Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_0cf8d831f4c74956a0019058540bce92, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Словник до теми 1 : Управління фінансовою санацією підприємств : Бібліотека для студентів

Словник до теми 1


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

магниевый скраб beletage

Відносини фінансової санації – будь-які взаємостосунки, які існують між суб'єктами відносин регіонального господарського комплексу навко-ло виробничої системи, що опинилася у стадії фінансової санації.

Властивості виробничої системи ринку – певні об’єктивні характе-ристики, які відображають її головні риси, зокрема: органічний і імовір-нісний характер, їх відкритість по входу і виходу в умовах ринку, їх ціле-спрямованість, особливості системи управління.

Економічні трансформації – процес постійного оновлення системи виробничих відносин шляхом створення відповідних умов щодо господа-рювання, у тому числі змін у структурі власності на засоби виробництва.

Метод управління фінансовою санацією – сукупність прийомів впли-ву, окремих операцій і управлінських дій, що запроваджені стосовно під-приємства в стані фінансової санації.

Механізм управління фінансовою санацією – сукупність чинників, що забезпечують цілеспрямований вплив на систему господарських від-носин підприємства-боржника, зокрема: суб'єкти і об'єкт фінансової са-нації та банкрутства в їх взаємозв'язку і взаємозалежності, цілі і функції управління, принципи управління, методи управління.

Об'єкт управління фінансової санації – частина виробничої системи, що знаходиться у стані фінансової санації, на яку спрямовані управляючі впливи з боку суб'єктів управління.

Періодичний режим функціонування виробничої системи на ринку, в якому система приблизно через однакові проміжки часу приходить в один і той же стан завдяки впливу об'єктивних і суб’єктивних чинників, поєднанню стихійних і свідомих механізмів управління, випадковому ха-рактеру параметрів управління.

Перехідний режим функціонування виробничої системи – це її рух з початкового стану до будь-якого сталого режиму – рівноважного або пе-ріодичного.

Поточний стан виробничої системи ринку – сукупність властивостей та характеристик виробничої системи, які безперервно змінюються під впливом різноманітних чинників у координаті часу.

Предмет дисципліни – вивчення фінансово-економічних відносин, що виникають у процесі санації, реорганізації, банкрутства та ліквідації суб’єктів господарювання.

Призначення тимчасової адміністрації має на меті суттєву зміну в системі управління господарським суб'єктом. Такій захід викликає по-яву принципово нових цілей управління та усунення застарілих, які вже дискредитували себе.

Реорганізація передбачає комплекс заходів організаційного харак-теру, які не потребують значних фінансових вкладень, наприклад, зміну організаційно-правової форми кредитної організації, реструктуризацію шляхом розділення на декілька господарських суб'єктів меншого розміру.

Рівноважний режим функціонування виробничої системи – такий її стан, коли узгодженими є параметри «входу», «виробництва» і «виходу» системи, тобто оптимальний режим управління в умовах ринку.

«Санація” походить від латинського (sanatio – лікування) та означає систему заходів, що провадяться з метою відновлення нормальної діяль-ності суб’єкта господарювання – підприємства, організації, фірми, вклю-чаючи банки та інші кредитні організації.

Санація означає систему заходів, що здійснюються під час прова-дження у справі про банкрутство з метою запобігання визнанню боржни-ка банкрутом та його ліквідації, спрямовану на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом кредитування, реструк-туризації підприємства, боргів і капіталу та (або) зміну організаційно-правової та виробничої структури боржника.

Суб'єкт управління фінансовою санацією – особа, яка здійснює управ-лінські впливи на виробничу систему, що знаходиться у стані фінансової санації, та здатна до виконання функцій управління. Суб'єкт управлін-ня повинен мати особливу структуру, яка повною мірою віддзеркалює структуру об'єкта управління та узгоджується з ним.

Управління – елемент, функція організованих систем різної природи, що забезпечує збереження їх певної структури, підтримку режиму діяль-ності, реалізацію програми, мети діяльності.

Фінансове оздоровлення полягає в наданні фінансової допомоги з боку засновників, учасників чи інших осіб, які впливають на фінансову діяль-ність установи, результати господарювання, укладення правочинів.

Функціональні призначення фінансової санації – головні важелі ціле-спрямованих заходів фінансової санації і банкрутства в умовах економіч-них трансформацій, зокрема: як інструмент накопичення капіталу на ко-ристь окремих суб'єктів відносин; як механізм перерозподілу власності на засоби виробництва у регіональному господарстві; як засіб залучення додаткових активів в господарську діяльність; як важіль активізації гос-подарства; як механізм відокремлення економічного простору.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_0cf8d831f4c74956a0019058540bce92, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0