ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Заняття 1


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 

Загрузка...

Методи вивчення особистості

Вступ

Т^ГГД^ГГ6;ГКГФ?„Г факіор,в ™ ефе"

Важко уявити собі керівника, який працює ефективно, але не розбирається в людях. Адже одним з найважпивіших аспекгів робо-ти керівника з людьми являється підбір кадрів, індивідуальна робо-та з ними, розвиток здібностей підлеглих. Окрім того, керівнику

0™^^  найкраще

В практиці навчанні і діяльності західноєвропейських і аме-риканських менеджерів використовуються різні методи вивчен-I людей: графолопя' психог'еометрія, фи/одаагностика, ф131ог-номіка, хірологія, мова жестів та рухів тіла і т. д. Ці методи досить складні, потребують широких спеціальних знань. Більш доступним і простим є використання тестів, спеціально розроб-лених професійними психологами. Тести дозволяють за корот-кий час (10-15 хв.), на основі даних самооцінки людини, зро-бити досить достовірні обгрунтовані висновки про її психоло-гічні особливості.

Метою практичного заняття є вдосконалення здатності ана-лізувати індивідуально-психологічні особливості особистості працівників; формування навиків аналізувати і оцінювати особ-ливості поведінки конкретних людей (в тому числі і власні) в різ-них життєвих ситуаціях.

Специфіка побудови занятгя дозволяє вирішити і ряд додаткових завдань: сгворити позитивний емоційний насгрой на курс «Управ-лшня персоналом»; сформувати штерес і нас^нову на н^обх^сть роботи з урахуванням «людського фактору»; виявити для кожного

майбутнього керівника ті його індивідуальні психологічні особли-вості, які можугь негативно впливати на його професійну діяль-ність, і дати рекомендації по вдосконаленню особистосгей.

Наявність в поданих матеріалах трьох вправ — тестів для ви-явлення темпераменту особистості дає змогу викладачу обирати і варіювати тестами в залежності від кількості учбового часу, швидкосгі виконання завдання, бажання студентів перевірити себе.

Методика проведення заняття

Занятгя проводиться в формі індивідуального тестування сгуден™ на спеЦ1алРьних бланках^окремих ^кушах. ШслТобро-бки результатів кожен ознайомиться з характерисгикою своїх пси-хологічних особливостей і рекомендаціями по самовдосконаленню з мегою підвищення ефективності управлінської діяльності. Отри-мані результати можуть обговорюватися з викладачем для роз'яс-нення можливих питань і уточнення рекомендацій. Така форма за-няття дозволяє здійснити вимогу індивідуалізації учбового процесу і направленості на конкретну особу, яка навчається.

Важливим методичним заходом являється заключна особиста бесіда викладача зі студентом, яка носить характер психологічної консультації. В умовах повної довіри створюється реальна мож-ливість визнання самим студентом так званих «вузьких місць» в його відносинах з оточуючими, що підтверджується і наявністю

ня «сильних» якостей своєї особистості. Приймаючи до уваги ін-дивідуально-психологічні розбіжності між людьми, майбутній керівник зможе краще розуміти особливості підлеглих.

Темперамент та його типи

При відносній рівновазі мотивів поведінки діяльності, при одних і тих самих зовнішніх впливах люди помітно відріз-няються один від одного по вразливості, імпульсивності проявля-ємої енергії. Так, одна людина схильна до повільності, інша - до квапливості; для однієї характерна легкість спонукання почуттів, іншій- байдужість; одну відрізняють різкі жести, виразна мімі-ка, іншу — стриманість рухів, невиразна міміка обличчя.

'Зроз^ло^динам^рояви пси^ки людини залежахь в1Д ви-хованих установок та звичок, від вимог ситуації і т.д. Безумовно, індивідуальні відмінності мають природжену основу: вони виявляються вже в дитинстві, проявляються в різних сферах поведін-ки і діяльності та відрізняються особливою постійністю.

Індивідуально своєрідна, природно обумовлена сукупність ди-

кілька типів. Відмінності в поведінці людей він пояснював пере-важанням в організмі одного з чотирьох соків: крові, слизу мозку, жовтої жовчі печінки і чорної жовчі що виділяється селезінкою.

Вивчаючи фізіологію мозку, I. П. Павлов встановив, що тем-перамент залежить не від «переважання соків», а від типу нерво-вої си—теми, п властивостей: 1) сила - сла—кість; 2) врівноваже-

!^а=^   ^™

ло, що не всіх людей можна розподілити за чотирма типами. Вка-зані типи прийнято вважати основними. В житті досить часто зу-стрічатися люди, котрих можна віднести до змішаного типу темпераменту, коли .осить чітко проявляються характеристики будь-яких двох типів Найчастіше виявляється поєднання ознак таких типів: холерик та сангвінік, флегматик та меланхолік, санг-вінік та флегматик, меланхолік і холерик.

He можна говорити про «погані» та «гарні» темпераменти — „ову „ож.а ве,ги Рл„ше п'ро іс^ан™ різних" способів п'оведінки і

сті, що дозволяє чутко помічати зміни навколишнього середовища.

Тип нервової системи, а значить, темперамент — приро-джена властивість, однак може змінюватись в незначній мірі під впливом умов життя. Темперамент неможливо змінити на протилежний. Та й чи потрібно це робити? Психічні особливо-сті індивідуума слід враховувати при виборі професії, виду ді-яльності.

Темперамент і професія

Схильність до певного виду діяльності має напівусвідо-млений, подібний з потягом характер і відображає неусвідомлене прагнення людини отримати задоволення у певному виді активно-сті. Так, особи з рухливою нервовою системою тяжіють до різно-манітної роботи, з задоволенням виконують роль менеджерів, ке-рівників різних рангів, спеціалістів з постачання та збуту та ін.;

флегматики та меланхоліки тяжіють до творчої та копіткої роботи,

місності в процесі праці. Як показують соціологічні дослідження, якщо колектив на 50 % складається з холериків, а на 25 % — з меланхоліків та флегматиків і цей колектив повинен діяти швид-ко, то в ньому досить часто виникають напруженість і навіть

мпераментами [17, с. 141].

Вправа 1

Інструкція до тесту-опитувальника «Типологія»

Вам буде запропонований ряд сгверджень для самооцін-ки. Якщо ви згодні зі ствердженням і воно в повній мірі відноситься до Вас, то закресліть клітинку в «Таблиці для обробки результатів» під номером, який відповідає номеру ствердження, якщо незгод-ні - залиште клітинку чистою. Працюйте з тестами швидко, не ви-трачайте занадто багато часу на обмірковування питань, таму що важлива Ваша перша реакція. Відповідайте щиро і не соромлячись. Пам'ятайте, немає відповідей «невірних», адже кожна людина має право на власну позицію. При цьому змісгом Ваших відповідей ні-хто не буде цікавитись, і матеріали результатів самооцінки зали-шаться у Вас. Пам'ятайте, що відповідати потрібно на всі питання.

Опитувальник «Типологія»

2.         Я ^ГЇЇГ ШСТРУЩ'Ю ' 6W СШДУВа™ ЇЙ

3.         Я весела і життєрадісна людина.

4.         Я непосидюча людина. 5.Яспокійналюдина.

 

6.         Я відповідаю на питання даної анкети правдиво і щиро.

7.         Я досить часто розгублююсь за нових обставин.

8.         Я доволі енергійний

і?: ^^^^^=^=^-

11.       Я уважно відповідаю на питання даної анкети, щоб об'єктив-но оцінити себе.

12.       Я б не назвав себе активною людиною, скоріш, навпаки.

13.       Часто я проявляю поспішність у своїх рішеннях.

14.       Доволі часто я буваю метушливим.

15.       Я досить холоднокровний (байдужий).

16.       Я даю відповідь на питання цієї анкети тільки після того, як добре зрозумію суть кожного ствердження.

17.       Як правило, мені буває важко встановити контакт з незна-йомими людьми.

18.       Я вважаю себе діловою людиною.

19.       Я нетерплячий.

20.       Практично будь-яку справу (роботу) я виконую ґрунтовно.

21.       Мені нічого приховувати від самого себе, тому я відпові-даю на питання цілковито щиро.

22.       Частіше за все я почуваю невпевненість у своїх силах.

25.Ядоситьобережналюдина.

26.       Я ніколи не оцінюю вчинки людей поки не з’ясую їх суті і причин.

27.       Я легко переношу самотність.

28.       Доволі часто буває, що я переоцінюю себе.

29.       Думаю, що я досить рішуча людина.

30.       Я вмію терпляче чекати.

31.       Я ніколи нічого не роблю заради власної примхи.

32.       У випадку невдачі я, як правило, почуваю себе пригніченим.

33.       Я доволі швидко схоплюю нове.

34.       Нерідко я буваю прямолінійним у відносинах з людьми.

35.       Я важко зближуюсь з незнайомими людьми.

36.       Я ніколи не даю негативних оцінок людям з чужих слів.

37.       Я схильний заглиблюватися в себе.

38.       Моє інтереси доволі різноманітні та мінливі.

39.       Я схильний проявляти ініціативу.

40.       Я мовчазний.

41.       Я ніколи не починав конфліктувати з ким-небудь без по-важних причин.

42.       При невдачах я, як правило, розгублююсь.

43.       Як правило, я легко переживаю невдачі та неприємності.

44.       Я доволі вперта людина.

45.       Моє мовлення спокійне, рівномірне, з зупинками, без різко виражених емоцій, жестикуляцій і міміки.

46.       Я ніколи не підвищував голос, якщо до цього не спонукали надзвичайні обставини.

47.       Я доволі швидко втомлююсь.

48.       Мої схильності непостійні.

49.       Я досить винахідливий в суперечці. 50.Нелюблюбалакативпусту.

 

51.       У мене ніколи не з’являються такі думки, котрі було б слід приховувати від інших.

52.       Моє мовлення звичайно слабке і тихе (іноді — майже шепіт).

53.       Доволі часто я буваю ,хильний пливти за течією.

56.ТніколинеДовсюджук,™.

57.       Як правило, я поневолі пристосовуюсь до характеру (особ-ливостей) співрозмовника.

58.       Мені в основному неважко пристосуватися до різних об-ставин.

59.       Я схильний до ризикованих справ.

60.Ятерплячалюдина.

61.       Моя поведінка в присутності людей і без них однакова.

62.       Я буваю враженим до сліз.

63.       Як правило, з захопленням бер’сь за нову справу. 64.Для^ененехаракхерназлопа^яхшсть.

 

65.       Почату справу я в більшості випадків доводжу до кінця.

66.       Я ніколи не здійснював ніяких справ заради особисгої вигоди.

67.       Я надмірно вразливий до похвал і осуджень (покарань).

68.       Я доволі часто швидко «охолоджуюся», якщо справа пере-стає мене цікавити.

69.       Я не образливий.

70.       Я схильний витрачати силу даремно (не по ділу).

71.       У всіх випадків зривів у моїй роботі ніколи не було так, щобвинуватимбувтількияодин.

72.       Я висуваю високі вимоги до себе.

73.       Я, як правило, швидко включаюсь в нову роботу.

74.       Моє мовлення, як правило, швидке, пристрасне, з різнома-нітними (іноді з плутаними) інтонаціями.

 

76.       Іноді я ледве справляюсь з роздратуванням, причину якого нерідко важко зрозуміти.

77.       Доволі часто я буваю підозрілим.

78.       He люблю одноманітну, рутинну, копітку роботу.

79.       Меш здаеться, я «eml^J'oco6«JiL.

80.       Я дотримуюсь чіткого розкладу життя і системи в роботі.

81.Інодіяговорюнеправду.

82. Доволі часто я буваю без нарікань покірним.

83. Як правило, я швидко п.реключаюсь з однієї роботи на іншу.

86.       Іноді я оцінюю по-різному (різною міркою) свої вчинки і такі ж вчинки інших людей.

87.       Я пред’являю високі вимоги до оточуючих.

88.       Я товариська людина(не відчуваю скованості з новими людьми).

89.       Я міг би назвати себе «агресивною забіякою».

90.       Я не дуже сприйнятий до похвал і нарікань.

91.Інодіязаздрюлюдям.

92. На мій погляд я доволі помислива людина.

95.       Я схиляюсь до проявлення поблажливості до шпильок в мою адресу.

96.       Іноді я приймаю рішення, ознайомившись з обставинами справи доволі поверхньо.

97.       Досить часто я буваю хворобливо чутливим.

98.       Мені з,ається, що я доволі вит.ивалий і працездатний.

 

101.     Іноді я позитивно харакгеризую людину по відгукам інших.

102.     Я несхильний Д1лиТРись з'бу^-ким св'оїми дуТками.

103.     Часто я буваю непрацездатним, відволікаюсь від справи.

104.     Я здатний швидко вирішувати і діяти.

105.     Я досить повільно включаюсь в роботу.

106.     До своїх вчинків я іноді відношусь не самокритично.

107.     Я доволі часто потребую співчуття і підтримки оточуючих.

108.     В мене гучне, швидке, чітке мовлення, яке супроводжуєть-ся виразними жестами і мімікою.

109.     Я схильний постійно шукати нове.

110.     Мені буває нелегко переключатися з однієї справи на іншу.

111.Трапляється, щоя «звалюю»власні промахи наіншихлюдей.

112.     Я б не сказав, що я хоробра людина, скоріше, навпаки.

113.     Мені здається, що я можу зберігати самовладання в непе-редбачуваній важкій обстановці.

114.     Мої рухи, як правило, різкі та поривчасті.

115.     Я рівний у відносинах зі всіма.

116.     He завжди я однаково оцінюю одні і ті ж вчинки чужих та близьких мені людей.

117.     Я доволі часто ображаюсь.

118.     Для мене є типовим бадьорий настрій.

119.     В досягненні мети я досить наполегливий.

120.     Я достатньо охайний.

121.     Іноді я, як і багато людей, «перемиваю кісгочки» знайомим. 122.Ялегковразливалюдина.

 

123.     Я легко прокидаюсь і швидко засинаю.

124.     Моя характерна риса — швидка зміна настроїв.

125.     Мені часто буває важко пристосуватися до нової обста-новки.

Інструкція по обробці результатів

Шдрахуйте кількість закреслених номерів питань

сум, зробіть висновок про переважання у Вас чистого типу тем-

ньо близькі, а два інших відстають від них більше ніж на п'ять одиниць).

Шкала «0» опрацьовується окремо, по частинам. Питання 1, 6, 11, 16, 21 визначають ступінь включеності опитуваємого в робо-ту: 100 % — «так» — повне включення, менше 100 % — неповне включення. Питання 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56, 61, 66, 71 визнача-

xS^^^

випадків відповідь «так» — кваліфікувати як відсутність нама-

гання показати себе у кращому ракурсі. Загалом шкала «0» ви-

ступаєвякості«шкалинеправди>к

Проаналізувавши результати, слід ознайомитись з відповід-ними Вашому типу темпераменту рекомендаціями.

Рекомендація 1

На основі дослідження Ваших природних якостей і

го (С).

ТАБЛИЦЯ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

 

о          1          6          11        16        21        26        31        36        41        46        51        56        61        66        71            76        81        86        91        96        101      106      111      116      121

м         2          7          12        17        22        27        32        37        42        47        52        57        62        67        72            77        82        87        92        97        102      107      112      117      122

с          3          8          13        18        23        28        33        38        43        48        53        58        63        68        73            78        83        88        93        98        103      108      113      118      123

X         4          9          14        19        24        29        34        39        44        49        54        59        64        69        74            79        84        89        94        99        104      109      114      119      124

ф          5          10        15        20        25        30        35        40        45        50        55        60        65        70        75            80        85        90        95        100      105      110      115      120      125

Ви людина енергійна, емоційна, працюєте швидко, жваво pea-

нітної роботи, яка потребує більшої посидючості, сконцентрова-ності.

Рекомендуємо: будьте більш самостійними, менше приймайте те чи інше рішення необмірковано, зверніть увагу на підвищення особистої організованості. Якщо Ви прикладете зусиль у вказа-них напрямках, то природні властивості Вашої нервової системи в повній мірі будуть сприяти високій ефективності Вашоїроботи.

Ви здатш розібратися в людях, емощйно їх «запалити», згур-тувати навколо себе. При цьому намагайтесь не «виставляти» свою особистість, аналізуйте і робіть висновки при промахах та невдачах.

Рекомендація 2

На основі дослідження Ваших природних якостей і

тесь з людьми, в роботі відповідальні, старанні, однак при

==^*= =^™гг

туації.

Рекомендуємо: розвивайте в собі товариськість, інтерес і увагу до підлеглих, більшу вимогливість до них, більшу впевненість у coffi, яка базуеться н'а досиді, знанш справи, намігайхесь спира* тися на актив колективу, на лідерів, проявляйте з усіх питань бі-льше активності. При спілкуванні з керівництвом використовуйте свої сильні якості, намагайтесь показати в першу чергу акурат-шсть, ч1Тк1СТь в оформленш докумен™, лопч'н/обг^нхувїння думок, відповідальну підготовку до питання, знання і розуміння причин вчинків окремих підлеглих.

Рекомендація 3

На основі дослідження Ваших природних якостей і

ється зовні. Працюєте завзято, з великою наполегливістю, чітко і

r=B™^

бляєте «метушитися».

Рекомендуємо: намагайтеся бути більш оперативним та спри-тним при застосуванні управлшського рішення, не чекайте зов-нішніх стимулів, менше заглиблюйтесь в себе, розвивайте в собі товаристкість, інтерес і увагу до підлеглих.

Рекомендація 4

На основі дослідження Ваших природних якостей і

го(Х). Ви людина швидка, іпальна, глибоко вникаєте до справи, ведете за собою людей, запалюете їх своею емоцшшстю. Для Вас характерна висока працездатність, одночасно можете виконувати декілька справ. Часто виходить так, що сама зміна однієї справи на іншу є для Вас відпочинком. При монотонній або іншій роботі ви швидко втомлюєтесь, а оперативна, різноманітна робота біль-ше відповідає Вашому характеру. В той же час для Вас характер-ні емоційні спалахи, різкі зміни настрою, невитриманість по від-ношенню до людей, тобто Ви дозволяєте собі зриватися, бути нестриманим через велику збудженість.

Рекомендуємо: навчитися більш спокійно реагувати на робіт-ничу ситуацію, спокійно вислуховувати підлеглих, не перебива-ючи їх та не дратуватись. Давайте можливість своїм підлеглим висловлюватись, не подавляючи їх своєю монологічністю.

Рекомендація 5

На основі дослідження Ваших природних якостей і властивостей характеру, які проявляються в різних ситуаціях, можна сказати: Ви відрізняєтесь активним типом поведінки/по-єднуючи в собі якості і холерика, і сангвініка (Х.С.). Вас відріз-няє живість емоцій, вміння швидко перестроїти свою поведінку у зв'язку зі зміною ситуації, комунікабельність. Недоліки особис-тої організованості Ви компенсуєте своєю моторністю.

Рекомендації: зверніть увагу на покращення особистої органі-зованості, зібраності; спостерігайте за собою - чи не багато ви говорите? даєте змогу висловитись підлеглим? чи створюєте спо-кійну, не нервозну обстановку при спілкуванні з підлеглими і ко-легами? Добивайтеся більшоі чіткості у роботі з підлеглими, «не рубайте з плеча»!

Рекомендація 6

Ha основі дослідження Ваших природних якостей і властивостей характеру, які проявляються в різних ситуаціях, можна сказати: Ви поєднуєте в собі якості і флегматика і мела-нхоліка (Ф, М). Ви надаєте перевагу тому, щоб не відриватися від початої справи, вмієте організувати себе, але не товариські. Ви заглиблені у себе, зовні мало проявляєте емоцій. Вам важко переключати темп діяльності при зміні обстановки. Вас характе-ризує деяка повільність при прийнятті рішень.

рУекомендацп: He замикайт'есь у собі намагайтесь бути йльш енергійними, розвивайте в собі спостережливість, комунікабель-ність, будьте більш вимогливими до підлеглих, умійте чітко по-яснювати їм їх помилки. Тренуйте свої здібності до публічних виступів, пам'ятайте, що слово керівника являється важливим фактором впливу на підлеглих.

Рекомендація 7

На основі дослідження Ваших природних якостей і властивостей характеру, які проявляються в різних ситуаціях, можна сказати: Ви поєднуєте в собі якості і флегматика і санг-вініка (Ф, С). Ви є людиною врівноваженою (в поведінці, емоці-ях) та рухливою. Люди такого типу відрізняються неквапливістю, спокійністю, розміреністю, але в силу специфіки керівної роботи вони можуть доволі швидко переключатися на інші справи, легко активізуються, без труднощів вступають в контакт з людьми. Bo¬nn в^різняю™ оДгізошигісію^ вмшть швидко розбирахи-ся у важких ситуаціях, при необхідності швидко приймають рі-

Рекомендації: працюйте над собою, розвивайте позитивні яко-сті, задатки, які у Вас, безумовно, є; намагайтесь нівелювати сла-

утримувати у полі особливої уваги одночасно декілька поточних справіт.д

Рекомендація 8

На основі дослідження Ваших природних якостей і

холеричного та меланхолічного (X. М.) — двох полярних типів. Для вас характерна висока емоційність, активність на роботі, Ви

==? SMS «ЇЗ» їйг^УЗЕ

ГГз^=,^^

відпочинку Вам важко відключитися від роботи (Вас непокоять різного роду сумніви, невдоволення собою, невпевненість, по-чуття смутку). Робота повертає Вам активність, лідерство.Для Вас характерні такі підйоми та спади.

Рекомендації: підвищуйте вимоги до підлеглих, не виконуйте за них роботу;» не виливайте» свої емоції на підлеглих під гарячу руку; свою енергію і емоційність намагайтесь частково витрачати на домашні турботи — це послабить Вашу робочу напругу.

Вправа2

Вашій увазі пропонується один із найвідоміших тестів, розроблений англійським психологом Г. Айзенком. На його створення пішло декілька десятків років. Його опис увійшов у всі керівництва по психометриці та психології особистості. Вам про-понується 57 питань про особливості Вашої поведінки і Ваших почуттів. На окремому аркуші паперу відмітьте свої відповіді: хрестиком — «так», мінусом — «ні».

1.         Чи часто ви відчуваєте потяг до нових вражень, до того, щоб стряхнутись, пережити збудження?

2.         Чи часто ви в1Дчуваете потребу в друзях, котр. Вас розум-

 

4.         Чи не знаходите Ви, що Вам важко відповісти «ні»?

5.         Чи замислюєтесь Ви перед тим, як щось здійснити?

6.         Якщо Ви пообіцяли щось зробити, чи дотримуєтесь обіцянки?

7.         Чи часто у Вас бувають підйоми та спади настрою?

8.         Зазвичай Ви поводитись і говорите швидко, не розміркову-ючи?

9.         Чи часто ви почуваєте себе нещасною людиною без достат-ніхнатепричин?

 

10.       Чи зробили б ви все, що завгодно, на спір?

11.       Ч„ віикае у Вас почуггя „ерішучості %, сором’язливості, коли ви хочете заговорити з симпатичної (ним) незнайомкою (цем)?

12.       Чи виходити Ви іноді з себе, сердитесь?

13.       Чи часто ви дієте під впливом миттєвого настрою?

14.       Чи часто Ви турбуєтесь через щось, що зробили чи сказали

15.       Чи віддаєте ви перевагу книгам зустрічі з людьми?

16.       Чи легко Вас скривдити?

17.       Чи любити ви часто бувати в компаніях?

18.       Чи бувають у Вас думки, Які б ви хотіли приховати?

19.       Чи вірно, що іноді Ви сповнені енергією так, що все горить в руках, а іноді навпаки — мляві?

20.       Чи надаєте ви перевагу мати менше друзів, проте особливо близьких Вам?

21.ЧичастоВимрієте?

22.       Коли на Вас кричать, Ви відповідаєте тим же?

23.       Чи часто Вас турбує почуття провини?

24.       Чи всі ваші звички гарні та бажані?

25.       Чи здатні Ви дати волю своїм почуттям та в повній мірі розважитися у компанії?

26.       Чи вважаєте Ви себе людиною легко збуджуваною і чут-ливою?

27.       Чи вважають Вас людиною приємною та веселою?

28.       Чи часто Ви, зробивши якусь важливу справу, відчуваєте, щомоглибзробитипкраще?

29.       Ви більше мовчите, коли знаходитися у товаристві незна-йомих людей?

30.       Ви іноді створюєте чутки?

31.       Чи буває, що Вам не спиться через наплив різних думок?

32.       Якщо ви хочете дізнатися про щось, чому Ви надасте пе-ревагу: прочитати про це в книзі чи запитати?

33.       Чи буває у Вас підвищене серцебиття?

34.       Чи подобається Вам робота, що потребує постійної уваги?

35.       Чи бувають у Вас приступи тремтіння?

36.       Чи завжди Ви б платили за перевезення багажу у транспо-рті, якщо б не побоювались перевірки?

37.       Вам неприємно в товаристві, де глузують один з одного?

38.ЧидратівливіВи?

39.       Чи подобається Вам робота, що потребує швидкості дії?

40.       Чи хвилюєтесь Ви з приводу якихось неприємних подій, які б могли відбутися?

41.       Ви ходите повільно і не поспішаючи?

42.       Ви коли-небудь запізнювались на роботу чи на побачення?

43.       Чи часто Вам сняться жахи?

44.       Чи вірно, що Ви дуже любите поговорити і ніколи не втра-чаєте можливість погомоніти з незнайомою людиною?

45.       Чи турбує Вас який-небудь біль?

Ча46е r=r::sew якщо 6 тримлий

47.       Чи можете Ви назвати себе нервовою людиною?

48.       Чи є серед Ваших знайомих люди, які б Вам явно не подо-бались?

49.       Чи можете Ви назвати себе не досить впевненою в собі людиною?

50.       Чи легко Ви ображаєтесь, коли люди вказують на Ваші помилки в роботі або на Ваші особисті промахи?

51.       Ви вважаєте, що важко отримати дійсне задоволення від вечірки?

52.       Чи хвилює Вас те, що Ви чимось гірші за інших?

53.       Чи легко Вам внести пожвавлення в досить нудну ком-панію?

54.       Чи буває, що Ви говорите про речі, в яких не розбирає-тесь?

55.       Чи хвилюєтесь Ви про своє здоров’я?

56.       Чи полюбляєте Ви пожартувати над іншими?

57.       Чи страждаєте Ви від безсоння?

Обробка результатів опитування

За кожну вГдповідь, яка співпадае з ^„V додаток 1), ви ставите собі 1 бал. Бали по кожній зі шкал сумуйте. Резулвтат відкладайте на запропонованих висях рисунку. Перехрещення лі-

вати соціально-бажані відповіді. Раніше, якщо б людина набира-ла по цій шкалі п’ять балів, результати тесту не розглядалися. За-раз високий бал інтерпретується як велике бажання сподобатися,

'^^^—Г^^о^ „а „ав_й св,д, безпосередні, активні, відкриті в емоційних проявах, які полюб-ляють рух та ризик, імпульсивні, товариські; для них характерна гнучкість поведінки, соціальна адаптованість.

Інтроверти - люди, для яких найбільший інтерес предста-вляють явища власного внутрішнього світу; для них теорії і оцінка реальності є важливішою, ніж сама реальність; вони

схильні до розмірковування, самоаналізу, нетовариські, за-мкнені, відчува.ть труднощі в соціальній адаптації і часто со-

іаЕмо0ційноВсНтійкі (стабільні) люди не схильні до хвилювань, стійкі по відношенн. до зовнішніх впливів, викликають довіру

Емоційна нестабільність 24

^Со'цШнГн^табільні (нейротичні) люди чуйні, тривожні, хвор.бливо переживають невдачі і засмучуються через дріб-

Інтроверсія

обачний

миролюбивий

керуємий

вселяючий довіру

надійний

рівний

спокійний

МЕЛАНХОЛІК

легко впадає у відчай

неспокійний

ригідний *

схильний до розмірковувань

песимістичний

некомунікабельний

ХОЛЕРИК

чутливий тревожний агресивний легкозбуджуваний мінливий непостійний імпульсивний оптимістичний активний

13

12

13

0-<     

ФЛЕГМАТИК

пасивний       розсудливий

Екстраверсія

            *-24

12

САНГВІНІК

товариський

розважливий добродушний контролюємий

контактний

говіркий

чуйний

життєрадісний

не схильний до хвилювання

схильний до лідерства

невимушений

0

Емоційна стабільність (стійкість)

Рис. 1 Характеристика типів темпераментів

*Ригідність — тенденція до зберігання своїх установок, принципів, способів мис-лення, нездатність змінити власну точку зору.

Вправа3

Перед Вами 12 стверджень. Уважно прочитайте кожне з них і вирішїгь, чи відноситься воно до Вас особисто. Якщо від-носиться — ставте «так», якщо не відноситься — «ні». Довго не

розшрковуйге. Найкращою в1Дпов1Ддю буде та, яка спаде на ду-

причин.

3.         Почуваєте себе щасливим, коли займаєтесь справами, які потребуютьнегайнихдій.

4.         Схильні до змін настрою від гарного до поганого без ваго-мих на те причин.

5.         При знайомстві першим проявляєте ініціативу.

6.         Часто перебуваєте в поганому настрої.

7.Схильнідіятишвидкоірішуче.

8.         Намагаєтесь на чому-небудь зосередити увагу, але Вам не вдається.

9.         Являєтесь пилкою людиною.

 

10.       Часто буває так, .о в бесіді з іншими присутні лише фізич-

11.       Почуваєте себе незатишно, коли не маєте можливості спіл-куватися.

12.       Час від часу сповнені енергією, а іноді занадто пасивні.

Обробка даних

На вісі координат (рис. 2) відкладіть кількість відпові-дей «так» на всі ствердження з непарними номерами по горизон-талі вправо, відповідей «ні» — вліво, для стверджень з парними номерами кількість відповідей «так» вверх, «ні» — вниз. Прове-діть через отримані точки на системі координат лінії, паралельні висям. Площа отриманого прямокутника відображає Ваш темпе-рамент. Розподіл площі за секторами показує приорітетність тем-пераментів у Вашому характері: сектор 1 — холерик, 2 — сангві-нік, 3 — флегматик, 4 — меланхолік. Пам’ятайте, що яскраво виражені темпераменти зустрічаються не так часто.

Додаток 1

Ключ до опитувальника Айзенка

Шкала «інт8+ав10+ія - +,к5т–,ав7+,ія»

3 1+, 3+, 5–, , її^^1^», 56+. 25+, 27+, 29–, 32–,

Шкала «ем11ійна стабільність — емоційна нестабільність»

2+, 4+, 7+, +, 14+, 16+, 19+, 21+, 23+, 26+, 28+, 31+, 33+, 35+, 38+, 40+, 43+, 45+, 47+, 50+, 52+, 55+, 57+.

Шкала «ск–итність — щирість»

6+, 12–, 18- 24+, 30–, 36+, 42–, 48–, 54-.

 

P"°. 2pen3Py=*TH™