Заняття 3


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 

Загрузка...

Трудовий колектив в системі управління

Мета заняття: Формування знань студентів щодо ролі

Форма п.оведення заняття: семінар, групова дискусія, прак-

1.         Розкрийте поняття «трудовий колектив» та його значення в управлінні персоналом.

2.         Назвіть види трудових колективів і критерії їх класифікації.

3.         Які функції виконують трудові колективи в суспільстві?

4.         В чому різниця між формальною і неформальною структу-рами колективу?

6о0^рВ„?уГГиГГ^ва" ?Г:?р„ль в у„равл,„„,

7.         Що Ви розумієте під соціально-психологічним кліматом

8.         За допомогою яких факторів можна регулювати соціально-психологічний клімат в колективі?

Питання для обговорення і підготовки рефератів

1.         Трудовий колектив та його структура.

2.         Стадії розвитку колективу та ефективність керівництва.

3.         Лідерсїво та його значення в системі управління персона-лом.

4.Конфліктивколективі:заіпроти.

5.         Відмінні риси закордонних менеджерів і вітчизняних керів-

„иків щодо п,дРходів в у„Рравлінні „ерсонал'ом.

важливим факлором, який повинен послійно аналізувалися, коре^т;г„Ур=^^^^^^^

Оцінка психологічного клімату в колективі

Інструкція: по кожному із наведених нижче пунктів зліва або справа, позначте ступінь вираженості того чи іншого твердження числами від –3 до +3, при чому, слід мати на увазі, що оцінки означають:

3 — властивості виявляються завжди;

2          — властивості виявляються в більшості випадків;

3          — властивості виявляються, але рідко.

 

1          В колективі переважає бадьорий життєрадісний тон      В колективі переважає пригніче-ний настрій

2          тії         тії

3          Членам колективу подобається бути разом          Члени колективу висловлюють негативні відносини до спільної діяльності

4          гг=гг,=гг-        Успіхи— викликають заздрощі, невдачі —радість

5          Члени колективу з повагою від-носяться до думки кожного      Кожен нестерпний до думки ін-шого

6          Один за всіх і всі за одного  Кожен за себе

7          Почуття гордості за кожного чле-на колективу    Члени колективу байдужі один до одного

8          Кожний активний, повний енергії Кожний інертний, пасивний

9          Спільні справи всіх захоплюють    Колектив неможливо підняти на спільну справу

10        В колективі справедливо відно-сяться один до одного   Колектив розпадається на приві-лейованих і відкинутих

Щоб обробити результати, необхідно додавати всі позитивні бали, потім негативні і із загальної суми відняти меншу. Отрима-ний результат потрібно розділити на 10. Тепер можна міркувати про те, сприятливий в колективі психологічний клімат (+3, +2, +1), або навпаки (-1, -2, –3). Узагальнивши оцінки всіх членів фупи, можна отримати колективну самооцінку соціально-психоло-гічного клімату, який склався.

Визначення рівня мікроклімату в колективі

Інструкція Нижче приведені деякі характеристики ро-боти і життя колективу. Кожен анонімно на окремому аркуші проти кожного твердження робить помітки:

—        «X» — наскільки подана характеристика притаманна ва-шому колективу на сьогоднішній день;

—        «О» — яке місце в роботі та житті колективу подана харак-теристика повинна була б займати.

Для оцінки використовуйте семибальну шкалу.

1.         Можливість в рамках Вашого колективу вибрати напрямок своєї діяльності, зміст роботи.

2.         Можливість в межах планових строків встановити на свій погляд черговість робіт, вибирати спосіб і час їх виконання.

3.         Можливість вибору технічних співробітників, 3 ким хотіло-ся б виконувати те чи інше виробниче завдання.

4.         Можливість зміни напрямку робіт, видів діяльності.

5.         Задоволеність взаємовідносинами з колегами по роботі.

6.         Задоволеність взаємовідносинами з керівником.

7.         Можливість проявити свої ділові якості.

8.         Визнання і схвалення товаришами по роботі Ваших трудо-вих суспільних заслуг та досягнень.

9.         Визнання і схвалення товаришами по роботі Ваших особис-тих якостей.

 

10.       Визнання і схвалення керівником Ваших особистих якостей.

11.       Отримання чітких, однозначних завдань.

12.       Визначеність, ясність у взаємовідносинах з керівником.

13.       Ступінв „ервівого „апУруження, „ов’ ’заного з'робс™»,

14.       Ступінь нервового напруження, повязаного з товаришами по роботі.

15.       Ступінь нервового напруження, пов’язаного з керівником.

no «0») і знайти їх відношення за формулою:

О

галвнивши да„і опиту Lix ,ле„ів колевгиву.

ркувати „ро „айбільш «слабкі місця» складових мікроклімату ко-

ГГ„в„Г„ХМкиН™Т^г=г°ікр„Ха"Н пТд™или ефективність роботи з кадрами.

ціннісно-орієнтаційну єдність колективу. Чим вище рівень цінні-

один одного, спільно взаємодіючи, працюючи за для досягнення цілей організації.

Феномен ціннісно-орієнтаційної єдн.сті ( ,ОЄ)- об’єктивн-

Визначенняцінностно-орієнтаційної єдності робочої групи

Інструкц, : членам колективу (групи) пропонується

тощо).

1.         Вміння володіти собою.

2.         Товариськість. 4.Виконавчадисципліна.

 

7.         Схильність до уявлення.

8.         Гідність.

1№"

11. . Й=Т(ГЧУТИ).

Іб.Ініціативність. 19.Вмінняслухати.

Рівень ЦОЄ визначається за формулою:

N-M

ЦОЄ= 100,

н

де N - сума вибоР1в, які приходяться на п'ять якостей, котр! отримали максимальну перевагу;

М — сума виборів, які приходяться на п'ять якостей, котрі отримали мінімальну перевагу;

Н — загальна кількість виборів, які зроблені членами даної групи.

Якщо всі, без виключення, члени колективу оберуть одні і ті ж якості особи, то загальна кількість виборів буде фактично дорів-нювати кількості виборів п'яти якостей, які отримали перевагу. В даному випадку рівень ЦОЄ буде дорівнювати 100 %.

Якіо ж розУпоРддл виб^в бУуде ви'падковим (не буде сшвпада-ти), то показник ЦОЄ буде дорівнювати О.

Отриманий результат можна інтерпретувати так:

Більше 75 % — дуже високий рівень ЦОЄ, який позитивно впливае на ефективне'управлшня ірсоналом; менш 25 % - свь дчить про неузгодженість думок, відсутність єдності поглядів членів групи, що звичайно не може сприяти формуванню ефек-тивної системи управління персоналом