Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Додаток Д ПОЛОЖЕННЯ про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного товариства : Управління фінансовою санацією підприємств : Бібліотека для студентів

Додаток Д ПОЛОЖЕННЯ про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного товариства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

магниевый скраб beletage

Це Положення розроблено відповідно до статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»( 448/96-ВР ), статей 28, 32, 33 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» (3480-15), статей 27, 38, 39 Закону України «Про господарські товариства» (1576-12), Законів України «Про Національну депозитар-ну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Укра-їні» (710/97-ВР), «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (996-14 ), «Про оцінку майна, майнових прав та професій-ну оціночну діяльність в Україні» (2658-14) та інших нормативно-правових актів.

Це Положення регулює порядок збільшення (зменшення) розмі-ру статутного капіталу акціонерного товариства, за винятком випадків збільшення розміру статутного капіталу, яке здійснюється в порядку об-міну облігацій на акції, збільшення розміру статутного капіталу в зв'язку з індексацією основних засобів та збільшення статутного капіталу вна-слідок реорганізації.

Дія цього Положення поширюється на відкриті та закриті акціонерні товариства.

Розділ I. Загальні положення

1. Реєстрація випуску, реєстрація проспекту емісії акцій, реєстрація звіту про розміщення акцій здійснюється Державною комісією з цін-них паперів та фондового ринку або її територіальними органами (далі - реєструвальний орган) у встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

2.         При збільшенні розміру статутного капіталу відкритого акціонерно-

го товариства акції, які передбачені до розміщення, можуть розпо-

всюджуватися шляхом відкритого (публічного) або закритого (при-

ватного) розміщення.

Відкрите (публічне) розміщення акцій відкритого акціонерного то-вариства здійснюється, якщо пропозиція акцій адресована більш ніж 100 фізичним та/або юридичним особам, крім акціонерів товариства.

Закрите (приватне) розміщення акцій відкритого акціонерного това-риства здійснюється, якщо акції розміщуються серед заздалегідь визна-ченого кола фізичних та/або юридичних осіб, кількість яких не переви-щує 100 на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу, крім акціонерів товариства.

3.         При збільшенні розміру статутного капіталу закритого акціонерного товариства акції, які передбачені до розміщення, розповсюджуються шляхом закритого (приватного) розміщення.

4.         Рішення загальних зборів акціонерів про відкрите (публічне) або закрите (приватне) розміщення акцій повинно містити строк та по-рядок реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що випускаються додатково та передбачені до розміщення.

5.         При відкритому (публічному) розміщенні акцій порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій, що випускають-ся додатково та передбачені до розміщення, встановлюється акціо-нерним товариством.

6.         При закритому (приватному) розміщенні акцій строк, протягом якого

реалізується переважне право акціонерів на придбання акцій, що пе-

редбачені до розміщення, не може бути менше 15 календарних днів.

Протягом строку, відведеного для реалізації переважного права акці-

онерів на придбання акцій, що передбачені до розміщення, реалізується

переважне право акціонерів на придбання акцій, що передбачені до роз-

міщення, в кількості, пропорційній їх частці в статутному капіталі това-

риства на дату початку зазначеного строку. З дати, наступної за датою

закінчення строку реалізації переважного права акціонерів на придбання

акцій, що передбачені до розміщення, на вимогу акціонера акціонерне то-

вариство повинно надати інформацію про кількість акцій, які реалізова-

ні протягом цього строку.

Для реалізації свого переважного права на придбання акцій, відпо-відно до яких прийняте рішення про розміщення, протягом установлено-го для цього строку акціонером подається заява, укладається договір ку-півлі - продажу акцій та здійснюється сплата акцій відповідно до умов емісії за ціною не нижче номінальної вартості. Заяви, що надійшли від інших інвесторів до початку другого етапу закритого (приватного) роз-міщення акцій, не розглядаються.

7. У разі відмови власника акцій від використання свого переважного права на придбання акцій, якщо це передбачено умовами закритого (приватного) або відкритого (публічного) розміщення, власники ак-цій надають акціонерному товариству письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання ак-цій.

Розділ II. Збільшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства

Глава 1. Джерела та шляхи (способи) збільшення розміру статут-ного капіталу акціонерного товариства

1.         Джерелами збільшення розміру статутного капіталу акціонерного то-

вариства можуть бути:

а)         додаткові внески (вклади), якими можуть бути будинки, споруди,

обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користу-

вання землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками,

спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (у тому числі

на інтелектуальну власність), грошові кошти, у тому числі в інозем-

ній валюті;

б)         реінвестиція дивідендів;

в)         спрямування прибутку до статутного капіталу.

2.         Шляхами (способами) збільшення розміру статутного капіталу акці-

онерного товариства є:

а)         збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості;

б)         збільшення номінальної вартості акцій.

3.         При збільшенні розміру статутного капіталу акціонерного товари-

ства не допускається:

а)         поєднувати джерела збільшення розміру статутного капіталу, зазна-

чені в підпунктах «а»-»в» пункту 1 цієї глави, а також здійснювати

збільшення статутного капіталу за рахунок джерел, зазначених в під-

пунктах «а»-»в» пункту 1 цієї глави, із збільшенням розміру статут-

ного капіталу за рахунок індексації основних фондів засобів або за

рахунок обміну облігацій на акції;

б)         поєднувати шляхи (способи) збільшення розміру статутного капіта-

лу, зазначені в пункті 2 цієї глави;

в)         приймати рішення про збільшення розміру статутного капіталу то-

вариства до повної оплати всіх раніше випущених акцій за ціною не

нижче номінальної;

г)         приймати рішення про збільшення розміру статутного капіталу то-

вариства до реєстрації усіх попередніх випусків акцій, до реєстрації

звітів про результати розміщення акцій та видачі свідоцтв про реє-страцію випусків акцій відповідно до законодавства України; ґ) приймати рішення про збільшення розміру статутного капіталу, якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів цього акціонерного товариства виявить-ся меншою від статутного капіталу.

Глава 2. Збільшення розміру статутного капіталу акціонерного то-вариства за рахунок додаткових внесків

1.         Збільшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства за

рахунок додаткових внесків здійснюється виключно шляхом збіль-

шення кількості акцій існуючої номінальної вартості та їх розміщен-

ня.

Збільшення розміру статутного капіталу відкритого акціонерного то-вариства за рахунок додаткових внесків здійснюється шляхом відкрито-го (публічного) або закритого (приватного) розміщення акцій існуючої номінальної вартості, які випускаються додатково.

Збільшення розміру статутного капіталу закритого акціонерного то-вариства за рахунок додаткових внесків здійснюється виключно шляхом закритого (приватного) розміщення акцій існуючої номінальної вартості, які випускаються додатково.

2.         Порядок збільшення розміру статутного капіталу акціонерного това-

риства за рахунок додаткових внесків у разі відкритого (публічного)

розміщення акцій існуючої номінальної вартості включає таку послі-

довність дій:

2.1. Прийняття загальними зборами акціонерів товариства рішень про:

а)         збільшення розміру статутного капіталу товариства шляхом збіль-

шення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок до-

даткових внесків;

б)         відкрите (публічне) розміщення акцій, затвердження протоколу рі-

шення про відкрите (публічне) розміщення акцій та затвердження

проспекту емісії акцій;

в)         визначення уповноваженого органу емітента (загальні збори акціо-

нерів товариства, виконавчий орган, спостережна (наглядова) рада),

якщо це не визначено статутом, якому надаються повноваження

щодо:

-          затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;

-          залучення до розміщення акцій андеррайтера;

-          визначення та/або зміна строку початку та закінчення відкритого (публічного) розміщення акцій;

-          унесення змін до проспекту емісії акцій у разі визначення та/або змі-ни строків початку та закінчення відкритого (публічного) розміщен-ня, залучення до розміщення акцій андеррайтера;

-          прийняття рішення про дострокове закінчення відкритого (публіч-ного) розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково);

-          затвердження результатів відкритого (публічного) розміщення акцій та звіту про результати відкритого (публічного) розміщення акцій;

-          прийняття рішення про відмову від розміщення акцій та повернення коштів, унесених в оплату за акції.

-          Загальні збори акціонерів можуть визначити вповноважених осіб (прізвище, ім'я, по батькові та посада) уповноваженого органу емі-тента, яким надаються повноваження:

-          отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, відповід-но до яких прийнято рішення про розміщення (у разі, якщо це перед-бачено умовами розміщення акцій);

-          проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого пере-важного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рі-шення про розміщення;

-          проводити дії щодо забезпечення відкритого (публічного) розміщен-ня акцій.

 

2.2.      Отримання емітентом від акціонерів письмових підтверджень про відмову від використання свого переважного права на придбання ак-цій, відповідно до яких прийняте рішення про розміщення (у разі, якщо це передбачено умовами розміщення акцій), у строки, перед-бачені в рішенні про розміщення акцій.

2.3.      Подання до реєструвального органу заяви та всіх необхідних доку-ментів для реєстрації випуску акцій та проспекту їх емісії.

2.4.      Реєстрація в реєструвальному органі випуску акцій, проспекту емісії акцій та видача товариству тимчасового свідоцтва про реєстрацію ви-пуску акцій.

2.5.      Прийняття, у разі потреби, рішення про залучення андеррайтера до розміщення акцій.

2.6.      Присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера.

2.7.      Укладання з депозитарієм договору про обслуговування емісії або з реєстратором - договору про ведення реєстру власників іменних ак-цій, крім випадків, коли облік прав за цінними паперами веде емітент відповідно до законодавства України або за наявності попередньо укладених договорів.

2.8.      Виготовлення сертифікатів цінних паперів (у разі розміщення акцій у документарній формі) або розміщення глобального сертифіката (у разі розміщення акцій у бездокументарній формі).

2.9.      Розкриття емітентом інформації, що міститься в проспекті емісії ак-цій, шляхом опублікування зареєстрованого проспекту емісії акцій в повному обсязі в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку не менше як за 10 днів до почат-ку відкритого (публічного) розміщення акцій.

 

2.10.    Відкрите розміщення акцій. Протягом установленого в рішенні про розміщення акцій строку першим власником подається заява, укладається договір купівлі-продажу акцій. Перший власник здій-снює сплату акцій відповідно до умов емісії за ціною не нижче но-мінальної вартості, не пізніше дня затвердження уповноваженим органом емітента результатів відкритого (публічного) розміщення акцій та звіту про результати відкритого (публічного) розміщення акцій.

2.11.    Затвердження уповноваженим органом емітента результатів від-критого (публічного) розміщення акцій та звіту про результати відкритого (публічного) розміщення акцій.

2.12.    Затвердження загальними зборами акціонерів товариства змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу акціонер-ного товариства, з урахуванням результатів розміщення акцій.

2.13.    Реєстрація змін до статуту товариства, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства, в органах державної реєстрації.

2.14.    Подання до реєструвального органу заяви та всіх необхідних до-кументів для реєстрації звіту про результати відкритого (публіч-ного) розміщення акцій.

2.15.    Реєстрація реєструвальним органом звіту про результати відкри-того (публічного) розміщення акцій.

2.16.    Отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

2.17.    Надання емітентом до депозитарію, з яким укладено договір про обслуговування емісії акцій і оформлено глобальний сертифікат, або реєстратору, з яким укладено договір про ведення реєстру влас-ників іменних цінних паперів (крім випадків, коли облік прав за акціями веде емітент), копії свідоцтва про реєстрацію випуску ак-цій.

2.18.    Розкриття емітентом інформації, що міститься в звіті про резуль-тати відкритого (публічного) розміщення акцій, шляхом опубліку-вання звіту в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку не пізніше 15 робочих днів після реєстрації цього звіту реєструвальним органом.

3. Порядок збільшення розміру статутного капіталу акціонерного това-риства за рахунок додаткових внесків у разі закритого (приватного) розміщення акцій існуючої номінальної вартості включає таку послі-довність дій:

3.1. Прийняття загальними зборами акціонерів товариства рішень про:

а)         збільшення розміру статутного капіталу товариства шляхом збіль-

шення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок до-

даткових внесків;

б)         закрите (приватне) розміщення акцій та затвердження протоколу рі-

шення про закрите (приватне) розміщення акцій;

в)         затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено

розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розмі-

щення;

г)         визначення уповноваженого органу емітента (загальні збори акціо-

нерів товариства, виконавчий орган, спостережна (наглядова) рада),

якщо це не визначено статутом товариства, якому надаються повно-

важення:

-          затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;

-          прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватно-го) розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково);

-          затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій. Загальні збори акціонерів можуть визначити вповноважених осіб

(прізвище, ім'я, по батькові та посада) уповноваженого органу емітента, яким надаються повноваження:

-          здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів та інших ін-весторів, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів товариства, на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу та закрите (приватне) розміщення акцій, про прийняті за-гальними зборами акціонерів товариства рішення;

-          отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, відповід-но до яких прийняте рішення про розміщення (у разі, якщо це перед-бачено умовами розміщення акцій);

-          проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого пере-важного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рі-шення про розміщення;

-          проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщен-ня акцій.

3.2.      Персональне повідомлення емітентом всіх акціонерів товариства та інших інвесторів, перелік яких затверджено загальними зборами ак-ціонерів товариства, на яких прийнято рішення про збільшення ста-тутного капіталу та закрите (приватне) розміщення акцій, а також опублікування відповідного повідомлення в офіційному друковано-му виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про прийняті загальними зборами акціонерів товариства рішення.

3.3.      Отримання емітентом від акціонерів письмових підтверджень про відмову від використання свого переважного права на придбання ак-цій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення (у разі, якщо це передбачено умовами розміщення акцій),у строки, передба-чені в рішенні про розміщення акцій.

3.4.      Подання до реєструвального органу заяви та всіх необхідних до-кументів для реєстрації випуску акцій.

3.5.      Реєстрація в реєструвальному органі випуску акцій та видача това-риству тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

3.6.      Присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера.

3.7.      Укладення з депозитарієм договору про обслуговування емісії або з реєстратором - договору про ведення реєстру власників іменних цін-них паперів, крім випадків, коли облік прав за акціями веде емітент відповідно до законодавства України та за наявності попередньо укладених договорів.

3.8.      Виготовлення сертифікатів цінних паперів (у разі розміщення акцій у документарній формі) або розміщення глобального сертифіката (у разі розміщення акцій у бездокументарній формі).

3.9.      Закрите розміщення акцій, яке здійснюється у два етапи:

1-й етап - реалізація акціонерами свого переважного права на при-

дбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення, у

строки та порядку, передбачені в рішенні про розміщення акцій (за-

крите розміщення акцій серед акціонерів товариства, які реалізовують

своє переважене право на придбання акцій, що випускаються додатко-

во). Протягом установленого в рішенні про розміщення акцій строку ак-

ціонером подається заява, укладається договір купівлі-продажу акцій.

Акціонер здійснює сплату акцій відповідно до умов емісії за ціною не

нижче номінальної вартості, не пізніше дня затвердження уповноваже-

ним органом емітента результатів закритого (приватного) розміщення

акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення ак-

цій;

2-й етап - закрите (приватне) розміщення акцій серед інших інвесто-рів, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів товариства, та існуючих акціонерів у кількості, що перевищує кількість акцій, на яку акціонер реалізував своє переважне право. Протягом установленого

в рішенні про розміщення акцій строку першим власником подається заява, укладається договір купівлі-продажу акцій. Перший власник здій-снює сплату акцій відповідно до умов емісії за ціною не нижче номінальної вартості, не пізніше дня затвердження уповноваженим органом емі-тента результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.

3.10.    Затвердження уповноваженим органом емітента результатів за-критого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.

3.11.    Затвердження загальними зборами акціонерів товариства змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу акціонер-ного товариства, з урахуванням результатів розміщення акцій.

3.12.    Реєстрація змін до статуту товариства, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства, в органах державної реєстрації.

3.13.    Подання до реєструвального органу заяви та всіх необхідних до-кументів для реєстрації звіту про результати закритого (при-ватного) розміщення акцій.

3.14.    Реєстрація реєструвальним органом звіту про результати закрито-го (приватного) розміщення акцій.

3.15.    Отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

3.16.    Надання емітентом до депозитарію, з яким укладено договір про обслуговування емісії акцій і оформлено глобальний сертифі-кат, або реєстратору, з яким укладено договір про ведення реєстру власників іменних цінних паперів (крім випадків, коли облік прав за акціями веде емітент) копії свідоцтва про реєстрацію ви-пуску акцій.

Глава 3. Збільшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства за рахунок реінвестиції дивідендів

1. Збільшення розміру статутного капіталу товариства за рахунок реін-вестиції дивідендів здійснюється виключно шляхом збільшення но-мінальної вартості акцій, що належать акціонерам, які є акціонерами товариства на дату початку строку виплати дивідендів. Збільшення розміру статутного капіталу товариства за рахунок реін-вестиції дивідендів можливо за умови попереднього прийняття загаль-ними зборами акціонерів товариства рішень про затвердження річних результатів діяльності товариства та порядку розподілу прибутку.

Право на отримання дивідендів та розпорядження нарахованими ди-відендами мають власники акцій, які є акціонерами товариства на дату початку строку виплати дивідендів.

Рішення про направлення нарахованих дивідендів на збільшення статутного капіталу акціонерного товариства приймається одночасно з рішенням про внесення змін до статуту товариства, пов'язаних зі збіль-шенням розміру статутного капіталу.

Дата початку строку виплати дивідендів визначається в статуті това-риства (згідно з вимогами статті 37 Закону України «Про господарські товариства» (1576-12) або загальними зборами товариства, на яких при-йнято рішення про збільшення розміру статутного капіталу за рахунок реінвестиції дивідендів (у разі, якщо статут не містить чіткого строку виплати дивідендів).

2. Порядок збільшення розміру статутного капіталу акціонерного това-риства за рахунок реінвестиції дивідендів шляхом збільшення номі-нальної вартості акцій включає таку послідовність дій:

2.1.      Прийняття загальними зборами акціонерів товариства рішень про:

а)         затвердження річних результатів діяльності товариства та порядку

розподілу прибутку;

б)         збільшення розміру статутного капіталу товариства за

рахунок реінвестиції дивідендів шляхом збільшення номінальної

вартості акцій;

в)         випуск акцій шляхом збільшення номінальної вартості акцій та об-

міну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вар-

тості;

г)         затвердження змін до статуту товариства, пов'язаних зі збільшенням

статутного капіталу шляхом збільшення номінальної вартості ак-

цій.

Загальні збори акціонерів можуть визначити вповноважених осіб (прізвище, ім'я, по батькові та посада) уповноваженого органу емітента, яким надаються повноваження щодо здійснення персонального повідо-млення акціонерів про прийняті загальними зборами акціонерів товари-ства рішення та/або проводити дії щодо випуску акцій шляхом збіль-шення номінальної вартості акцій та обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості.

2.2.      Персональне повідомлення емітентом всіх акціонерів товариства про прийняті рішення та опублікування відповідного повідомлення в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних папе-рів та фондового ринку.

2.3.      Реєстрація змін до статуту товариства, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства, в органах державної реєстрації.

2.4.      Подання до реєструвального органу заяви та всіх необхідних доку-ментів для реєстрації випуску акцій.

2.5.      Реєстрація в реєструвальному органі випуску акцій та видача товари-ству свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

2.6.      Присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера.

2.7.      Укладення з депозитарієм договору про обслуговування емісії та розміщення акцій або з реєстратором - договору про ведення ре-єстру власників іменних цінних паперів, крім випадків, коли облік прав за акціями веде емітент відповідно до законодавства Укра-їни та за наявності попередньо укладених договорів.

2.8.      Виготовлення сертифікатів цінних паперів (у разі розміщення акцій у документарній формі) або розміщення глобального сертифіката (у разі розміщення акцій у бездокументарній формі).

2.9.      Обмін акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості.

Глава 4. Збільшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства за рахунок спрямування прибутку до статутного капіталу

1.         Збільшувати статутний капітал акціонерного товариства за рахунок спрямування прибутку товариства до статутного капіталу має право акціонерне товариство, прибуток якого відповідно до закону не під-лягає розподілу між засновниками (учасниками, акціонерами).

2.         Збільшення розміру статутного капіталу товариства за рахунок спря-мування прибутку до статутного капіталу здійснюється шляхом збільшення номінальної вартості акцій, що належать акціонерам. Збільшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства

за рахунок спрямування прибутку до статутного капіталу здійснюється пропорційно частці кожного з акціонерів (засновників, учасників) у ста-тутному капіталі без розподілу цього прибутку між акціонерами (засно-вниками, учасниками) у вигляді дивідендів.

3.         Збільшення розміру статутного капіталу товариства за рахунок спря-мування прибутку до статутного капіталу можливо за умови попе-реднього прийняття загальними зборами акціонерів товариства рішень про затвердження річних результатів діяльності товариства та порядку розподілу прибутку.

4.         Порядок збільшення розміру статутного капіталу акціонерного то-вариства за рахунок спрямування прибутку до статутного капіталу шляхом збільшення номінальної вартості акцій включає таку послі-довність дій:

4.1. Прийняття загальними зборами акціонерів товариства рішень про: а) затвердження річних результатів діяльності товариства та спряму-вання прибутку на збільшення розміру статутного капіталу про-порційно частці кожного з акціонерів (засновників, учасників) у

статутному капіталі без розподілу цього прибутку між акціонерами (засновниками, учасниками) у вигляді дивідендів;

б)         збільшення розміру статутного капіталу товариства за рахунок спря-

мування прибутку до статутного капіталу шляхом збільшення номі-

нальної вартості акцій;

в)         випуск акцій шляхом збільшення номінальної вартості акцій та об-

міну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної

вартості;

г)         затвердження змін до статуту товариства, пов'язаних зі збільшенням

статутного капіталу шляхом збільшення номінальної вартості ак-

цій.

Загальні збори акціонерів можуть визначити вповноважених осіб (прізвище, ім'я, по батькові та посада) емітента, яким надаються повно-важення:

-          здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняті загальними зборами акціонерів товариства рішення;

-          проводити дії щодо випуску акцій шляхом збільшення номінальної вартості акцій та обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості.

 

4.2.      Персональне повідомлення емітентом всіх акціонерів товариства про прийняті рішення та опублікування відповідного повідомлення в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4.3.      Реєстрація змін до статуту товариства, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства, в органах державної реєстрації.

4.4.      Подання до реєструвального органу заяви та всіх необхідних доку-ментів для реєстрації випуску акцій.

4.5.      Реєстрація в реєструвальному органі випуску акцій та видача товари-ству свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

4.6.      Присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера.

4.7.      Укладення з депозитарієм договору про обслуговування емісії та роз-міщення акцій або з реєстратором - договору про ведення реєстру власників іменних цінних паперів, крім випадків, коли облік прав за акціями веде емітент відповідно до законодавства України та за наявності попередньо укладених договорів.

4.8.      Виготовлення сертифікатів цінних паперів (у разі розміщення акцій у документарній формі) або розміщення глобального сертифіката (у разі розміщення акцій у бездокументарній формі).

4.9.      Обмін акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості.

Глава 5. Порядок повідомлення про збільшення статутного

капіталу

1. Повідомлення про збільшення статутного капіталу акціонерного то-вариства за рахунок додаткових внесків:

У разі прийняття загальними зборами акціонерів товариства рішен-ня про збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових внесків та відкрите (публічне) розміщення акцій, що випускаються додатково, повідомлення про збільшення статутного капіталу акціонерного това-риства здійснюється шляхом опублікування зареєстрованого проспекту емісії акцій в повному обсязі в офіційному друкованому виданні Дер-жавної комісії з цінних паперів та фондового ринку не менше як за 10 днів до початку відкритого (публічного) розміщення акцій.

У разі прийняття загальними зборами акціонерів товариства рішення про збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових внесків та за-крите (приватне) розміщення акцій, що випускаються додатково, не піз-ніше п'яти робочих днів після прийняття загальними зборами акціонерів товариства такого рішення акціонерам (згідно з реєстром на дату прове-дення зборів) та іншим інвесторам, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів товариства при прийнятті рішення про закрите (при-ватне) розміщення акцій за рахунок додаткових внесків, надсилаються персональні письмові повідомлення про прийняті загальними зборами акціонерів рішення.

У повідомленні про збільшення статутного капіталу за рахунок до-даткових внесків мають бути розкриті такі відомості:

-          найменування та місцезнаходження товариства, номер телефону, факсу;

-          розмір статутного капіталу;

-          дата і номер протоколу загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу та про закрите (приватне) розміщення акцій;

-          загальна кількість акцій, що пропонуються до розміщення, їх тип, номінальна вартість;

-          загальна номінальна вартість акцій, що передбачена до розміщення;

-          форма існування акцій (документарна, бездокументарна);

-          строк і порядок реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;

-          строк прийняття письмових підтверджень про відмову від реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що про-понуються до розміщення (у разі, якщо це передбачено умовами роз-міщення);

-          дата початку та закінчення розміщення акцій;

-          опис порядку розміщення акцій та їх оплати;

-          перелік уповноважених осіб (прізвище, ім'я, по батькові та поса-да) із зазначенням наданих їм повноважень та визначення місця і по-рядку здійснення дій щодо реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій (у разі визначення таких осіб). Повідомлення про збільшення статутного капіталу також повинно

бути надруковане в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку не пізніше 15 робочих днів до дати початку строку реалізації акціонерами свого переважного права на при-дбання акцій, що передбачені до розміщення.

2. Повідомлення про збільшення статутного капіталу акціонерного то-вариства за рахунок реінвестиції дивідендів:

У разі прийняття загальними зборами акціонерів товариства рішен-ня про збільшення статутного капіталу за рахунок реінвестиції дивіден-дів не пізніше п'яти робочих днів після прийняття загальними зборами акціонерів товариства рішення про збільшення статутного капіталу ак-ціонерам (згідно з реєстром на дату проведення зборів) надсилаються персональні письмові повідомлення про прийняті загальними зборами акціонерів рішення.

У повідомленні про збільшення розміру статутного капіталу товариства за рахунок реінвестиції дивідендів мають бути розкриті такі відомості:

-          найменування та місцезнаходження товариства;

-          розмір статутного капіталу;

-          дата і номер протоколу загальних зборів, на яких приймалося рішен-ня про збільшення статутного капіталу;

-          нова номінальна вартість;

-          сумарна вартість нарахованих дивідендів, що направляється на збільшення статутного капіталу;

-          строк початку та закінчення виплати дивідендів (згідно зі статутом товариства та/або рішенням загальних зборів акціонерів товари-ства);

-          дата початку та закінчення обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості;

-          перелік уповноважених осіб (прізвище, ім'я, по батькові та посада) із зазначенням наданих їм повноважень та визначення місця і порядку здійснення дій щодо збільшення статутного капіталу за ра-хунок реінвестиції дивідендів (у разі визначення таких осіб). Повідомлення про збільшення статутного капіталу також повинно

бути надруковано в офіційному друкованому виданні Державної ко-місії з цінних паперів та фондового ринку не пізніше 15 робочих днів до

початку строку обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості.

Розділ III. Зменшення розміру статутного капіталу акціонерного

товариства

Глава 1. Шляхи та порядок зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства

1.         Шляхами (способами) зменшення розміру статутного капіталу акці-

онерного товариства можуть бути:

а)         зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості шляхом

купівлі товариством частини випущених акцій та їх анулювання;

б)         зменшення номінальної вартості акцій.

2.         Зменшення статутного капіталу акціонерного товариства допускаєть-

ся після повідомлення про це всіх його кредиторів у порядку, вста-

новленому законом. При цьому кредитори товариства мають право

вимагати дострокового припинення або виконання товариством від-

повідних зобов'язань та відшкодування збитків.

Зменшення розміру статутного капіталу за наявності заперечень кре-диторів акціонерного товариства не допускається, крім випадків, перед-бачених частиною третьою статті 155 Цивільного кодексу України (435-15).

3.         При зменшенні розміру статутного капіталу акціонерного товариства

не допускається:

а)         поєднувати шляхи (способи) зменшення розміру статутного капіта-

лу, зазначені в пункті 1 цієї глави;

б)         приймати рішення про зменшення розміру статутного капіталу до

реєстрації усіх попередніх випусків акцій, до реєстрації звітів про ре-

зультати розміщення акцій та видачі свідоцтв про реєстрацію випус-

ків акцій відповідно до законодавства України.

4.         При зменшенні статутного капіталу акціонерного товариства його розмір не може бути менше мінімального розміру статутного капіта-лу, визначеного Законом України «Про господарські товариства» ( 1576-12 ).

5.         Під час зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товари-ства за рахунок зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості шляхом купівлі товариством частини випущених акцій або шляхом зменшення номінальної вартості акцій розміщення акцій не здійснюється, звіт про результати розміщення реєструвальним орга-ном не реєструється.

6.         Зменшення статутного капіталу акціонерного товариства з метою приведення розміру статутного капіталу у відповідність до розміру

чистих активів у випадках, передбачених частиною третьою статті 155 Цивільного кодексу України (435-15), здійснюється виключно шляхом зменшення номінальної вартості акцій. 7. Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про зменшен-ня розміру статутного капіталу акціонерного товариства за рахунок зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості шляхом придбання товариством частини випущених власних акцій з метою їх анулювання або шляхом анулювання раніше викуплених товари-ством власних акцій, які не були реалізовані або анульовані в строк не більше одного року з дати їх придбання.

Рішення про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства за рахунок зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості шляхом анулювання раніше викуплених товариством власних акцій, які не були реалізовані або анульовані в строк не більше одного року з дати їх придбання, приймається першими загальними зборами акціонерів, які скликані після закінчення цього строку. 7.1. Порядок зменшення розміру статутного капіталу акціонерного това-риства за рахунок зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості шляхом придбання товариством частини випущених влас-них акцій з метою їх анулювання включає таку послідовність дій: 7.1.1. Прийняття загальними зборами акціонерів товариства рішень про:

а)         зменшення розміру статутного капіталу товариства;

б)         придбання (викуп) власних акцій з метою їх анулювання та затвер-

дження протоколу рішення про придбання (викуп) власних акцій

згідно з вимогами Положення про придбання, реалізацію та анулю-

вання акціонерними товариствами акцій власного випуску, затвер-

дженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового

ринку від 19.09.2006 N 954 (z1217-06), зареєстрованого Міністерством

юстиції України 20.11.2006 за N 1217/13091, якщо питання при-

дбання акцій віднесено до компетенції загальних зборів акціонерів

статутом товариства;

в)         визначення уповноваженого органу емітента (загальні збори акціо-

нерів товариства, виконавчий орган, спостережна (наглядова) рада),

якщо це не визначено статутом, якому надаються повноваження

щодо:

-          здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняті рі-шення про зменшення розміру статутного капіталу та про придбання (викуп) власних акцій з метою їх анулювання;

-          повідомлення кредиторів про зменшення статутного капіталу;

-          прийняття від акціонерів заяв про продаж акцій;

-          отримання заперечень кредиторів на зменшення розміру статутного капіталу товариства (у разі наявності таких);

- укладання договорів купівлі-продажу акцій, що викупаються товари-ством.

Загальні збори акціонерів можуть визначити вповноважених осіб (прізвище, ім'я, по батькові, посада) уповноваженого органу емітента, яким надаються повноваження на виконання зазначених дій.

7.1.2.   У випадку, якщо питання придбання акцій віднесено до компетен-ції іншого, ніж загальні збори акціонерів, органу управління то-вариства, - прийняття уповноваженим органом управління това-риства, до компетенції якого статутом товариства або загальними зборами віднесено питання придбання акцій, рішення про при-дбання (викуп) власних акцій з метою їх анулювання та затвер-дження протоколу рішення про придбання (викуп) власних акцій згідно з вимогами Положення про придбання, реалізацію та ану-лювання акціонерними товариствами акцій власного випуску, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.09.2006 N 954 (z1217-06), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.11.2006 за N 1217/13091.

7.1.3.   Персональне повідомлення уповноваженими особами емітента всіх акціонерів товариства про прийняті рішення та розкриття інформації про зменшення статутного капіталу та про придбання (викуп) власних акцій.

7.1.4.   Затвердження загальними зборами акціонерів товариства змін до статуту, пов'язаних зі зменшенням статутного капіталу товариства, за результатами придбання (викупу) власних акцій.

7.1.5.   Реєстрація змін до статуту товариства, пов'язаних зі зменшенням статутного капіталу акціонерного товариства, в органах державної реєстрації.

7.1.6.   Подання до реєструвального органу заяви та всіх необхідних до-кументів для реєстрації випуску акцій.

7.1.7.   Реєстрація в реєструвальному органі випуску акцій та видача товариству свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

7.1.8.   Присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера.

7.1.9.   Унесення до системи реєстру змін (у разі документарної форми існування акцій) або депонування нового глобального сертифі-ката (у разі бездокументарної форми існування акцій).

7.2. Порядок зменшення розміру статутного капіталу акціонерного това-риства за рахунок зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості шляхом анулювання раніше викуплених власних акцій, які не були реалізовані або анульовані в строк не більше одного року з дати їх придбання, включає таку послідовність дій:

7.2.1. Прийняття загальними зборами акціонерів товариства рішень про:

а)         зменшення розміру статутного капіталу товариства на обсяг вику-

плених товариством акцій.

б)         затвердження змін до статуту, пов'язаних зі зменшенням статутного

капіталу товариства;

в)         визначення уповноваженого органу емітента (загальні збори акціо-

нерів товариства, виконавчий орган, спостережна (наглядова) рада),

якщо це не визначено статутом, якому надаються повноваження

щодо:

-          повідомлення кредиторів про зменшення статутного капіталу;

-          отримання заперечень кредиторів на зменшення розміру статутного капіталу товариства (у разі наявності таких). Загальні збори акціонерів можуть визначити вповноважених осіб

(прізвище, ім'я, по батькові, посада) уповноваженого органу емітента, яким надаються повноваження на виконання зазначених дій.

7.2.2.   Розкриття інформації про зменшення статутного капіталу.

7.2.3.   Реєстрація змін до статуту товариства, пов'язаних зі зменшенням статутного капіталу акціонерного товариства, в органах державної реєстрації.

7.2.4.   Подання до реєструвального органу заяви та всіх необхідних доку-ментів для реєстрації випуску акцій.

7.2.5.   Реєстрація в реєструвальному органі випуску акцій та видача това-риству свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

7.2.6.   Присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера.

7.2.7.   Унесення до системи реєстру змін (у разі документарної форми іс-нування акцій) або депонування нового глобального сертифіката (у разі бездокументарної форми існування акцій).

7.3. Якщо на дату прийняття рішень про зменшення розміру статутно-го капіталу акціонерного товариства за рахунок зменшення кіль-кості акцій існуючої номінальної вартості та про придбання (ви-куп) власних акцій з метою їх анулювання на балансі товариства є раніше викуплені товариством власні акції, які не були реалі-зовані або анульовані в строк не більше одного року з дати їх при-дбання, загальні збори акціонерів можуть одночасно прийняти рішення про зменшення статутного капіталу за рахунок зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості шляхом придбання то-вариством частини випущених власних акцій з метою їх анулювання та за рахунок анулювання раніше викуплених власних акцій.

8. Порядок зменшення розміру статутного капіталу акціонерного то-вариства шляхом зменшення номінальної вартості акцій включає таку послідовність дій:

8.1. Прийняття загальними зборами акціонерів товариства рішень про:

а) зменшення розміру статутного капіталу товариства;

б)         випуск акцій шляхом зменшення номінальної вартості акцій та

обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номіналь-

ної вартості та затвердження протоколу рішення про випуск ак-

цій;

в)         затвердження змін до статуту, пов'язаних зі зменшенням статутного

капіталу товариства.

Загальні збори акціонерів можуть визначити уповноважених осіб (прізвище, ім'я, по батькові, посада) уповноваженого органу емітента, яким надаються повноваження щодо:

-          здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняті за-гальними зборами акціонерів товариства рішення про зменшення розміру статутного капіталу;

-          повідомлення кредиторів про зменшення статутного капіталу;

-          отримання заперечень кредиторів на зменшення розміру статутного капіталу товариства (у разі наявності таких);

-          проведення дій щодо випуску акцій шляхом зменшення номінальної вартості акцій та обміну акцій старої номінальної вартості на акції но-вої номінальної вартості.

 

8.2.      Персональне повідомлення уповноваженими особами емітента всіх акціонерів товариства про прийняті рішення та розкриття інфор-мації про зменшення статутного капіталу та про придбання (викуп) власних акцій.

8.3.      Реєстрація змін до статуту товариства, пов'язаних зі зменшенням статутного капіталу акціонерного товариства, в органах державної реєстрації.

8.4.      Подання до реєструвального органу заяви та всіх необхідних доку-ментів для реєстрації випуску акцій.

8.5.      Реєстрація в реєструвальному органі випуску акцій та видача товари-ству свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

8.6.      Присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера.

8.7.      Укладення з депозитарієм договору про обслуговування емісії ак-цій або з реєстратором - про ведення реєстру власників іменних цін-них паперів, крім випадків, коли облік прав за цінними паперами веде емітент відповідно до законодавства України та за наявності попере-дньо укладених договорів.

8.8.      Виготовлення сертифікатів цінних паперів (у разі випуску акцій у документарній формі) або розміщення глобального сертифіката (у разі випуску акцій у бездокументарній формі).

8.9.      Обмін акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості.

Глава 2. Порядок повідомлення про зменшення статутного капіталу та розкриття інформації про зменшення статутного капіталу

1. Після прийняття загальними зборами акціонерів товариства рішен-ня про зменшення статутного капіталу та про придбання (викуп) власних акцій (у разі прийняття такого рішення) емітент або впо-вноважені особи емітента (у разі визначення таких осіб) роз-кривають інформацію про зменшення статутного капіталу, про придбання (викуп) власних акцій у порядку розкриття особливої інформації на фондовому ринку, встановленому Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового рин-ку від 19.12.2006 N 1591 (z0097-07), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.02.2007 за N 97/13364.

Не пізніше п'яти робочих днів після прийняття загальними зборами акціонерів товариства рішення про зменшення статутного капіталу ак-ціонерам (згідно з реєстром на дату проведення зборів) надсилаються персональні письмові повідомлення про прийняті загальними зборами акціонерів рішення.

У повідомленні про зменшення розміру статутного капіталу товари-ства мають бути розкриті такі відомості:

-          найменування та місцезнаходження товариства;

-          розмір статутного капіталу;

-          дата й номер протоколу загальних зборів, на яких приймалося рішен-ня про зменшення статутного капіталу;

-          загальна кількість акцій, що анулюються, їх тип, номінальна вартість, форма існування акцій (документарна, бездокументарна) (у разі при-йняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу шляхом купівлі товариством частини випущених акцій);

-          нова номінальна вартість (у разі зменшення статутного капіталу шля-хом зменшення номінальної вартості акцій);

-          строк подання заперечень кредиторів на зменшення розміру статут-ного капіталу товариства;

-          дата початку та закінчення обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості (у разі зменшення ста-тутного капіталу шляхом зменшення номінальної вартості акцій);

-          перелік уповноважених осіб (прізвище, ім'я, по батькові та посада) із зазначенням наданих їм повноважень та визначення місця і порядку здійснення дій щодо зменшення статутного капіталу (у разі визна-чення таких осіб загальними зборами акціонерів).

Директор департаменту корпоративних відносин О.Петрашко

Про затвердження Положення про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного товариства

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» (448/96-ВР), статей 27, 38, 39 Закону України «Про господарські товариства» (1576-12), з метою приведення порядку збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного товариства у відповідність до вимог Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» (3480-15) Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:

1.         Затвердити Положення про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного товариства (додається).

2.         Уважати рішення Державної комісії з цінних паперів та фон-дового ринку від 08.04.98 N 44 (vr044312-98) «Про затвер-дження Положення про порядок збільшення (зменшення) роз-міру статутного фонду акціонерного товариства» (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового рин-ку від 16.10.2000 N 158 (z0753-00), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.10.2000 за N 753/4974) таким, що втратило чинність.

3.         Т.в.о. Керівника апарату Державної комісії з цінних паперів та фон-дового ринку М.Бурмаці забезпечити:

 

-          державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції України;

-          опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

4.         Контроль за виконанням цього рішення покласти на т.в.о. Керівни-

ка апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

М.Бурмаку. Голова Комісії   А.Балюк

Протокол засідання Комісії від 22 лютого 2007 року N 12

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

22.02.2007 N 387

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 березня 2007 р. за N 280/13547

Додаток Е

Порядок здійснення контролю за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності

1.         Контроль за виконанням функцій з управління об’єктами державної власності здійснюється шляхом проведення моніторингу додержан-ня законності та оцінки ефективності виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими органами, які здій-снюють управління об’єктами державної власності (суб’єкти управ-ління), обов’язків, визначених відповідно до законодавства (моніто-ринг).

2.         Завданням моніторингу є збір, накопичення, аналіз інформації про виконання суб’єктами управління функцій з управління об’єктами державної власності.

3.         Відповідальним за проведення моніторингу є Мінекономіки.

4.         Для проведення моніторнигу щокварталу через 10 днів після закін-чення строків, встановлених для подання фінансової та статистичної звітності, подають Мінекономіки інформацію:

1)         суб'єкти управління:

-          про діяльність суб’єктів господарювання державного сектору еконо-міки, а саме їх майновий стан (у частині вартості та збереження ціліс-ності активів), показники фінансово-господарської діяльності, стан виконання фінансового плану та платоспроможності, виконання ке-рівником суб’єкта господарювання умов контракту;

-          про прийняті рішення стосовно реструктуризації, реорганізації та лік-відації суб’єктів господарювання, передачі державного майна до ста-тутних фондів господарських товариств, відчуження основних фон-дів суб’єктів господарювання, передачі державного майна в оренду, лізинг, концесію, заставу, укладення договорів про спільну та спільну інвестиційну діяльність;

-          призначення (звільнення) керівника суб'єкта господарювання, про-ведення конкурсу з визначення уповноваженої особи на виконання функцій з управління корпоративними правами держави, а також призначення представників держави в органах господарських това-риств;

-          про ефективність управління об'єктами державної власності, визна-чену відповідно до її критеріїв;

2)         Фонд державного майна – про наявність і поточний стан об'єктів дер-

жавної власності та будь-які зміни їх стану за даними Єдиного реє-

стру об'єктів державної власності, а також ефективність управління

корпоративними правами держави відповідно до критеріїв ефектив-

ності управління корпоративними правами держави, визначеними

відповідно до статті 7 Закону України «Про управління об'єктами державної власності»;

5.         Держкомстат – про перелік державних комерційних та казенних під-приємств, державних акціонерних товариств;

6.         Державний департамент з питань банкрутства – про суб'єкти госпо-дарювання, стосовно яких порушено провадження у справі про бан-крутство;

7.         Мінфін – про моніторинг погоджених (затверджених) фінансових планів суб'єктів господарювання.

Зазначена інформація подається за формами, встановленими Міне-кономіки разом з Фондом державного майна, Мінфіном та Держкомста-том.

Мінекономіки узагальнює та аналізує інформацію, надіслану йому відповідно до пункту 4 цього Порядку, і подає:

Кабінетові Міністрів України:

-          до 1 травня року, що настає за звітним (фінансовим) роком, звіт про ефективність управління об'єктами державної власності;

-          у разі погіршення показників фінансово-господарської діяльнос-ті суб'єктів господарювання внаслідок неефективного управління об’єктами державної власності пропозиції щодо внесення змін до законодавства, приватизації об’єктів державної власності, зміни суб'єкта їх управління, передачі в комунальну власність, закріплення в державній власності пакетів акцій відкритих акціонерних товариств або їх відчуження;

ГоловКРУ:

-          через 30 днів після закінчення строків, установлених для подання фінансової та статистичної звітності, інформацію про ефективність управління об'єктами державної власності;

-          у разі погіршення показників фінансово-господарської діяльнос-ті суб'єктів господарювання внаслідок неефективного управління об'єктами державної власності пропозиції щодо доцільності про-ведення державного фінансового аудиту або інспектування певних суб'єктів господарювання;

-          правоохоронним органам - у разі погіршення показників фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання внаслідок не-ефективного управління об'єктами державної власності пропозиції щодо доцільності перевірки фактів порушень законодавства у сфері управління об’єктами державної власності посадовими особами, від-повідальними за стан фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, та уповноваженими особами, які виконують функ-ції з управління корпоративними правами держави.

КРИТЕРІЇ

Визначення ефективності управління об'єктами державної власності

1.         Критерії визначення ефективності управління об'єктами державної власності встановлюються з метою оцінки ефективності виконання за звітний період центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими органами, які здійснюють управління об'єктами дер-жавної власності (далі - суб'єкт управління), обов'язків , визначених відповідно до законодавства.

2.         Критеріями визначення ефективності управління об'єктами держав-ної власності є результати фінансово-господарської діяльності, стан використання та збереження державного майна суб’єктів господарю-вання державного сектору економіки (далі – суб’єкт господарюван-ня), які належать до сфери управління суб'єктів управління.

3.         Критерії ефективності управління корпоративними правами держа-ви визначаються Фондом державного майна відповідно до статті 7 Закону України „Про управління об’єктами державної власності”.

4.         Для оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання застосовуються некомерційні та комерційні показ-ники, а також показники рентабельності, фінансової стікості, покрит-тя, платоспроможності, зносу основних засобів

5.         До некомерційних показників належать фактичні показники серед-ньо облікової чисельності працюючих, середньої заробітної плати, витрат на соціальні заходи порівняно з показниками попереднього періоду.

6.         До комерційних показників належать фактичні обсяги (темпи зрос-тання) чистого доходу (виручки) від реалізації продукції, робіт, по-слуг, чистого прибутку, частини прибутку (доходу), що перерахо-вується до державного бюджету, дивідендів, нарахованих на акції (частки), що належать державі в статутному фонді господарських то-вариств, порівняно із затвердженими обсягами згідно з фінансовим планом суб’єктів господарювання.

7.         Суб’єкт управління до кінця року, що пережує звітному, залежно від особливостей фінансово-господарської діяльності суб’єкта господа-рювання визначає показники, які будуть застосовуватися для оцінки діяльності відповідного суб’єкта господарювання протягом звітного (фінансового) року.

8.         Суб’єкти управління аналізують діяльність суб’єктів господарюван-ня, що належать до сфери їх управління, згідно з методичними реко-мендаціями застосування критеріїв визначення ефективності управ-ління об’єктами державної власності, затвердженими Мінекономіки,

та подають Мінекономіки інформацію про ефективність управління об’єктами державної власності відповідно до Порядку здійснення контролю за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності.

9.         Управління об’єктами державної власності вважається позитивним, якщо понад 75 відсотків суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління суб’єкта управління, за звітний період виконали встановлені для них показники, задовільним – від 50 до 75 та нега-тивним – до 50 відсотків.

10.       У разі коли управління об’єктами державної власності оцінено як задовільне або негативне, Мінекономіки аналізує причини, що при-звели до такого стану, та подає відповідні висновки і пропозиції Ка-бінетові Міністрів України та іншим органам відповідно до Порядку здійснення контролю за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності.