Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
4.1. Правові основи укладання трудових відносин : Управління персоналом : Бібліотека для студентів

4.1. Правові основи укладання трудових відносин


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 

Загрузка...

Правовий аспект здійснення управління персоналом, як і організацією в цілому, е дуже важливим для досягнення ці-лей. Кожне управлінське рішення повинно грунтуватися на осно-ві права. Що ж до кадрових рппень, то саме вони в більшосгі тд-приємств стають підставою для скарг громадян та судових роз-глядів, якщо в процесі їх прийняття були допущені правопору-шення. Тому в кадровому менеджменті одним із основних е до-тримання принципу законності.

Конституція України, ст. 43 зазначає, що кожний громадянин

=т°Жа-^

ня, підготовки та перепідготовки кадрів у відповідності з потре-бами держави.

Трудові відносини виникають на основі угоди між працівни-ком та власником підприємства, організації чи уповноваженим

роботою, створити необхідні умови праці, передбачені законо-

укладання трудових відносин є: — колективний договір, який укладаєть’я на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобовязань з метою регу-лювання виробничих, трудових та соціально-економічних відно-син та узгодження інтересів працюючих, власників чи уповнова-жених ними органів (ст. 10 КЗпП). Колективний договір уклада-ється у всіх ,рганізаціях незалежно від форми власності та гос-

^З^^І. 11ЇЇЩ™наймана праця та ЯК1 є

Він розробляється в організаціях спільно адміністрацією та профспілковою організацією, обговорюється та приймається на зборах колективу працЮЮчих чи його уповноважених. його шд-писують: з одного боку — власник чи уповноважении ним орган, з другого боку- одним або декількома профспілковими чи ін-шими уповноваженими особами на представництво трудовим ко-

В колективному договорі зазначаються взаємні зобов'язання сторін:

—        по організації виробництва та праці;

■^т^^жжг ™у у фор—рт-

—        режиму праці;

—        по забезпеченню умов та охорони праці, житлово-побуто-вихумов;

—        умов регулювання оплати пращ.

Окрім цього, колективний договір може передбачати також додатіі у„ов„, „априклад, з стимулювання „|U забезпечен-

безпечувати відповідні умови праці^

При цвому трудовий договір виділяє умови необхідні (обов'я-зкові? та до^тГві (факультати'вні). Якщ'о „о „ереліку обов'язко-

датковими умовами можуть бути домовленості відносно забезпе-чення житлом, транспортом та інше. Це є дуже важливим для за-лучення кваліфікованих перспективних та молодих спеціалістів, які працевлаштовуються після закінчення вищих навчальних за-

ЛатРуДОвий договір укладається на різні строки:

—        на невизначений термін;

—        на визначений термін (на один-три роки);

—        на час виконання роботи.

Укладання трудового договору оформляється наказом або розпорядженням власника про зарахування працівника на роботу.

Ознайомлення працівника з наказом здійснюється під розписку. сторони зазначають:

ним законодавством.

В свою чергу керівники державних підприємств також пра-цюють за контрактом, який вони укладають з вищестоящими ві-домствами, органами, міністерствами. Слід зазначити, що при укладанні трудового договору може встановлюватися випробо-вувальний термін з метою перевірки відповідності працівника за-йманій посаді чи виконуванш роботі. Умови про випробовування повинні бути обов'язково оговорені у наказі про прийняття на роботу. Однак чинне законодавство забороняє застосовувати ви-пробовування для:

— осіб, звільнених у запас із військової служби;

SHESSSSSSS

винно перевищувати одного місяця.

Зазначимо, що питання ці є дуже важливими та такими, які в

догоРвоРУ с осо6Рам„,Уа залуча^новіх бажаючих сп^обува™

відмовляти студентам, що намагаються працевлаштуватися та підзаробити грошей, а залучати на роботу нових людей, економ-лячиРприцьомРукош™.

Законодавство про працю визначає перелік обов'язкових до-кументів, необхідних для подання при прийомі на роботу. Так, власник чи уповноважений ним орган повинен вимагати: трудову книжку, паспорт, військовий квиток, документ про освіту (диплом або свідоцтво про професійну підготовку). Забороня-ється вимагати відомості про партійну та національну принале-жність, соціальне походження. Звичайно, у відповідності з осо-бливостями організації вона може вимагати також інші доку-

праць та інше.