Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.3. Кадрові служби організаціи: задачі та функції : Управління персоналом : Бібліотека для студентів

3.3. Кадрові служби організаціи: задачі та функції


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 

Загрузка...

Велика заслуга у формуванш ефективного управлшня трудовими ресурсами організацп належить кадровим службам ор-гашзацій. Причому, їх роль в сучасних умовах все зростає. Керів-

Характеризуючи місце та значення кадрової служби в сучас-

заціїсоціальнихпрограм.

Функції, структура та завдання кадрових служб сучасних on-га„ізацій тіс„Т„ов^а„і за xapaxrepoS розвит^у ексГноміки, Рі

Ж s°Hz=^^ s»rоншу у

Основними задачами в діяльності кадрових служб є:

—        реалізація наукових принципів при підборі та розстановці

—        забезпечення підприємства кадрами у відповідності з по-требами як за кількістю, так їх якістю;

-пров,дення заходів no формува.ню стабільних трудових

дрових служб (відділів кадрів) е різноплановою. Разом з економі-чноюслужбоювідділкадрів:

—        складає поточні та перспективні плани потреби в кадрах та джерел їх поповнення.

—        здійснює комплектування та облік персоналу усіх груп та категорій;

На р„с. 3.1 „ред?тавле„о по6удоУву кадрової слу'жби сучасих ор-

-I Сектор залучення (найму) робочої сили |-

Сектор підготовки та розвитку

персоналу

Сектор стимулювання та оплати праці

Сектор оцінки та аналізу діяльності

персоналу

Сектор формування та контролю трудових відносин

Сектор охорони праці

Рис. 3.1. Організаційна структура кадрової служби сучасної організації

При проектуванні структури служби управління персоналом слід враховувати стиль і методи керівництва адміністрації підле-глими; чисельність персоналу; об'єм управлінських робіт даного

И Передусім об'єм робіт має бути достатнім для завантаження такої кількості чоловік, яка розраховується за формулою:

Ч = Т1-К1/ФК,

де Ч _ нормативна чисельність працівників кадрової служби; Ті — сумарна трудомісткість робіт, що визначається по типо-

т„і5 % ^удо"істкосгі„оР„ова„„Рхро6іі);

Фк— корисний фонд робочого часу одного працівника за рік

Окрім'цього, в процесі здійснення основних етапів управління персон'алом в орган^зацп в1ДД1ли кадр1В розробляют/заходи по проведенню профорієнтаційної роботи за межами підприємства; залученню молодих кваліфікованих спеціалістів та їх адаптації; своєчасному проведенню атестації кадрів, реалізації рішень атес-таційної комісії; формуванню резерву кадрів та здійснення робо-ТИ 3 ним.

Відділи кадрів виконують значний обсяг роботи з докумен-тацією, від чого в значній мірі залежить результативність управ-ління персоналом в цілому. Так, в обов’язки відділу кадрів вхо-дить:

-          ведення обліку порушень трудової дисцшиііни:

-          оформлення, збереження та видача трудових книжок;

^P-B=^^^^

Ф'-ТідГо^=™ТдДо* „е„™ „р„ „„да„„, до „агоро-

ди, при виході на пенсію;

-          підготовка та видача довідок, характеристик за проханням

працівників, по запитах організацій та інше.

He дивлячись на те, що відділи кадрів повинні виконують зна-чний обсяг робіт, вирішальне значення у формуванні кадрової політики підприємства, всієї системи управління персоналом в організації належить керівнику, а також його заступникам, керів-никам структурних підрозділів, менеджерам.

?

Еґ