Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
11.1. Види та методи підвищення кваліфікації персоналу : Управління персоналом : Бібліотека для студентів

11.1. Види та методи підвищення кваліфікації персоналу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 

Загрузка...

передбачЬоть організацію безперервного навчання та підаищен-

Організація підвищення кваліфікації кадрів забезпечує онов-лення знань персоналу, які, як відомо, мають здатність старіти. На думку вчених, отримаш знання в навчальних закладах вже че-рез декілька років є застарілими. Якщо ж людина вже деякий час працює на підприємстві та не здійснює свого розвитку через під-вищення ква^іфікації, то потенціал такого працівника знижуєть-ся, тобто людський капітал знецінюється.

Форми навчання повинні обиратися з урахуванням таких критеріїв як зручність для організації і працівника (з відривом, без відриву від роботи, вечірня), тривалість і, головне, якість навчання.

Слід мати на увазі, що організація навчання безпосередньо без відриву від виробництва, хоча і зручна, але далеко не завжди ефективна. Наявність широких пропозицій на ринку освітніх по-слуг дозволяє обрати зручну і ефективну форму.

Безперервна система підвищення кваліфікації персоналу може включати такі види: самоосвіту (тобто, систематичне самостійне поповнення знань); короткострокове навчання (наприклад, курси підвищення кваліфікації на факультетах підвищення кваліфікації при вищих навчальних закладах); стажування (може бути в пере-

Самоосвіта персоналу повинна координуватися у відповіднос-ті з вимогами вир'обницлва. Як „равшіо, Z, здійснюсться за і*

свіду, застосуванням нової техніки, переходом на нову техноло-гію виробництва чи форму організації Тобто, ефективною може бути тоді, коли здійснюється цілеспрямовано, при консультуван-

тою забезпечення його конкурентноздатності.

же здійснюватися після робочого дня, але за умови його де-

набуття необхідних навичок для роботи з новим обладнанням, технікою, комп'ютерами та інше. Навчальні плани та програ-ми детально опрацьовуються, узгоджуються. Навчання завер-шується, як правило, здачею екзаменів, заліків чи випускних

Р° Стажування є однією із поширених форм вивчення передового досвіду на вітчизняних та закордонних підприємствах. Індивіду-альну програму та план стажування розробляє працівник спільно з кеР^1оРм7тажува„„я, заз"™,,, „роблемнГпитання. По за-

редїв„хРгос„одарста. в'числ, ™„х господарс™ с СВК «Бальк,-вщина» Котелевського району Полтавської областл, яке очолює Герой України О. Г. Коростишов, ТОВ «Мрія» Конотопського району Сумської області та інші.

ними закладами та ведуть самостійно наукові дослідження. По завершенню аспірантури та докторантури свої результати викла-дають у кандидатських та докторських дисертаціях, які потім за-хищають у спеціалізованих радах по присудженню відповідних наукових ступеней.

В процесі науково-технічного прогресу базова освіта втрачає своє значенні. Тому відповідні навчальні заклади здійснюють пе-репідготовку кадрів з метою отримання ними нових спеціальнос-

мної діяльності, офіс-менеджерів та інше.

Перепідготовка кадрів може здійснюватися як за направлен-

щення кваліфікації відповідно з встановленим терміном періоди-чносТ1. ТакДамоосв.а здшснюеться постшно; с'емшари, Lxo-рії- систематично; короткострокове навчання - щорічно, більш триваліше підвищення кваліфікації — не рідше 1 разу в п’ять