Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Словник до навчального посібнику «Управління фінансовою санацією підприємств» : Управління фінансовою санацією підприємств : Бібліотека для студентів

Словник до навчального посібнику «Управління фінансовою санацією підприємств»


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

Актив - частина бухгалтерського балансу, яка відображає на певну дату всі належні підприємству активи (матеріальні цінності, кошти, боргові вимоги та іншу власність) [20].

Активи - ресурси підприємства (матеріальні цінності, кошти, боргові ви-моги та будь-яка інша його власність, відображена в активі бухгал-терського балансу), використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод у майбутньому [20].

Активи нематеріальні - придбані підприємством за плату права користу-вання землею та іншими природними ресурсами, авторські права, права на товарні знаки і торгові марки, інші майнові права, про-грамне забезпечення та інші активи, що не мають матеріально-речової основи [20].

Активи необоротні - всі активи, що не є оборотними. До них відносяться: основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи, довгострокові фінансові інвестиції, капітальні інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість [20].

Активи оборотні - грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, та матеріальні активи, призначені для реалізації або споживання протягом операційного циклу або протягом строку до одного року [20].

Актуалізація (доопрацювання) оцінки майна може здійснюватися у разі закінчення строку дії звіту про оцінку майна та висновку про вар-тість майна, встановленого законодавством, або на вимогу керую-чого санацією чи іншого замовника оцінки, коли істотних змін в умовах функціонування та фізичному стані об'єкта оцінки, а також стані ринку подібного майна від дати оцінки до дати оцінки, на яку передбачається здійснення доопрацювання (актуалізація), не від-булося [11].

Антимонопольний комітет України залучається до участі в процедурах банкрутства підприємств-монополістів і відряджає своїх представ-ників до складу ліквідаційної комісії разом з іншими державними і місцевими органами. Необхідність залучення працівників Анти-монопольного комітету обумовлена особливостями функціону-вання таких суб'єктів в національній господарській системі, а ви-падки обов'язкової їх участі в процедурі банкрутства обумовлені законодавством.

Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, лікві-датор) - фізична особа, яка має ліцензію, видану в установленому

законодавством порядку, та діє на підставі ухвали господарського суду [8].

База оцінки - комплекс методичних підходів, методів та оціночних проце-дур, що відповідають певному виду вартості майна. Для визначен-ня бази оцінки враховуються мета оцінки та умов