Заняття 6


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 

Загрузка...

Мета заняггя: Формування вміння аналізувати конф-

сизуаці, їх аналізу, а також аналЧзу фрагментів відеофіл Д,

Умови проведення заняття: ті ж, що і при проведенні заняття «Оволодіння мистецтвом критики».

В управлінській практиці постійно виникають конфліктні ситу-ації, адже ідеального поєднання інтересів всіх працівників не бу-ває, а якщо є відмінності в інтересах, то не уникнути і конфліктів, якщо ці інтереси переходять в протиріччя і, навіть в суперечки.

Однак слід пам'ятати, що конфлікт — це не тільки негативне явище. Наука і практика свідчать про те, якщо в колективі нема

реджувати соціальні сутички, знаходити шляхи виходу з обста-вин, що склалися. Таким чином, мета не в тому, щоб попередити або вирішити конфлікт, а в тому, щоб знайти можливість зробити його продуктивним.

„е„„я конфї™ сизуац.Гпри розпод^ в„„агоР„д Та „,льГ зп-

SSSS РЛО=„ГР„^УСКОР=; =™

Однак є і незвичайні ситуації, які виникають в колективах, але невміння керівника поводити себе в конкретній ситуації може привести до зниження його авторитету.

Порядок проведення тренінгу

Це заняття бажано проводити в спеціально обладнаній аудиторії (відеокамера, відеомагнітофон). Викладач знайомить студентів зі змістом кожної ситуації, основними діючими особами якої є керівник організації та хто-небудь з його підлеглих. 3 числа студентів, з урахуванням їх побажань, обирають декількох для виконання цих ролей. Решта студентів стежить за ходом по-

ситуації можливо і залучення нових учасників конфлікту.

Весь процес розігрування кожної конкретної ситуації різним складом учасників оператор записує на відеокамеру. По закін-

При цьому слід акцентувати увагу не тільки на тому, що вони го-ворили та яким тоном, але і на їх невербальну поведінку: пози, жести, міміку.

Фахівці в галузі людського спілкування встановили, що при-близно 55 % шфо'рматї ми отримуемо при невербальному (не£о-вному) спілкуванні, що супроводжує мовний контакт (міміка, жести, пози); 38 % інформації дають нам тональність та тембр голосу, і тільки 7 % — зміст сказаного.

ВраХФГЦ= ££ Г„~еГ ™Г "

льному закладі.

Ситуація 1

кник економічного факультету— економіст з бухгалтерського обліку, який „авчавс'я I рах/„ок коштів господІрства. Під ,ас

ний. Жінка — агроном із захисту рослин. Зараз він претендує на посаду головного'бухгалхера, на^ку раншЛш був'зоріва-ний. Однак на посаді головного бухгалтера працює вже тривалий час досвідчений фахівець, 63-річна людина пенсійного віку. Ви бажаєте взяти на роботу молодого спеціаліста, а також заповнити вакантну посаду агронома із захисту рослин. Що ви зробите в да-

У^грГпрМмають участь дві особи: керівник підприємства та головний бухгалтер. В процесі гри може залучатися голова проф-спілкового комітеїу. Після ознайомлення із ситуацією група упродовж трьох хвилин інструктує «керівника» щодо того, де, за

яких обставин та яким чином слід йому зустрітися та поговорити з «головним бухгалтером». В той же час викладач інструктує «головного бухгалтера» окремо поза аудиторією.

Ситуація 2

Вашому підприємству потрібен начальник планово-

Р^ГЯ=^

ського обліку та сучасних методах економічного аналізу

Такій претендент є, але однією з його умов є надання житла.

Він працює в сусідньому підприємстві та мешкає разом з батька-

ми, одружений, має двох дітей.

А в вашій організації працює досвідчений висококваліфікова-

ний механізатор. Він є претендентом на будинок, що добудову-

ється на кошти підприємства. Зараз він мешкає у будинку жінки з

ії батьками та братом.

Завдання керівника- вирішити проблеми: не втратити та не

скривдити старого працівника та взяти на роботу нового началь-

™Умови%и: У грі приймають участь дві особи: керівник та ме-ханізатор. В процесі гри може залучатися його дружина. Після ознайомлення із ситуацією група упродовж трьох хвилин інстру-ктує «керівника», а викладач - поза аудиторією «механізатораУ.

Ситуація 3

Ви— директор спецгоспу по вирощуванню племінної

Саме в цей період сталося помітне покращання виробничих пока-зників в головній галузі вашого господарства: підвищились добо-

кає у гуртожитку, десь неподалік мешкає одна мати.

Умови гри: У грі приймають участь дві особи: директор та го-ловний зоотехнік. Після ознайомлення із ситуацією група упро-довж трьох хвилин інструктує «директора», а викладач — поза аудиторією «зоотехніка»

Вихід із конфліктних ситуацій:

никівконфліктів.

рівника. Дослідження свідчать про те, що орієнтація виключно на виробничі аспекти, нехтування сферою між особистих відносин та взаємодії членів колективу призводять до незадоволення та напруженості у відносинах з підлеглими. Це може стати причи-ноЮ%йознихУпсихолопчних проблем дляЛамого кеР1вникРа, зу-мовлює підвищену «стресоуразливість».

Психологічна підготовленість до управління конфліктними ситуаціями в колективі передбачає:

=^л,Г^Г„ГГю:

При вирішенні наведених конфліктних ситуацій центральним ланцюгом є переговори- бесіди, в процесі яких повинно бути знайдено оптимальне рішення, прийнятне для всіх.

На самому початку бесіди керівник повинен створити атмос-феру доброзичливості, відвертості для досягнення психологічно-го контакту та прихильності людини. Корисно формувати пози-тивний дух бесіди, при цьому використовувати похвалу та визнання досягнень підлеглого, використовувати в розмові ім'я партнера, випромінювати добру посмішку, застосовувати комп-ліменти. Дуже важливим є також:

-It^I^ZZ^T^L хреба вм1Ти вислухахи партнеращодойогопроблем;

—        не задавати питань як на «допиті» та їх повинно бути не ба-гато;

—        не робити своїх «вставок» до монологу партнера.

Під час бесіди керівних повинен зберігати контроль над ситу-

^^ss^zs^^спрямовуючи її у потрі6-

Переговори повинні проходити динамічно та завершитись до того, як хтось з учасників почне нею тяготитися, навіть якщо для цього прийдеться відкласти завершення розмови. Співбесідник повинен піти з почуттям готовності до подальших контактів. Важливо підкреслити вже досягнуте, щоб сформувати впевненість, тивні .становки по відношенню один до одного та продовженню

T^^Z^^S^^Z^ про6лем та нав,ть

Можна виділити п 'ять основних стилів вирішення конфлікту:

1.         Конкуренція примусу— орієнгація на задовол’ння власних ін-

тересів на іпкоду іншим, тактика прямолінійного навязування певно-

го ва—іангу вирішення пр;блеми. Може бути ефекгивним, якщо ви:

—        знаєте, що Ваше рішення або підхід правильні та ви можете наполягати на них;

—        відчуваєте, що у Вас немає іншого вибору та Вам нічого втрачати.

При використанні цього стилю Ви можете:

А. Потерпіти фіаско, якщо ви не маєте достатньої влади, а ва-ша точка зору розбігається з точкою зору керівника;

Б. Можете бути недостатньо визнаним, якщо Ваш метод дасть позитивний результат, а ви завоюєте собі прихильників.

2.         Ухшення— не відстоюєте свої права не співпрацюєте ні з

—        проблема не важлива для вас;

—        не бажаєте витрачати сили на її вирішення;

—        знаходитесь в безнадійному стані;

—        почуваєте себе неправим;

—        ваш супротивник має більшу владу;

—        спілкуєтесь зі складною людиною та відсутні підстави для продовження контакту з ним:

—        не володієте достатньою інформацією;

—        хочете почекати з прийняттям рішення.

Слід визнати, що ухилення або відсгоронення можуть бути досить задовільною та консгруктивною реакцією на конкретну ситуацію.

3.         Пристосування (вирівнювання) — ви дієте разом з іншою

людиною, не відстоюєте своїх інтересів. Такий стиль може вико-

ристовуватися за умови, якщо:

—        вас не зовсш щкавить те, що сталося;

—        бажаєте зберегти гарні стосунки з людьми;

—        Ви розумієте, що підсумок є набагато важливішим для ін-

шоїлюдини,аніждляВас; "

- ви розумієте, що правда не на Вашому боці;

—        у вас мало влади або шансів перемогти.

Таким чином, поступаючись, погоджуючись або жертву’чи своїми штересами на користь шшої людини, ви можете помяк-шити конфліктну ситуащя та поновити гармонію.

4. Співробітництво - спільна співпраця з відстоюванням власних інтересів: довгий, але гарний спосіб пошуку взаємовиті-дного результату. Такий підхід рекомендується, якщо:

—        проблема важлива для обох сторін;

—        у вас тісні, тривалі взаємозалежні стосунки з партнером;

—        маєте час для вирішення конфлікту;

-обидва здатні викласти суть своїх інтересів та вислухати один одного;

-обидві сторони конфлікту мають рівну владу або не помі-чають різниці в становищі для того, щоб на рівних шукати вирі-шення проблеми.

Цей стиль є самим складним, однак він дозволяє виробити рі-шення, що найбільш задовольняє обидві сторони в важливих кон5.ліктних ситуаціях.

К°—ZZ^^^^^Z^ Та взаемовиклЮчаЮ-чі інтереси;

—        розглядаєте такий пі;хід вирішення проблеми як більш

ЄК™~л*™*Час„вер1Ше„„я;

—        інші підходи до вирішення проблеми були б не ефектив-ними;

—        можете змінити поставлену мету;

—        ви вважаєте за краще щось отримати, а ніж втратити все.

Такий підхід можна вибирати з самого початку, якщо не Ma-ra достатньої влади для того, щоб досягти бажаного; якщо спів-робітництво неможливе та якщо ніхто не бажає одноосібних по-ступок.

На занятті бажано розглянути також правила, додержання яких, згідно Д. Карнегі, може дозволити в конфліктних ситуаціях схиляти людей до вашої точки зору:

1.         Єдиний спосіб одержати верх у суперечці— це ухилитися від неї.

2.         Виявляйте повагу до думки вашого співбесідника. Ніколи некажітьлюдині,щовонанеправа.

3.         Якщо ви не праві, визнайте це швидко та рішуче.

4.         3 самого початку додержуйтесь дружнього тону.

5.         Треба змусити партнера одразу сказати вам «так».

6.         Нехай більшу частину часу говорить ваш партнер.

7.         Нехай ваш партнер вважає, що дана думка належить йому.

8.         Намагайтесь відверто дивитись на речі з точки зору Вашого

9.         Ставтесь зі співчуттям до думок та бажань інших.

 

10.       Волійте до більш благородних мотивів.

11.       Драматизуйте свої ідеї, подавайте їх ефектно.

12.       Робіть виклик, чіпайте за живе

Загальний висновок із тренінгу

Для ефективного управління персоналом необхідно вчитися вирішувати конфлікти, спираючись на загальнолюдські моральні принципи та намагаючись зробити їх продуктивними.

Вам буде легше отримувати уроки із конфліктних ситуацій, якщо ви заїам’ятаєте наступні поради:

1. Подумайте, чому вас може навчити кон,лікт.

ТИс2я, Зя~т^ =:Z^^J^^^- навчи-

3.         Відведїгь конфлікту відповідне місце:

A.        He дозволяйте негативному життєвому досвіду збити себе;

Б. Визначте власну позицію та виходьте з неї, не допускайте

впливунанеїіншихлюдей;

B.        He давайте конфлікту підірвати Вашу довіру до самого себе

тазнизитисамооцінку;

Г. Пам’ятайте, що конфлікти складають тільки малу частину вашого життя.

4.         Облиште негативні емоції після конфлікту наступним чи-

ном:

A.        навчіться вибачати самого себе;

Б. п;чекайте деякий час, щоб пов’язані з конфліктом почуття

223

B.        усвідомлюйте, що інші люди можуть менш критично оці-

нювати вас в тому, що сталося, ніж ви самі;

5. He дозволяйте іншим людям становитися перешкодою ва-шого самопочуття:

сп^а"^ до

Б. не витрачайте дуже багато сил на переконання скептиків або на спілкування з тими, хто не хоче вас слухати;

В. не дозволяйте іншим людям збуджувати у вас почуття про-вини;

Г. будьте готові до спілкування з тими особами, у яких, на ваш J™, після конфлікгу з'алишився „епр„С„„„й о ідок.

В кінці тренінгу, якщо дозволяє час, запропонуйте слухачам тести:

ЕҐ

Чи не дуже ви агресивні?

Інструкція. На окремому листі зафіксуйте свій вибір, що є найбільш прийнятний для вас.

1.         Чи схильні ви шукати шляхи до примирення після чер-

гового службового конфлікту?

Азавж;и;

2.         Як ви поводите себе у критичній ситуації?

А. «закіпаєте»всередині;

Б.зберігаєтеповнийспокій;

В втрачаєте контроль над собою.

3.         Яким вас вважають колеги?

А. самовпевненим та заздрісним;

4.         Як ви відреагуєте, якщо вам запропонують відповідаль-

ну посаду?

А. приймете ії з деякими побоюваннями;

Б. погодитесь без коливань;

В відмовитесь від неї заради власного спокою.

5.         Як ви будете поводити себе, якщо хтось із колег без до-

зволу візьме з вашого столу аркуш паперу?

А. дасте йому «по перше число»;

Б. примусите повернути;

В.запитаєте, чине потрібнойому щось ще.

6.         Якими словами ви зустрінете чоловіка (дружину), якщо

він (вона) повернувся(лася) з роботи пізніше, ніж звичайно?

A.        що це тебе так затримало?

Б. де ти був(ла) допізна?

B.        я вже почав хвилюватися.

7.         Як ви станет? по.одити себе за кермом автомобіля, як-

x^r^»;—би об1гнати машину -

Б. вам байдуже, скільки машин вас обійшло;

В почали б рухатися з такою швидкістю, щоб ніхто вас не здогнав.

8.         Якими ви вважаєте свої погляди на життя?

А. збалансованими; Б. легковажними;

9.         Що ви зробите, якщо не все вдається?

А. намагаєтесь звалити ггровину на іншого;

^ГнТи^Тобережними.

10.       Як ви відреагуєте на фейлетон щодо випадків розпусти

серед сучасної молоді?

A.        «особлива розпуста повинна бути покарана»;

Б. «треба створити для молоді умови для організованого та культур-ногов^очинку»!'

B.        «чому ці проблеми всіх хвилюють»?

11.       Що ви відчуваєте, якщо те, до чого ви так прагнули та

хотіли мати, достались іншому?

A.        «і навіщо я тільки нерви витрачав»?

Б. «ця людина більш вдала, ніж я»;

B.        «може мені це вдасться наступного разу.

12.       Як ви дивитесь фільм жахів?

в'. отримуєте відверте задоволення.

13.       Якщо із-за дорожнього затору ви запізнюєтесь на важ-

ливу зустріч, ви:

A.        будете нервувати під час наради із-за запізнення;

Б. намагаєтесь викликати поблажливість партнерів;

B.        засмутитесь.

14.       Як ви ставитесь до своїх спортивних успіхів?

А. обов'язково намагаєтесь виграти;

Б. цінуєте задоволення почувати себе учасником змагання;

В.дуже сердитесь, якщо програєте.

15.       Що ви зробите, якщо вас погано обслужили в ресто-

рані?

A.        утримаєтеся від скандалу;

Б. покликаєте метрдотеля та зробите йому зауваження;

B.        відправитесь зі скаргою до директора ресторану;

16.       Що ви зробите, якщо вашого брата (сестру) скривдили

у школі?

A.        поговорите зі вчителем;

Б. вчините скандал з батьками неповнолітніх злочинців;

B.        порадите дитині самому дати здачі.

17.       Яка, на вашу думку, ви людина?

Асередщ

Б.самовпевнена;

В.пробивна(наполеглива).

яко^зіх^ ред вами?

A.        «Вибачте, це не моя провина»;

Б.«Нічого,пусте»;

B.        «А чи не можете ви бути більш уважними?».

19. Як ви відреагуєте на статтю в газеті щодо випадків ху-ліганства серед молоді?

А. «коли ж буде вжито заходів щодо тих, хто соромить сучасну мо-лодь?»

Б. «требаввеститілесніпокарання;

В «не можна у всьому звинувачувати молодь «

20. Уявіть собі, що вам належить знов народитися, але вже твариною. Якій тварині ви надасте перевагу?

ІТигрУаболеопарРду; Б. домашній кішці; В ведмедю.

ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ:

 

            1          2          3          4          5          6          7          8          9          10        11        12        13        14        15            16        17        18        19        20

A         1          2          3          2          3          2          2          2          3          1          1          3          1          2          1            1          1          1          2          3

Б          2          1          2          3          2          3          1          1          2          3          3          1          2          1          2            3          2          2          3          1

В         3          3          1          1          1          1          3          3          1          2          2          2          3          3          3            2          3          3          1          2

Трактування результатів.

36—44 балів. Ви в міру агресивні, але впевнені в житті, оскі-ль45 у вас достатньо ч.столюбства та самовпевненості.

ехесь досРяГнуТиРустху в жигхі, ро.рахРовуЮЧи на власн, меходи

магаєтесьїхзацепокарати.

35 та менше балів. Ви занадто миролюбні, що обумовлено недостатньою впевненістю у власних силах та можливостях. Це не означає, що ви — травинка та згинаєтесь під кожним вітерцем. Але більше рішучості вам не завадить.

Якщо з семи та більше питань ви набрали по три бали та менш чим з семи питань — по одному балу, то вибухи вашої агресив-ності носять більш руйнівний характер, чим конструктивний. Ви схильні до небайдужих дій та жорстких дискусій. Ви ставитесь до людей зневажливо.

Якщо з семи та більше питань ви отримали по одному балу та менш ніж по

сімох питаннях — по три бали, то ви занадто замкнені. Це не означає, що вам теж притаманні вибухи агресивності, але ви їх подавляєте занадто ретельно.

ЕҐ

Чи конфліктна ви особистість

Інструкція. Треба відповісти на запропоновані питан-ня, обираючи найбільш прийнятний для вас варіант. Працюйте на окремому аркуші.

1. Уявіть собі, що в громадському транспорті починається суперечка. Ви:

£=^Ж-в™ 0ІОР„„У _то

В. завжди втручаєтесь та до кінця відстоюєте свою точку зору.

2. На зборах ви критикуєте керівництво за здійснені поми-лки?

А.ні;

Б. так, але в залежності від вашого особистого ставлення до нього;

В. завжди критикуєте за помилки.

свій план, який здається вам кращим?

A.        так, якщо інші мене підтримають;

Б. звичайно, ви будете шд^имувати свш план;

B.        ви боїтесь, що за критику вас можуть лишити преміальних.

4.         ?и любите сперечатися зі своїми колегами, товари-

A.        тільки з тими, хто не обурюється, коли суперечка не псує наші

стосунки;

Б. так, але тільки з принципових, важливих питань;

B.        ви сперечаєтесь з усіма та з будь-якої причини.

5.         Дехто намагається пролізти перед вами без черги:

А. вважаючи, що ви не гірїе його, намагітесь обійти чергу;

6. Уявіть собі, що розглядається раціоналізаторська про-позиція, експериментальна робота вашого колеги, де є сміли-ві ідеї, але є і помилки. Ви знаєте, що ваша думка буде вирі-шальною. Що ви зробите?

A.        висловитесь як щодо позитивних, так і негативних сторін цього

Б. відокремите позитивні сторони в його роботі та запропонуєте на-дати можливість продовжити її;

B.        почнете критикувати її, щоб бути новатором, не можна допускати

помилки.

A.        схвалюєте покупку, якщо вона доставила їй задоволення;

Б. кажете, що ця річ позбавлена смаку;

B.        постійно сваритесь з нею із-за цього.

8. Ви зустріли підлітків, які курять. Як ви реагуєте:

A.        думаєте: «навіщо мені псувати собі настрій із-за чужих невихо-

ваних дітей?»

B.        . якщо б це було у громадському місці, то ви б їх вичитали.

9.         У ресторані ви помічаєте, що офіціант обрахував вас:

А. ви не даєте йому в такому разі на чай; Б.проситейогоперерахувати суму; В це буде причиною скандалу.

10.       Ви в будинку відпочинку. А,міністратор займається

тям меню. Чи обурює це вас:

A.        так, але навіть якщо ви висловите йому претензії, це навряд чи

щосьзмшить;

Б. ви знаходити спосіб поскаржитись на нього, навіть якщо його зві-

B.        демонструєте своє незадоволення на молодшому персоналі: при-

биральниках, офіціантах.

11.       Ви сперечаєтесь з вашим сином-підлітком та перекону-

єтесь, що він правий. Чи визнаєте ви свою помилку?

А.ні;

В. який же у вас авторитет, якщо визнаєте, що були неправі.

Ключ до тесту: за варіант «а»—4 бали, за «б»—О, «в» — 2. Трактування результатів.

Від 30 до 44 балів. Ви тактичні. He полюбляєте конфліктів, навіть якщо ви їх можете згладжувати, легко уникаєте критичних ситуацій. Коли вам доводиться вступати в суперечку, то ви враховуєте, що це відобразиться на вашому службовому положенні або на товариських відносинах. Ви намагаєтесь бути приємним для оточення, але коли воно потребує допомоги, то не завжди на-даєте її. Чи не вважаєте ви, що тим самим ви втрачаєте повагу до себе в очах інших.

Від 15 до 29 балів. Про вас кажуть, що ви конфліктна особис-тість. Ви наполегливо відстоюєте свою думку, незважаючи на те, що це вплине на ваші службові та особисті стосунки. За це вас поважають.

Від 10 до 14 балів. Ви шукаєте причини для суперечок, більша частина яких зайва. Полюбляєте критикувати, але тільки тоді, ко-ли це вигідно вам. Ви нав'язуєте свою думку, навіть коли ви не праві. Ви не обуритесь, якщо вас будуть сприймати з комплексом