Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Додаток Д ПОЛОЖЕННЯ про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного товариства : Управління фінансовою санацією підприємств : Бібліотека для студентів

Додаток Д ПОЛОЖЕННЯ про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного товариства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

Це Положення розроблено відповідно до статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»( 448/96-ВР ), статей 28, 32, 33 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» (3480-15), статей 27, 38, 39 Закону України «Про господарські товариства» (1576-12), Законів України «Про Національну депозитар-ну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Укра-їні» (710/97-ВР), «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (996-14 ), «Про оцінку майна, майнових прав та професій-ну оціночну діяльність в Україні» (2658-14) та інших нормативно-правових актів.

Це Положення регулює порядок збільшення (зменшення) розмі-ру статутного капіталу акціонерного товариства, за винятком випадків збільшення розміру статутного капіталу, яке здійснюється в порядку об-міну облігацій на акції, збільшення розміру статутного капіталу в зв'язку з індексацією основних засобів та збільшення статутного капіталу вна-слідок реорганізації.

Дія цього Положення поширюється на відкриті та закриті акціонерні товариства.

Розділ I. Загальні положення

1. Реєстрація випуску, реєстрація проспекту емісії акцій, реєстрація звіту про розміщення акцій здійснюється Державною комісією з цін-них паперів та фондового ринку або її територіальними органами (далі - реєструвальний орган) у встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

2.         При збільшенні розміру статутного капіталу відкритого акціонерно-

го товариства акції, які передбачені до розміщення, можуть розпо-

всюджуватися шляхом відкритого (публічного) або закритого (при-

ватного) розміщення.

Відкрите (публічне) розміщення акцій відкритого акціонерного то-вариства здійснюється, якщо пропозиція акцій адресована більш ніж 100 фізичним та/або юридичним особам, крім акціонерів товариства.

Закрите (приватне) розміщення акцій відкритого акціонерного това-риства здійснюється, якщо акції розміщуються серед заздалегідь визна-ченого кола фізичних та/або юридичних осіб, кількість яких не переви-щує 100 на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу, крім акціонерів товариства.

3.         При збільшенні розміру статутного капіталу закритого акціонерного товариства акції, які передбачені до розміщення, розповсюджуються шляхом закри