Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
12.3. Управління діловою кар’єрою : Управління персоналом : Бібліотека для студентів

12.3. Управління діловою кар’єрою


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 

магниевый скраб beletage

Управління діловою кар'єрою передбачає здійснення впливу на процес переміщення працівників організації шляхом уточнення меж їх використання та конкретизації можливостей

підготовки в різні періоди кар’єри з урахуванням поточних та

одного боку ставить завдання забезпечення реального зв язку між намаганнями індивідуума щодо підвищення професіоналіз-му, самоствердження, свого соціального статусу, а з іншого — розвиток о.ганізаційної, управлінської та соціальної структури

Тому вивчення запитів працівників, їх інтересів, аналіз відпо-відності посадових вимог потенціалу виконавців спрямоване на

ності робочого місця окремому працівнику та рівню його профе-сіоналізму, особистим якостям.

 

Ефективна система управління кар’єрою повинна включати тривзаємозв’язанихпідсистеми: виконавці (працівники);

           

 

Підсистема виконавців містить відомості про здібності, інте-реси та мотиви працівників (співробітників); підсистема робіт — відомості про можливі завдання, проекти, види діяльності. Під-система інформаційного забезпечення управління об’єднує відо-

^==г-^=»„: 5ЯЇЇВ

і посади, що сприяє до.ягненню відповідності запитів виконавців

ї =™ об^ 3SZ£^%SSZ££Z

ся працівника в цю фірцу; які цілі ставить він перед собою; ким би хотів стати цей працівник в майбутньому.

В управлінні діловою кар’єрою можна виділити декілька ета-пів. На думку Вєсніна В. P., можна виділити наступні:

Перший — підготовчий (18—22 роки) зв’язаний з отриманням вищс/або середньої проф^сшнальїої ів.хи. Про саїу дшову кар’єру мова ще не йде, так яка вона розпочинається після зара-хування випускника навчального закладу в штат о’ганізації. Од-нак цей етап є дуже важливим для подальшої карєри, тому що саме на цьому етапі формуються передумови майбутнього спеці-алістатак—івника.

професією, пошук свого місця в колективі. Всередині цього етапу

для деяких спеціалістів може починатися кар’єра майбутніх кері-вників.

Третій- стабілізаційний етап кар’єри охоплює 30—40 років,

^а=, с=™ = ™ кв^=иГs

«•Ї^—А^ еТап (40—50 рок1В) кар’ери, який зумРовлюе йльпгісіь людей робити д^ шдс/мки д^нуто' го, а також здійснювати пошук інших способів свого застосування, пристосування ’о нових сфер діяльності чи переходити до «гори-зонтальної» карєри — переміщення на одному рівні управління.

П’ятий - етап зрілості (50—60 років) може характеризувати-ся в житті людини тим, що вона концентрується на передачі своїх знань, досв1Ду, майстерност, молодим с^ашстам, мо'лод,.

Шостий — завершальний етап приходиться на вік після 60 ро-ків, який передбачає підготовку до нового укладу життя - вихо-ду на пенсію. Однак, це може у одних людей відбуватися дещо раніше, у інших, які ще повні фізичних та духовних сил, — піз-

"нео’хідно зазначити, що ділова кар’єра у розвинутих країнах стає обєктом управління. Це зумовлюється тим, що більшість людей в реал^цісвоїх мож^стей е пасивними. Для оргашза-ції важливо, щоб відбувалася оптимізація здібностей людей та потреб окремих посад, професій. 3 цією метою у ’агатьох захід-них фірмах обов’язковим є планування ділової карєри співробіт-ників. Ще при прийняття на роботу кадрові служби вивчають ін-

роботи співробітника переміщають на різних посадах з обов’я-LOBOK, хараРкгерист„кок,РйоГо у„і„ь, JU результатів дія-льності, що є передумовою для висновку щодо подальшого його

Т™им. документом в управлінні діловою кар’єрою е кар’єрограма. Це документ, який розробляється на 5—10 років та містить обов’язки адміністрації щодо переміщення працівника в організації, а також виконання ним необхідних умов для цього: підвищення освітнього, кваліфікаційного рівня, професійної май-стерності.

Звільнення працівників є об'єктивно необхідним, а інколи — і економічно доцільним.

Звільнення забезпечує зниження чисельності працюючих, ви-трат на оплату праці та соціальні виплати, що в кінцевому рахун-ку сприяє підвищенню ефективності виробництва за умови збе-реження його обсягів.

Якщо працівнику не вдається знайти своє застосування у фір-мі, то його приходиться звільняти. В першу чергу до них відно-сяться люди із низьким рівнем кваліфікації або ті, для кого прос-тознайтиіншуроботу.

ніх випадках, віддаючи перевагу проведенню гнучкої політики зайнятості. Суть її полягає уздійсненні таких заходів:

—        припинення прийому нових співробітників на звільнені ро-

—        скорочення тривалості робочого дня, неділі;

—        направлення на навчання з відривом від виробництва або

""^Z^^ веичур,- (ризикових П1ДПри-ємств), груп ентузіастів, які мають свої ідеї та вкладають кошти у

—        стимулювання звільнення за власним бажанням або дост-роково (за принципом «зелених вікон») або в обмін на грошову винагороду («золоте рукостискання»);

—        «аутплейсмент» — звільнення з подальшим працевлашту-ванням в інших фірмах, виходячи із рівня досвіду, знань та з про-веденням шдготовки працюючих в нових умовах. Мало широке застосування у сільськогосподарських підприємствах східної Ні-

—        звільнення працівників за порушення та невиконання тру-довихзобов’язань;

—        масові звільнення працівників за умов необхідної санації підприємства та реструктуризації із доведенням графіку, масшта-бів та роз'ясненням причин цього заходу.