Заняття 7


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 

Загрузка...

Документи-регламенти в управлінні персоналом

Вступ

В умовах становлення ринкової економіки в нашій країні особливого значення набувають питання практичного за-стосування сучасних форм та методів управління персоналом, що беззГперечно'е важли^ факхором пЦщення соц^ально-еконо-мічної ефективності діяльності кожної організації.

У системі заходів формування ефективного менеджменту ор-ганізацій важливого значення набуває підвищення рівня роботи з персоналом, переведення цієї роботи на міцний науковий фунда-мент, застосування ІІакопиченого упродовж багатьох років вітчи-зняноготазакордонногодосвіду.

Якщо керівництво організації зацікавлене у формуванні ефек-тивної діяльності, воно розпочинає із розробки документів-регламентів, основних нормативно-правових документів, які per-L-ен^ль- діяльність уРсіх слруклурних підрозділів (віддГлів,

якої обумовлюється штатною чисельністю працюючих на під-

оволодіти методикою їх розробки.

Положення про структурний підрозділ

Структурний підрозділ є самостійною частиною орга-нізації, який виконує визначені функції управління на основі по-ложення про підрозділ.

цівників підрозділу.

Положення про структурний підрозділ дає змогу:

—        офіційно закріпити раціональний розподіл функцій управ-

підрозділами за кожним комплексом завдань управління;

—        підвищити своєчасність та надійність виконання функцій

управління шляхом введення кількісних показників виконання

3=ЕігРеТ^грозд,лу в ,астиш прийняття рь

—        підвшцити колективну відповідальність працівників під-

ро,д,лу за свосасне ла якісне в„ко„а„„» функцій управлшня;

Положе/ня 4,0у сл^уклурний „ідрозділ 'містить, як правило, п'ять розділів: загальна частина, завдання та функції, права, від-повідальність, стимулювання.

У загальній частині положення вказується: підпорядкованість підрозділу в організації відповідно до схеми організаційної струк-тури; порядок створення, реорганізації та ліквідації підрозділу; кі-лькісно-кваліфікаційний склад працівників підрозділу виходячи їх нормативної чисельності працюючих та штатного розкладу; схема підпорядкованості персоналу всередині підрозділу із закріпленням за „раРців„„ка„„ завд'ань управлі'ння; „ерелік ос/овних '„орматив-

Перелік основних завдань та функцій може бути викладеним у одному чи двох окремих розділах положення. У спрощеному ви-гляді - це перелік основних завдань та функцій, виконання яких покладенонапідрозділ.

Доцільно деталізувати усі функції управління із зазначенням періодичності їх виконання, трудомісткості, тривалості виконан-ня із зазначенням термінів початку та завершення; існуючі функ-ціональні зв'язки за вхідною та вихідною інформацією. Інколи

кої праці та трудомісткості функцій управління, що затрудняє

управління, закріплених за даним підрозділом. Основою для

службовців.

У розділі «Відповідальність» вказується рівень відповіда-льності за виконання завдань та функцій. В залежності від ор-ганізаційно-правової форми господарювання усі працівники підрозділу несуть диференційовану відповідальність за вико-нання встановлених власником (чи уповноваженим органом) цілей та завдань. ВідповідальніЛ ко'нкретного підрозйлу J-значається на основі взірцевого переліку відповідальності ке-рівника організації шляхом виключення невластивих цьому

ПІХзд1лЛУ<,СУтН„мулк,в,„ня>, в„з„а,ае форми „атеріального да морального стимулювання за якісне та своєчасне виконання за-вдань та функцій; містить основні економічні та соціальні показ-ники, які характеризують результати діяльності підрозділу; а та-

„ість праці, прибуток, рентабельність).

Посадова інструкція

Посадова інсгрукція - це внугрішній нормативно-право-вий документ, який регламентує місце працівника в апараті управ-лшня, йоУго функц^альш обсіязки, прав'а ха в^в^стГ

Посадові шструкщї розробляються для кожної посади управ-лінського персоналу у відповідності зі штатним розкладом та є логічним продовженням та розвитком положення про структур-

—        раціонально розподілити функціональні обов’язки між

—        підвищити своєчасність та надійність виконання завдань;

—        чітко визначити функціональні зв'язки працівника та його взаємовідносини з іншими спеціалістами;

—        конкретизувати права працівника в частині прийняття

 

підвищити відповідальність за виконання завдань; покращити соціально-психологічний клімат колективу. Основними розділами посадової інструкції є: загальна части-на, посадові обов'язки та функції, права, відповідальність, сти-

У «Загальній частині» визначається місце та призначення „рац™,в; „іядок прУ„з„™, „еревевення Та зв.льнення^

Розділ «Посадові обов’язки та функції» містить конкретизо-

показники їх виконання, визначає функціональні зв'язки з інши-ми працівниками. Інколи перелік функціональних обов’язків та

П™=^~ !Г _■■ _,- rt В BBC тині прийняття управлінських рішень з метою виконання визна-чених обов'язків та функцій.

Розділ «Відповідальність» передбачає визначення рівня від-повідальності посадової особи за рівень виконання функціональ-нихзавданьтаобов'язків.

штатний розклад, розрахунок чисельності персоналу, взірцеві положення про відділ кадрів та посадові інструкції його спів-робілників.

При розробці цих докуменлів необхідно виходили лакож із

ції співробітників, можливість сумісництва деяких завдань та

За результатами виконання практичного заняття доцільно

ffS з*ГР^\Гв,д„?^=. — ™

 

Положення про кадрову службу підприємства

/.1. агальні положенн(

„„ ^*srx^rкадрів) с сам0СТ1йним струиур-

1.2.      У своїй діяльності кадрова служба керується діючими за-конодавчо-нормативними актами, постановами та інструкціями, які прийняті державними органами управління та стосуються ді-яльно'сті вілділу' а також л'кальним,,'правовими „JL: Сталу-том, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, даним По-

1.3.      Структура та штатна чисельність відділу визначається та затв1.4.жується керівником підприємства. J^^-S^I^^- —ковуеться без-

2. Завдання відділу

2.1.      Забезпечення підприємства кадрами усіх категорій належ-ної якості та у відповідності з потребами.

2.2.      Проведення заходів щодо формування стабільного трудо-вого колективу, зниження плинності кадрів, укріплення трудової дисципліни.

2.3.      Реалізація наукових принципів у підборі та розстановці кадрів.

2.4.      Проведення соціологічних досліджень в організації з ме-тою підвищення продуктивності праці, удосконалення соціальної струкхури ха стаб4аії хрудового'колекхиву.

2.5.      Формування та проведення в життя кадрової політики, направленої на зміцнення іміджу організації, вдосконалення роботи з персоналом та підвищення ефективності його викори-

3.1. Розробка поточних та перспективних планів потреби в ка-драх та джерел їх поповнення.

3.2.3дійснення комплектування та обліку прийняття, пере-міщення та звільнення трудових ресурсів підприємства усіх

3.3. Систематична організація та проведення атестації кадрів пі3п.4иємства.

3.5.      Залучення молодих та висококваліфікованих спеціалістів, проведення заходів по їх закріпленню.

3.6.      Планування та проведення заходів по трудовій адаптації працівників підприємства.

3.7.      Вдосконалення професійної структури колективу підпри-єм3тва.

сті3.9.акожо^михпосадови,осіб."

3.10.    Документаційне забезпечення подання до нагороджен-ня, соціальному забезпеченню працівників.

3.11.    Підготовка та видача довідок за проханням працівників, у відповідності з запитами інших установ та організацій.

4.Прававідділу

4.1.Вимагати від структурних підрозділів організації на-дання мате.іалів, необхідних для здійснення діяльності кадро-вої4.л2.жби

p^Sa^SS^

4.3. Представляти підприємство в інших організаціях та уста-

4.5.      Залучати у встановленому порядку спеціалістів науково-дослідних ї. „ав,Уаль„„х заклад^, а також'працівників „ідп'рисм-ства до проведення заходів з питань вдосконалення кадрової ро-боти.

4.6.      Права відділу реалізуються його завідувачем або за дору-ченням — другими працівниками відділу.

5.1.ідповідальністьвідділу

— достовірність звітних даних.

5.2. Всю повноту відповідальності за якість та своєчасність виконання завдань та функцій, покладених на кадрову службу підприємства, несе її завідувач.

Посадова інструкція начальника відділу кадрів

/. Загальні положення

1.1.      Начальник відділу кадрів призначається та звільнюється з

1.2.      В своїй діяльності підпорядковується безпосередньо кері-вникупідприємства.

1.3.      На посаду начальника відділу кадрів призначаються осо-

1.4.      Начальник відділу кадрів повинен знати:

-законодавчо-норма'тив,,? акги України, метод„,„і та ■„-

структивні матеріали з питань ,правління трудовими ресурсами;

-          правила з охорони прац{ техніки безпеки та протипожеж-

ної безпеки;

 

особливості діяльності, спеціалізацію, структуру підприєм-

1.5.      Начальник відділу кадрів повинен володіти:

—        витривалістю, умінням працювати з документами та на

 

основними методами набору та відбору кадрів; мистецтвом спілкування, тактичністю, етичними манерами поведінки;

 

основами соціально-психологічних знань.

2. Посадові обов'язки ma функції

2.1.Начальник відділу керується в своїй діяльності діючим законодавством з проблем управління кадрами, наказами керів-ника підприємства, положенням про кадрову службу та вимогами даної посадової інструкції.

2.2.      В рамках своєї компетенції зобов’язаний самостійно при-ймати рішення та діяти самостійно.

2.3.      Постійно інформувати керівника підприємства про ре-зультати діяльності свого підрозділу.

ників визначених категорій.

2.7. Здійснює особовий прийом з питань кадрових перемі-

працівників згідно штатного розпису.

2.9.      Систематично здійснює перевірку виконання організацій-

но-розпорядчих актів з кадрових питань.

2.10.    Готує та оформляє у встановленому порядку документи з соціального забезпечення співробітників організації.

2.11.    Складає графік відпусток працівників та контролює його дотримання.

2.12.    Формує резерв кадрів адміністративно-управлінського апарат. підприємства, планує та організовує роботу з його на-

2.13.    У відповідності з планом соціально-економічного розви-тку підприємства ро.робляє поточні та перспективні плани кад-

2.14.ОрЄганізовуєсистематичне проведення атестації.

2.15.    Розробляє плани підвищення кваліфікації кадрів, конт-ролює їх виконання.

2.16.    Систематично здійснює аналіз рівня плинності кадрів; розробляє заходи щодо його зниження.

2.17.3дійснює контроль за правильністю ведення трудових книжок, іншої вхідної та вихідної документації з кадрових пи-тань.

2.18.    Систематично вивчає ділові якості та інші особливості працівників підприємства.

2.19.    Складає установлену статистичну звітність про якісний та чисельний склад кадрів підприємства.

2.20.    Вивчає передовий досвід з підвищення соціальної ролі особистості та удосконалення стилю та методів управління кад-рами.

2.21.    Спільно з керівниками структурних підрозділів підпри-ємства роз,обляє та систематично оновляє нормативно-правові

3.         Права начальника відділу

3.1.      Має право вимагати від керівника підприємства забезпе-чення необхідних умов праці та функціонування відділу.

3.2.      Готувати проекти наказів та розпоряджень з питань управління персоналом в організації.

3.3.      Вносити пропозиції щодо вдосконалення формування та реалізації кадрової політики підприємства.

3.4.      Вимагати та отримувати від структурних підрозділів ор-ганізації інформацію, необхідну для здійснення функцій по

3.5.      Надавати іншим відділам та підрозділам необхідні довід-ковіматеріалитазвіти.

стягн7.ння.

рами.

4.         Відповідальність

4.1. Начальник відділу кадрів несе відп’відальність за:

—        своєчасне та якісне виконання обовязків, функцій, перед-бачених цією інструкцією,

—        дотримання діючого трудового законодавства та локальних нормативних актів при виконанні функцій управління кадрами;

 

-          виконання покладених на відділ задач та функцій;

-          правильність та ефективність пропозицій щ;до заходів по

 

дотримання працівниками правил внутрішнього розпо-рядку.

Посадова інструкція менеджера з управління персоналом

/. Загальна частина

1.1.      Мене(жер з управління персоналом є ,півробітником від-

1.2.      На посаду призначається та звільнюється керівником під-приємства за поданням завідувача кадрової служби.

1.3.Менеджерзперсоналуповинен мати вищу освіту та стаж роботи не менше двох років.

1.4. Співробітник повинен знати:

законодавчу та нормативну базу з питань управління пер-

 

порядок обліку особового складу організацій; основи педагогіки, соціології та психології; кадрове діловодство;

 

1.5.Співробітникповиненволодіти:

-          вмінням працювати з людьми, візуально їх оцінювати;

—        здібністю до аналізу та прогнозування ситуацій, творчого

підходу та самооцінки;

 

2.Посадовіобов'язкитафунщії

2.1.      Менеджер з управління персоналом керується в своїй дія-льносгі діючим зРакоУ„оРдавство„ з питань упДіння кадрами, „а-

2.2.      В рамках своєї компетенції менеджер з управління персо-налом зобов’язаний самостійно приймати рішення та діяти само-стійно.

2.3.      Опрацьовує можливості поліпшення та інтенсифікації ро-

2.4.      Здійснює облік особового складу організації та відповідну до цього кадрову документацію.

2.5.      Приймає участь в розробці перспективних та річних пла-нів по роботі з кадрами.

2.6.      Готує необхідні матеріали для проведення атестації пра-цівників підприємства.

2.7.      Веде облік надання відпусток працівникам організації; щомісячно складає звітні довідки.

2.8.      Оформлює документи по соціальному забезпеченню пра-цівників.

2.9.      Здійснює контроль за станом трудової дисципліни в під-розділах та веде облік її порушень

2.10.3дійснює відповідний облік резерву кадрів на заміщення керівних посад в організації.

2.11.ЗДІЙСНЮЄ облік п,ацівників по сумісництву, неповноліт-

2.1^Sl^SSS^^ зв1ТН1сТь про робоТу 3

2.13. Розробляє та здійснює заходи щодо залучення та відбору кадрів на вакантні посади в організації відповідно потребам.

2.14.Розробляє та здійснює заходи щодо вивчення, аналізу факто.ів мотивації до праці та вносить пропозиції щодо її підви-

2.15.Систематично досліджує стан попиту та пропозиції кад-рів відповідних професій на ринку праці, узагальнює результати таподаєінформаціюкерівництву.

3.         Праваменеджеразуправління персоналом

З.1.Працівник має право вимагати від керівництва забезпе-

чення необхідними умовами праці.

3.2.      Готувати проекти наказів, розпоряджень, що стосуються роботипоуправліннюперсоналом.

3.3.      На основі виконаних досліджень вносити пропозиції щодо поліпшення роботи відділу.

3.4.      Вимагати та отримувати від відповідних служб та підроз.ілів

ління персоналом.

3.6. 3 відому керівництва підприємства та відділу здійснювати заходи, що стосуютьсяуправління персоналом.

4.         Відповідальність

4.1. Менеджер з управління персоналом несе відповідальність за:

своєчасне та якісне виконання обов'язків та функцій, пе-редбаченихщеюшструкщею;

— дотримання чинного законодавства та локальних нормати-

^^~^"^^^^^^ видшу та

дотримання трудової та виконавчої дисципліни.

 

Ознайомлений:

Дата    Підпис