Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
13.2 Визначення компенсаціи та пільг : Управління персоналом : Бібліотека для студентів

13.2 Визначення компенсаціи та пільг


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 

Загрузка...

Відомо, що працівники свою працею формують також прибуток підприємства, тому в процесі винагороди вони мають отримувати свою долю із прибутку. Це може здійснюватися безпосередньо через участь у статутному капіталі та отримання ди-відендів, а опосередковано- через відрахування до фондів сти-мулювання, а також соціального та пенсійного.

Існуючі різні моделі дають можливість усувати протиріччя інтересів між працівниками, підприємствами та інвесторами або засновниками підприємства. Важливими перевагами цих заходів є також встановлення зв'язків довіри між підприємствами та працівниками та зумовлюване цим зростання продуктивності праці та ідентифікації; формування іміджу організації в суспіль-сТРВ1 ха серед поФТенЦ1йнФихРпрУетенденТ1в /а роботу. Окрш'цього, участь працівників у капіталі у порівнянні з виплатами заробіт-ної плати, дають можливість підприємству на початковому етапі його становлення не здійснювати відтоку фінансових коштів. Негативно може впливати на інших утримачів паїв додатковий вплив працівників (одночасно і володарів капіталу) при розпо-

Д1ЛНаряду™Узаробітною платою з метою формування ефективно-го механізму мотивації до праці відповідно до правових, тариф-но-договірних та добровільно взятих на себе зобов'язань органі-зації гарантують ще додаткові компенсації та пільги. Прикладом цього можуть бути:

—        допомоги по соціальному забезпеченню (при захворюван-нях, виході на пенсію, при нещасних випадках, з сімейних обста-

—        допомога для навчання та отримання або підвищення ква-

-пільгове харчування;

—        пільгові місці у дитячих садках;

—        відомчі будинки відпочинку та спортивні споруди;

—        забезпечення житлом;

—        компенсація транспортних витрат та інше.

Звичайно перелік можливих пільг та компенсацій повинен своєчасно переглядатися, враховувати бажання, потреби працю-ючих, а також відповідати можливостям підприємства.

Слід зазначити, що в сучасних умовах послаблення державно-го контролю за здшсненням відповідної винагороди пращ найма-них працівників (дуже обмеженого до рівня його практичної від-сутності) деякі організації застосовують також інші форми в'инагоро^ди працюіим. Як позитивій моменх, заслуговуХй на увагу, можна назвати те, що деякі фірми повністю чи частково компенсують витрати на навчання персоналу, підвищення квалі-фікації.

y свій людський капітал шляхом фінансування навчання своїх

доводами з теорії економічного зростання, але конкретними прикладами, зокрема пр.блемами соціально-економічного роз-

ИТТ^Т™аГстРГкого старіння сільського населення та високої смертності сільських чоловіків, особливо з числа трак-тористів, а також дуже високого рівня зношеності машинно-тракторного парку і поповнення його одиничними екземпля-

вГ^т™^^^^^

„ий £еха„ізатор ве тільки „е забезпечує зростання продФуКг„в-ності праці, а й спричиняс значні збитки через зб.ьшення пе-

=\"ре=^^)^^

необхідними кадрами директор BAT і до сьогодні залучає на ^=!ЛаГвГ„™^^^

ss5£S53S5S£2

ємствах. Специфічнісїь людського капіталу визначається тим, що він може бути використаним саме у певному місці. Специ-фічними можуть бути знання та здібно,ті механізатора, який працює на складній техніці (підготовка змішування, роздача ко)мів), що дозволяє йому самостійно обслуговувати (годува-THUUO 500 гол. вел„Укої рогатої худо£ в од„о„у з „V азовських ТОВ Запо—ізьк0ї області та отримувати заробітну

=ф"ч„Гз„12„^

™:™Z7fz™?^: cS="'та за рахунок шдпри~