Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
3.1. Сутність механізму управління трудовими ресурсами : Управління персоналом : Бібліотека для студентів

3.1. Сутність механізму управління трудовими ресурсами


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 

Загрузка...

Схворення ринку праці, здатного забезпечити вирішення завдань економіч-ного розвитку держави. Для реашзащї щеї мети держава застосо-вує різні важелі впливу на рівень та структуру заинятості праце-

датися.

Механізм державного регулювання управління трудовими ресурсами реалізується також опосередковано через форму-вання законодавчої бази, системи оподаткування, ціноутво-рення, соціальної політики держави, інвестиційного клімату та

Механізм управління трудовими ресурсами — це сукуп-ність форм, методав та спосойв впливу на процеси формуван-ня, розподілу, розвитку та використання пращвників в процесі реалізації опрацьованих програм розвитку та досягнення цілей організації.

Механізм державного регулювання ринку праці включає такі складові елементи:

— економічний, метою якого є формування матеріальної бази держави для забезпечення соціальїих гарантій працюючих, не-зайнятого та соціально незахищеного населення;

також регулює всі питання трудових відносин, спорів, оплати та

^-соцХГний, метою якого є регулювання соціально-трудо-вих відносин, особливо в умовах розвитку ринку праці, зростанні

рівня незайнятості, через формування дієвої соціальної політики

— адміністративний, за допомогою якого здійснюється науко-во-методичне забезпечення аналізу процесів переміщення праце-здатного населення, рівня зайнятості;

-інформаційного забезпечення, який реалізується органами державної статистики та тих, які проводять соціологічні дослі-дження для формування та корегування державної політики ре-гулювання ринку праці.

Необхщно зазначити^що на мехашзм управлшня трудовими ресурсами можуть здшснювати вплив профспілки, однак в

„рацівнивів arpapLro секлору- з Міністерсл'вом аФар„ої Li-обов’язки сторін, що є для них обов’язковими. Відхилення мож-

%ШкрГнаТхРяГуУжУеТ„вал„й ,ас функц.онувзлв в умовах р„-нку, вїлив профспілок значно більший. Разом з тим деякі пи-

Ha сучасному етапі розвитку нашого суспільства є необхід-„„„, щоУ6 складіві еле„еР„т„ механізму дер^авного регулв— зайнятості населення та ринку праці були добре адаптовані до сучасних ринкових умов, функціонували б дослатньо ефевдивно

їбезп^Тб^рІ ^^^s^^r^zz

льнодержавного та регіонального призначення.

Створення ефектавного та динамічно функціонуючого меха-

нна здійснюватися постійно.