Додаток Г ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ 28.07.2006 р. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з аналізу і оцінки фінансового стану підприємств


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

1. Загальні положення

1.1.      Всі суб'єкти господарювання, які здійснюють свою діяльність на за-садах комерційного розрахунку, в умовах ринкової економіки пови-нні володіти методикою оцінки фінансового стану підприємства з метою оперативного управління активами і пасивами підприємства, досягнення високих кінцевих фінансових результатів, забезпечення фінансової стабільності і належного іміджу підприємства.

1.2.      Фінансовий стан підприємства на конкретну звітну дату характери-зує ступінь його забезпеченості необхідними фінансовими ресурсами для здійснення господарської діяльності, раціональність їх розмі-щення та ефективність використання. Задовільний фінансовий стан підприємства впродовж тривалого часу (трьох-п'яти років) засвідчує про фінансову стабільність суб'єкта господарювання на ринку това-рів і послуг.

1.3.      Фінансова стабільність досягається за рахунок ритмічної і ефектив-ної роботи підприємства, вмілого управління виробничими фондами і джерелами їх формування, тобто управлінням активами і пасивами підприємства. Цьому сприяють прогнозоване розміщення та ефек-тивне використання власного і залученого капіталу, всебічний аналіз і об'єктивна оцінка фінансового стану за даними фінансової звітнос-ті, вжиття оптимальних управлінських рішень щодо забезпечення фі-нансової стабільності.

1.4.      Основними ознаками фінансової стабільності підприємства є фінан-сова стійкість, рентабельність, платоспроможність, кредитоспромож-ність, ліквідність і ділова активність. Вони є основою аналізу і оцінки фінансового стану підприємства у

прийнятті необхідних управлінських рішень щодо його зміцнення.

1.5.      Методика аналізу фінансового стану підприємства залежить від по-

ставленої мети і таких чинників, як час і необхідна глибина аналізу,

інформаційне, методичне, кадрове і технічне забезпечення.

В залежності від часу і необхідної глибини аналізу фінансового стану

підприємства для прийняття економічно обгрунтованих управлінських

рішень розрізняють:

- експрес-аналіз фінансового стану;

- поглиблений факторний аналіз фінансового стану. 1.6. У даних методичних рекомендаціях на конкретних прикладах роз-кривається зміст експрес-аналізу і поглибленого факторного аналі-зу фінансового стану підприємства, за даними аналітичних таблиць розробляються висновки і пропозиції щодо підвищення ефективнос-ті господарсько-фінансової діяльності, раціонального розміщення і примноження власного капіталу, забезпечення рентабельності та фі-нансової стійкості підприємства.

Методичні рекомендації пропонуються усім суб'єктам господарю-вання споживчої кооперації як практичний посібник з аналізу і оцінки фінансового стану підприємства (організації).

Методичні рекомендації розраховані також на студентів економічних спеціальностей при вивченні фінансових дисциплін.

2. Визначення термінів

Актив - частина бухгалтерського балансу, яка відображає на певну дату всі належні підприємству активи (матеріальні цінності, кошти, бор-гові вимоги та іншу власність).

Активи - ресурси підприємства (матеріальні цінності, кошти, боргові вимоги та будь-яка інша його власність, відображена в активі бухгалтер-ського балансу), використання яких, як очікується, приведе до отриман-ня економічних вигод у майбутньому.

Активи нематеріальні - придбані підприємством за плату права ко-ристування землею та іншими природними ресурсами, авторські права, права на товарні знаки і торгові марки, інші майнові права, програмне забезпечення та інші активи, що не мають матеріально-речової основи.

Активи необоротні - всі активи, що не є оборотними. До них відно-сяться: основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріаль-ні активи, довгострокові фінансові інвестиції, капітальні інвестиції, дов-гострокова дебіторська заборгованість.

Активи оборотні - грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, та матеріальні активи, призначені для реалізації або спо-живання протягом операційного циклу або протягом строку до одного року.

Банкрут - неплатоспроможний боржник.

Банкрутство - неспроможність підприємства платити за своїми бор-говими зобов'язаннями. Банкрутство може бути зумовлене конкуренці-єю, некомпетентним управлінням, біржовими спекуляціями тощо.

Боржник - одна із сторін у борговому зобов'язанні (юридична чи фі-зична особа), котра повинна сплатити борг.

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - ко-шти за продану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги), які надійшли на рахунок підприємства в банку чи до його каси.

Витрати - зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного ка-піталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу між власниками).

Витрати виробництва - сукупність витрат живої праці та праці, уре-чевленої в засобах виробництва, на всіх стадіях створення продукції. Ви-трати виробництва є основною складовою ціни на продукцію підприєм-ства, визначають її собівартість.

Витрати непродуктивні - витрати на невиробничу діяльність і непла-нові витрати, які виникають внаслідок поганої організації виробництва та праці. До них належать: оплата простоїв, доплати за понаднормову ро-боту, понаднормові витрати від браку та псування матеріалів, збитки від списання недоамортизованих основних фондів, від стихійних лих, штра-фи та інші сплачені економічні санкції, втрати від списання безнадійних боргів тощо.

Витрати операційні - витрати, пов'язані з операційною (основною) діяльністю підприємства (адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати).

Витрати адміністративні - загальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням підприємства.

Витрати на збут - витрати, пов'язані з реалізацією продукції (това-рів): витрати на утримання підрозділів, що займаються збутом продукції (товарів), рекламу, доставку продукції споживачам тощо.

Витрати інші операційні включають сумнівні (безнадійні) борги та втрати від уцінки товарів; втрати від операційних курсових різниць; ви-знані економічні санкції; відрахування для забезпечення наступних опе-раційних витрат, а також інші операційні витрати окрім тих, що включа-ються до собівартості продукції (товарів, робіт, послуг).

Витрати операційні змінні - витрати матеріальних і трудових ресурсів на виробництво і реалізацію продукції (товарів, робіт, послуг), що зміню-ються пропорційно обсягові виробництва і реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Витрати операційні умовно-постійні - витрати матеріальних і трудо-вих ресурсів на виробництво і реалізацію продукції (товарів, робіт, по-слуг), що не залежать від обсягів виробництва, а зумовлені тільки струк-турою та організацією управління виробництвом. До них відносяться адміністративні витрати, витрати на утримання основних засобів та ін-ших необоротних активів і умовно 50% інших операційних витрат.

Грошові кошти - готівка, кошти на рахунках у банку та депозити до запитання.

Дивіденди - платежі, які проводяться юридичною особою на користь власників (довірених осіб власника) корпоративних прав, емітованих та-кою юридичною особою у зв'язку з розподілом частини її прибутку. До дивідендів не включаються виплати юридичної особи, пов'язаної зі зво-ротним викупом акцій, часток (паїв), раніше емітованих такою юридич-ною особою.

Діяльність звичайна - будь-яка діяльність, що здійснюється підпри-ємством згідно його статуту. Наприклад: виробництво і реалізація про-дукції, товарів, виконання робіт, надання послуг. Вона включає в себе операційну та іншу діяльність.

Діяльність операційна - це будь-яка основна діяльність підприємства, яка приносить дохід, а також інші види діяльності, котрі не є інвестицій-ними чи фінансовими. Основна діяльність пов'язана з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечує основну частку його доходу. Інша операційна діяльність включає реалізацію іноземної валюти, інших обо-ротних активів (крім фінансових інвестицій), операційну оренду активів, операції з операційними курсовими різницями, створення резервів сум-нівних боргів, одержання або сплату санкцій тощо.

Діяльність фінансова - діяльність, яка призводить до зміни величини, складу власного та позичкового капіталу. Вона пов'язана з формуванням, розміщенням і використанням власного капіталу, залученням і викорис-танням коштів зі сторони, сплатою відсотків за позички, отриманням від-сотків по депозитах, дивідендів тощо.

Доходи - збільшення економічних вигод у вигляді надходження ак-тивів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників).

Еквіваленти грошових коштів - короткострокові високоліквідні фі-нансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових ко-штів і які характеризуються незначним ризиком зміни їх вартості.

Економічна вигода - потенційна можливість отримання підприєм-ством грошових доходів від використання активів.

Збитки - перевищення витрат підприємства над його доходами. Збит-ки призводять до зменшення власного капіталу.

Знос основних фондів - часткова або повна втрата основними фон-дами споживчих властивостей і вартості в процесі експлуатації, а також внаслідок технічного прогресу чи впливу навколишнього середовища. Розрізняють фізичний і моральний знос основних фондів.

Інвестиції - грошові, майнові, інтелектуальні цінності, що вкладають-ся в об'єкт підприємницької та інших видів діяльності з метою отриман-ня прибутку або досягнення соціального ефекту; капітальні вкладення в розвиток виробництва чи у невиробничу сферу.

Капітал - сукупні грошові ресурси, що використовуються на підпри-ємстві.

Капітал власний - власні грошові ресурси, що використовуються на підприємстві.

Капітал власний оборотний - частина продуктивного капіталу, сфор-мована за рахунок власних оборотних коштів (див. капітал оборотний).

Капітал вкладений - кошти, вкладені в активи підприємства в обмін на акції, що складають частину власного капіталу акціонерного товариства; кошти, вкладені засновниками (учасниками) в активи підприємства.

Капітал вилучений - собівартість акцій власної емісії або часток, ви-куплених товариством у його учасників, та зміни неоплаченого капіта-лу в результаті збільшення або зменшення дебіторської заборгованості учасників за внесками до статутного капіталу підприємства. Вилучений капітал зменшує величину власного капіталу.

Капітал додатковий - капітал, отриманий внаслідок додаткової емісії акцій чи їх продажу за ціною, вищою від номінальної. Інший додатковий капітал - капітал, отриманий від дооцінки необоротних активів; вартість необоротних активів, безкоштовно отриманих від інших юридичних або фізичних осіб, та інші види додаткових надходжень капіталу.

Капітал залучений - кошти, залучені підприємством зі сторони.ь Дов-гостроковий капітал - капітал, залучений на строк понад один рік. Корот-костроковий капітал - капітал, залучений на строк до одного року.

Капітал неоплачений - заборгованість власників (учасників) за вне-сками до статутного капіталу.

Капітал оборотний - частина продуктивного капіталу, яка переносить свою вартість на новостворену продукцію і повертається до виробника у грошовій формі в кінці кожного обороту капіталу.

Капітал пайовий - сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, до-бровільно розміщених у товаристві для здійснення його господарсько-фінансової діяльності.

Капітал позиковий - грошовий капітал, що надається в позику на умовах повернення і плати у формі процентів.

Капітал позичений - грошовий капітал, наданий у позику на принци-пах забезпеченості, повернення, строковості, платності і цільового спря-мування.

Капітал резервний - капітал підприємства, створений відповідно до чинного законодавства та установчих документів за рахунок чистого прибутку.

Капітал робочий - оборотні активи, сформовані за рахунок власних оборотних коштів. Величина капіталу робочого визначається за даними

балансу як різниця між оборотними активами (II р. активу) і поточними зобов'язаннями (IV р. пасиву).

Капітал статутний - зафіксована в установчих документах загальна величина внесків засновників і учасників у майно суб'єкта господарю-вання (підприємства, організації, установи), необхідна для його засну-вання та забезпечення його функціонування. Статутний капітал є джере-лом власних коштів підприємства, призначених для формування вагомої частки необоротних і оборотних активів.

Капітал сукупний - авансований у господарську діяльність капітал власний, позичений і залучений у сукупності. Величина капіталу сукуп-ного на дату складання балансу дорівнює валюті балансу (підсумку па-сиву балансу).

Кредитоспроможність - наявність у підприємств передумов для отри-мання кредиту.

Ліквідність боргових зобов'язань - спроможність підприємства вико-нувати свої зобов'язання.

Ліквідність підприємства - здатність підприємства розраховуватися за своїми фінансовими зобов'язаннями шляхом перетворення активів на гроші.

Менеджмент фінансовий - система принципів, методів, засобів і форм організації фінансових відносин, управління фінансами з метою підви-щення ефективності господарсько-фінансової діяльності.

Механізм фінансовий - сукупність форм і методів створення та ви-користання фінансових ресурсів з метою забезпечення різноманітних потреб державних структур, суб'єктів господарювання і населення. За допомогою фінансового механізму згідно з основними положеннями фі-нансової політики здійснюється розподіл і перерозподіл валового вну-трішнього продукту.

Надзвичайна подія - подія, яка не може передбачитися у рамках зви-чайної діяльності та відбувається без участі підприємства неперіодично (повені, зсуви, землетруси, пожежі, техногенні аварії тощо).

Неліквіди - зайві або непотрібні підприємству (організації) товарно-матеріальні цінності, що значаться на його балансі.

Непокритий збиток - величина, яка зменшує власний капітал.

Нерозподілений прибуток - прибуток, реінвестований у господарську діяльність підприємства.

Оборотні засоби - сукупність оборотних виробничих фондів і фондів обігу у вартісному виразі.

Оборотні кошти - грошові ресурси, вкладені в оборотні виробничі фонди і фонди обігу. До них відносяться власні оборотні кошти, коротко-строкові кредити банку та залучені кошти інших кредиторів.

Оборотні кошти власні - власний і прирівняний до нього капітал, авансований на формування оборотних виробничих фондів і фондів обі-гу.

Операційний цикл - проміжок часу між придбанням запасів для здій-снення діяльності та отриманням коштів від реалізації виробленої з них продукції або товарів, робіт і послуг.

Основні виробничі фонди - засоби праці, які багаторазово беруть участь у виробничих процесах, зберігають при цьому натуральну форму, поступово в міру зносу переносять свою вартість на вартість виготовле-ної продукції та служать більше одного року. Основні виробничі фонди поділяються на активні і пасивні. Активна частина основних фондів - су-купність фондів, що безпосередньо впливає на предмет праці (машини, обладнання, виробничий інструмент тощо). Пасивна частина основних фондів (будівлі і споруди) - фонди, з допомогою яких забезпечуються нормальні умови діяльності.

Основні засоби - основні фонди у вартісному виразі. Основні засоби - термін бухгалтерського обліку.

Пай - внесок кожного учасника підприємства (кооперативу), що свід-чить про його членство і право участі в управлінні підприємством. Від величини паю залежить дохід (дивіденди), отриманий пайовиком, і час-тина майна чи коштів, які він має отримати у разі ліквідації підприємства (кооперативу). З пайових внесків формується пайовий капітал підпри-ємства.

Пасив - частина бухгалтерського балансу, яка відображає джерела формування засобів підприємства (його активів).

Пасиви - всі офіційні вимоги до підприємства чи приватної особи.

Планові оборотні засоби - запаси товарів (сировини, матеріалів, гото-вої продукції, палива та інших товарно-матеріальних цінностей), кошти в розрахунках з дебіторами за товари (продукцію, послуги), строк сплати яких не настав, готівка в касі і в дорозі (в межах ліміту). Вони необхідні для безперервної роботи підприємства, виконання ним запланованих об-сягів діяльності.

Платоспроможність - здатність підприємства своєчасно розраховува-тися за своїми зобов'язаннями. Підприємство, яке достатньо забезпечене власним капіталом (зокрема, робочим капіталом) і працює рентабельно, здатне покрити витрати за рахунок власних грошових надходжень, а при їх недостатності - за рахунок короткострокового кредиту банку.

Податки - система обов'язкових платежів підприємств, організацій і фізичних осіб, які є одним із джерел формування доходів державного та місцевих бюджетів. Вони сплачуються у повному обсязі та у визначений чинним законодавством строк.

Прибуток - перевищення сукупних доходів над витратами. Є осно-вним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності підприємства. Розрізняють прибуток валовий, від операційної діяльності, від звичайної діяльності, чистий і нерозподілений прибуток.

Прибуток валовий - виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за вирахуванням ПДВ, акцизного збору, інших вирахувань та со-бівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

Прибуток від операційної діяльності - перевищення валового при-бутку та іншого операційного доходу над операційними витратами (ад-міністративними витратами, витратами на збут, іншими операційними витратами).

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, дохо-дів (збитків) від участі в капіталі, фінансових та інших доходів (витрат). Після вирахування податку на прибуток він становить фінансовий ре-зультат (прибуток або збиток) від звичайної діяльності.

Прибуток чистий - прибуток від звичайної діяльності (за вирахуван-ням податку на прибуток), збільшений (зменшений) на прибуток (зби-ток) від надзвичайних подій (за вирахуванням податку з надзвичайного прибутку). Це прибуток, що залишається у розпорядженні підприєм-ства.

Прибуток нерозподілений - чистий прибуток підприємства.

Прибуток маржинальний - показник чистого надходження грошових коштів від однієї операції. Визначається як різниця між валовим прибут-ком і змінними витратами конкретної операції.

Прибуток сукупний маржинальний - показник чистого надходження грошових коштів від усієї сукупності операцій. Визначається як різниця між валовим прибутком і змінними витратами від операційної діяльності підприємства. Прогнозований сукупний маржинальний прибуток мож-на визнати як суму умовно-постійних операційних витрат і прибутку від операційної діяльності. Коефіцієнт сукупного маржинального прибутку (КСМП) - відношення величини маржинального прибутку до обороту від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). КСМП, виражений у від-сотках (КСМП х 100), складає рівень сукупного маржинального прибут-ку (СМПр).

Результат фінансовий - різниця між доходами та витратами підпри-ємства за певний час.

Реінвестиції - використання частини прибутку, отриманого від господарсько-фінансової діяльності, на розширення виробництва (попо-внення власного капіталу) шляхом вкладення в основні фонди і збіль-шення власного оборотного капіталу.

Реінвестування дивідендів - використання частини прибутку коопе-ративного чи акціонерного товариства, нарахованого у формі дивідендів, для поповнення його капіталу (капіталізація прибутку), а також скеру-вання нарахованих підприємством дивідендів пайовикам (акціонерам), за їх згодою, на поповнення пайового (акціонерного) капіталу.

Рентабельність - прибутковість роботи підприємства. Рентабельність характеризується величиною прибутку і рівнем рентабельності. Рівень рентабельності обчислюється як відношення отриманого прибутку до вартості капіталу підприємства, до обороту від реалізації продукції (то-варів, робіт, послуг), до собівартості реалізованої продукції тощо. Рента-бельна робота підприємства є передумовою фінансової стійкості.

Ресурси фінансові - сукупність власних коштів, що перебувають у розпорядженні держави та суб'єктів господарювання. Ресурси фінансові підприємства - власні кошти підприємства. Вони характеризують його автономність, його власний капітал.

Рефінансування - погашення старої заборгованості новою шляхом заміни короткострокових зобов'язань довгостроковими.

Рік базовий - рік, взятий за основу при побудові таблиць для порів-няльного аналізу.

Самоокупність - система господарювання, яка передбачає відшкоду-вання поточних витрат підприємства і витрат на просте відтворення за рахунок власних доходів.

Самофінансування - система господарювання, за якої всі витрати (поточні, на просте і розширене відтворення) фінансуються із власних джерел, без залучення коштів державного бюджету. Частково ці витрати можуть покриватися за рахунок кредитів банку, але за умови погашення їх за рахунок власних коштів.

Санація - оздоровлення фінансового стану підприємства через систе-му фінансово-економічних, організаційних, техніко-економічних та соці-альних заходів для попередження його банкрутства, підвищення конку-рентоспроможності.

Структура активів - співвідношення необоротних і оборотних акти-вів у активі балансу підприємства, виражене у відсотках.

Структура капіталу - співвідношення різних джерел грошових ресур-сів (власних, позичених і залучених) до підсумку пасиву балансу підпри-ємства, виражене у відсотках.

Структура оборотних коштів - виражене у відсотках співвідношення між джерелами формування оборотних коштів (власними, позиченими і залученими).

Фінансова дисципліна - обов'язковий для всіх підприємств, організа-цій, установ і посадових осіб порядок здійснення фінансової діяльності у відповідності до діючого законодавства.

Фінансова політика підприємства (Ф. п. п.) - система заходів (адмі-ністративних рішень) у сфері фінансів з метою цілеспрямованого впливу на його економічний і соціальний розвиток. Ф. п. п. поділяється на фі-нансову стратегію і тактику.

Фінансова стійкість характеризується забезпеченістю підприємства власним капіталом, його розміщенням і використанням.

Фінансове законодавство - сукупність нормативних актів законодав-чої і виконавчої влади з регулювання фінансових відносин.

Фінансово-правова норма - правило поведінки в галузі фінансів, за-фіксоване у законодавчих і нормативних актах держави.

Юридична особа - підприємство (організація), що є за законом но-сієм цивільних прав і обов'язків, володіє відокремленим майном, від власного імені набуває майнові та особисті нематеріальні права і виконує обов'язки, є позивачем або відповідачем у суді (господарському суді).

3. Загальна оцінка фінансового стану підприємства

3.1.      Аналіз фінансового стану підприємства починається із загальної його

оцінки на звітну дату у порівнянні з базовим і минулим періодами за

показниками, які характеризують:

-          забезпеченість підприємства власним капіталом;

-          раціональність розміщення власного капіталу;

-          величину і частку робочого капіталу;

-          ефективність використання:

-          власного капіталу;

-          власного оборотного капіталу;

-          сукупного капіталу;

-          фондовіддачу активів підприємства.

 

3.2.      Аналіз і загальна оцінка фінансового стану підприємства проводить-ся з метою оперативного реагування і прийняття управлінських рі-шень, скерованих на зміцнення фінансового стану, забезпечення фі-нансової стабільності в наступному періоді і на перспективу.

3.3.      Інформаційною базою для аналізу є фінансова звітність за період, що аналізується, зокрема, баланси і звіти про фінансові результати за ба-зовий, минулий(лі) і звітний періоди.

3.4.      Послідовність аналізу:

 

-          підготовка звітних даних до аналізу (технічна перевірка правильнос-ті заповнення фінансової звітності, приведення даних у порівняль-ний вигляд тощо);

-          визначення критеріїв і показників оцінки фінансового стану (небага-тьох найбільш важливих);

-          обчислення показників за період, що аналізується;

-          оцінка фінансового стану за показниками в динаміці;

- розробка конкретних заходів та прийняття управлінських рішень. 3.5. Примірний перелік показників, які характеризують фінансовий стан

і економічну ефективність функціонування підприємства, наведено в

табл. 1.

Таблиця 1 у складі Додатку Г

Основні показники оцінки

316

фінансового стану підприємства та методика їх обчислення

 

* Величина власних оборотних коштів (власного оборотного ка-піталу) визначається як різниця між власними і прирівненими до них коштами і необоротними активами (I + II + III + V розділи пасиву балансу мінус I та III розділи активу балансу) або II розділ активу балансу мінус IV розділ пасиву балансу. За абсолютною величиною вони рівні.

3.6. На основі даних фінансової звітності (балансу і звіту про фінансові результати) за період, що аналізується, (базовий, минулий і звітний роки, дод. 1, 2) обчислені показники, які наведені в табл. 1. Їх аб-солютне значення і темпи зростання (зниження) характеризуються даними табл. 2.

 

318

Таблиця 2 у складі Додатку Г

Показники оцінки фінансового стану підприємства

 

Коефіцієнт фінансової незалежності (забезпеченості власним ка-піталом) характеризує частку власного капіталу в сукупному капіталі. Чим більше значення цього показника, тим більшою є фінансова не-залежність підприємства від кредиторів. Мінімальна частка власного капіталу повинна складати не менше 50% сукупного капіталу, задіяного в господарській діяльності. Вона засвідчує можливість підприємства погасити борги власними коштами.

У наведеному прикладі коефіцієнт фінансової незалежності на кі-нець звітного періоду складає 0,793, або 79,3%, що свідчить про достат-ність власного капіталу і фінансову незалежність підприємства.

Коефіцієнт фінансової стійкості характеризує пропорцію різних дже-рел фінансування господарської діяльності (позикового і власного капіталу, прийнятих за 1). Під позиковим капіталом розуміють довго-строкові і поточні зобов'язання підприємства. Максимально допустиме значення коефіцієнта фінансової стійкості - не більше, яке засвідчує не тільки ступінь ризикованості діяльності, але й можливість підпри-ємства погасити борги власним капіталом.

Для підприємств зі сталими показниками фінансово-господарської діяльності, які забезпечують рентабельну роботу і самофінансування, значення коефіцієнта фінансової стійкості є економічно доцільним в роз-мірі >= 0,5.

Зростання боргових зобов'язань підвищує ризик, оскільки борги тре-ба повертати у визначений час і нерідко з певним відсотком. В той же час слід пам'ятати, що борги не тільки збільшують ризик, але й прибу-ток. Вони сприяють нарощуванню обороту і відносному зниженню його витратомісткості. Тому важливо не уникати боргів, а підтримувати пра-вильне співвідношення між позиковим і власним капіталом.

У наведеному прикладі коефіцієнт фінансової стійкості на кінець звітного року становить 0,260, а в порівнянні з минулим і базовим періо-дами він знизився майже на 25%, тобто частка позикового капіталу змен-шується. Підприємство уникає ризику, хоча має можливість додатково залучити в оборот із зовнішніх джерел до 214,5 тис. грн. (895 : 2 - 233) і забезпечити більш повне використання необоротних активів.

Коефіцієнт інвестування характеризує достатність (недостатність) власного капіталу для покриття необоротних активів і участь власного капіталу в формуванні оборотних активів. Економічно доцільне значення цього показника >1, яке засвідчує наявність власного оборотного капіталу.

У наведеному прикладі коефіцієнт інвестування на кінець звітного періоду складає 1,266 і зріс у порівнянні з базовим періодом на 22,7%. Це свідчить про збільшення власного капіталу в обороті та зміцнення фінан-сового стану підприємства.

Коефіцієнт маневрування характеризує, яка частка власного капіталу використовується для формування оборотних активів. Значення цього показника може змінюватися залежно від структури капіталу і галузевої приналежності підприємства (економічно доцільне значення - 0,4 - 0,6). Збільшення значення цього показника позитивно характеризує зміни у фінансовому стані підприємства, оскільки свідчить про збільшення мож-ливості вільно маневрувати власними коштами. Чим більша частка влас-них коштів в обороті, тим вища платоспроможність підприємства, тим більші можливості скерування чистого прибутку на капітальні інвестиції та соціальні потреби власників капіталу.

У наведеному прикладі коефіцієнт маневрування на кінець звітного періоду складає 0,207 і впродовж періоду, що аналізується, має тенденцію до зростання. Однак можливість маневрування є невисокою. Підприєм-ству необхідно продовжити процес накопичення власних оборотних ко-штів.

Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власним оборотним ка-піталом характеризує частку власного оборотного капіталу в оборотних активах. Підвищення частки власного оборотного капіталу свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства, збільшення робочого капіта-лу, підвищення платоспроможності і ліквідності боргових зобов'язань, зростання фінансової незалежності. Економічно доцільне значення цьо-го показника >= 0,5, що означає формування не менше 50% оборотних активів за рахунок власного капіталу.

У наведеному прикладі коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власним оборотним капіталом (робочим капіталом) на кінець звітного року складає 0,443 проти 0,077 у базовому періоді, що є позитивним. Але підприємству необхідно подбати про подальше його зростання до 0,5, і більше.

Коефіцієнт поточної ліквідності характеризує спроможність підпри-ємства за рахунок наявних оборотних активів виконувати свої грошові зобов'язання, передусім сплачувати борги. Для забезпечення належного рівня платоспроможності підприємствам доцільно забезпечувати зна-чення цього показника на рівні 1,5 - 2,5, при якому величина оборотних активів в 1,5 - 2,5 рази більша від величини боргових зобов'язань. Тоді за рахунок грошових коштів від поточної реалізації оборотних активів за-безпечується своєчасне погашення поточних зобов'язань.

У наведеному прикладі коефіцієнт поточної ліквідності на кінець звітного року становить 1,794 проти 1,083 в базовому періоді, що харак-теризується позитивно.

Оскільки підприємство не мало довгострокових зобов'язань, то кое-фіцієнт загальної ліквідності рівнозначний поточній ліквідності і складає 1,794. Значення коефіцієнтів поточної і загальної ліквідності залежить передусім від величини робочого капіталу, тобто від величини власних оборотних коштів, авансованих на формування оборотних активів. Із збільшенням величини і частки власних оборотних коштів зменшуєть-ся потреба в зовнішніх інвестиціях (поточних зобов'язаннях) і підвищу-ється їх ліквідність. При доведенні частки власних оборотних коштів у формуванні оборотних активів до 50 %, підприємство забезпечить 200% поточної ліквідності зобов'язань (100 х 100 / 50), належний імідж та не-обхідну кредитоспроможність.

Доповнюють загальну оцінку фінансового стану показники ефектив-ності використання капіталу. До них належать наступні.

Рентабельність обороту. Для абезпечення самофінансування підпри-ємство повинно забезпечувати рівень рентабельності >5% до обороту.

У наведеному прикладі підприємство за період, що аналізується, зу-міло досягти рівня рентабельності 5% до обороту.

Це означає, що операційна діяльність, яка в базовому періоді була практично на межі беззбитковості, у звітному році досягла рівня самоо-купності і самофінансування. Саме рентабельність обороту першочерго-во забезпечила підприємству можливість збільшити власний оборотний капітал і підвищити платоспроможність.

Фондовіддача активів характеризує величину обороту з реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 1гривню активів. Чим більша фон-довіддача, тим менша фондомісткість і більш ефективно використовуєть-ся капітал, вкладений в активи підприємства.

У наведеному прикладі фондовіддача активів за звітний рік склала 2,79 грн. в розрахунку на 1 грн. активів, що на 15,3% більше, ніж у базово-му періоді. Це позитивно, але не забезпечує стабільного зростання цього показника і підприємству необхідно вжити заходів щодо нарощування обсягів обороту від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Рентабельність сукупного капіталу (Рск) характеризує операційну ефективність підприємства. Вона залежить від рентабельності обороту (По х 100 / О) і фондовіддачі активів (О / А),

де По - операційний прибуток;

О - оборот від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

А - активи підприємства, в які вкладений сукупний капітал.

Ця залежність може бути виражена за формулою:

Рск = По х 100 / А

У наведеному прикладі рентабельність сукупного капіталу, вкладено-го в активи підприємства, під впливом названих вище чинників в періоді, що аналізується, мала тенденцію зростання і збільшилась з 0,29 до 14,0% по відношенню до величини сукупного капіталу, що є позитивним.

Рентабельність власного капіталу засвідчує ефективне використання власного капіталу, можливість його примноження. Вона забезпечуєть-ся отриманням чистого прибутку в результаті господарської діяльності. Власний капітал слід вважати ефективно використаним, якщо його рен-табельність відповідає дохідності довгострокових фінансових інвестицій в банку (в сучасних умовах >10%).

У наведеному прикладі рентабельність власного капіталу в звітному році складає 12,2% проти 3,8% збитків у базовому періоді, що є позитив-ним, засвідчує підвищення ділової активності на підприємстві. Цьому сприяло збільшення частки власних коштів в обороті і на його основі ро-бочого капіталу. 3.7. Загальна оцінка фінансового стану підприємства, що аналізується.

З даних табл. 2 видно, що підприємство в періоді, що аналізується, мало достатньо власного капіталу (79,3% в сукупному капіталі на кінець звітного року). Наявний власний капітал дає можливість залучити в обо-рот щонайменше 447,5 тис. грн. зовнішніх інвестицій (895 : 2). Фактично залучено 233 тис. грн., тобто ця можливість ним використана лише на 52,0% (0,26 х 100 / 0,5).

Власний капітал в базовому періоді був розміщений неефективно. Він вкладений в основному в необоротні активи. Інвестиції в оборотні засоби складали лише 22 тис. грн., або 2,9% власного капіталу. За два наступних періоди збільшився пайовий капітал і нерозподілений прибуток (дод. 1), за рахунок яких зросла величина власних оборотних коштів з 22 до 185 тис. грн., а частка робочого капіталу в оборотних активах підвищилась з 7,7% в базовому періоді до 44,3% у звітному періоді, поточна ліквідність боргових зобов'язань з 1,083 до 1,794 раза. Таким чином ефективність ро-боти підприємства підвищилась: зросла рентабельність обороту, сукуп-ного і власного капіталу, збільшилась фондовіддача активів, фінансовий стан підприємства за минулий і звітний періоди покращився.

Для подальшого зміцнення фінансового стану підприємству необхід-но:

-          збільшити частку власних коштів в обороті до >=50%;

-          оптимізувати структуру активів шляхом збільшення величини і част-ки оборотних активів за рахунок власних і зовнішніх джерел оборот-них коштів;

-          підвищувати фондовіддачу і рентабельність активів;

-          раціонально використовувати чистий прибуток, забезпечити його ре-

інвестування на поповнення власних оборотних коштів і оновлення

матеріально-технічної бази.

3.8.      Матеріали аналізу фінансового стану за переліком обчислених по-

казників, наведених у табл. 1, дозволяють дати загальну оцінку фі-

нансового стану підприємства та ефективності його функціонування.

Аналіз і оцінка фінансового стану підприємства за вказаним пере-

ліком показників не пов'язаний з використанням великої інформа-

ційної бази, не вимагає великих витрат часу і може розцінюватися як

експрес-аналіз.

Наявність даних за кілька років (періодів) засвідчує ділову актив-ність підприємства в динаміці, позитивні і негативні сторони фінансово-господарської діяльності, дає можливість миттєво оцінити фінансовий стан, сприяє пошуку резервів і шляхів його зміцнення. Тому фінансово-му менеджеру доцільно накопичувати ряди динаміки показників оцінки фінансового стану за 3, 5 і 10 років.

3.9.      Аналіз фінансового стану підприємства залежно від поставленої

мети може проводитися й за допомогою вужчого кола показників.

Наприклад, при оцінці платоспроможності підприємства достатньо

використати показники за N 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; при оцінці ліквідності

зобов'язань - N 4, 5, 6, 7, 8, 9; при оцінці ефективності функціонування

підприємства - N 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 і таке інше.

3.10.    Наявність цифрових даних за рекомендованим переліком показ-

ників дає можливість миттєво зорієнтуватися у змінах, що відбу-

лися в звітному періоді в порівнянні з минулими періодами з тим,

щоб прийняти відповідні управлінські рішення.

Показники загальної оцінки фінансового стану підприємства дають також можливість визначити потребу в поглибленому факторному ана-лізі окремих сторін фінансово-господарської діяльності. Ними можуть бути:

-          склад і структура розміщення та ефективність використання капіталу;

-          склад і структура необоротних активів та ефективність їх викорис-тання;

-          джерела формування та ефективність використання оборотних ко-штів;

-          фінансові результати;

-          дебіторська і кредиторська заборгованість;

-          рух грошових потоків тощо.

3.11.    Поглиблений аналіз деталізує чинники впливу на зміну показ-

ників загальної оцінки фінансового стану, націлює на прийняття

конкретних управлінських рішень щодо фінансової стабілізації

підприємства.

4. Поглиблений факторний аналіз фінансового стану підприємства

4.1. Мета поглибленого аналізу - деталізований факторний аналіз і оцін-ка структурних змін майнового і фінансового стану підприємства та можливостей його розвитку на перспективу. Він конкретизує і допо-внює експрес-аналіз, дає можливість всебічно оцінити фінансовий стан суб'єкта господарювання, пооб'єктно виявити внутрішньогоспо-дарські резерви, визначити шляхи та прийняти управлінські рішення щодо їх використання. Ступінь деталізації залежить від уміння, мети і бажання аналітика. В цих методичних рекомендаціях зосереджується увага на таких

об'єктах, що потребують детального вивчення:

-          склад і структура активів і пасивів балансу підприємства;

-          структура власного капіталу;

-          розміщення власного капіталу та довгострокових залучених коштів;

-          стан і ефективність використання основних фондів та інших необо-ротних активів;

-          оборотні засоби та джерела їх формування;

-          тривалість операційного циклу;

-          дебіторська і кредиторська заборгованість;

-          фінансові результати;

-          рух грошових потоків;

-          ділова активність.

Перелік об'єктів аналізу може бути розширеним за бажанням аналі-

тика або керівника підприємства.

4.2 Аналіз складу і структури активів і пасивів підприємства. Фінансова

стійкість підприємства значною мірою залежить від величини і част-ки власного капіталу в сукупному капіталі та раціональності його розміщення в активах. Оскільки в процесі функціонування підпри-ємства величина і склад активів та джерел їх формування змінюється, то для отримання загальної уяви про якість цих змін в часі необхідно провести вертикальний і горизонтальний аналіз активів і пасивів. Склад і структура активів і пасивів підприємства дає узагальнену вартісну характеристику активів та джерел їх формування (табл. 3). Ана-ліз може проводитися за групами активів і пасивів балансу або більш де-талізовано за бажанням аналітика. У наведеній нижче таблиці в кожному розділі балансу виділені основні статті, які якісно доповнюють характе-ристику економічного потенціалу. При складанні таблиці врахована та-кож потреба в окремих показниках при розробці фінансового плану.

Аналізуючи склад і структуру активів, необхідно звернути увагу на зміну:

-          питомої ваги необоротних і оборотних активів. Доцільно зауважити, що для забезпечення належної фондовіддачі необоротних активів оборотні активи повинні складати не менше 40% в активах підпри-ємства;

-          величини і темпів зростання (зниження) активів як в цілому, так і за основними їх складовими.

З урахуванням названих чинників можна зробити висновки про якіс-ні зміни, що відбулися у майновому стані підприємства, прийняти необ-хідні управлінські рішення на майбутнє.

Так, з даних табл. 3 видно, що в підприємстві, діяльність якого ана-лізується, структура активів у звітному році у порівнянні з базовим пе-ріодом покращилась: збільшилась частка оборотних активів з 27,9 до 37,1 пункта, зокрема запасів товарів - з 18,2 до 29,4 пункта, тим самим створені передумови для більш повного використання основних засобів і матеріально-технічної бази в цілому. Позитивним є те, що активи під-приємства у звітному році в порівнянні з минулим роком збільшились на 11,4% і збереглась тенденція випереджаючого темпу росту оборотних активів над темпами росту необоротних активів (113,6 і 110,1% відпо-відно). Наведені дані засвідчують якісні зміни у структурі активів, май-нового стану підприємства. Підприємству необхідно продовжити роботу щодо оптимізації структури активів з метою підвищення ефективності їх використання.

Таблиця 3 у складі Додатку Г

Склад і структура активів і пасивів підприємства (станом на 31 грудня)

Показники I Базовий            |           Минулий       |           Звітний          |           Звітний

| рік      | рік      | рік      |           рік в    % до

сума,|% до      |           сума,|% до      |           сума,|% до      |           базо-   |мину-

тис. |під-         |           тис. |під-         |           тис. |під-         |           вого    |лого

грн. |сумку|     грн. |сумку|     грн. |сумку|     року    Iроку

=4

1.         Необоро-|

тні активи |

1.1. | Основні | засоби |

2.         Оборотні|

активи |

2.1.      I

Виробничі |

запаси |

2.2.      Товари|

2.3.      |

Дебіторська|

заборгова-      |

ність за           |

товари,           |

роботи,           |

послуги          |

3.         Витрати |

майбутніх |

періодів |

Баланс |

ПАСИВ | 1. Власний | капітал |

1.1.      | Статутний | капітал |

1.2.      | Пайовий |

2 | 3     |           4 | 5     | 6 | 7   | 8        |9

742 |72,1         |           645 |63,7         |           710 |62,9         |           95,7     | 110,1

1108,0

701 168,1 | 562 155,4 | 607 |53,8 | 86,6

287 127,9 | 368 |3б,3 | 418 |37,1 |145,6 | 113,6

I I I I I I I

32 | 3,1 | 17 | 1,7 | 19 | 1,7 | 59,4 | 11,8

            +          +          +          +          +          +          +         

187 |18,2 | 268 |26,5 | 332 |29,4 | 77,5 | 23,9

            +          +          +          +          +          +          +         

36 |      3,5 |     16 | 1,6 |          13 |      1.2 | 36,1         | 81,3

I           I           I I        I           I           I

I           I           I I        I           I           I

I           I           I I        I           I           I

I           I           I I        I           I           I

I           I           I I        I           I           I

I           I           I I        I           I           I

            +          +          +          +          +          +          +         

I - I - I - I - I - I - I -

I I I I I I I

1029 764

I I I I I I I

            +          +          +          +          +          +          +         

|100,0| 1013 |100,0| 1128 |100,0|109,6 | 111,4

- +       +          +          +          +          +          +         

174,2 | 754 174,4 | 895 |79,3 | 117,1 | 118,7

I I I I I I I

I I I I I I I

-          +          +          +          +          +          +         

631

161,3

| 547 |54,0 | 590 |52,3 I 93,5 | 107,9 I I I I I I I I I I I I

-          +          +          +          +          +          +         

152

114,8

| 139 113,7 | 186 |16,3 |122,4 | 133,8 I I I I I I

 

В процесі аналізу складу і структури пасивів підприємства слід звер-нути увагу на зміну:

-          величини і питомої ваги власного капіталу у сукупномукапіталі як в цілому, так за основними його складовими;

-          темпів зростання (зниження) величини власного капіталу в порівнян-ні з темпами зростання (зниження) величини необоротних активів;

-          складу і питомої ваги довгострокових і поточних зобов'язань;

-          темпів зростання (зниження) величини поточних зобов'язань у порів-нянні з темпами зростання (зниження) величини оборотних активів. На основі конкретних цифрових даних з урахуванням названих вище

чинників можна зробити висновки про зміни, що відбулися, дати оцінку фінансового стану підприємства на кінець звітного періоду та виробити план дій щодо його зміцнення у майбутньому.

У наведеному прикладі (табл. 3) склад і структура пасивів за період, що аналізується, якісно покращились, підвищилась фінансова незалеж-ність підприємства.

Питома вага власного капіталу в сукупному капіталі зросла з 74,2% в базовому періоді до 79,3% - у звітному. Темпи зростання власного капіта-лу в минулому і звітному роках в порівнянні з базовим і минулим роками значно вищі ніж темпи зростання необоротних активів (117,1 і 118,7% та 95,7 і 110,1% відповідно), що засвідчує збільшення власного оборотного капіталу і зміцнення фінансового стану підприємства.

Позитивним є те, що темпи зростання статутного капіталу у порів-нянні з темпами зростання величини основних засобів були такими, що забезпечили на кінець звітного року повне покриття основних засобів та участь статутного капіталу в фінансуванні інших активів. Високими темпами збільшувалась величина пайового капіталу, що є наслідком вті-лення у життя Програми реформування власності та засвідчує активну співпрацю підприємства з пайовиками, зростання інтересу пайовиків до підвищення фінансової стабільності кооперативного підприємства.

Зростання величини і частки оборотних засобів відбулося за рахунок власних оборотних коштів, тому величина і частка поточних зобов'язань має тенденцію до зниження.

Це засвідчує підвищення ліквідності поточних боргових зобов'язань, а також нереалізовані можливості щодо додаткового залучення в оборот зовнішніх інвестицій.

Висока питома вага власного капіталу в сукупному капіталі на кінець звітно-го року (79,3%) розкриває підприємству можливості подальшого економічного зростання: збільшення активів і обсягів діяльності шляхом залучення середньо- і короткострокових кредитів банку та коштів інших кредиторів, їх реалізація спри-ятиме розширенню власного сегменту на ринку товарів і послуг, отриманню біль-шого прибутку, зміцненню майнового і фінансового стану підприємства. 4.3. Аналіз структури власного капіталу. Детальний аналіз структури і

динаміки власних фінансових ресурсів проводиться за джерелами їх

формування (табл. 4).

Таблиця 4 у складі Додатку Г

Структура і динаміка власного капіталу підприємства (станом на 31 грудня)

Показники

Базовий рік

Минулий рік

Звітний рік

Звітний рік в % до

-+■

1 I

Статутний капітал |

2. Пайовий| капітал |

Додатковий

капітал |

4.         I

Нерозподі-

лений |

прибуток        |

(непок-           |

ритий |

збиток)           |

Разом | власного

=.:

Сукупний | капітал |

6. Частка | власного | капіталу в| сукупному капіталі

сума,|% до | сума,|% до |

тис. |під- | тис. |під- |

грн. |сумку| грн. |сумку

            +          +          +          +.

2 | 3 | 4 |5

            +          +          +          + -

631 |82,6 | 547 |72,б

II         II

II         II

            +          +          +          + -

152 |19,9 | 139 |18,4 |

II         II

            +          +          +          + ■

10 | 1,3 | 10 | 1,3 |

II         II

II         II

            +          +          +          +-

(29) | (3,8) |     58 |7,7

II         II

II         II

II         II

II         II

II         II

II II

            +          +          +          + .

764 |100,0| 754 |100,0

II II

II II

            +          +          +          h-

1029 |100,0| 1013 |100,0|

х |74,2 | х |74,4 |

сума,|% до      |           базо-   |мину-

тис. |під-         |           вого    |лого

грн. |сумку|     року    Iроку

6 I 7     |           8          |9

590 |65,9         |           93,5     | 107,9

I           I           I

I           I           I

186 |20,8         |           122,4   |133,8

I           I           I

10 | 1,1            |           100,0   |100,0

            +          +          +         

109 112,2 | - |187,9

895 |100,0| 117,1 |118,7

1128 |100,0| 109,6 |111,4

х |79,3| х | х

Він дає можливість оцінити:

ступінь виконання завдань щодо збільшення (вилучення) власного

капіталу за звітний період;

питому вагу і тенденції зростання (зменшення) власного капіталу за

джерелами його формування;

забезпеченість підприємства власним капіталом на кінець звітного періоду.

З даних табл. 4 видно, що власний капітал підприємства за звітний рік у порівнянні з минулим роком збільшився на 141 тис. грн. (895 - 754), або 18,7%, а у порівнянні з базовим роком - на 131 тис. грн. (895 - 764), або на 17,1%. Позитивним є те, що його збільшення відбувалося за рахунок таких важливих джерел, як пайовий капітал та нерозподілений прибуток. При цьому особливу роль відігравав приріст нерозподіленого прибутку, що засвідчує економічну ефективність господарської діяльності та ціле-спрямоване використання чистого прибутку на виробничий розвиток.

Темпи зростання власного капіталу вищі за темпи зростання сукуп-ного капіталу, внаслідок чого збільшилась його частка з 74,2% в базовому періоді до 79,3% у звітному періоді. Підприємство достатньо забезпечене власним капіталом (>50 %).

Фактичні дані про склад власного капіталу на кінець звітного періо-ду доцільно співставити з показниками, прогнозованими за фінансовим планом, і дати оцінку ступеня виконання планових завдань.

Детальну інформацію про зміну власного капіталу за джерелами його фор-мування дає звіт про власний капітал (додаток до П(С)БО 5), форма якого до-дається (дод. 4). В ньому зазначені причини змін власного капіталу за звітний період. На його основі немає потреби складати додаткові аналітичні таблиці, оскільки він сам нею є. Аналітику потрібно лише провести детальний пе-регляд даних звіту по вертикалі і горизонталі, визначити чинники впливу на кожен вид капіталу, дати їм оцінку, зробити висновки на майбутнє.

Так, з додатку 4 видно, що статутний капітал підприємства збільшився в звітному році на 43 тис. грн. за рахунок нерозподіленого прибутку, що при недостатності власних оборотних коштів є позитивним. Аналогічно здій-снюється перегляд та оцінка чинників впливу на зміну залишків власного капіталу за всіма наявними джерелами. Враховуючи той факт, що осно-вним джерелом зростання власного капіталу в результаті господарської діяльності має бути чистий прибуток, то особливу увагу слід приділити використанню нерозподіленого прибутку по вертикалі (гр. 8, дод. 4) і пе-ревірити, чи дотримується підприємство статутних вимог щодо розподілу прибутку, чи враховується фінансовий стан підприємства, чи задовольня-ються зобов'язання перед власниками капіталу тощо; та чистому прибутку (код ряд. 130) по горизонталі. Не менш важливо звернути увагу на списан-ня невідшкодованих збитків (код ряд. 260). З врахуванням даних табл. 4 і звіту про власний капітал необхідно виробити управлінські рішення щодо зміни величини і структури власного капіталу у наступному періоді. 4.4. Аналіз структури розміщення власного капіталу і довгострокових за-лучених коштів. Він проводиться з метою оцінки структури інвестицій на формування необоротних активів та достатності власних оборотних коштів для участі у формуванні оборотних активів, щоб забезпечити платоспроможність і кредитоспроможність підприємства (табл. 5).

Таблиця 5 у складі Додатку Г

Структура розміщення власного капіталу і довгострокових залучених коштів підприємства (станом на 31 грудня)

Показники I I

1 I

1.         ВласнийI капітал

2.         За без-I пече ння | наступних | витрат і | платежів |

3.         Довго-строкові зобов'яза-ння |

4.         Доходи | майбутніх | періодів |

Разом |

5.         3 них

розміщено:

5.1.      В не-оборотних активах |

5.2.      В | оборотних | активах |

Разом

Базовий | рік |

сума,|% до | тис. |під- | грн. |сумку|

2 | 3 |

764 |100,0| I I

I           - I

I           I

I           I

I           I

I           I

764 |100,0|

I I I I

742 197,1 | I I I I

22 | 2,9 | I I I I

764 |100,0|

Минулий | рік |

сума,|% до | тис. |під- | грн. |сумку|

4 I 5

:|

754 |100,0|

,-У

 

Звітний рік

I I

сума,|% до | тис. |під- | грн. |сумку|

6 | 7 |

895 |100,0| I I

I           - I

I           I

I           I

I           I

I           I

895 |100,0|

I I I I

710 179,3 | I I I I

185 |20,7 | I I I I

895 |100,0|

Звітний рік в % до

базо- |мину-вого | лого року | року

8 | 9

:|:

117,1 |118,7

,:У

З даних табл. 5 видно, що із збільшенням величини власного капіталу структура розміщення його в активах покращилася - збільшилась вели-чина власних коштів в обороті, підвищилась їх мобільність. На величину власних оборотних коштів сформований робочий капітал, підвищена платоспроможність і кредитоспроможність підприємства.

Фактичну наявність власних коштів в обороті необхідно співстави-ти зі встановленим нормативом (звіт форми N 1-ФП). При негативно-му (від'ємному) відхиленні необхідно встановити причини невиконання планових завдань та вжити заходів щодо припинення вилучення власних коштів з обороту та подальшого їх нарощування.

Підприємству, що аналізується, слід також звернути увагу на малу частку власного капіталу в обороті - всього 20,7% при оптимальній її ве-личині 40 - 60%. Підприємству надалі треба мобілізувати внутрішні дже-рела збільшення власних фінансових ресурсів (додаткові пайові внески, реалізація майна, що не використовується, збільшення нерозподіленого прибутку тощо) і направляти їх на формування оборотних активів.

4.5. Аналіз і оцінка стану та ефективності використання основних фондів й інших необоротних активів. Необоротні активи складають ваго-му частку майна підприємства, їх величина, стан і ефективність викорис-тання суттєво впливають на фінансовий стан підприємства. Тому оцінка стану та ефективності використання необоротних активів є важливим етапом аналізу.

Основні фонди - важлива складова необоротних активів. У підприєм-ства, діяльність якого аналізується, їх частка за залишковою вартістю на кінець звітного періоду становить 85,5% (607 х 100 : 710). В основні фон-ди вкладено власний капітал за первісною їх вартістю у сумі 913 тис. грн. Цей капітал повинен окупитися протягом нормативного строку окупнос-ті капітальних інвестицій. Іншими словами, на величину вилученого в основні фонди власного капіталу підприємство протягом нормативної окупності повинне отримати чистого прибутку в еквівалентному розмі-рі. Недоотримання необхідного прибутку ускладнює процес оновлення і розвитку матеріально-технічної бази, відбувається процес морального її старіння, знижується конкурентоспроможність підприємства з усіма її наслідками.

Аналіз виробничих основних фондів включає такі етапи:

оцінка забезпеченості підприємства основними фондами;

оцінка стану основних фондів;

оцінка ефективності використання основних фондів.

Основні показники оцінки основних фондів наведені в табл. 6 та табл. 7.

Таблиця 6 у складі Додатку Г

 

333

Показники оцінки основних фондів

I           I KB - коефіцієнт вибуття ОФ

3. IПоказники оцінки           |           ФВ = О/ОФ,

|ефективності використання           |

|основних фондів      |

3.1.|Фондовіддача основних           |

Іфондів (ФВ)  |

 

3.2.|Рентабельність основних Іфондів (ФР)

ФР = ЧП/ОФ, де ЧП - чистий прибуток за рік

            +          +         

3.3.|Інтегральний показник |                      

|економічної ефективності | Іе = \|ФВ х ФР

|основних фондів (Іе) |

Таблиця 7 у складі Додатку Г

Основні показники оцінки основних фондів підприємства

N з/п

Показники

Базо- ІМинулий|Звіт- | Показники вий | рік | ний |звітного року рік | | рік | в % до:

|           I I I Iбазо- | мину-

|           I I I I вого | лого

I           I I I I року | року

-+        +          +          +          +          +         

I           2          | 3 | 4 | 5 | б | 7

-          +          +          +          +          +          +         

IПоказники оцінки | | III

|забезпеченості | | III

|підприємства основними| | III

Iфондами:       | | III

-+        +          +          +          +          +         

. |Фондомісткість |0,461 | 0,300 |0,2 90 | 62,9 | 96,7

-          +          +          +          +          +          +         

1.2

.|Фондоозброєність |12,10 | 9,08 | 9,60 | 79,3 | 105,7

-          +          +          +          +          +          +         

.ІКоефіцієнт вартості |0,681 | 0,555 |0,538 | 79,0 | 96,9

|основних фондів в   |           |           III

|активах підприємства |        |           III

-+        +          +          +          +          +         

- + -

-+-

|Показники оцінки стануі | III |основних фондів: | | III

-+-

2.1.      ІКоефіцієнт зносу |0,389 | 0,348 | 0,335 | 86,1 | 96,3

2.2.      |Коефіцієнт придатності|0,611 | 0,652 |0,665 | 108,8 | 101,9 2.3.|Коефіцієнт оновлення | - | 0,010 |0,066 | - | 660

 

Дані табл. 7 дають можливість простежити зміну основних показни-ків оцінки основних фондів за період, який аналізується, виявити тенден-ції зростання або зниження і розробити стратегію управління капіталом, вкладеним в основні фонди, на перспективу.

У наведеному прикладі прослідковується зниження коефіцієнта вартос-ті основних фондів в активах, що свідчить про збільшення частки оборотних активів, які сприятимуть більш повному використанню основних фондів.

Тенденція зростання характерна для коефіцієнта придатності основних фон-дів, що є наслідком списання зношених основних фондів та випереджуючого темпу зростання коефіцієнта оновлення основних фондів над коефіцієнтом їх вибуття, яке мало місце у звітному році (0,066 і 0,012). Показники фондовіддачі і рентабельності основних фондів за минулий і звітний роки також підвищились.

З наведеного випливає, що підприємство підвищило рівень управління ефективністю використання власного капіталу, вкладеного в основні фонди.

Для поглибленого аналізу ефективності використання основних фондів, пошуку резервів і шляхів її підвищення використовують також низку показ-ників, які характеризують ефективність використання усіх або частки осно-вних фондів під впливом певних чинників. До таких показників належать:

-          фондовіддача і прибуток на 1 кв.м площі приміщень (торгівлі, про-мисловості, інших галузей діяльності), на одне місце на підприєм-ствах ресторанного господарства тощо;

-          фондовіддача і прибуток на 1 грн., або 1000 грн. активної і пасивної частини основних фондів;

-          коефіцієнти екстенсивного й інтенсивного навантаження на одини-

цю виробничої потужності (машини, устаткування) тощо.

Не менш важливо звернути увагу на ефективність використання ін-

ших необоротних активів, аналіз яких проводять за методикою, аналогіч-

ною аналізу основних фондів.

4.6. Аналіз оборотних засобів та джерел їх формування. На фінансову стій-кість підприємства значною мірою впливають склад і структура обо-ротних засобів і оборотних коштів та ефективність їх використання. Дані табл. 8 дають можливість проаналізувати зміни у складі і структу-рі оборотних засобів і оборотних коштів, оцінити їх вплив на фінансовий стан підприємства і прийняти управлінські рішення щодо його зміцнення.

Таблиця 8 у складі Додатку Г

Склад і структура оборотних засобів і оборотних коштів підприємства

(станом на 31 грудня)

Показники I I

I-

1 I

1. ОборотніI засоби I

1.1.      I

Виробничі |

запаси |

1.2.      Товари|

1.3.      | Дебіторська| заборгова-      I ність за         I товари,         I роботи,        I послуги        I

1.4.      | Дебіторська| заборгова- | ність за I розрахунка-| ми        |

1.5.      | Грошові | кошти та їх| еквівалентиI

Базовий рік I

сума, I % до I тис. Iпід- I грн. IсумкуI

2 13 1

32 |11,1

187 |65,2 I 36 |12,5 |

28 I 9,8 I

4 I 1,4

Минулий |      Звітний | Звітний

рік I     рік I     рік в % до

сума,|% до |    сума,|% до |    базо- |мину-

тис. |під- |       тис. |під- |       вого |лого

грн. |сумку|     грн. |сумку|     року |року

4 | 5 |   6 I 7 | 8 |9

            +          +          +          +          +         

17 | 4,6 | 19 | 4,6 | 59,4 | 111,8

            +          +          +          +          +         

268 |72,8 | 332 |79,4 | 175,5 | 123,9

            +          +          +          +          +         

16 | 4,4 | 13 | 3,1 | 36,1 | 81,3

I I I I I I I I I I

I           I           I           I I

45 |12,2 |         33 |      7,9 |     117,9 | 73,3

I           I           I           I I

I           I           I           I I

I           I           I           I I

I           I           I           I I

I           I           I           I I

22 |      6,0 |     21 |      5,0 |     525,0 | 95,5

I           I           I           I I

            +          +          +          +          +          +          +          +         

1.6. Інші I - I I - I I - I I I оборотні I || || || I активи | || || || |

            +          +          +          +          +          +          +          +         

Разом | 287 |100,0| 368 | 100,0 | 418 |100,0| 145,6 |113,6

            +          +          +          +          +          +          +          +         

2.         Оборотні|       ||          ||          ||          |

кошти | || || ||    |

            +          +          +          +          +          +          +          +         

2.1 Власні | 22 | 7,7 | 109 |29,6 | 185 |44,3 | 840,9 | 169,7

КОШТИ         I           ||          ||          ||          I

            +          +          +          +          +          +          +          +         

2.2.      | 20 | 7,0 | 40 110,9 | 45 |10,8 | 225,0 |112,5 Короткост- | || || || | рокові I || || || I кредити I || || || I банку I I I I I I I I        +          +          +          +          +          +          +          +         

2.3.      | 245 |85,3 | 219 |59,5 | 188 |49,9 | 76,7 | 85,8 Залучені | || || || | кошти інших| || || || | кредиторів | || || || |     +            +          +          +          +          +          +          +         

Разом | 287 |100,0| 368 |100,0| 418 |100,0| 145,6 | 113,6

            +          +          +          +          +          +          +          +         

3.         Дохід |024900| x | 2874 | x | 3151 | x | 126,5 | 109,6

(виручка) I     I           I           I           I           I           I           I

від I     I I        I I        I I I

реалізації |       | |         | |         | | |

продукції I      I I        I I        I I I

(товарів, |       ||          ||          || |

робіт, | ||          ||          || |

послуг) I         I I        I I        I I I

            +          +          +          +          +          +          +          +         

4.         |           3 | x |    77 | x |  158 | x |           52,7 | 205,2

Операційний|            ||          ||          ||          раза

прибуток I      ||          ||          || |

Так, в підприємстві, що аналізується, оборотні засоби на кінець звіт-ного періоду в порівнянні з базовим періодом збільшились на 131 тис. грн. (418 - 287), або на 45,6%, зросла частка запасів товарів на 14,2 пункта (79,4 - 65,2) і частка непланових (ненормованих) оборотних активів на 1,7 пункта (7,9 + 5,0 - 9,8 - 1,4).

Темпи зростання величини оборотних засобів (145,6%) вищі за темпи зростан-ня обороту від реалізації продукції (126,5%). Це свідчить про насиченість мережі підприємств оборотними активами і сповільнення оборотності оборотних засобів. Оскільки у базовому періоді запаси планових оборотних засобів були нижчими від нормативу, то сповільнення їх оборотності на перших етапах є правомірним. У по-рівнянні з минулим роком різниця в темпах їх росту помітно зменшилась.

Структура джерел формування оборотних засобів значно покращилася: зросла частка власних оборотних коштів на 36,6 пункта (44,3 - 7,7), позичок банку - на 3,8 пункта (10,8 - 7,0), відповідно зменшилась частка залучених ко-штів інших кредиторів. Це сприяло насиченню мережі підприємств товарами, зниженню витратомісткості обороту і підвищенню рентабельності операційної діяльності. Темпи росту прибутку значно вищі від темпів росту обороту з реалі-зації продукції (товарів, робіт, послуг) і оборотних засобів, що є позитивним.

Ефективність використання оборотних коштів характеризується по-казниками, вказаними в табл. 9 та табл. 10.

Таблиця 9 у складі Додатку Г

Показники ефективності використання оборотних коштів підприємства

 

Середньорічна величина оборотних засобів визначається за формулою середньої хронологічної величини, вирахованої з моментного ряду даних бухгалтерських балансів за період, що розглядається (рік), за формулою:

 

де ОЗо,...ОЗн - залишки оборотних засобів на кінець кожного квар-талу, року;

н - число періодів, з яких обчислюється середня величина.

Таблиця 10 у складі Додатку Г

 

339

Показники ефективності використання оборотних коштів підприємства

За даними табл. 10 середня величина оборотних засобів у звітному році в порівнянні з базовим роком збільшилася на 87,7%. Темпи зростання обо-ротних засобів випереджають темпи зростання обороту від реалізації про-дукції (товарів, робіт, послуг). Це спричинило сповільнення їх оборотності та зниження фондовіддачі. У той же час більш повна насиченість торгової мережі товарами сприяла зростанню обороту та підвищенню рентабельності оборотних коштів. Темпи зростання рентабельності значно вищі від темпів зростання середньої величини оборотних засобів, що є позитивним.

Оскільки основна частина оборотних активів припадає на планові обо-ротні засоби, пов'язані з операційним циклом (у наведеному прикладі на кі-нець звітного періоду вони складають 92,1%, табл. 8), то подальше досліджен-ня ефективності використання оборотних коштів доцільно провести шляхом аналізу тривалості операційного циклу за його складовими елементами.

4.7. Аналіз тривалості операційного циклу підприємства. Операцій-ний цикл характеризує період між придбанням запасів для здійснення діяльності підприємства та отриманням коштів від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг. Складові операційного циклу - це планові (нормовані) оборотні засоби. Тривалість операційного циклу (ТОЦ) складається із часу перебування оборотних коштів у складових елементах операційного циклу за період (рік, квартал), що аналізується, виражена в днях. Вона може бути виражена за формулою:

ТОЦ = ВЗ : Од + НВ : Од + ГП : Од + ТЗ : Од + ДЗ : Од + ІОЗ : Од,

де ВЗ - середні виробничі запаси, тис. грн. (ВЗ : Од - середні вироб-ничі запаси в днях);

НВ - середні залишки незавершеного виробництва, тис. грн.;

ГП - середні запаси готової продукції, тис. грн.;

ТЗ - середні запаси товарів, тис. грн.;

ДЗ - середня величина дебіторської заборгованості за товари, роботи і послуги, тис. грн.;

ІОЗ - середня величина інших планових оборотних засобів (які за потребою можуть бути розшифровані поелементно згідно даних балан-су), тис. грн.;

Од - одноденний оборот від реалізації продукції (товарів, робіт і по-слуг), тис. грн.

У наведеному прикладі складовими операційного циклу є час пере-бування оборотних коштів у виробничих запасах, товарах, дебіторській заборгованості за товари, роботи, послуги; грошових коштах та їх екві-валентах (табл. 8 і дод. 1).

Тривалість операційного циклу за періодами характеризується дани-ми табл. 11.

Таблиця 11 у складі Додатку Г

Тривалість операційного циклу за складовими елементами планових оборотних засобів підприємства

 

З даних табл. 11 видно, що тривалість операційного циклу у звітному році скоротилась проти плану на 1,2 дня за рахунок прискорення оборотності (або незаповненого нормативу) виробничих запасів і запасів товарів, скорочення терміну інкасації дебіторської заборгованості. Одночасно дещо сповільнилась оборотність грошових коштів. У порівнянні з минулим і базовим періодами тривалість операційного циклу зросла в основному за рахунок сповільнення оборотності товарів у зв'язку з розширенням їх асортименту, що позитивно вплинуло на рентабельність оборотних коштів (табл. 10, р. 2).

Аналіз оборотності складових елементів оборотних засобів дає мож-ливість виробити необхідну стратегію управління оборотними засобами і оборотними коштами. 4.8. Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості. В умовах, коли

дебіторська і кредиторська заборгованість займає значну питому вагу

в оборотних засобах і оборотних коштах, а платіжна криза залишається ще достатньо гострою, аналізу стану дебіторської і кредитор-ської заборгованості треба приділити належну увагу. Дебіторська заборгованість - це сума, яку належить отримати під-приємству від покупців і замовників за товари, роботи і послугита за ін-шими розрахунками з юридичними і фізичними особами.

Розмір дебіторської заборгованості з товарних операцій визначається умовами підприємства щодо розрахунків зі своїми клієнтами. Це безвідсотко-ва позика клієнтам, яка сприяє збільшенню обсягів реалізації продукції (това-рів, робіт, послуг) і прибутку, з одного боку, та вимагає додаткового залучення в оборот коштів (на заміщення вилучених у дебіторську заборгованість) і по-роджує можливість виникнення безнадійних боргів і втрат, - з другого.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом, за виданими авансами, з нарахованих доходів, із внутрішніх розрахунків та інших поточ-них розрахунків засвідчує можливе надходження грошових коштів чи вза-ємне зарахування боргових зобов'язань у майбутньому за умов дотримання розрахунково-платіжної дисципліни. На її покриття підприємство також відво-лікає власні оборотні кошти або додатково залучає кошти інших кредиторів.

Оскільки дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги) і за розрахунками з іншими дебіторами збільшує величину оборотних акти-вів, сповільнює їх оборотність і може призвести до зменшення кінцевого фінансового результату на вкладений капітал, то аналізу і оцінці дебітор-ської заборгованості повинна приділятись особлива увага.

Мета аналізу - встановити якість і ліквідність дебіторської заборго-ваності, її вплив на фінансовий стан підприємства та визначити шляхи підвищення її ефективності. Завдання аналізу:

-          вивчити склад і структуру дебіторської заборгованості та її зміни в динаміці за період, що аналізується;

-          встановити реальність (правдивість) та імовірність погашення дебі-торської заборгованості;

-          визначити показники якості, ліквідності та оборотності дебіторської заборгованості;

-          визначити вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан під-приємства;

-          розробити заходи щодо оптимізації величини і частки дебіторської заборгованості в оборотних активах підприємства. Інформаційне забезпечення:

-          баланс (ф. N 1);

-          примітки до річної фінансової звітності;

-          матеріали аналітичного обліку.

Аналіз складу і структури дебіторської заборгованості передбачає ви-

вчення їх зміни в динаміці (табл. 12).

Таблиця 12 у складі Додатку Г

Склад і структура дебіторської заборгованості та її частка в оборотних активах підприємства (станом на 31 грудня)

 

Види I Базо дебітор- |

ської | 

заборгова- |сума, ності | тис. грн. I

1 | 2

вий рік |Минулий рік| Звітний р

I           I

I %

I 7 | 28

| 71

| 71

| 100 | 100

| 11

I           Iгрн.|

■          +          +          +         

13        | 4 | 5

■          +          +          +         

| 56,3 | 16 | 26

I           I           I

I           I           I

I           I           I

I           I           I

I           I           I

I           I           I

■          +          +          +         

I 12,5 | |

I           I           I

■          +          +          +         

| 43,7 | 45 | 73

I           I           I

I           I           I

I           I           I

I           I           I

I           I           I

■          +          +          +         

| 43,7 | 43 | 70

I           I           I

I           I           I

■          +          +          +         

1100,0 | 61 |100

■+       +          +         

1100,0 |368 |100

6 13

|питома|су- |питома|сума, |пит Івага, |ма, |вага, | тис. |ваг | % |тис.| % | грн.

—+-2 I

1.         | 36

Дебіторська|

заборгова-      |

ність за           |

товари,           |

роботи,           |

послуги          |

 

1.1 |8 прострочена |

33

8          I

5          I

0          I

0          I

2.         | 28

Дебіторська|

заборгова- |

ність за |

розрахунка-|

ми       |

33

46 418

2.1 із | 28 внутрішніх | розрахунків|

22,3

16,6 |

3.         Разом | 64

4.         Оборотні| 287 активи | |

5.         Частка | х дебіторсь-  |           | кої      |           | заборгова-    |           | ності в          |           | оборотних    |            | активах, %    |           |

ік | Звітний рік в % до:

ома|базо- |мину-а, | вого |лого року |року

I 8 | 9

їт ±±

,0 | 71,9 |75,4 ,0 |145,6 |113,Дані табл. 12 дають можливість проаналізувати величину, склад і структуру дебіторської заборгованості, її частку в оборотних активах за період, що аналізується.

З даних табл. 12 видно, що величина дебіторської заборгованості має тенденцію до зменшення, що при одночасному збільшенні оборотних ак-тивів сприяло значному зниженню її частки в поточних активах (з 22,3% в базовому році до 11,0% у звітному році).

Якісний склад дебіторської заборгованості покращився: ліквідована прострочена заборгованість за товари, роботи і послуги. Але заборгова-ність із внутрішніх розрахунків ще залишається високою, що свідчить про неналежну платіжну дисципліну підзвітних підприємств і структур-них підрозділів.

Реальність (правдивість) та імовірність погашення дебіторської за-боргованості аналізується за даними аналітичного обліку, угод, первин-них документів, які засвідчують дату виникнення і величину боргу, обумовлені терміни сплати боргу і тривалість заборгованості. При цьому слід звернути увагу на правомірність (реальність) облікової заборгова-ності, правильність її оформлення.

Якість, ліквідність і оборотність дебіторської заборгованості характе-ризується даними про розподіл дебіторської заборгованості за терміна-ми її виникнення і такими показниками, як:

коефіцієнт концентрації дебіторської заборгованості;

коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості;

тривалість періоду погашення (інкасації) дебіторської заборгованос-ті.

Розподіл дебіторської заборгованості за термінами її виникнення необхідно проводити з метою оперативного управління заборгованістю і запобігання прострочення терміну позивної давності з усіма його не-гативними наслідками. Для цього необхідно завести облік дебіторської заборгованості за термінами її виникнення.

Аналіз стану дебіторської заборгованості за термінами її виникнення передбачає вивчення зміни величини боргу за строками виникнення, її реальність та імовірність погашення (табл. 13).

Дані табл. 13 дають можливість встановити «вузькі місця» в управ-лінні дебіторською заборгованістю та мобілізувати зусилля колективу на вжиття заходів щодо вчасного її погашення. Борги тривалістю більше року слід віднести до сумнівних і вжити негайних заходів щодо їх лікві-дації. На основі даних табл. 13 можна визначити коефіцієнт концентрації дебіторської заборгованості за її тривалістю (табл. 14).

Таблиця 13 у складі Додатку Г

Стан розрахунків з дебіторами підприємства за строками виникнення боргу

N I       Назва |            Сума | Заборгованість за строками

з/п |     дебіторів |       боргу, | виникнення

|           |           грн. |  

|           | | до 3-х |від 3-х |від б-ти| більше

|           | |місяців |до 6-ти |до 12-ти| року

|           | | Імісяців Імісяців |

4 10060

5 220(

6 740

-+       

2

7

I з

-+       

| 13000

1.         |За товари,

Іроботи і

|послуги I I I I I

            +          +          +          +          +          +         

1.1.ITOB "Мрія" | 3100 | 3100 | - | - | -

            +          +          +          +          +          +         

1.2 |І т. д. |      |           |           |           |

            +          +          +          +          +          +         

2.         |3а       I 33000 | 21400 | 4670 | 5700 | 1230

|розрахунками I I I I I

            +          +          +          +          +          +         

2.1.|Орендар | 800 | 800 | - | - | -

|магазину N 1 |           |           |           |           |

            +          +          +          +          +          +         

2.2.|І т. д. |      |           |           |           |

            +          +          +          +          +          +         

ІВсього | 46000 | 31460 I 6870 I 6440 I 1Таблиця 14 у складі Додатку Г

345

Структура дебіторської заборгованості підприємства за строками її виникнення

 

Дані табл. 14 дають можливість оцінити рівень управління дебіторською за-боргованістю на підприємстві, коефіцієнт сумнівних боргів і можливих втрат.

Аналогічно на основі даних табл. 13 в розрізі заборгованості за строка-ми її виникнення можна розрахувати коефіцієнт концентрації боргу в роз-рахунку на одного боржника, згрупувавши боржників за величиною боргу з метою виявлення та вжиття першочергових заходів щодо його стягнення.

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості визначається за формулою:

Кодз = О / ДЗ

де О - оборот від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за пері-од, що аналізується;

ДЗ - середня велична дебіторської заборгованості за період, що ана-лізується. Цей показник характеризує, скільки разів дебіторська забор-гованість погашалась і відновлювалась, або скільки оборотів здійснили грошові ресурси, вилучені в дебіторську заборгованість.

Тривалість періоду стягнення (інкасації) дебіторської заборгованості в днях (Тпдз) визначається за формулою:

Тпдз = ДЗ х Д / О,

де Д - кількість днів у періоді, за який проводиться аналіз.

Показник тривалості інкасації дебіторської заборгованості характе-ризує період, за який підприємство отримує належні йому кошти від по-купців і замовників та інших дебіторів шляхом надходження коштів на рахунки в банку чи в іншій формі.

При поглибленому аналізі дебіторської заборгованості показники її оборотності (залежно від її величини, складу і структури) доцільно об-числювати в розрізі:

-          всієї дебіторської заборгованості;

-          дебіторської заборгованості за товари, роботи і послуги;

-          іншої дебіторської заборгованості.

Розраховані у динаміці показники доповнять якісну оцінку стану дебі-торської заборгованості та дадуть можливість оцінити її вплив на фінансовий стан підприємства. Прискорення оборотності дебіторської заборгованості зменшує потребу в оборотних коштах, сприяє покращенню їх структури за джерелами формування, підвищує платоспроможність підприємства і навпаки – сповільнення оборотності дебіторської заборгованості збільшує потребу в оборотних коштах, погіршує їх структуру, знижує платоспромож-ність підприємства, загрожує виникненню сумнівних боргів.

Якісну оцінку стану дебіторської заборгованості можуть доповнити коефіцієнт завантаження обороту дебіторською заборгованістю, фондовіддача і рентабельність дебіторської заборгованості, обчислених за методи-кою аналогічною розрахунку показників ефективності використання обо-ротних коштів (табл. 9), замінивши середню величину запасів оборотних засобів (ОЗ) на середню величину дебіторської заборгованості (ДЗ).

Кредиторська заборгованість - це заборгованість підприємства поста-чальникам за отримані товарно-матеріальні цінності, працівникам підпри-ємства з оплати праці, бюджету та державним позабюджетним фондам зі сплати податків і зборів, із внутрішніх розрахунків тощо. Частина цієї за-боргованості обумовлена кругооборотом оборотних виробничих фондів і фондів обігу, чинним порядком розрахунків. Інша частина може бути наслід-ком порушення розрахунково-платіжної дисципліни, відсутності власних коштів в обороті та засобів платежу. Наявність в обороті значної величини і частки кредиторської заборгованості часто є наслідком фінансових трудно-щів. Зростання кредиторської заборгованості знижує ліквідність поточних зобов'язань і може призвести до примусового стягнення боргу через госпо-дарський суд (до банкрутства). Тому аналізу стану кредиторської заборго-ваності підприємство повинно приділити належну увагу.

Мета аналізу - встановити реальність і ліквідність кредиторської за-боргованості, її місце в джерелах оборотних коштів та визначити шляхи оптимізації величини зобов'язань кредиторам.

Дані табл. 15 дають можливість проаналізувати склад, структуру креди-торської заборгованості, її частку в джерелах формування оборотних коштів.

У наведеному прикладі кредиторська заборгованість підприємства за аналізований період щорічно зменшувалася, що сприяло зниженню її частки у формуванні оборотних коштів з 85,4% в базовому році до 45 % у звітному році, що є позитивним.

Основне місце в кредиторській заборгованості займає заборгованість за товари, роботи і послуги (71,3% на кінець звітного року). Тому такій за-боргованості необхідно приділити більше уваги. За даними аналітичного обліку й угод з постачальниками необхідно перевірити реальність боргу, строки його виникнення, встановлені терміни погашення, та розробити шляхи оптимізації. За наявності простроченої заборгованості постачаль-никам необхідно вивчити причини її виникнення, можливі санкції за пору-шення термінів сплати боргу та вжити заходів щодо негайного погашення.

Для оцінки впливу кредиторської заборгованості на фінансовий стан підприємства доцільно розрахувати такі показники:

-          тривалість обороту (погашення) кредиторської заборгованості в днях;

-          коефіцієнт поточної ліквідності кредиторської заборгованості. Тривалість обороту (погашення) кредиторської заборгованості відо-бражає час, за який в середньому борг може бути погашений за рахунок чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Таблиця 15 у складі Додатку Г

Склад і структура кредиторської заборгованості та її частка в оборот-них коштах підприємства (станом на 31 грудня)

Види   I Базовий рік  |Минулий рік|            Звітний рік

кредитор-       |           |           |

заборгова-      |сума,  |питома|су- |питома|сума,    |питома

ності   | тис.   |вага,   |ма, |вага, |      тис.     |вага,

грн.     | %       |тис.| % |         грн.     | %

1          | 2        | 3        | 4 | 5 |  6          | 7

1.         | 198    | 80,8   |175 | 79,9 |     134      | 71,3

Заборгова-ність за товари, роботи, послуги

| Звітний рік в % до:

| лого Іроку

базо- |мину-вого року

| 67,7 | 76,6 I I I I

 

1.1 прострочена

2. Забор-гованість бюджету

12 | 4,9 | 4 | 1,8 | - I -I I I I I

22 | 9,0 |1б | 7,3 | 18 | 9,6

81,8 |112,3,3

1, 1

3. Забор-

гованість | | ||

зі          I I I I I

страхування| | | | |

5,3

125,0 |111,

|1!

I 8,7 I

I

26

17 | 6,

Заборгова-ність з оплати праці

5.         Разом | 245 | 100,0 |219 |100,0 I 188

6.         Оборотні| 287 |100,0 | 368 |100,0 | 41 кошти | | || |

| 85,4 | х | 59,5

х

х

7. Частка

кредиторсь-

кої

заборгова-

ності в

оборотних

коштах, %

I 13,8 I

I

)0,0 .00,0

45,0

|К |1(

I I

152,9 |13б,8

I           I

I           I

| 76,7   | 85,8

145,6   |113,6

I           I

52,7     | 75,Він визначається за формулою:

ТОкзд = КЗ х 360 : (С + ПДВ),

де ТОкзд - тривалість обороту кредиторської заборгованості в днях;

КЗ - середня величина кредиторської заборгованості за аналізований період (рік), тис. грн.;

С - собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн. (дод. 2, код рядка 040);

ПДВ - податок на додану вартість на реалізовану продукцію (товар, роботи, послуги) за ставкою згідно з чинним законодавством.

У наведеному прикладі тривалість обороту кредиторської заборгова-ності в звітному році при середній її величині 203 тис. грн. склала 29,9 дня (203 х 360 : 2443). Вона на 6,9 дня (36,8 - 29,9) нижча від тривалості обороту оборотних активів, сформованих за її участю (табл. 11), що є по-зитивним, характеризує ліквідність зобов’язань.

Коефіцієнт поточної ліквідності кредиторської заборгованості розра-ховується як співвідношення величини оборотних активів, сформованих за участю кредиторської заборгованості, до величини кредиторської за-боргованості на дату балансу і характеризує платоспроможність підпри-ємства, його здатність розрахуватися за зобов’язаннями, наявними на дату балансу. Він визначається за формулою:

Кплз = (ОЗ - КБ х 2) : КЗ,

де Кплз - коефіцієнт поточної ліквідності кредиторської заборгованості;

ОЗ - величина оборотних засобів на дату балансу;

КБ - заборгованість за короткостроковими кредитами банків на дату балансу;

КЗ - кредиторська заборгованість на дату балансу.

При розрахунку коефіцієнта поточної ліквідності кредиторської за-боргованості передбачено зменшення величини оборотних засобів (ОЗ) на заставні активи в погашення заборгованості за короткостроковими кредитами банків. Застава за банківськими кредитами повинна бути не менше подвоєної суми наданого кредиту.

У підприємстві, що аналізується, коефіцієнт поточної ліквідності кредиторської заборгованості складає:

-          на кінець базового року 1,008 [(287 - 20 х 2) : 245];

-          на кінець минулого року 1,315 [(368 - 40 х 2) : 219];

-          на кінець звітного року 1,745 [(418 - 45 х 2) : 188]. З наведених даних випливає, що коефіцієнт поточної ліквідності

кредиторської заборгованості на кінець звітного року значно вищий, ніж у попередніх періодах. На одну гривню зобов’язань припадає 1,745 грн.

платіжних засобів, що засвідчує можливість підприємства вчасно розра-ховуватися за поточними борговими зобов’язаннями.

На виробничих і оптових підприємствах доцільно співставляти де-біторську заборгованість за товари (роботи, послуги) з кредиторською заборгованістю за товари (роботи, послуги), як за абсолютною їх величи-ною, так і за термінами оборотності для оперативного управління забор-гованістю, забезпечувати покриття (ліквідність) кредиторської заборго-ваності за рахунок дебіторської заборгованості.

4.9. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства. Еконо-мічна доцільність функціонування підприємства оцінюється фінансови-ми результатами його діяльності - отриманим прибутком. Тому фінансо-ві результати діяльності (прибуток або збиток) та чинники впливу на їх величину повинні постійно аналізуватися.

Основними інформаційними матеріалами аналізу фінансових ре-зультатів є:

-          звіт про фінансові результати (ф. N 2);

-          примітки до річної фінансової звітності (розділ V);

-          дані аналітичного обліку доходів, витрат і фінансових результатів ді-яльності.

Підприємства споживчої кооперації додатково використовують на-ступні дані:

-          звіт про фінансові результати (ф. N 1-ФП);

-          звіт про витрати обігу (ф. N 2-ФП);

-          звіт про результати фінансово-господарської діяльності ринків спо-живчої кооперації (ф. N 3-ФП). Мета аналізу:

-          вивчити структурні зміни доходів, витрат та прибутку за період, що аналізується;

-          визначити вплив основних чинників на величину операційного при-бутку і прибутку від звичайної діяльності;

-          розрахувати коефіцієнт маржинального прибутку;

-          узагальнити матеріали аналізу і розробити заходи щодо підвищення

кінцевого фінансового результату господарської діяльності.

Аналіз доходів, витрат і прибутку проводять за даними звітів про фі-

нансові результати (ф. N 2 табл. 16).

Дані табл. 16 дають можливість проаналізувати структурні зміни складових загального доходу (виторгу) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і зміни їх рівнів.

Відхилення рівнів доходів і витрат звітного періоду від базового і минулого періодів дає можливість визначити їх вплив на фінансові ре-зультати від операційної і звичайної діяльності та чистий прибуток (збиток) підприємства.

Таблиця 16 у складі Додатку Г

Структура доходів, витрат і прибутку підприємства

Показники |Базовий рік |Минулий рік |Звітний рік |Відхилення рі-

| | | | вня звітного

| | | I періоду від:

I           +          +          +         

% до Ірівня | рівня обороту|базо- | мину-

1 cy-    1 % до су-

|ма,      |обороту         ма,

| тис.   1 від    тис

| грн. 1 1 1      Іреалі-|зації |продук-1 ції       грн

I від | Іреалі- | |зації | |продук-| I Ції I

вого року

лого року

грн

I % до |су-|обороту|ма, | від |тис |реалі-|зації |продук-I ції

1 I 2 | 3 I 4 | 5 I 6 | 7 |8 | 9

1. Дохід |2490| 100,0 12874 | 100,0 | 3151 | 100,0 | х | х

0 I

(виручка

від II II II ||

реалізації| | | | | | | |

продукції || || || ||

(товарів, || || || ||

робіт, || || || ||

послуг) || || || ||

            h          +          +          +          +          н          +          +         

2.         Податок|415 | 16,7 |479 | 16,7 |525 | 16,7 | - | на додану | | | | | | | | вартість || || || || +          +          +          +            +          +          +          +         

3.         Інші |4 | 0,1 |4 | 0,1 |5 | 0,1 | - | вираху- || || || || вання || || || || з доходу || || || ||            h          +          +          +            +          н          +          +         

4.         Чистий |2071| 83,2 |2391| 83,2 |2621| 83,2 | - |

дохід   ||          ||          ||          ||

(виручка) ||     ||          ||          ||

від       II         II         II         II

реалізації|        |           |           |           |           |           |           |

продукції ||      ||          ||          ||

(товарів, ||       ||          ||          ||

робіт,  ||          ||          ||          ||

послуг)           ||          ||          ||          ||

5. Собіва-|1695| 68,1 |1981| 68,9 |203б| 64,6 | -3,5 | -4,3

ртість  ||          ||          ||          ||

реалізова-|      |           |           |           |           |           |           |

ної

продукції (товарів, робіт, послуг)

 

- +      

| 585

I

I

6.         Валовий|37б I            15,1 |410 | 14,3

прибуток ||     ||

I 6 |433 | 158

| 11 | 13

| 156

(+), II   II

збиток (-)| |     | |

7.         Інші |3 |           0,1 I 15 | 0,5

операційні||    ||

доходи ||         ||

8.         |37б |   15,1 |348 | 12,1

Операційні||   ||

витрати ||       ||

77 | 2,7

0,1

I 3

9.

Прибуток | ( + ), I збиток (-) | від | операцій- | ної | діяльності|

            +          +          +          +--

0,4

10.       Інші | 2 | 0,1 I 11 I

фінансові || ||

доходи || ||

            +          +          +          + --

0,2

11.       | 32 | 1.3 | 5 |

Фінансові || ||

витрати || ||

            +          +          +          +--

12.       |

Прибуток |

( + ),    I

збиток (-)|

від       |

звичайної | діяльнос- |

ті:

I           I           I

12.1     до        |-27 |    -1,1 | 83 | 2, оподатку- | |       | вання | |        |

12.2     після|-29 |       -1,2 | 58 | 2,0 | 109 оподатку- ||         ||          | вання || ||       |

13. Чистий|-29 |         -1,2 | 58 | 2,0 | 109

прибуток ||     ||          |

(+),      II         II         I

збиток (-)|       |           |           |           |

I           I           I

I           I           I

-          +          +          +         

| 0,2 | +0,1 | -0,3

I           I           I

I           I           I

-          +          +          +         

| 13,7 | -1,4 | +1,6

I           I           I

I           I           I

-          +          +          +         

| 5,1 | +5,0 | +2,4

I           I           I

I           I           I

I           I           I

I           I           I

I           I           I

I           I           I

I           I           I

-          +          +          +         

| 0,3 | +0,2 | -0,1

I           I

0,4 | -0,9 | +0,2

I           I

I           I

I           I

I           I

I           I

I           I

I           I

I           I

+ 2, 1

5,0

I           +6,1 |

I           I

I           I

3,5

I           +4,7 |

I           I

I           I

I 3,5

I           +4,7 |

I           I

I           I

I           I

Примітка до табл. 16. Для наглядності в дужках відображені витрати, тобто величини, що зменшують дохід і прибуток. Рівень доходів, витрат і прибутку обчислений в % до обороту від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

На величину операційного прибутку (збитку) впливають такі чинники:

-          обсяг обороту від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (О);

-          непрямі податки, що включаються в ціну продукції (товарів, робіт, послуг) (НП);

-          інші вирахування з доходу (ІВД);

-          собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (С);

-          інші операційні доходи (ІОД);

-          операційні витрати (адміністративні витрати, витрати на збут,інші операційні витрати) (ОВ).

Виходячи з вище наведеного фінансовий результат від операційної діяльності (прибуток або збиток) визначається за формулою:

ОП = О - НП - ІВД - С + ІОД - ОВ,

де ОП - операційний прибуток (+), операційний збиток (-).

Позитивно впливає на величину операційного прибутку ріст обсягу обо-роту від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та інших операційних доходів, зниження собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, по-слуг), операційних витрат, а також непрямих податків та інших вирахувань з доходу. Зворотня тенденція названих показників негативно впливає на фі-нансові результати операційної діяльності і може призвести до збитковості.

У наведеному прикладі (табл. 16) позитивний вплив на величину опе-раційного прибутку в звітному році у порівнянні з минулим мало місце зниження рівня собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) на 4,3 пункта, а негативний - зменшення рівня інших операційних доходів на 0,3 пункта та зростання рівня операційних витрат на 1,6 пункта.

Величину впливу собівартості на операційний прибуток можна ви-значити за формулою:

+- Δ ОП = О1 х (Ср1 - Ср0 ) / 100,

де (+- Δ ОП - приріст (+), зменшення (-) операційного прибутку, тис. грн.;

О1 - оборот від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за звітний період, тис. грн.;

Ср0 і Ср1 - рівень собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в минулому і звітному періодах, у % до обороту від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

У наведеному прикладі за рахунок зниження рівня собівартості реа-

лізованої продукції (товарів, робіт, послуг) операційний прибуток збіль-

шується на 135,5 тис. грн.:   315 х (64,6 - 68,9) / 100.

Аналогічно можна обчислити величину впливу решти чинників. Для забезпечення балансової ув'язки позитивного сумового ефекту (+) чи втрат (-) необхідно визначати рівень складових з точністю до 0,01%, а оборот від реалізації - до 0,1 тис. грн.

Оскільки операційний прибуток повинен бути основною складовою при-бутку від звичайної діяльності, а збиток засвідчує неефективність основної ді-яльності як такої, що призводить до втрати власного капіталу, то підприємству доцільно всебічно проаналізувати всі чинники впливу на фінансовий результат від операційної діяльності, використовуючи дані операційного і бухгалтерсько-го обліку (проаналізувати закупівельні ціни, надбавки, витрати тощо).

У наведеному прикладі детальному аналізу підлягають операційні ви-трати, їх аналіз доцільно провести за обліковими статтями витрат, викорис-товуючи дані звіту ф. N 2-ФП, за формою, аналогічною табл. 16, де в графі 1 вказати статті витрат. На основі складеної таблиці структури витрат необ-хідно визначити вплив кожної статті витрат на загальну величину і рівень операційних витрат і прийняти управлінські рішення для їх оптимізації.

В умовах зростання обсягів реалізації продукції (товарів, робіт, по-слуг) для прийняття рішень з оптимізації витрат доцільно операційні витрати у залежності від ступеня реагування на зміну величини обороту поділити на змінні і умовно-постійні.

До змінних витрат слід віднести витрати на збут, окрім витрат на утримання основних засобів та інших матеріальних необоротних активів (операційна оренда, амортизація, страхування, ремонт, опалення, охоро-на тощо), та умовно 50% інших операційних витрат.

До умовно-постійних витрат належать адміністративні витрати, час-тина витрат на збут (витрати, пов’язані з утриманням основних засобів та інших необоротних активів) та решта інших операційних витрат (50%).

Розподіл операційних витрат на змінні і умовно-постійні дозволяє пере-глянути витрати на 1 тис. грн. реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), визначити величину отриманого маржинального прибутку, розрахувати кое-фіцієнт маржинального прибутку (% маржинального прибутку до обороту від реалізації продукції) та спрогнозувати фінансовий результат від операційної діяльності за умов можливого збільшення чи зменшення обсягів обороту.

На підприємстві, діяльність якого аналізується, операційні витрати за звітний рік склали 433 тис. грн. (табл. 16). З них операційні витра-ти змінні (ОВЗ) - 291 тис. грн., а операційні витрати постійні (ОВП) - 142 тис. грн. Валовий прибуток разом з іншими операційними дохода-ми (ВП) складає 591 тис. грн. (585 + 6). За рахунок цього підприємство

отримало операційний прибуток (ОП) в сумі 158 тис. грн. (591 - 291 - 142 або 591 - 433).

Сукупний маржинальний прибуток (СМП), отриманий підприєм-ством, може бути визначений двома способами за такими формулами:

СМП = ВП - ОВЗ;     (1)

СМП = ОВП + ОП.   (2)

У наведеному прикладі сукупний маржинальний прибуток становить:

591 - 291 = 300 тис. грн.;     (1)

142 + 158 = 300 тис. грн.     (2)

Це означає, що внаслідок реалізації продукції у сумі 3151 тис. грн. підприємство отримало чистих грошових надходжень для покриття по-стійних витрат і формування операційного прибутку у сумі 300 тис. грн. Коефіцієнт сукупного маржинального прибутку (КСМП) по відно-шенню до виручки визначається за формулою:

КСМП = СМП : О     (3)

У наведеному прикладі він становить 9,52% до обороту від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (300 : 3151 х 100).

З допомогою коефіцієнта сукупного маржинального прибутку можна визначити:

-          величину обороту від реалізації продукції, яка забезпечить підпри-ємству беззбитковість операційної діяльності;

-          прибуток за умови збільшення обороту;

-          прибуток за умови скорочення обороту.

Визначення величини обороту від реалізації продукції (товарів, робіт, по-слуг), при якій підприємство буде беззбитковим, тобто не отримає прибутку і не понесе збитків, а лише покриє обсяг постійних витрат, є дуже важливим. Для новостворюваних підприємств - це стартовий рівень діяльності, для функціонуючих підприємств - це межа, нижче якої не слід знижувати обсяги діяльності, оскільки наступить процес «проїдання» власного капіталу.

Оборот, який забезпечить підприємству беззбитковість, визначаєть-ся за формулою:

Омн = ОВП : КСМП х 100,

де Омн - мінімальний необхідний оборот від реалізації продукції (то-варів, робіт, послуг) для забезпечення беззбитковості підприємства.

У підприємстві, діяльність якого аналізується, він складає 1492 тис. грн. (142 : 9,52 х 100), або 47,4% фактично досягнутого обороту за звітний рік (1492 х 100 : 3151). Це засвідчує реальну можливість підприємству працювати рентабельно і у майбутньому.

У разі збільшення обсягів реалізації продукції (товарів, робіт, по-слуг) на 10% маржинальний прибуток складе 330 тис. грн.: (3151 + 315) х 0,0952, а прибуток від операційної діяльності- 188 тис. грн.: (330 - 142).

Якщо виручка від реалізації продукції зменшилася на 10%, то маржи-нальний прибуток складе 270 тис. грн.: (3151 - 315) х 0,0952, а операцій-ний прибуток - 128 тис. грн.: (270 - 142).

З наведених розрахунків слід зробити висновки:

1)         при збільшенні обсягів операційної діяльності на 10% підприємство

отримує додатково прибуток на суму 30 тис. грн.: (188 - 158);

2)         при скороченні обсягів операційної діяльності на 10% прибуток під-

приємства зменшиться на 30 тис. грн.: (128 - 158).

З цього випливає, що за умов передбачуваного скорочення обсягів опе-

раційної діяльності підприємство зможе отримати прибуток на рівні досяг-

нутого у звітному році лише при скороченні операційних витрат як змінних,

так і постійних, а також за рахунок зниження собівартості реалізованої про-

дукції (товарів, робіт, послуг) та збільшення інших операційних доходів.

В процесі аналізу важливо також проаналізувати доходи і витрати від ін-вестиційної і фінансової діяльності, якщо вони мали місце, та інші доходи і ви-трати, які вплинули на величину прибутку від звичайної діяльності (табл. 16), звернути увагу на величину чистого прибутку, його достатність (недостатність) для втілення у життя фінансової стратегії у майбутньому (наступному) періоді.

Чистий прибуток підприємства за звітний період складає 109 тис. грн. або 3,5% до обороту від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Оцінюючи з позиції сучасного стану економіки - це багато, а з позиції економіки конкретного підприємства - мало. Потреба в додаткових ін-вестиціях значно більша, тому треба шукати резерви підвищення рівня чистого прибутку щонайменше на 3 - 5 пунктів.

При багатогалузевій операційній діяльності суб’єкта господарюван-ня аналіз доходів, витрат і прибутку доцільно проводити за галузями діяльності з тим, щоб виявити «вузькі місця» та прийняти управлінські рішення для їх уникнення. Для цього слід використати дані звіту форми N 1-ФП, N 2-ФП і N 3-ФП та дані аналітичного обліку. 4.10. Аналіз грошових потоків підприємства. Оскільки здійснення фінансово-господарської діяльності пов’язане з надходженням і вибуттям грошових коштів та їх еквівалентів, які характеризують грошові потоки підприємства, то аналізу руху грошових потоків необхідно приділити належну увагу.

Метою аналізу грошових потоків є пошуки шляхів прискорення руху грошових коштів і на цій основі прискорення оборотності оборотних акти-вів і капіталу, забезпечення платоспроможності й фінансової стійкості.

Інформаційними матеріалами аналізу грошових потоків є:

-          баланс (ф. N 1);

-          звіт про фінансові результати (ф. N 2);

-          звіт про рух грошових коштів (ф. N 2);

-          звіт про власний капітал (ф. N 4).

Таблиця 17 у складі Додатку Г

 

357

Джерела утворення і напрями витрачання коштів підприємства (станом на 31 грудня)

 

Послідовність аналізу:

-          визначення і оцінка джерел утворення та напрямів витрачання гро-шових коштів підприємства;

-          вивчення структури джерел утворення та напрямів використання коштів підприємства;дослідження грошових потоків за видами діяльності;

-          узагальнення даних аналізу. Аналіз і оцінка джерел утворення та напрямів витрачання грошових коштів

підприємства проводиться на основі табл. 17,складеної за даними балансу.

За даними табл. 17 можна зробити висновок, що у досліджуваному підпри-ємстві за звітний рік відбулися позитивні зрушення в активах і пасивах, внаслі-док чого збільшились джерела утворення коштів в сумі 115 тис. грн. Основним джерелом утворення коштів є збільшення власного капіталу (на 141 тис. грн.), за умілого використання якого підприємству вдалося наростити власні активи на 115 тис. грн. і зменшити поточні зобов’язання на 26 тис. грн. Таким чином зросла балансова вартість підприємства і підвищилась його ліквідність, що характери-зується позитивно. Такий аналіз слід зробити й за минулі періоди та дати оцінку змінам джерел утворення та напрямів витрачання коштів у динаміці.

Не менш важливо проаналізувати структуру джерел утворення та на-прямів розміщення коштів підприємства (табл. 18), для оцінки їх впливу на платоспроможність і поточну ліквідність зобов’язань.

Таблиця 18 у складі Додатку Г

Структура джерел утворення та напрямів розміщення коштів підприємства

 

Аналіз даних табл. 18 дозволяє позитивно оцінити структуру джерел утворен-ня та напрямів розміщення коштів. Пріоритетним напрямом використання коштів на досліджуваному підприємстві є збільшення матеріальних активів (основних за-собів і матеріальних оборотних активів), а також нематеріальних активів (табл. 17). Збільшення оборотних активів відбулося за умов зменшення поточних зобов’язань і сприяло підвищенню платоспроможності та ліквідності підприємства.

Структура грошових потоків за видами діяльності характеризується даними табл. 19, складеної на основі звіту про рух грошових коштів.

Наведена табл. 19 відтворює звіт про рух грошових коштів досліджу-ваного підприємства і дає можливість оцінити структуру джерел надхо-дження коштів та напрямів їх використання за видами діяльності.

З даних видно, що грошові кошти підприємства надійшли в осно-вному від операційної діяльності. Основним джерелом їх надходження є прибуток від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах (171 тис. грн.). Ці кошти витрачені на збільшення оборотних активів (51 тис. грн.), зменшення поточних зобов’язань (31 тис. грн.), сплату податку на прибуток (47 тис. грн.) і сплату відсотків за кредит (6 тис. грн.).

Чисті надходження від операційної діяльності в сумі 36 тис. грн. ви-користані на розвиток матеріально-технічної бази (на інвестиційну діяль-ність) з перспективою отримання доходу в майбутньому. Рух чистих ко-штів від інвестиційної діяльності складає - 38 тис. грн., тобто на 2 тис. грн. перевищує чистий грошовий потік від операційної діяльності (36 - 38).

 

360

Таблиця 19 у складі Додатку Г

Структура грошових потоків за видами діяльності підприємства за звітний рік

 

Рух коштів внаслідок фінансової діяльності на підприємстві був не-значним і суттєво не вплинув на чистий рух коштів за звітний період, який склав - 1 тис. грн. : (36 - 38 + 1). Перевищення видатків над надхо-дженнями коштів на 1 тис. грн. при залишку грошових коштів на початку року в сумі 22 тис. грн. на фінансовий стан практично не вплинуло. Але в майбутньому підприємству доцільно збалансовувати чистий рух гро-шових потоків так, щоб надходження дещо перевищували видатки, був достатній резерв абсолютно ліквідних активів.

4.11. Оцінка ділової активності підприємства. Це заключний етап погли-бленого аналізу, на якому дається узагальнююча комплексна оцінка фінансового стану підприємства на основі показників, які характеризу-ють використання виробничих фондів і фінансових ресурсів в процесі господарської діяльності і розраховані у процесі проведеного аналізу. Для зручності дано примірний перелік узагальнюючих показників, які характеризують ділову активність підприємства (табл. 20). Оцінку ділової активності доцільно проводити за групами показників з тим, щоб довести їх до відповідного управлінського персоналу підпри-ємства, спільно виробити заходи щодо покращення показників діяльнос-ті, розробити еталонні для підприємства показники - завдання, які забез-печать йому конкурентоспроможність на ринку товарів і послуг.

Для прикладу розглянемо I групу показників на матеріалах дослі-джуваного підприємства (табл. 21).

Дані табл. 21 дають можливість оцінити ефективність господарсько-фінансової діяльності підприємства за минулий і звітний роки позитивно. Зростання чистої рентабельності, рентабельності капіталу і рентабельності обороту характеризує зміцнення фінансового стану, підвищення ділової активності на досліджуваному підприємстві. Оскільки підвищення рентабельності може бути результатом екс-тенсивного або інтенсивного розвитку підприємства, то важливо проаналізувати і узагальнити показники оцінки, ефективності управління активами (табл. 22).

Таблиця 20 у складі Додатку Г

Показники оцінки ділової активності підприємства

Група показників

I група

Показники

прибутковості

(збитковості)

господарської

діяльності

Показники прибутковості (збитковості) господарської діяльності

-+-

* Чиста рентабельність підприємства (розраховується як відношення чистого прибутку до середньорічної вартості активів)

* Рентабельність власного капіталу підприємства (розраховується як відношення чистого прибутку до середньорічної величини власного капіталу)

* Рентабельність сукупного капіталу підприємства (розраховується як відношення прибутку від звичайної діяльності до оподаткування до середньорічної величини авансованого капіталу)

* Рентабельність обороту від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг (розраховується як відношення прибутку від операційної діяльності за вирахуванням відсотків за кредит до обороту (виручки) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг)

II група

Показники

оцінки

ефективності

управління

активами

* Фондовіддача активів (розраховується як відношення обороту (виторгу) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг до середньорічної вартості активів)

* Фондовіддача необоротних активів (розраховується як відношення обороту (виторгу) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг до середньорічної вартості необоротних активів)

 

362

* Фондовіддача основних фондів (розраховується як відношення обороту (виторгу) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг до середньорічної вартості основних фондів)

* Фондовіддача оборотних засобів (розраховується як відношення обороту (виторгу) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг до середньорічної величини оборотних засобів)

* Рентабельність необоротних активів (розраховується як відношення прибутку від звичайної діяльності до оподаткування до середньорічної вартості необоротних активів)

* Рентабельність основних фондів (розраховується як відношення прибутку від звичайної діяльності

 

Таблиця 21 у складі Додатку Г

Показники прибутковості (збитковості) господарської діяльності підприємства

 

Розглядаючи II групу показників оцінки ділової активності підпри-ємства (табл. 22), можна зробити висновок, що управління активами здій-снюється ще недостатньо. Показники фондовіддачі активів є невисокими, особливо необоротних активів. Підприємству необхідно вжити заходів щодо підвищення ефективності використання матеріально-технічної бази підприємства шляхом інтенсифікації виробничо-торговельних про-цесів.

Аналіз зміни показників оцінки ефективності продажу (табл. 23) сут-тєво доповнює характеристику ділової активності підприємства.

Таблиця 22 у складі Додатку Г

Показники оцінки ефективності управління активами підприємства

N I Показники з/п I

IБазо- IМинулийIЗвіт-| вий I рік I ний I рік I I рік

Відхилення

показників

звітного року

від

 

-+       

2

5

I 3

- +      

1.         |Фондовіддача активів, | 2,42 | 2,84 | 2,79

грн. | | |

            +          +          +          +         

2.         ІФондовіддача          | 3,36 | 4,46 | 4,43

необоротних активів, | | |

грн. | | |

            +          +          +          +         

3.         |Фондовіддача основних | 2,17 | 3,33 | 3,45

Іфондів, грн.  | | |

            +          +          +          +         

4.         |Фондовіддача оборотних|11,74 | 8,55 | 7,92

засобів, грн. | | |

            +          +          +          +         

5.         |Рентабельність |—3,91 | 8,99 |15,35

необоротних активів, %| | |

            +          +          +          +         

6.         |Рентабельність I 2,5 | 6,7 | 11,9

|основних фондів, % | | |

            +          +          +          +         

7.         |Рентабельність | 1,4 | 22,9 | 39,7

|оборотних засобів, % | | |

базо- Іминулого вого | року року |

            +         

I б        | 7

1+0,37 |           -0,05

1+1,07 |           -0,03

1+1,28 |           +0,12

1-3,82 |           -0,63

|+19,2б|           +6,36

| + 9,4  | +5,2

1+38,3 |           +16,Дані табл. 23 дають можливість зробити висновок про поступове під-вищення ефективності продажу, зокрема ліквідовано збитковість прода-жу, темпи зростання валового і операційного прибутку вищі за темпи зростання обороту від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Про-те величина валового прибутку і собівартості в розрахунку на 1 грн. обо-роту від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і частка операційних витрат у валовому прибутку вказують на необхідність підвищення рівня управління комерційною діяльністю підприємства для досягнення біль-шого ефекту від продажу.

Ефективність продажу значним чином залежить від ліквідності та фінансової стійкості підприємства (табл. 24), тому наведені показники доповнюють характеристику ділової активності підприємства.

 

366

Таблиця 23 у складі Додатку Г

Показники ефективності продажу

Таблиця 24 у складі Додатку Г

Показники ліквідності та фінансової стійкості підприємства

N I з/п I

Показники

Базо- IМинулийIЗвіт-          |Звітний рік в %

вий | рік | ний            | до

рік | | рік          |          

| |         |базо- Іминулого

| |         | вого | року

I I        I року |

            +          +          +          +         

 

126,2 126,2 169,7

-+-

165,7

| 165 1840

1575

            + -

■7 |

 

            + -

3 I

149,7

- + --|1(

106,6

            + -

9 I

■ +     

| 74

75,6

1 | 2 | 3 | 4 | 5

            +          +          +          +         

1.         ІКоефіцієнт поточної | 1,083 | 1,421 |1,794

Іліквідності (Кпл) | | |

            +          +          +          +         

2.         ІКоефіцієнт загальної | 1,083 | 1,421 |1,794

ліквідності (Кзл) | | |

            +          +          +          +         

3.         |Забезпеченість | 22 | 109 | 185

робочим капіталом, | | |

тис. грн. | | |

            +          +          +          +         

4.         ІЧастка власних | 7,7 | 29,6 | 44,3

|оборотних коштів у | | |

|формуванні оборотних | | |

Ізасобів, %     III

0,742 | 0,7'

),793

5.         |Коефіцієнт

забезпеченості |         | |

власним капіталом |  | |

I(Кзвк) |          | |

6.         ІКоефіцієнт фінансової|        0,347 | 0,344 |0,260

Істійкості (Кфс) |        | |

З даних табл. 24 прослідковується динаміка показників, від яких за-лежить платоспроможність і кредитоспроможність підприємства, що ві-діграє важливу роль у забезпеченні безперервного кругообороту оборот-них виробничих фондів і фондів обігу. Наведені дані дають можливість стверджувати про суттєве підвищення ліквідності зобов’язань (Кпл під-вищився з 1,083 до 1,794), яка досягнута за рахунок збільшення робочого капіталу (з 22 до 185 тис. грн.) та підвищення частки власних оборотних коштів у формуванні оборотних активів (з 7,7 до 44,3%). Підприєм-ство достатньо забезпечене власним капіталом, а коефіцієнт фінансової стійкості дає підстави говорити про можливість подальшого розвитку підприємства за рахунок прогнозованого залучення довгострокових і ко-роткострокових кредитів банку. Заборгованість за кредитами може бути подвійна за умови ефективного використання позичок.

Підсумовуючи, слід сказати, що досліджуване підприємство за останні два роки суттєво підвищило свою ділову активність, а матеріали аналізу розкрили додаткові можливості економічного зростання підприємства.

Таким чином, заключний етап поглибленого аналізу і оцінки фінансо-вого стану підприємства дає можливість узагальнити результати попередніх досліджень, сконцентрувати увагу на найбільш вагомих результативних по-казниках, розробити управлінські рішення і стратегію дій на майбутнє.

Додаток 1 у складі Додатку Г

Баланс підприємства

Досліджуване підприємство

Підприємство           

Територія      

Орган державного управління       

Галузь (вид діяльності)        

Одиниця виміру: тис. грн.  

Актив I Код IБазовий |Минулий |Звітний

|рядка | рік | рік | рік

            +          +          +          +         

1          | 2 | 3 | 4 | 5

            +          +          +          +         

I. Необоротні активи | | | |

            +          +          +          +         

Нематеріальні активи           | | | |

            +          +          +          +         

залишкова вартість   | 010 | - | - | 19

            +          +          +          +         

первісна вартість*    | 011 | - | - | 27

            +          +          +          +         

знос*  | 012 | - | - I (8)

            +          +          +          +         

Незавершене будівництво | 020 | | |

            +          +          +          +         

Основні засоби:        | | | |

            +          +          +          +         

залишкова вартість   | 030 | 701 | 562 | 607

            +          +          +          +         

первісна вартість*    | 031 | 1148 | 863 | 913

            +          +          +          +         

знос*  | 032 | (447) | (301) | (306)

            +          +          +          +         

Довгострокові фінансові | | | |

інвестиції:       || | |

            +          +          +          +         

які обліковуються за методом | 040 | | |

участі в капіталі інших | | | |

підприємств  || | |

інші фінансові інвестиції       | 045    |           41 |      83 | 84

Довгострокова дебіторська  | 050    |           |           |

заборгованість           |           |           |           |

Відстрочені податкові активи         | 060    |           |           |

інші необоротні активи        | 070    |           |           |

Усього за розділом I | 080    |           742 |    645 | 710

II. Оборотні активи  |           |           |           |

Запаси:           |           |           |           |

            +          +          +          +         

виробничі запаси

10(

32

17

 

тварини на вирощуванні та відгодівлі

11(

 

12(

незавершене виробництво

- + -

готова продукція       | 130 | | |

            +          +          +          +         

товари            | 140 | 187 | 268 | 332

            +          +          +          +         

Векселі одержані       | 150 | | |

            +          +          +          +         

Дебіторська заборгованість за | | | | товари, роботи, послуги: | | | |

            +          +          +          +         

чисто реалізаційна вартість | 160 | 36 | 16 | 13

            +          +          +          +         

первісна вартість      | 161 | 36 | 16 | 13

            +          +          +          +         

резерв сумнівних боргів | 162 | | |

            +          +          +          +         

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

17(

з бюджетом

за виданими авансами

- + -

з нарахованих доходів          |           190      |

із внутрішніх розрахунків     |           200      | 28

Інша поточна дебіторська    |           210      |

заборгованість           I           |

Поточні фінансові інвестиції           |           220      |

| 43 | 33

 

* дані по цих рядках у валюту балансу не входять

Керівник підприємства       

(підпис) (прізвище)

Головний бухгалтер            

(підпис) (прізвище)

Додаток 2 у складі Додатку Г

ЗВІТ про фінансові результати

Досліджуване підприємство

Підприємство           

Територія      

Орган державного управління       

Галузь (вид діяльності)        

Одиниця виміру: тис. грн.  

I. Фінансові результати

Стаття I Код IБазовий |Минулий |Звітний

Iрядка | рік | рік | рік

            +          +          +          +         

1          | 2 | 3 | 4 | 5

            +          +          +          +         

Дохід (виручка) від реалізації| 010 | 2490 | 2874 | 3151

продукції (товарів, робіт, | | | |

послуг) || | |

            +          +          +          +         

Податок на додану вартість | 015 | (415) | (479) | (525)

            +          +          +          +         

Акцизний збір | 02 0 | | |

            +          +          +          +         

I 025 | | |

            +          +          +          +         

Інші вирахування з доходу | 030 | (4) | (4) | (5)

            +          +          +          +         

Чистий дохід (виручка) від | 035 | 2071 | 2391 | 2624

реалізації продукції (товарів,| | | |

робіт, послуг) || | |

            +          +          +          +         

Собівартість реалізованої | 040 | (1695) | (1981) | (2036)

продукції (товарів, робіт, | | | |

послуг) || | |

            +          +          +          +         

Валовий:        | | | |

            +          +          +          +         

прибуток        | 050 | 376 | 410 | 585

            +          +          +          +         

збиток | 055 | | |

            +          +          +          +         

Інші операційні доходи | 060 I 3 | 15 | 6

            +          +          +          +         

Адміністративні витрати | 070 | (82) | (73) | (84)

 

II. Елементи операційних витрат

374

III. Розрахунок показників прибутковості акції

Керівник підприємства       

(підпис) (прізвище)

Головний бухгалтер            

(підпис) (прізвище)

Додаток 3 у складі Додатку Г

ЗВІТ про рух грошових коштів за звітний рік

Досліджуване підприємство

Підприємство           

Територія      

Орган державного управління       

Галузь (вид діяльності)        

Одиниця виміру: тис. грн.

 

Керівник підприємства       

(підпис) (прізвище)

Головний бухгалтер            

(підпис) (прізвище)

Додаток 4 у складі Додатку Г

Звіт про власний капітал за звітний рік

Досліджуване підприємство

Підприємство           

Територія      

Орган державного управління       

Галузь (вид діяльності)        

Одиниця виміру: тис. грн.