      ETNJ   Лондон

Логіко-інтуїтивний інтроверт         Лїї        ІТЮ    Робесп'єр

Інтуїтивно-логічний екстраверт     ІЛЕ      ETNP  Дон Кїхот

Інтуїтивно-логічний інтроверт       ШІ       ITNP   Бальзак

Етико-інтуїтивний екстраверт        ЕІЕ      EFNJ   Гамлет

Етико-інтуїтивний інтроверт          ЕІІ       IFNJ    Достоєв-ський

Інтуїтивно-етичний екстраверт      ІЕЕ      EFNP  Гекслі

Інтуітивно-етичний інтроверт        ІЕІ       IFNP   Єсенін

Розглянемо деякі характерні особливості соціотипів. Інтуїтивно-логічний екстраверт (Дон Кїхот) є схильним до аб-

спрямовує на досягнення мети.

Може бути добрим організатором, гармонічно взаємодіє з ко-лективом, визначаючи перспективні щлі. В екстремальних ситуа-ціях діє рішуче, доводячи справу до завершення. Однак, невпев-нений в питаннях етики, боляче реагуючи на зауваження з цих аспектів.

Сенсорно-етичний інтроверт (Дюма) - неперевершений ес-

^Г=р=^^

вати нераціональні дії, важко вдається таким людям також доці-льно спланувати послідовність дій.

Логіко-інтуїтивний інтроверт (Робесп'єр) володіє міцною ло-гікою, намагаючись дійти до першопричини, зрозуміти устрій

Етико-сенсорний екстраверт (Гюго) є дуже емоційною осо-бистістю, неперевершено відчуває настрій інших людей, зна-ходиться у світі емоцій та настрою. Намагаеться бути діловою людиною, демонструючи оточуючим свою розсудливість, здо-ровий глузд. Надає великого значення кар’єрі; постійно чимось зайнятий. Може запізнюватися, однак боляче реагує на заува-ження.

Етико-інтуїтивний екстраверт (Гамлет) емоційно сприймає дійсність, відчуваючи настрої людей. Добре орієнтується у часі, своечасно викоУнуе необх^ну роботу. ЙамРагае?ься ^еал^атися^ в роботі, високо цінить репутацію. Схильний дискутувати щодо вигідності або невигідності тих чи інших дій, загострюючи увагу на оплаті праці. Відчуває невпевненість у своїй зовнішній есте-

практику і може їх реалізувати. Зібраний, може чітко виконувати скРладнуУТа високото'чну р'оботу. Не'терпить порушення зав/дено-го ним порядку, може бути владною людиною. Для себе встанов-лює етичні нормативи. До людей відноситься із визначеною обе-режністю. Боляче сприймає обговорення його власних здібносТей. Добре почуває себе у гармонійній емоційній атмосфері.

І^уїтіно-етич/ий Гнтроверт (Єсенш) в.дчува^инамжу по-

до співчуття, інколи сентиментальний. Нелегко вирішує питання

ділової вигоди та доцільності. Заняття у сфері виробництва, еко-номіки можуть бути для таких людей важкими.

синах людей, уникає розмов про почуття.

Лопко-ш^тивниі eKCTpaLpT (Лондон) - неперевершений знавець з питань ділової активності, відчуває вигідність, перспек-тивність, схильний до ризику. Динамічна, діяльна, оптимістична людина. При сшлкуванні формує позитивні емощї, оживляє ат-мосферу бесіди. Намагається постійно бути вольовим та наполег-

ЛТТМико-сенсорний штроверт (Драйзер) - добрий знавець люд-ських стосунків. Дотримується власного морального кодексу, тонко відчуває ставлення до нього людей, швидко реагує на змі-ни. Вольова, наполеглива, впевнена у собі людина, також вимог-лива до інших. Намагається бути логічним, послідовним, схиль-ний до точних наук та техніки. Однак потребує порад щодо питань ділової вигоди та ефективності.

Інтуїтивно-логічний інтроверт (Бальзак) добре розуміє дина-міку подій, виділяючи головні тенденції та передбачаючи майбу-тнє. У своїй діяльності керується принципами раціональності та доцільності подій; детально аналізуючи проблеми різної склад-ності. При спілкуванні цікавиться проблемами естетики, красоти, гармонії. Схильний сприймати поради, які стосуються вдоскона-лення його власних вольових якостей.

Сенсорно-етичний екстраверт (Наполеон) володіє незалежніс-тю, впевнений у собі, може упідлеглювати людей своїм впливом. Любить перебувати в центрі уваги, демонструє зацікавленість при спілкуванні. Інколи проявляє нелогічність у діях та думках, оддак не вУизнае свою непріоту. He може об'ект'ивно роз^атися^ у складних проблемах. При прийнятті рішень керується вигідніс-тю та економічністю.

Інтуїтивно-етичний екстраверт (Гексл!) здатний швидко та ві-рно формувати уяву про людеи. Легко вступає у контакти з не-знайомими людьми, формує позитивні взаємовідносини, уміло вирішує конфліктні ситуації. В екстремальних ситуаціях діє впе-внено, приймаючи на себе функції лідера. Однак важко визначає об'єктивні закономірності подій, їх причини та можливі наслідки.

Потребує допомоги у створенні атмосфери красоти та гармонії. При оцінці явищ виходить з позиції доцільності та економічної

Тенсорно-логічний інтроверт (Габен) - неперевершений ес-тет. Має власну думку про те, що є красивим, а що є не красивим. У своїх діях керується принципом раціональності. Уміє отриму-вати реальну вигоду навіть із малокорисних об'єктів. При спілку-ванні стримує свої емоції, а в моменти кризи може демонструва-ти негативні свої емоції.

а ніж відносини людей до нього. Невгамовний творець добрих

во необхідним для нього є розуміння доцільності, вигідності ре-чей та дій. Сприймає поради щодо цього від людей, які дійсно знаються на цих проблемах.

Логіко-сенсорний екстраверт (Штірліц) добре розуміється на проблемах, що зв'язані з досягненням максимаІьної ефективнос-

себе та оточуючих, з повагою відноситься до останніх. Зовні спо-кійний, але весь час зайнятий роботою. He легко йому також вда-ється складання довгострокових планів.

Таким чином, врахування особливостей різних соціонічних

проектуючи можливі наслідки взаємовідносин людей різних со-ціотипів [26]. Це звичайно є цінним для практичного застосуван-ня при формуванні колективів та управлінні персоналом.

?Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_8ba39066fa3f3461094fa7c6f61709b0, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0