Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.1. Становлення поглядів на управління людьми : Управління персоналом : Бібліотека для студентів

2.1. Становлення поглядів на управління людьми


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 

Загрузка...

Вчені-економісти та управлінці-практики майже одно-стайно сходяться на думці, що важливою передумовою виживан-ня наййльш ефекхивгх оргашзацш у конкуре^тному середови-щі, що постійно змінюється, є формування прогресивного управ-лшня персоналом, який акумулює досягнення сучасних управ-лінських підходів, провідним лейтмотивом яких є визнання лю-дей, людського капіталу організацій в якості найважливішого ре-

'УРУпродовж тривалого періоду розвитку суспільства проблема-ми формування ефективної системи управління людьми опікува-лися видатні вчені, теоретики та практики. Питання про сутність, основні складові елементи та принципи раціонального управлін-ня персоналом являли собою предмет їх досліджень, хоча окре-мої науки, навчальної дисциплши та щлеспрямованої управлш-ської діяльності щодо управління персоналом організацій майже до середини ХХ-го століття у світі не існувало.

хГрактеризуючи еволюцїю „оглядів'на управління „ерсона-лом, можна виділити декілька етапів, що є відповідними до фор-мування та розвитку науки менеджменту.

підходів до управління людьми.

Хоча проблема управління людьми, як сфера людських знань,

рат підкреслював важливість поділу праці та спеціалізації, вказу-вав на те, що кожна людина народжена для визначеного виду ді-яльності і тому її необхідно поставити на потрібне місце. Пізніше

в Греції вивчали метод виконання трудових операцій, забезпе-чення їх ритмічності. Давньогрецький мислитель Плутарх дослі-джував та виділяв особисті якості лідерів, які, на його думку, ви-значали різні результати управління державами, імперіями, цілими народами.

I тільки із виникненням та розвитком капіталізму, ринкової економіки управління виробництвом, а з ним — і управління лю-дьми, їх працею, набуває все більшого значення. I все ж до кінця ХІХ-го — початку ХХ-го століття наукового управління, і тим більшеуправління персоналом, не існувало.