Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Додаток Б МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ НАКАЗ 19.01.2006 № 14 : Управління фінансовою санацією підприємств : Бібліотека для студентів

Додаток Б МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ НАКАЗ 19.01.2006 № 14


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

магниевый скраб beletage

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування бан-крутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 81 від 06.03.2006 р}

З метою забезпечення однозначності підходів при оцінці фінансово-господарського стану підприємств, виявленні ознак дій, передбачених статтями 218, 219 і 220 Кримінального кодексу України (05.04.01), - при-ховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до бан-крутства, а також для своєчасного виявлення формування незадовільної структури балансу для здійснення випереджувальних заходів щодо запо-бігання банкрутству підприємств Н А К А З У Ю:

1.         Затвердити Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплато-спроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства (додається).

2.         Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економіки Украї-ни від 17.01.2001 N 10 (0010557-01) «Про Методичні рекомендації щодо ви-явлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з прихову-вання банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства».

3.         Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступ-ника Міністра Романюка С.А. Міністр           А.Яценюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки України      19.01.2006 N 14

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та

ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи

доведення до банкрутства

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці Методичні рекомендації розроблено з метою визначення одно-значних підходів при оцінці фінансового-господарського стану під-приємств на предмет наявності ознак приховуваного, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства; своєчасного виявлення формування незадовільної структури балансу для здійснення ви-переджувальних заходів щодо запобігання банкрутству; здійснення аналізу для виявлення резервів підвищення ефективності виробни-цтва та відновлення платоспроможності підприємств шляхом їх са-нації.

1.2.      За результатами проведення аналізу визначається:

-          оцінка фінансово-господарської діяльності підприємства, структура його балансу (задовільно чи незадовільно) та обґрунтованість відне-сення його до складу неплатоспроможних підприємств;

-          тенденції щодо динаміки основних показників ефективності діяль-ності підприємства;

-          можливість використання санаційних процедур для поліпшення фінансово-господарського стану підприємства та виведення його з неплатоспроможного стану.

 

1.3.      Об'єктом аналізу є фінансово-господарський стан неплатоспромож-них підприємств, зокрема фінансові, виробничі та інвестиційні ас-пекти їх діяльності.

1.4.      Суб'єктами аналізу є власники, органи, уповноважені управляти май-ном, або особи, які заінтересовані в отриманні інформації щодо діяль-ності підприємства (кредитори, постачальники, покупці, державний орган з питань банкрутства, арбітражний керуючий, податкові орга-ни, персонал підприємства, керівництво тощо).

1.5.      Протягом трьох днів з дня виявлення ознак фіктивного банкрутства матеріали направляються до органів податкової служби за місцем ре-єстрації підприємства.

1.6.      Протягом трьох днів з дня виявлення ознак доведення до банкрут-ства та приховування стійкої неплатоспроможності матеріали на-правляються до органів внутрішніх справ за місцем реєстрації під-приємства.

1.7.      Терміни, що вживаються в цих Методичних рекомендаціях, мають таке значення:

 

-          платоспроможність (ліквідність) - один з основних якісних показни-ків діяльності підприємства, що визначає спроможність підприєм-ства здійснювати платежі, розраховуватися з боргами в необхідному обсязі та в зазначений термін наявними у нього коштами або такими, які безперервно поповнюються за рахунок його діяльності;

-          неплатоспроможність - неспроможність підприємства виконати піс-ля настання встановленого строку їх сплати грошові зобов'язання перед кредиторами (у тому числі із заробітної плати), а також щодо

сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) не інакше як через відновлення платоспроможності;

-          банкрутство - визнана господарським судом неспроможність борж-ника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані су-дом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури;

-          фіктивне банкрутство - завідомо неправдива офіційна заява грома-дянина - засновника або власника суб'єкта господарської діяльності, а також службової особи суб'єкта господарської діяльності та гро-мадянина - суб'єкта підприємницької діяльності про фінансову не-спроможність виконання вимог з боку кредиторів і зобов'язань перед бюджетом;

-          доведення до банкрутства - умисне, з корисливих мотивів, іншої осо-бистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб вчинення влас-ником або службовою особою суб'єкта господарської діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта госпо-дарської діяльності;

-          приховуване банкрутство - умисне приховування стійкої фінансової неспроможності шляхом подання недостовірних відомостей у разі, якщо це завдало великої матеріальної шкоди.

2. ІНФОРМАЦІЙНО-ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ

2.1.      Звіт щодо поглибленого аналізу фінансово-господарського стану не-

платоспроможного підприємства повинен мати такі основні розділи:

-          загальна характеристика діяльності підприємства (назва, статус та інші інформаційні дані, структура власників, основні узагальнюючі показники діяльності підприємства за останні два роки тощо). Цей розділ доцільно включати у разі зовнішнього характеру використан-ня результатів;

-          оцінка фінансово-господарського стану (фінансова, виробнича та ін-вестиційна діяльність);

-          оцінка резервів підвищення ефективності функціонування підпри-ємства та відновлення його платоспроможності;

-          загальні висновки та рекомендації, в тому числі про наявність ознак приховуваного, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрут-ства.

2.2.      Основними джерелами інформації для проведення поглибленого

аналізу є:

-          баланс підприємства (форма N 1) ( z0396/99 );

-          звіт про фінансові результати (форма N 2) ( z0397/99 );

-          звіт про рух грошових коштів (форма N 3) ( z0398/99 );

-          звіт про власний капітал (форма N 4) ( z0399/99 );

-          примітки до річної фінансової звітності (форма N 5) ( z0904/00 );

-          звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (фор-ма N 11-ОЗ) ( z0799/01 );

-          обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма N 1-інновація) ( b383202-05 );

-          звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборго-ваність (форма N 1-Б) ( 344202-05 );

-          звіт з праці (форма N 1-ПВ) ( 236202-05 );

-          звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливи-ми умовами праці (форма N 1-ПВ (умови праці)) ( a535202-04 );

-          звіт про використання робочого часу (форма N 3-ПВ) ( b236202-05 );

-          інша інформація, необхідна для якісного здійснення аналізу та вияв-лення резервів виробництва.

 

2.3.      Перелік показників, що використовуються при здійсненні поглибле-ного аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств, та джерела отримання відповідної інформації наведені в додатку 1.

2.4.      Після проведення поглибленого аналізу фінансово-господарської діяльності неплатоспроможного підприємства складається звіт,структура якого наведена в додатку 3.

3. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ

3.1.      Загальні інформаційні дані про підприємство

Цей розділ повинен містити інформацію про найменування підприєм-

ства, дату його створення, підпорядкованість, вид економічної діяльнос-

ті, форму власності (частку державної власності), організаційно-правову

форму господарювання, статус, а також про керівництво підприємства.

Форма подання цієї інформації надається в таблиці 25 «Загальні відо-

мості про підприємство» (додаток 4).

3.2.      Оцінка підприємства з позиції неплатоспроможності та наявності

ознак банкрутства

3.2.1. Оцінка фінансового стану підприємства

Оцінка змін фінансового стану підприємства за попередні два роки необхідна для формування загального уявлення та загальних тенденцій його розвитку. За результатами аналізу показників роблять висновок про направленість змін та їх вплив на стан платоспроможності підпри-ємства.

За результатами розрахунку показників, наведених у додатках 1 і 2, заповнюється таблиця 1 «Основні показники, що визначають фінансово-господарський стан підприємства» (додаток 4) та здійснюється аналіз змін (шляхом зіставлення розрахованих показників з оптимальними

значеннями) та стану платоспроможності підприємства за результатами

періоду, що аналізується.

3.2.2. Аналіз наявності (відсутності) ознак фіктивного, приховуваного

банкрутства або доведення до банкрутства підприємства 3.2.2.1. Визначення ознак фіктивного банкрутства

Фіктивним може бути визнано банкрутство у разі, якщо підприємство-боржник (за наявності у нього на це можливості) не задовольнило вимоги кредиторів та зобов'язання перед бюджетом у повному обсязі на момент його звернення до господарського суду із заявою про визнання своєї не-платоспроможності.

Для того, щоб зробити відповідний висновок, необхідно визначити коефіцієнт покриття шляхом зіставлення розміру оборотних активів під-приємства та його довгострокових і поточних зобов'язань.

При цьому до складу довгострокових і поточних зобов'язань слід від-нести як основну суму боргу, так і відсотки, штрафи, пені та неустойки щодо цього боргу, у разі, якщо вони зазначені в стандартах бухгалтер-ського обліку або є рішення суду про їх стягнення.

У разі коли на підприємстві коефіцієнт покриття перевищував оди-ницю при нульовій або позитивній рентабельності, це може свідчити про наявність ознак фіктивного банкрутства на підприємстві.

Під час виявлення ознак фіктивного банкрутства необхідно вра-ховувати наявність офіційної заяви власника або службової особи підприємства-боржника до господарського суду щодо порушення про-вадження у справі про банкрутство стосовно цього підприємства, на під-ставі якої винесено відповідну ухвалу суду, та фактичної можливості за-доволення вимог кредиторів, у тому числі зобов'язань перед бюджетом, у повному обсязі на момент звернення до суду.

У процесі здійснення аналізу необхідно заповнити таблицю 2 «По-казники щодо аналізу для виявлення ознак фіктивного банкрутства» (додаток 4). 3.2.2.2 Визначення ознак доведення до банкрутства

Визначення ознак доведення до банкрутства може бути здійснено у разі, коли в суді була розпочата справа щодо банкрутства підприємства та є ознаки неправомірних дій відповідальних осіб боржника, що призвели його до фінансової неспроможності.

Ознаками доведення до банкрутства є наявність дій відповідних осіб боржника, які призвели до погіршення платоспроможності підприємства, у зв'язку з чим боржник був не в змозі задовольнити в повному обсязі ви-моги кредиторів або сплатити обов'язкові платежі.

Насамперед необхідно визначити, чи змінився рівень забезпечення зобов'язань кредиторів за період, що аналізується. У разі коли такі зміни

мали місце, потрібно з'ясувати умови укладення, виконання договорів, відповідно до яких сталися ці зміни.

Рівень забезпечення зобов'язань кредиторів характеризується таки-ми показниками:

-          забезпечення зобов'язань боржника всіма його активами (відношен-ня суми активів боржника до суми його зобов'язань);

-          забезпечення зобов'язань боржника його оборотними активами (від-ношення оборотних активів до суми зобов'язань боржника);

-          розмір чистих активів (різниця між сумою активів підприємства та

його зобов'язань).

У разі коли було встановлено, що вищезазначені показники погірши-лися протягом періоду, який аналізується, необхідно з'ясувати, за умови виконання яких саме договорів це сталося. Ці договори слід перевірити на відповідність ринку товарів та послуг щодо кон'юнктури (ціни, обсягу продажу, якості, конкурентності), а також перевірити вигідність умов ви-конання договорів для боржника.

На підставі результатів аналізу заповнюється таблиця 3 «Показники щодо аналізу для виявлення ознак доведення до банкрутства» (додаток 4).

Економічними ознаками дій щодо доведення до банкрутства може вважатися такий фінансово-економічний стан боржника, коли виконан-ня умов договорів призвело до погіршення показників оцінки його фі-нансового стану. 3.2.2.3. Визначення ознак приховуваного банкрутства

Якщо на окремих стадіях провадження у справі про банкрутство буде встановлено, що боржником подані недостовірні відомості про своє май-но в фінансовій звітності або в інших документах, що свідчать про його фінансове та майнове становище, в таких випадках можуть мати місце ознаки щодо приховування банкрутства.

До ознак приховуваного банкрутства належить:

-          надання третім особам (банківським установам, державним устано-вам, постачальникам, покупцям) завідомо неправдивої інформації про фінансово-господарський стан підприємства;

-          можливість визнання причинного зв'язку між наданою інформацією та збитками, які зазнала третя особа. Навмисне погіршення фінансово-господарського стану підприємства

можна визначити за такими основними ознаками:

-          зменшення розміру, приховування та заниження оцінки майна, яке знаходиться у розпорядженні підприємства;

-          штучне збільшення розміру кредиторської та дебіторської заборгованості;

-          наявність у підприємства штрафів, пені, неустойки, визнаних в судо-вому порядку, за невиконання умов договорів та недотримання вимог законодавства;

-          збитковість діяльності протягом двох років;

-          наявність у суді розпочатих справ, за якими підприємство є відпові-дачем останні два роки;

-          спрямування інвестицій не на основну діяльність підприємства;

-          наявність переваг у структурі доходів підприємства від неосновної ді-яльності;

-          відхилення показників ліквідності від граничного значення;

-          необгрунтоване зменшення штату підприємства. У процесі здійснення аналізу заповнюється таблиця 4 «Показники

щодо аналізу для виявлення ознак прихованого банкрутства підприєм-ства» (додаток 4).

3.3. Аналіз факторів, що призвели до неплатоспроможності, та визначен-ня доцільності санації підприємства 3.3.1. Аналіз основних засобів та інших необоротних активів

Аналізуючи необоротні активи підприємства, необхідно перш за все з'ясувати, чи відповідає сума статті балансу «Необоротні активи» під-приємства галузевим особливостям та тій стадії розвитку, на якій зна-ходиться підприємство.

Першим етапом аналізу необоротних активів підприємства є прове-дення горизонтального та вертикального аналізу цього розділу активів балансу.

За результатами аналізу заповнюється таблиця 5 «Вертикальний та горизонтальний аналіз необоротних активів підприємства» (додаток 4).

При цьому окремо слід виділити майно, яке отримане або знаходить-ся в оренді, із зазначенням терміну оренди та з'ясувати в орендодавця або орендоотримувача строки оформлення договорів оренди, а також вияви-ти основні засоби та інші необоротні активи, які знаходяться під заста-вою. Необхідно також з'ясувати чи існує ймовірність того, що це майно буде стягнуто.

Для оцінки стану незавершеного будівництва слід визначити ступінь його придатності та термін, протягом якого об'єкт перебуває у незавер-шеному стані.

Згідно з результатами проведеного аналізу заповнюється таблиця 6 «Аналіз незавершеного будівництва» (додаток 4) та визначаються ті об'єкти незавершеного будівництва, добудова яких економічно ефектив-на, а також ті, які можна реалізувати на ринку з найменшими додатко-вими витратами (за умови отримання розміру облікової вартості об'єкта або приблизної суми).

Для фінансового аналізу стану та показників відтворення основних засобів заповнюється таблиця 7 «Аналіз стану основних засобів неплато-спроможного підприємства»(додаток 4).Порядок розрахунку зазначених показників наведено в додатку 2.

На підставі результатів заповнення цих таблиць можна зробити ви-сновок про розмір та стан необоротних активів підприємства.

У разі якщо загальна вартість необоротних активів підприємства ста-новить у структурі балансу значну величину, необхідно здійснити рин-кову оцінку основних засобів та нематеріальних активів, вартість яких перевищує один відсоток загальної вартості таких активів.

За допомогою інформації, наведеної у формі N 11-ОЗ (z0799/01), слід проаналізувати структуру основних фондів за видами діяльності, тобто обґрунтувати, чи належить до складу основних фондів основного виду діяльності підприємства найбільша частка всіх його основних фондів, а також основні фонди залежно від строку їх служби.

За результатами аналізу заповнюється таблиця 8 «Аналіз строку служби обладнання підприємства» (додаток 4) та підсумовується, яка група основних фондів більш застаріла; чи доцільно в майбутньому ви-користовувати ці фонди або більш ефективним буде прийняття рішен-ня про їх реалізацію та залучення отриманих коштів до інших видів фінансово-господарської діяльності підприємства.

Для узагальнення використання виробничого апарату підприємства здійснюється аналіз його виробничих потужностей, які характеризують-ся такими показниками:

-          середньорічна виробнича потужність у цілому по підприємству (у вартісному виразі), у тому числі щодо основних видів продукції;

-          використання середньорічної виробничої потужності, у тому числі щодо основних видів продукції.

Дані проведеного аналізу виробничих потужностей підприємства за-носяться до таблиці 9 «Використання виробничих потужностей» (дода-ток 4). 3.3.2. Оцінка структури оборотних засобів

Першим етапом аналізу оборотних активів підприємства є проведен-ня горизонтального та вертикального аналізу цього розділу активів ба-лансу.

За результатами аналізу необхідно заповнити таблицю 10 «Верти-кальний та горизонтальний аналіз оборотних активів підприємства» (до-даток 4).

Ефективність роботи підприємства визначається швидкістю обороту оборотних засобів: чим більша швидкість, тим ефективніше працює під-приємство (додаток 2).

Таким чином, у разі збільшення розміру оборотних засобів можна зробити висновок не тільки про збільшення розмірів виробництва або цін на товарно-матеріальні запаси, але і про зменшення швидкості обо-роту оборотних засобів підприємства.

При збільшенні розміру запасів підприємства необхідно проаналізу-вати, за рахунок чого це сталося: тобто, чи не виводяться активи з вироб-ничого обороту, що, у свою чергу, призводить до збільшення кредитор-ської заборгованості та погіршення фінансового стану підприємства.

Крім того, слід звернути увагу на зміни в розмірі та структурі дебітор-ської заборгованості підприємства.

У разі збільшення цього показника можна зробити висновок про те, що підприємство кредитує своїх покупців (не отримує грошових коштів за реалізовану продукцію), але в той же час використовує кредити банків для здійснення своєї фінансово-господарської діяльності, що, у свою чер-гу, призводить до збільшення кредиторської заборгованості та погіршен-ня платоспроможності підприємства.

3.3.3.   Аналіз власних оборотних засобів

Власні оборотні засоби (різниця між оборотними активами підпри-

ємства та його короткостроковими зобов'язаннями) є тією частиною

оборотних активів, яка фінансується за рахунок власних коштів та довго-

строкових зобов'язань. У разі якщо в підприємства є власні оборотні за-

соби, воно в змозі не лише сплатити свої поточні борги, але має кошти для

розширення своєї діяльності. Розрахунок показника власних оборотних

засобів наведений у додатку 2 розділу «Оцінка фінансової стійкості».

Оптимальне значення власних оборотних засобів залежить від сфери діяльності, обсягу реалізації, стану ринку, а їх нестача або надлишок свід-чить про незадовільний стан платоспроможності підприємства.

У процесі аналізу слід визначити причини зменшення або збільшен-ня значення власних оборотних засобів з метою наступного виявлення впливу цих змін на маневреність власних оборотних засобів, яка харак-теризує частку запасів у розмірі власних оборотних засобів. У додатку 2 наведено розрахунок маневреності власних оборотних засобів.

3.3.4.   Поглиблений аналіз стану дебіторської заборгованості (аналіз

структури, тенденцій та розрахунок аналітичних показників)

У процесі проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможного підприємства потрібно визначити дебітор-ську заборгованість, встановити її обґрунтованість та строки виникнен-ня; виявити нормальну та невиправдану дебіторську заборгованість; імо-вірність стягнення такої заборгованості та заходи, які застосовувалися.

На фінансовий стан підприємства впливає не наявність дебіторської заборгованості, а її розмір, рух і форма, тобто причини, у зв'язку з якими вона виникла.

Розрізняється нормальна та невиправдана заборгованість.

Невиправдана заборгованість - заборгованість щодо претензій, від-шкодування матеріальної шкоди. Ця заборгованість являє собою фор-ми незаконного відволікання оборотних коштів і порушення фінансової

дисципліни. Потрібно проаналізувати облікову політику підприємства щодо створення резерву сумнівних боргів, визначити, чи відповідає вона нормам чинного законодавства, та з'ясувати, чи враховує підприємство ці норми в процесі нарахування резерву сумнівних боргів.

Крім цього, необхідно згрупувати дебіторську заборгованість за строками її виникнення та проаналізувати, у зв'язку з чим утворилась довгострокова дебіторська заборгованість, а також з'ясувати, чи існує імовірність її сплати. За результатами аналізу заповнюється таблиця 11 «Групування дебіторської заборгованості за строками її виникнення» (додаток 4).

Для того щоб проаналізувати прострочену дебіторську заборгованість залежно від видів її виникнення, слід заповнити таблицю 12 «Аналіз про-строченої дебіторської заборгованості» (додаток 4). На підставі даних та-блиці обґрунтовується розмір простроченої дебіторської заборгованості, визначаються етапи, на яких виник найбільший розмір цієї заборгова-ності (за допомогою вертикального аналізу таблиці); з'ясовується, яка з видів заборгованості є найбільш простроченою (горизонтальний аналіз показників таблиці).

3.3.5.   Аналіз кредиторської заборгованості

Джерелом інформації для здійснення аналізу кредиторської заборго-ваності є третій і четвертий розділи пасиву балансу підприємства.

У процесі аналізу оцінюється структура кредиторської заборгованос-ті (тобто частка окремих статей у загальному розмірі кредиторської за-боргованості).

Крім того, необхідно порівняти суми кредиторської заборгованості на початок та кінець звітного періоду.

Особливу увагу також слід приділити виявленню наявності простро-ченої кредиторської заборгованості, існування якої породжує відповідні фінансові санкції до підприємства. За результатами проведеного аналізу заповнюється таблиця 13 «Структура поточної кредиторської заборгова-ності» (додаток 4).

Необхідно також проаналізувати характер простроченої кредитор-ської заборгованості за допомогою таблиці 12 «Аналіз простроченої дебі-торської заборгованості» (додаток 4), яка аналогічна за змістом.

3.3.6.   Аналіз прибутковості підприємства

Прибутковість підприємства оцінюється наявністю і розмірами при-бутку від основної реалізації та чистого прибутку, а також показниками рентабельності (додаток 2, розділ «Оцінка рентабельності»).

У процесі аналізу потрібно з'ясувати:

- на яку величину змінився рівень прибутку від реалізації, чистого прибутку;

- чи збігаються тенденції зміни цих показників та якими факторами обумовлені виявлені зміни.

До того ж, доцільно визначити структуру джерел формування чисто-го прибутку у відсотках від чистого доходу (виручки) від реалізації (та-блиця 14 «Формування чистого прибутку» (додаток 4)).

Для аналізу динаміки розміру прибутку підприємства необхідно з'ясувати вплив таких основних показників, як дохід (виручка) від реалі-зації, податок на додану вартість, акцизній збір, собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), а також фінансові результати від іншої реалізації, позареалізаційних операцій тощо.

На підставі результатів заповнюється таблиця 15 «Аналіз структу-ри прибутку підприємства» (додаток 4) та визначається, яка сама сфера діяльності підприємства (інвестиційна, фінансова або операційна) по-зитивно або негативно вплинула на фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування.

У разі якщо до збитків на підприємстві призвела не операційна ді-яльність, необхідно більш детально проаналізувати фінансову або інвес-тиційну діяльність і впевнитися у відсутності ознак доведення підпри-ємства до банкрутства за рахунок «вимивання» прибутку, отриманого у процесі операційної, фінансової або інвестиційної діяльності.

Одним із етапів аналізу прибутковості підприємства та його діяль-ності є аналіз рентабельності продукції, основної діяльності, сукупного та власного капіталу. Порядок розрахунку цих показників наведено в до-датку 2. Дані розрахунку заносяться до таблиці 16 «Аналіз показників рентабельності» (додаток 4).

З метою визначення тих видів продукції, випуск яких є рентабельним та на які в майбутньому необхідно орієнтувати виробництво, а також ви-дів продукції, випуск яких вважається економічно недоцільним, тобто їх виробництво слід припинити, потрібно провести аналіз рентабельності окремих видів продукції. За результатами аналізу заповнюється таблиця 17 «Рентабельність окремих видів продукції» (додаток 4). 3.4. Аналіз використання виробничого апарату та трудових ресурсів 3.4.1. Аналіз витрат на виробництво

У ринкових умовах господарювання головною умовою ефективного управління виробничим процесом підприємства є повнота, достовірність та оперативність інформації про витрати на виробництво, які формують собівартість виготовленої продукції. Таку інформацію надає облік витрат виробництва, що є центральною підсистемою в інформаційній системі бухгалтерського обліку. Від належної організації обліку витрат залежать рівень економічного управління підприємством, ступінь впливу резуль-татів діяльності окремих підрозділів на підвищення ефективності виробництва, обґрунтованість планування якісних та кількісних показників й оптимальне ціноутворення.

Витрати певного періоду одночасно визначаються з доходом, для отримання якого вони здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного. періоду, в якому вони були здійснені.

Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кіль-кох звітних періодів, то витрати визнаються шляхом систематичного роз-поділу вартості активу (наприклад, у вигляді амортизації) між відповід-ними звітними періодами.

Детальніше слід проаналізувати також ті статті витрат, які станов-лять найбільшу частку в структурі загальних витрат на виробництво. За результатами проведеного аналізу заповнюється таблиця 18 «Аналіз ви-трат на виробництво» (додаток 4).

Крім того, потрібно проаналізувати не лише витрати на виробни-цтво, а також і структуру адміністративних витрат, витрат на збут та ін-ших операційних витрат. На підставі результатів аналізу заповнюється таблиця 19 «Аналіз формування фінансового результату від операційної діяльності» (додаток 4).

За допомогою інформації, наведеної у формі статистичної звітності N 1-П (g196202_05), проводиться аналіз структури виробництва продукції для визначення тієї продукції, яка становить найбільшу частку у вироб-ництві. За результатами аналізу заповнюється таблиця 20 «Аналіз струк-тури виробництва продукції» (додаток 4). 3.4.2. Аналіз використання трудових ресурсів

Необхідність аналізу використання трудових ресурсів обумовлена безпосереднім впливом змін на чисельність працівників, а також впли-вом умов їх праці на фінансовий результат господарської діяльності під-приємства.

Слід проаналізувати рух працівників (тобто кількість робітників, які були прийняті або звільнені протягом періоду, що аналізується) згідно з формами державної статистичної звітності (пункт 2.3 Методичних реко-мендацій).

Результати аналізу заносяться до таблиці 21 «Аналіз трудових ресур-сів підприємства» (додаток 4).

При цьому більш детально аналізуються причини, які призве-ли до втрат робочого часу (у разі якщо вони мають суттєвий розмір). З'ясовується наявність заборгованості із заробітної плати (тобто визна-чається, прострочена вона чи ні).

3.4.3. Аналіз інвестицій та інновацій

Основною метою здійснення аналізу інвестиційної та інноваційної діяльності підприємства є визначення її доцільності та оцінка ефектив-ності. Крім того, необхідно визначити, чи можна поліпшити фінансовий стан підприємства (рівень його платоспроможності) за рахунок іммобілі-зації грошових коштів з інвестиційних вкладень до розрахунків з креди-торами.

У процесі аналізу інвестиційних вкладень слід приділити увагу ви-значенню їх складу за видами, формами та терміном здійснення. Потріб-но визначити доцільність здійснення цих інвестицій та їх ефективність для:

-          виділення об'єктів соціальної інфраструктури;

-          закриття виробництва нерентабельних видів продукції;

-          освоєння випуску прогресивних видів продукції;

-          продажу зайвих основних засобів.

Таким чином, необхідно визначити доцільність санації підприємства або його ліквідації.

Заступник директора департаменту

з питань санації та банкрутства      О.Архіпов

Додаток 1 у складі Додатку Б до Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплато-спроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства

ПЕРЕЛІК ПОКАЗНИКІВ,

194

що використовується при здійсненні поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств

 

198

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

економіки N 81 ( 0081665-06) від 06.03.2006}

Заступник директора департаменту

з питань санації та банкрутства      О.Архіпов

Додаток 2 у складі Додатку Б до Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплато-спроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства

 

199

СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ оцінки фінансового стану підприємства

 

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 81 (0081665-06) від 06.03.2006}

Заступник директора департаменту з питань санації та банкрутства

О.Архіпов

Додаток 3 у складі Додатку Б до Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспромож-ності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивно-го банкрутства чи доведення до банкрутства

СТРУКТУРА ЗВІТУ

проведення поглибленого аналізу фінансово-господарської діяльності неплатоспроможного підприємства

1.         Загальна характеристика підприємства.

2.         Оцінка підприємства з позиції неплатоспроможності та наявності ознак банкрутства.

 

2.1.      Оцінка фінансового стану підприємства.

2.2.      Аналіз наявності (відсутності) ознак фіктивного, навмисного або прихованого банкрутства підприємства.

 

2.2.1.   Визначення ознак фіктивного банкрутства.

2.2.2.   Визначення ознак навмисного банкрутства.

2.2.3.   Визначення ознак прихованого банкрутства.

3.         Аналіз фінансових факторів,що призвели до неплатоспроможності,

та визначення можливості санації підприємства.

3.1.      Аналіз необоротних активів.

3.2.      Аналіз структури оборотних активів.

3.3.      Аналіз власних оборотних засобів.

3.4.      Поглиблений аналіз дебіторської заборгованості (аналіз структури, тенденція та аналітичних показників).

3.5.      Аналіз кредиторської заборгованості.

3.6.      Аналіз прибутковості підприємства.

4.         Аналіз використання виробничого апарату та трудових ресурсів.

4.1.      Аналіз витрат на виробництво.

4.2.      Аналіз використання трудових ресурсів.

4.3.      Аналіз інвестицій та інновацій.

4.4.      Аналіз об’єктів житлово-комунального та соціально-культурного призначення.

5.         Висновок щодо подальшого розвитку підприємства.

Заступник директора департаменту

з питань санації та банкрутства      О.Архіпов

Додаток 4 у складі Додатку Б до Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспромож-ності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивно-го банкрутства чи доведення до банкрутства

ТАБЛИЦІ

для проведення аналізу фінансово-господарського стану неплатоспро-можного підприємства

Таблиця 1 у складі Додатку Б

 

208

Основні показники, що визначають фінансово-господарський стан підприємства

 

Iзасоби, тис. грн. |

12        |Функціонуючий капітал,| |тис. грн.           |

13        |Продуктивність праці, | |тис. грн./ос.         |

I I I I I I

+--

I

I

1.2. Показники ліквідності

14        ІКоефіцієнт поточної | | |      | 1,5

|ліквідності I I I          I

            +          +          +          +          +         

15        ІКоефіцієнт швидкої | | |        | 0,6 - 0,8 Іліквідності I I I     I

16        ІКоефіцієнт абсолютної | | |  |0,2 - 0,35 Іліквідності I I I    I

|(платоспроможності) I I I    I

            +          +          +          +         

0-1

17        ІМаневреність власних | | |

|оборотних засобів | | |

 

            +          +          +          +         

18        ІКоефіцієнт покриття | | |      | > 1 |запасів I I I        I

19        ІКоефіцієнт фінансової | | |    | 0,5 Іавтономії I I I    I

1.3. Показники фінансової стійкості

20        ІКоефіцієнт    | |концентрації власного       | Ікапіталу       |

21        ІКоефіцієнт фінансової         | |залежності   |

22        ІКоефіцієнт маневреності| | власного капіталу      |

23        |Коефіцієнт     | |концентрації           | |позикового капіталу           |

24        ІКоефіцієнт структури          | |довгострокових      | |вкладень      |

25        ІКоефіцієнт    | |довгострокового     | |залучення позикових         | |коштів          |

),5

I = 2 I

I > 0,1 I

I < 0,5

 

I           I           I

I           I           I

I           I           I

I           I           I

 

Таблиця 2 у складі Додатку Б

Показники аналізу для виявлення ознак фіктивного банкрутства

N I Показники I Джерело |Станом на дату|Станом на|Станом на

з/п | | інформації | визнання | початок | кінець

| | |неплатоспромо-|періоду, | періоду,

| | | жним | який | який

I IIIаналізує-| аналізує-

| III ться | ться

            +          +          +          +          +         

1          |Оборотні активи|форма N 1 |          |           |

| Ірядок 260 | | |

            +          +          +          +          +         

2          |Поточні |форма N 1 |            |           |

|зобов'язання Ірядок 620 | |   |

|підприємства | | |      |

            +          +          +          +          +         

3          ІКоефіцієнт | ОА |      |           |

|покриття || ||

I | ПК | ||

            +          +          +          +          +         

4          ІРентабельність |(ВПЗ/СР)хІОО|     |           |

Іпродукції || ||

Таблиця 3 у складі Додатку Б

 

211

Показники аналізу для виявлення ознак доведення до банкрутства

 

Таблиця 4 у складі Додатку Б

Показники аналізу для виявлення ознак приховуваного банкрутства

N | Показники та | Джерело |Станом на дату| Станом на | Станом на з/п| їх нормативне| інформаці| визнання | початок | кінець

значення |      | неплато- |періоду,який|періоду,кий

|           |           | спроможним |аналізується|аналізується

            +          +          +          +          +         

1          |Майно, яке |форма N 5 |      |           |

Ізнаходиться у |( z0904/00| |  |

розпорядженні I підприємства, тис. грн.

рядок 260-1    |           |

рядок 261-|     |           |

рядок 262-|     |           |

|           Ірядок 263-|    |           |

|           Ірядок 264-|    |           |

|           Ірядок 265 |    |           |

            +          +          +          +          +         

2          ІДебіторська |форма N 1 |     |           |

I заборгованість| ( z0396/99| |           |

тис. грн. |(рядокІбО/| | |

| Ірядок 210)| | |

            +          +          +          +          +         

3          |Прострочена |аналітична|   |           |

|частина дебі- |інформація| | |

| торської заборгованості,%| |           |

            +          +          +          +          +         

4          |Кредиторська |форма N 1 |  |           |

заборгованість|( z0396/99|    |           |

тис. грн. |рядок 480+1          |           |

|           |+рядок 620|   |           |

 

Таблиця 5 у складі Додатку Б

 

213

Вертикальний та горизонтальний аналіз необоротних активів підприємства

 

214

Таблиця 6 у складі Додатку Б

Аналіз незавершеного будівництва

Таблиця 7 у складі Додатку Б

215

Аналіз стану основних засобів підприємства

 

216

Таблиця 8 у складі Додатку Б

Аналіз строку служби обладнання підприємства

Таблиця 9 у складі Додатку Б

Використання виробничих потужностей

Таблиця 10 у складі Додатку Б

217

Вертикальний та горизонтальний аналіз оборотних активів підприємства

 

Таблиця 11 у складі Додатку Б

Групування дебіторської заборгованості за строками її виникнення

Види I Строки виникнення | Разом

дебіторсь- |     |

кої |менше|від 1|від 3|від 6|від 9|від 1|біль-|

заборгова- |ніж 1| до 3| до б| до 9|до 12|року |ше |

ності | міс.| міс.| міс.| міс.| міс.|до |ніж |

I I I I I 11,5 | 1,5 |

| | | | | Іроку Іроку |

            +          4-        +          +          +          +          +          +         

I.Розрахунки| I I I I I I I з дебіторамиі I I I I I I I за товари, I I I I I I I I роботи та | | | | | | | |

 

послуги I I I I I I I I

            +          +          +          +          +          +          +         

у тому числі:| | | | | | |

 

            +          +          +          +          +          +          +         

II. Аванси I I I I I I I видані I I I I I I I

 

            +          +          +          +          +          +          +         

у тому числі:| | | | | | |

 

            +          4-        +          +          +          +          +         

Разом I I I I I I I

Таблиця 12 у складі Додатку Б

219

Аналіз простроченої дебіторської заборгованості

 

Таблиця 13 у складі Додатку Б

Структура поточної кредиторської заборгованості

N I Показник | Код рядка | Ha початок | На кінець

з/п|      | форми N 1 | року | звітного

|           | ( Z0396/99 ) |            | періоду

- + -

Відхилення

| | Ісума,|від- Ісума,|від- |сума,|(+/-)

| | |тис. |соток |тис. |соток |тис. Івідсо-

| | |грн. |до суми|грн. |до суми|грн. |тків

| | | |забор- | |забор- | | до

| | ||гова- | |гова- | |суми

| | | |ності | |ності | |поча-

I I II II | |тку

I I I I I I I Іроку

            +          +          +          +          +          +          +          +         

1          |Короткостр| 500 || || ||

| кові кред. |    I I I I I I

Ібанків |          I I I I I I

            +          +          +          +          +          +          +          +         

2          ІПоточна        |           510      |           |           |           |           |           |

|заборгов.-| || || ||

Iсть за | || || ||

Ізобов'яз. | I I I I I       I

Iнями | || || III

            +          +          +          +          +          +          +          +         

3          ІВекселі | 52 | | || ||

Івидані |          I I I I I I

            +          +          +          +          +          +          +          +         

4          ІКредитор. | 530 || || ||

|заборгов.-|     || || ||

Ість за |           || || ||

Ітовари, |        I I I I I I

Іроботи, |        I I I I I I

|послуги |        I I I I I I

            +          +          +          +          +          +          +          +         

ІПоточні |       I I I I I I

Ізобов'яз. |      I I I I I I

|за розра- |      I I I I I I

|хунками: |      | | | | | |

            +          +          +          +          +          +          +          +         

5          |за отриманимиі 54 0 | | | | | |

|авансами |     I I I I I I

            +          +          +          +          +          +          +          +         

6          |з бюджетомі 550 || || ||

            +          +          +          +          +          +          +          +         

7          |за поза- | 560 | | | | | |

|бюджетними|           I I I I I I

|платежами |  I I I I I I

            +          +          +          +          +          +          +          +         

8          |за страху-| 570 | | | | | |

|ванням |         I I I I I I

            +          +          +          +          +          +          +          +         

 

Таблиця 14 у складі Додатку Б

Формування чистого прибутку

 

Таблиця 15 у складі Додатку Б

Аналіз структури прибутку підприємства

N I Показник з/п|

IКод рядка     |Ha початок |На кінець | Відхилення

| форми N 2    | року | звітного |

|( Z0397/99)|   | періоду |

|           |           +          +         

|           |тис. |частка|тис. |частка| ( + , -| ( + , -

|           |грн.| в |грн.| в |тис. | %)

|           | |загаль- |загаль|грн.)

I           I I ному | | ному | |

I           | |обсязі| |обсязі| I

 

1 ІФінансові | ІООабо 105 | | | | | |

Ірезультати від |        I I I I I I

|операційної | I I I I I I

 

222

Таблиця 16 у складі Додатку Б

Аналіз показників рентабельності (%)

Таблиця 17 у складі Додатку Б

Рентабельність окремих видів продукції

 

Таблиця 18 у складі Додатку Б

 

223

Аналіз витрат на виробництво

Таблиця 19 у складі Додатку Б

Аналіз формування фінансового результату від операційної діяльності

N I Показник з/п|

Код рядка |За поперед- |За поточний |Відхилення форми N 2 |ній рік | рік | (+/-)

тис.|частка |тис.|частка |тис.| % грн.| в |грн.| в |грн.

загаль-| |загаль-| | ному | | ному | |

обсязі,| |обсязі,| | |

            +          +          +          +          +          +          +          +         

1          |Валовий прибутокі 050 або 055| III II

|(збиток) |       I I I I II

            +          +          +          +          +          +          +          +         

2          |Інші операційні | 060 - 090 I I I I II

Iдоходи (витрати)|    I I I I II

            +          +          +          +          +          +          +          +         

3          |Адміністративні | 070 I I I I II

витрати | I I I I II

            +          +          +          +          +          +          +          +         

4          ІВитрати на збут | 080 I I I I II

            +          +          +          +          +          +          +          +         

5          |Фінансові резуль-| 100 I I I I II

тати від опера- | (105) I I I I II

Іційної діяльності|     I I I I II

Таблиця 20 у складі Додатку Б

Аналіз структури виробництва продукції

Види |Одиниця | Фактично вироблено | Структура

продукції | виміру |    | виробленої

I |за звіт- |за попере| зміни, %|продукції, %

|           |ний рік |дній рік |      |

            +          +          +          +          +         

Обсяг I I         I           I           I 100

виробленої I  I           I           I           I

продукції в |   |           |           |           |

облікових I     I           I           I           I

цінах,тис.грн| I          I           I           I

            +          +          4-        +          +         

У тому числіI I          I           I           I

за окремими I I          I           I           I

видами I I      I           I           I

продукції I      I           I           I           I

Таблиця 21 у складі Додатку Б

Аналіз трудових ресурсів підприємства

N I Назва показника, одиниця|Форма, рядок,|За звітний|3а no-|Зміни

з/п| виміру      | графа | рік |передній|(+/-)

- + -

I           III рік

-+-

1 |Середньооблікова чисельність|формаИЗ-ПВ|

Іштатних працівників облікового|рядок 3170

|складу, осіб   |графа

2

|Прийнято працівників, осіб

|форма N 3-ПВ Ірядок 5010 I графа 1

-+-

3          |Вибуло працівників, усього,           |форма N 3-ПВ

|осіб     Iрядок 5020

|з них:  |графа 1

3.1 |У зв'язку із скороченням           |форма N 3-ПВ

Іштату, осіб    |рядок 5030

|           |графа 1

4          |He відпрацьовано, всього,  |форма N 3-ПВ

|людино-годин,         |рядок 3040

|у тому числі:  |графа 1

4.1 ІВідпустки за ініціативою          |форма N 3-ПВ

|адміністрації, людино-годин          |рядок 3100

|           |графа 1

 

4.1.1|3 них тривалістю понад 3

Імісяці підряд, людино-годин

|форма N 3-ПВ |рядок 3110 |графа 1

- + -

4.2       |Неявки у зв'язку з переведен-         |форма N 3-ПВ

|ням на скорочений робочий день|рядок 3120

|тиждень,людино-годин      |графа 1

4.3       |Простої, людино-годин      |форма N 3-ПВ

|           Iрядок 3130

|           |графа 1

4.4       |Прогули людино-годин      |форма N 3-ПВ

|           |рядок 3150

|           |графа 1

5          |Середньооблікова чисельність       |форма N 1-ПВ

Іусіх працівників в еквіваленті|( 236202-05

|повної зайнятості, осіб        |рядок 1010

|           | графа 1

6          |Облікова кількість штатних |форма N 1-ПВ

 

працівників на 31 грудня     |рядок 1 графа

звітного року, усього, осіб    110010

7          |Кількість вакансій на кінець           |форма N 3-ПВ

звітного періоду, осіб           |рядок 5061

|           |графа 1

8          |Кількість працівників у        |форма N 1-ПВ

|найбільшій за чисельністю  |(умови праці)

|зміні в останній робочий день       |( а535202-04

|звітного року, осіб    |рядок 10170

|           |графа 1

9          |Коефіцієнт змінності            |рядок 6

працівників    |          

|           |рядок 8

10        |Фонд оплати праці усіх       |форма N 1-ПВ |працівників, тис. грн.       |рядок 1020 |   |графа 1

11        |Сума заборгованості із виплати|форма N 1-ПВ |заробітної плати, всього, тис.Ірядок 2010 |грн.      |графа 1

 

- +       +          +         

 

Таблиця 22 у складі Додатку Б

226

Аналіз технологічності структурних інвестицій в основний капітал

 

Таблиця 23 у складі Додатку Б

227

Аналіз інноваційної активності підприємства

 

Таблиця 24 у складі Додатку Б

Аналіз об’єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення

 

Таблиця 25 у складі Додатку Б

Загальні відомості про підприємство

Повне найменування

Скорочене найменування

Дата створення (реорганізації тощо)

Код ЄДРПОУ

Підпорядкованість

Код території (КОАТУУ)

Вид діяльності

Код виду економічної діяльності (КВЕД)

Форма власності

Код форми власності (КФВ)

Територія

Код організаційно-правової форми господарювання (КОПФГ)

Код міністерства, іншого центрального органу, якому підпорядкова-на організація (КОДУ)

Адреса підприємства

Статус підприємства (монополіст, який працює на загальнодержав-ному рівні, монополіст, який працює на регіональному ринку, стратегіч-но важливе підприємство)

Керівник підприємства (прізвище, ім'я, по батькові)

Телефон

Головний бухгалтер (прізвище, ім'я, по батькові)

Телефон

{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 81 (0081665-06) від 06.03.2006}

Заступник директора департаменту

з питань санації та банкрутства      О.Архіпов