Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
5.3. Формування штатів організацій за кордоном : Управління персоналом : Бібліотека для студентів

5.3. Формування штатів організацій за кордоном


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 

Загрузка...

У промислово розвинених країнах подальша інтенси-

ся в першу чергу кількість робочих професій, а кваліфікація кад-р1В дужРе ШУвидРкоУсТар1Є у зв^язку 31 підім оновлеші хехноло-гії виробництва. За даними комісії Європейського співтовариства система освіти відстає від рівня розвитку техніки та технологій щонайменше на 5—10 років. Тому проблема підготовки, перепід-готовки кадрів, забезпечення організацій кваліфікованим персо-налом є однією із важливих.

Вивчення досвіду формування складу управлінських кадрів на рівні аграрних підприємств та на рівні визначних регіонів за кор-доном показало, що у країнах, які обрали ринкову систему госпо-дарювання, „е засісо^уегься „іяки'х „о^ативіих рег/аментів

sssrz^srупр"кадри дая сш—

союзного науково-дослідного інституту планування та нормати-вів (Ростов-на-Дону, 1983).

У східних землях Німеччини сільськогосподарські підприємс-тва самостійно визначають потребу в кадрах та формування управлінського апарату. Така ж ситуація нині існує і в аграрних підприємствах Болгарії, Польщі, країнах Балтії.

Однак західні вчені вважають, що найкращим регулятором перерозподілу робочої сили є ринкові відносини. Можливість кожного отримати роб.че місце в XXI сторіччі буде визначатися

В період наукових стажувань в ФРН ми безпосередньо ціка-вилися, як впливає рівень освіченості людей на рівень їх заня-тості, вивчаючи досвід підприємств, центрів для безробітних, органів муніципального, земельного та федерального управ-

Ш3а результатами опитування близько 2 млн. безробітних у Ні-меччині було з'ясовано, що основними причинами відсутності заняття у них є: скорочення робочих місць або призупинення дія-льності підприємства— 49 % (захід) та 43 % (схід); відсутність закінченої професійної освіти - 46 %(захід) та 22 %(схід); біль-ше року уже без роботи - 37 %(захід) та 35 % (схід); проблеми зі здоров'ям— 29 % (захід) та 21 % (схід); перед пенсійний вік (старше 55 років) - 23 % (захід) та 18 % (схід); зацікавленість

— 5 f^^^^^t^^ £

середницькі структури, основною метою діяльності яких є пошук неРобх1Дного пТсонїу в1Дпов1Дно до заявок оргашзацш. Вар.сть підбору одного з таких спеціалістів може становити близько од-нієїтретини його річного посадового окладу.

ва^=г^^^™р=^^

У Німеччині з досить високим рівнем безробіття, який значно коливається по регіонах (наприклад, у землі Саксонія-Ангальт близько 20-22 %, а в Баварії - 5-7 %), вартість пошуку одного працівника через так звані фірми «Мисливство за головами» ста-новить не менше 50 % його річного заробітку («Kopfgeld»).

Важливим е також те, щ'о у Ншеччиш, laU^aKx^HO по-вністю комп'ютеризована робота служби зайнятості, а також зна-чна увага надається роботі з висококваліфікованими кадрами.

У США також широко застосовується практика пошуку робо-ти для цілих груп бажаючих її тримати, яка включає також на-вчання необхідним навичкам та умінню в подальшому знаходити оптимальний контакт з підприємцями.

У Великобританії поширеним є самостійний пошук роботи через постійні оголошення про перелік вакансій та потреби в роУ™Г=Х^™ ™вих В1™'

Для Швеції є характерним формування особистих досьє /карто-чок/, що дає змогу швидко отримувати всю необхідну інформа-цію роботодавцю про претендента на вакансію та навпаки. Така система дозволяє більше поєднувати інтереси роботодавців з ін-

-Гя^^Гф^ТІеТ^. _, д„ шдб„РУ

нових кадрів. Для країни з незначним рівнем безробіття (близько 1,5-2 о/0)Рця ?роблРема е йльш актуальною без'посередньо для організацій, ніж для рівня державного управління. Але практика

ньому повинно бути написано, ми напишемо самі». Таким чином, Е^^ЙоЙЇЇ^ СПЄЩаЛ1СТа' °Р1ЄНТУЮЧИСЬ На **

„SSS^SS^SS^Z п"о з^нчеиняГ вчання у навчальних закладах вивішую?ь оголошення про пе-релік вакансій та можливу кількість для прийняття на роботу. Зацікавлені особи подають заявки. Фірми проводять співбесіди та кращим дають запрошення на роботу. Потім по закінченню навчального року кандидати на роботу здають письмово екза-мени: з японської мови та математики. Кандидати з найкращи-ми результатами запрошуються на співбесіду: в невеликих фі-

.огься I спеціалГні курс, які в'ключають "лекціС семінари,

тренінги. Пройшовши таку підготовку кандидати приступають до виконання роботи.

?