Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.2. Формування наукових поглядів на управління людськими ресурсами : Управління персоналом : Бібліотека для студентів

2.2. Формування наукових поглядів на управління людськими ресурсами


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 

Загрузка...

Розвиток капіталістичного способу виробництва у Ан-глії у першій половині ХІХ-го сторіччя потребував значної кіль-кості робітників. Важкі соціально-економічні умови життя фер-

Хіба що винятком із такого підходу управління людьми можна вважати приклад шотландського промисловця початку ХІХ-го ст. Роберта Оуена. Він вважав, що працівники його текстильної фаб-рики повинні сприйматися як «живі машини», а підтримання їх необхідного житїєвого рівня є настільки важливим, як і догляд за механічним обладнанням. У цей час уже була відома праця А. Сміта «Дослідження про природу та причини багатства наро-ду», де він сформулював так звану теорію «про економічну лю-

що »уде знати, що за рахунок цього може от,имати ви,у

Одночасно в цей же період відомий американський вчений Ф. Тейлор (1856—1915), який пройшов шлях від роб1Тника до ке-руючого компанією, ставши засновником науки управлшня, вка-зував на застосування основних принципів ефективного управ-ління людьми. Він одним із перших на основі багаторічних спостережень обгрунтував необхідність та застосовував: науковий відбір працівників на відповідні професії; попередній та за-

ми, а проблемою управління людьми. Саме Ф. Тейлор вперше ввів поняття «людського фактору». Представники американської школи управління, надаючи великого значення людині в процесі виробництва товарів та послуг, найчастіше концентрують увагу на питаннях ефекгавного управління людьми як трудовому ре-

впюїаджеен. якої'на деяких шдприемс/вах забезпечувало зростання продуктивності праці майже вдвічі. Він був прибіч-ником гуманізації науки управління та мріяв про подальший її

° ОдинКіз послідовників Тейлора, відомий американський вче-ний Г.Емерсон (1853-1931), передбачаючи в майбутньому ви-никнення професії менеджеру з управління персоналу, ще в 1912 р. сформулював перелік вимог, яким він повинен відповіда-ти. Тільки такий спеціаліст може дати кваліфіковану пораду ад-міністрації щодо використання претендентів на посади.

Французький адміністратор та дослідник А. Файоль (1811-1925) виділяє основні принципи управління персоналом: винаго-рода, справедливість, стабільність кадрового складу, підпорядко-Lnc'xb ^риватних шхерес. сусшльни'м, едшсть пУерсон4. До-тримання цих принципів не втрачає актуальності і сьогодні та ви-ступає однією із умов формування успіху організації.

Початок ХХ-го сторіччя характеризувався подальшою конце-нтрацією виробництва, що сприяло формуванню великого кількі-сного складу працівників різних спеціальностей та необхідності виділення функціонального кадрового управління. Відомо, що Г. Форд намагався вирішити проблему плинності кадрів, органі-зував так званий «психологічний відділ».

Одночасно в Європі австрійський психоаналітик З.Фрейд сформулював «теорі'ю ,ідсвіого», що ^ипускала ірраціа-

і|Тм=Г=д^ГфЧ„™^ управління персоналом.

Дещо пізніше в ході експериментів у 1923-1926 pp. Е. Мейо на підприємствах компанії «Вестерн Електрик» прийшов до висновків про існування залежності продуктивності праці від соціальних факторів, а саме, від взаємовідносин між членами колективу. Він зазначав, що в кожному колективі формуються відповідні стосунки та існують певні обмеження — «неписані закони», які зумовлюють поведінку працівників та рівень про-дуктивність їх праці. Так, основними із них є: «не висовуйся», «не говори зайвого керівництву», «не поводь себе зверхньо 3 рівними їобі».

Основний вклад у розвиток теорії людських відносин, бїхевіо-ристських наук внесли вчені Ф. Герцберг, А. Маслоу, Д. М. Гре-гор. Останній в шестидесяті роки ХХ-го сторіччя сформулював так звані теорії «X» та «У» в управлінні персоналом. Д. М. Грегор вказував, що в організації можуть формуватися та застосовувати-ся pL шдходи Рдо управлшня'персиалом. Так, «дповідщ, %Н «X», керівництво організацією сприймає працівників як таких, які не прагнуть до високопродуктивної праці, уникають відповідаль-ності, лінивих, не здібних по своїй суті осіб. Тому працівників необідно посгійно примушувати, кон^ролювати, ї^рожувати, аби зацікавити їх підвищувати зусилля для досягнення мети.

Теорія «У» передбачає сприйняття працівників організації та-кими, для яких праця є такою ж природною та бажаною, як і від-починок. При такому управлінні персоналом люди сприймаються як здібні, здатні приймати рішення, ініціативні та готові нести відповідальність; постійний контроль їх діяльності є »,айвим. Ме-

ються вище простих фізіологічних (відповідно сформульованої ієрархії потреб А. Маслоу).