Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ : Управління фінансовою санацією підприємств : Бібліотека для студентів

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

магниевый скраб beletage

1.         Андреєва О.В., Пепа Т.В., Федорова В.О., Кондрашихін А.Б. Основи управління фінансовою санацією підприємств. – Севастополь-Київ: Підприємство-реєстратор „Світок”, 2007. – 125 с. – (Препринт / Се-вастопольська міська державна адміністрація. ТОВ Підприємство-реєстратор „Світок”; 2007).

2.         Бакаєв Л.О. Кількісні методи в управлінні інвестиціями: Навч. по-сібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 151 с.

3.         Василик О.Д. Теорія фінансів: Підруч. – К.: Вид-во НІОС, 2000.

4.         Господарський та Цивільний Кодекси України. – К.: Центр економіч-ної освіти, 2004. – 450 с.

5.         Данилишин Б.М., Кондрашихін А.Б., Орлов В.М., Пепа Т.В. Управ-ління соціально-економічними системами на ринку цінних паперів. – Київ: РВПС НАН України. – 304 с.

6.         Данилишин Б.М., Фащевський М.І., Чернюк Л.Г. Соціально-економічні проблеми розвитку регіонів: методологія і практика / За редакцією д.е.н., проф., чл.- кор. НАН України Б.М.Данилишина. – Черкаси: ЧДТУ, 2006. – 315 с.

7.         Загальні засади оцінки майна і майнових прав / Національний стан-дарт № 1 затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року N 1440 // Юрист + закон. Информ. бюл. - 2007. – Июнь. – CD-ROM.

8.         Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» № 784 – XIV від 30 червня 1999 року// Ін-формаційний бюлетень законодавства України „Юрист-Плюс”. - К.: Центр Компьютерных Технологий, 2004. – Вип.73.

9.         Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” № 2664-ІІІ від 12 липня 2001 року// Уря-довий кур’єр. – 2001. - №154. – С. 8-16.

10.       Закон Украины «О хозяйственных судах» от 04 июня 1991 года № 1142-Х11 с изменениями и дополнениями // Баланс. – 2001. -№15(34).- С.2–7.

11.       Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»// Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2001. - №47, ст. 251.

12.       Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22 травня 1997 року № 283/97-ВР // Бизнес. – 1998. - №9. – С. 1-30.

13.       Закон України “Про страхування” // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1996. - №18, ст. 78.

14.       Закон України „Про аудиторську діяльність” від 14 вересня 2006 року № 140-V // Юрист + закон. Информ. бюл. - 2007. – Июнь. – CD-ROM.

15.       Закон України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізич-них осіб – підприємців” від 15 травня 2003 року № 755-ІV. – http: // zakon.rada.gov.ua. – 24.05.2007.

16.       Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року № 348-IV // Юрист + закон. Информ. бюл. - 2007. – Июнь. – CD-R.

17.       Зятковський І.В. Фінансове оздоровлення підприємств: теорія і прак-тика: Монографія. – Тернопіль: Економічна думка, 2003. – 344 с.

18.       Копилюк О.І., Штангерт А.М. Фінансова санація та банкрутство під-приємств: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 168 с.

19.       Методика розрахунку розміру збитків акціонерів при реорганізації шляхом злиття чи приєднання товариств / Рішення Державної комі-сії з цінних паперів та фондового ринку від 4 серпня 2006 року № 720 // Цінні папери України. – 2006. - № 33 (425). – С.9.

20.       Методичні рекомендації з аналізу і оцінки фінансового стану підпри-ємств / Затверджені рішенням Центральної спілки споживчих това-риств України від 28 липня 2006 року // Юрист + закон. Информ. бюл. - 2007. – Июнь. – CD-ROM.

21.       Методичні рекомендації щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств / Затверджені Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 листопаду 2004 року N 485 // Юрист + закон. Информ. бюл. - 2007. – Июнь. – CD-ROM.

22.       Пепа Т.В. Регіональна динаміка і трансформація економічного про-стору України. – Черкаси: Брама України, 2006. – 438 с.

23.       Перелік роз’яснень ВАСУ арбітражним судам України, рекомендова-них арбітражним керуючим (розпорядникам майна, керуючим сана-цією, ліквідаторам), аудиторам, бухгалтерам, державним податковим інспекторам, консультантам, учасникам фондового ринку, юристам // Цінні папери України. – 1999. - №38. – С.5-8.

24.       Про методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспромож-ності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктив-ного банкрутства чи доведення до банкрутства / Наказ Міністерства економіки України від 19 січня 2006 року N 14.

25.       Положення про порядок збільшення (зменшення) розміру статут-ного капіталу акціонерних товариств / Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 лютого 2007 року № 12 // Офіційний вісник України вiд 10.04.2007. – 2007. - № 23. – С. 110.

26.       Положення про порядок погодження планів санації та мирових угод // Затверджено Наказом Фонду державного майна України від 6 червня 2007 року N 895.

27.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 „Баланс” / Затвер-джено Наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 87 // // Юрист + закон. Информ. бюл. - 2007. – Июнь. – CD-ROM.

28.       Порядок здійснення контролю за виконанням функцій в управлінні об’єктами державної власності / Постанова Кабінету Міністрів Укра-їни від 19 червня 2007 року №832 // Офіційний вісник України від 27 червня 2007 року. – 2007. - №45. – С.15.

29.       Порядок прийняття рішення щодо проведення додаткових емісій акцій, їх викупу державою або внесення додаткових вкладів до ста-тутних капіталів господарських товариств / Постанова Кабінету Мі-ністрів України від 6 червня 2007 року N 797 // Офіційний вісник України від 18 червня 2007 року. – 2007. - №42. – С.76.

30.       Порядок проведення органами державної контрольно-ревізійної служби державного фінансового аудиту діяльності суб’єктів господа-рювання / Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2006 року № 361 // Юрист + закон. Информ. бюл. - 2007. – Июнь. – CD-ROM.

31.       Про визначення інформації, яка належить до інсайдерської / Рішен-ня Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21 лис-топаду 2006 року № 1344 // Офіційний вісник України від 5 лютого 2007 року. – 2007. - №6. – С.138.

32.       Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: на-вчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 418 с.

33.       Федорова В. Формирование тарифов на услуги по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг // Справочник экономиста. – 2005. - №2. – С. 34-39.

34.       Федорова В.А., Пепа Т.В., Кондрашихин А.Б. Финансовая санация и банкротство предприятий: Препр. / Предприятие-регистратор «Сви-ток»; 05-06. – Севастополь, 2006. – 97 с.

35.       Философский энциклопедический словарь / Гл. ред. Л.Ф. Ильичев, П.Н. Федосеев, С.М. Ковалёв, В.Г. Панов. – М.: Сов. Энциклопедия, 1983. – 840 с.

36.       Фінанси підприємств: Підручник / Поддєрьогін А.М., Білик М.Д., Буряк Л.Д. та ін. Кер.авт.кол. і наук.ред.проф.А.М.Поддєрьогін. – 4-те вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2002. – 571 с.

37.       Хозяйственный процессуальный кодекс Украины от 6 ноября 1991г. №1798-Х11 с изменениями и дополнениями // Баланс. – 2001. -№15(34). - С.16 – 41.

38.       Чернюк Л.Г., Кондрашихін А.Б., Качала Т.М. Територіальна організа-ція фінансового ринку України. – Черкаси: Вертикаль, 2006. – 256 с.

39.       Юрист + закон. Информационный бюллетень по законодатель-ству Украины. Ежемесячное издание. Июнь 2007 г. – К.: Центр компьютерных технологий, 2007. – CD-R.

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Тарас Вадимович ПЕПА

Валерія Олександрівна ФЕДОРОВА

Андрій Борисович КОНДРАШИХІН

Олена Володимирівна АНДРЄЄВА

УПРАВЛІННЯ

ФІНАНСОВОЮ САНАЦІЄЮ

ПІДПРИЄМСТВ

Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів – Б.А.Сладкевич

Друкується в авторській редакції

Дизайн обкладинки – Б.В. Борисов

Підписано до друку 09.04.2008. Формат 60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 13,75.

Наклад 1000 прим.

Видавництво “Центр учбової літератури”

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006