Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ВСТУП : Управління персоналом : Бібліотека для студентів

ВСТУП


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 

магниевый скраб beletage

Беззаперечно, люди є найбільшою цінністю організацій, регі-ону, країни. Поступальний розвиток суспільства, об'єктивні змі-

ня, кваліфікація людини, вимагають від економічної науки поси-лити увагу до людини та п творчих здібностей.

Тому однією із найважливіших проблем на сучасному етапі розвитку економіки більшості країн світу залишається проблема формування ефективного управління персоналом організацій.

За умови існуючою багатоваріантності підходів до цієї про-блеми основними найбільш загальними складовими є: плануван-ня та формування персоналу, підбір та відбір найбільш здібних та придатних до роботи, формування резерву та атестація кадрів, формування ефективної системи навчання та підвищення квалі-фікації персоналу, управління діловою кар'єрою та плинністю кадрів, організацію кадрового діловодства та інші. Саме ці пи-тання і становлять інтерес більшості сучасних організацій, що сприймають працюючих в колективі людей як найбільш цінний ресурс, який на відміну від матеріально-речових факторів вироб-ництва з роками не втрачає свою цінність. та стали Ці та інші пи-тання і стали в центрі уваги автора при підготовці даного навча-льного посібника.

Зростання інтересу до людського фактору у другій половині 20-го сторіччя зумовило за кордоном введення в навчальні плани при підготовці менеджерів дисциплін, присвячених вивченню особливостей працівників та закономірностей формування та розвитку колективів. Однак у вітчизняних вищих навчальних за-кладах тільки з початку 90-х років ця галузь знань знайшла біль-шу увагу та стала предметом вивчення майбутніх керівників.

При підготовці цього навчального посібника автор узагальню-вав результати досліджень багатьох вчених з проблем управління

персоналом, власний досв1Д проведення наукових досліджень з

управлінських дисциплін в Сумському національному аграрному £„LpcT, Без„еРе,„о, цеУв„да„„ТТак„ж „,сТГ окр/м, ре^ зультати багаторічних досліджень автора, присвячених розвитку та використанню людського кашталу в сшьських репонах, а та-кож узагальнення думок вітчизняних і зарубіжних вчених з до-

:z=^^   з—

Відомо, що управління персоналом базується на об'єктивно існуючих та притаманних ефективному управлінню організація-ми функціях, методах, принципах, процедурах. Разом з тим управління персоналом має свою специфіку, свій об'єкт та суб'єкт, різні їехнології та підходи, послідовність та складові елементи. Всі ці питання і становлять зміст даного навчального посібника.

He претендуючи на остаточність суджень та висновків своїх досліджень, буду щиро вдячна тим читачам, які надішлють свої зауваження і пропозиції, що безперечно дозволить мені продов-жувати покращувати та еволюціонувати свої дослідження.

Любов Іванівна Михайлова, Ж„„йу„іверс„тет,