Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_cf7c772f59f0761336342a4e5c304d9e, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
11.1 Галузеві та регіональні особливості управління фінансовою : Управління фінансовою санацією підприємств : Бібліотека для студентів

11.1 Галузеві та регіональні особливості управління фінансовою


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

магниевый скраб beletage

санацією

Індивідуальність кожного суб'єкта господарювання і особливості його розташування в господарському комплексі, на ринку товарів і по-слуг обумовлюють різноманіття форм і методів проведення фінансової санації, здійснення управлінського впливу, відновлення платоспромож-ності. Тому можна виділити деякі загальні підходи, властиві тим або іншим групам господарських суб'єктів незалежно від їх розміру або те-риторії функціонування. Наприклад, викладені в Законі (розділ IV) осо-бливості банкрутства окремих категорій суб'єктів підприємництва мож-на згрупувати за двома ознаками:

1)         територіально-галузеві особливості, тобто за особливостями ви-

робництва продукції і послуг, які запроваджуються стосовно міс-

тоутворюючих і особливо небезпечних підприємств (статті 42 і 43),

сільськогосподарських і страхових підприємств (статті 44 і 45), про-

фесійних учасників ринку цінних паперів (стаття 46), фермерських

господарств (стаття 50);

2)         організаційно-правові особливості, тобто визначаються як сукупність

методів або прийомів дії з боку органів власті і управління, які запро-

ваджуються в процедурі банкрутства до відсутнього боржника (стат-

тя 52), громадянина-підприємця (статті 47 і 49), а також боржника,

санація якого проводиться його керівником (стаття 53) або ліквідація

якого здійснюється його власником (стаття 51).

Територіально-галузеві особливості фінансової санації обумовлені ін-

дивідуальними ознаками елементів продуктивних сил, технологічними

особливостями виробництв і цілих галузей господарства в регіоні. При-

кладом найбільш укрупненого розподілу по галузевій ознаці виступає

критерій «фінансове – не фінансове підприємство» (рис.11.1).

Сценарії банкрутства не фінансових виробничих об'єктів також ба-зуються на територіально-галузевих ознаках, наприклад, дії суб'єктів з санації металургійного комбінату відрізнятимуться від дій аналогічних суб'єктів навколо сільськогосподарського підприємства, оскільки прин-ципово різними є властивості предмету праці, вхідних і вихідних потоків підприємств цих галузей.

 

Рис.11.1. Виділення територіально-галузевих ознак суб'єкта фінансової

санації в регіоні

Для аналізу галузевих особливостей необхідні дані, які систематизо-вані по галузевій ознаці. Крім того, кожен господарюючий суб'єкт володіє індивідуальними техніко-економічними, технологічними, організаційни-ми та іншими властивостями, які слід враховувати для розробки плану фінансової санації та узгодження вимог навколо підприємства – банкру-та в регіоні.

Властивості господарського суб'єкта в структурі регіонально-го комплексу суто індивідуальні і базуються на складній діалектично взаємозв'язаній системі відносин різного характеру. До них сьогодні від-носять економічні, організаційно-правові, інформаційні, психологічні, соціальні. Кількість суб'єктів відносин фінансової санації при цьому стає заздалегідь необмеженою. Відповідно, кожний з них керується існуючи-ми нормами законодавства і власними інтересами стосовно банкрута.

Потенційно можливі дії з боку окремого суб'єкта відносин визна-чаються шляхом поєднання правових норм, наявних інтересів, здібнос-тей до їх впровадження з боку суб’єкта. Вони також не обмежуються будь-яким переліком. Крім вже розглянутих територіально-галузевих і

організаційно-правових особливостей банкрутства, можна говорити про можливі сценарії розвитку банкрутства і відносин навколо нього за одній з ознак: функціональної чи регіональної.

Регіональні особливості викликані специфічними властивостями по-ведінки людей у відносинах фінансової санації, яки мешкають і працю-ють на певній території країни. Останнім часом все більша увага нада-ється суб'єктивному чиннику продуктивних сил – людині, її здібностям і можливостям щодо здійснення господарської діяльності, економічній поведінці, інтересам. З'являються нові галузі науки – соціальна, етніч-на психологія, в рамках яких вивчаються територіальні особливості суб'єктивного елементу продуктивних сил.

Відповідно, регіональні особливості процедури фінансової санації виявляються у характерних рисах, які інтегрально оцінюють відмінності людей в межах регіону. Яскравим прикладом регіональних відмінностей людини виступають два підходи до банкрутства – англійський і амери-канський.

У основі вивчення регіональних особливостей лежать не тільки ста-тистичні дані, але і накопичений досвід провадження фінансової санації і банкрутства по окремих регіонах країни. Важливим елементом є реакція мешканців території стосовно наслідків від зупинки виробництва, пере-профілювання підприємства, скорочення робочих місць тощо. Напри-клад, економічна стагнація в західних регіонах країни привела до поси-леного відтоку робочих кадрів в європейські країни, а в східних регіонах мешканці проявляють схильність до активного виразу свого неприйнят-тя деяких форм економічних трансформацій, наприклад, закриття вугле-добувних шахт.

Регіональні особливості безпосередньо пов'язані з традиційними по-казниками продуктивних сил – природно-ресурсним потенціалом, інвес-тиційною привабливістю. Наприклад, спроби банкрутства виноробних підприємств в Криму, як правило, приводять до зміни оперативного ке-рівництва господарського суб'єкта (виконавчий орган, дирекція тощо), але не зачіпають систему відносин власності на землю і засоби виробни-цтва, не змінюють виробничу структуру і фінансово-економічні показни-ки діяльності підприємства.

Кризові ситуації навколо монопольних родовищ корисних копалин (феросплави, глиноземи) розвиваються за типовими сценаріями зміни керівників підприємств, якщо до дій залучаються трудовий колектив і територіальна громада. Галузева спрямованість регіону при цьому обу-мовлюється запасом природних ресурсів родовища та економічною до-цільністю їх подальшої розробки.

Висока інвестиційна привабливість регіону виступає своєрідним ка-талізатором економічних трансформацій і пов'язаних з ними процесами

реорганізації та банкрутства окремих господарських суб'єктів. Приплив інвестицій в регіон багато в чому полегшує прийняття рішень щодо пере-профілювання, реструктуризації діючих виробничих одиниць. Відповід-но, спрощуються дії практичній реалізації процедур банкрутства, скоро-чується час на їх проведення.

Функціональні особливості підприємства-банкрута визначаються його роллю та містом в структурі продуктивних сил, на ринках товарів та послуг. Закон виділяє дві групи банкрутів з функціональними особли-востями:

1)         особливо небезпечні підприємства регіону;

2)         місто утворюючі підприємства регіону.

Особливо небезпечними підприємствами згідно із законодавством про фінансову санацію визнаються підприємства вугільної, гірничодобувної, атомної, хімічної, хіміко-металургійної, нафтопереробної, інших галу-зей, визначених відповідними рішеннями Кабінету Міністрів України, припинення діяльності яких потребує проведення спеціальних заходів щодо запобігання заподіянню шкоди життю та здоров'ю громадян, май-ну, спорудам, навколишньому природному середовищу.

Містоутворюючими підприємствами згідно із законодавством про фі-нансову санацію визнаються юридичні особи, кількість працівників яких з урахуванням членів їх сімей складає не менше половини чисельності населення адміністративно-територіальної одиниці, у якій розташована така юридична особа, а також підприємства, кількість працівників яких перевищує п'ять тисяч осіб.

Особливостями фінансової санації цих підприємств виступають:

1)         призначення учасником провадження в справі про банкрутство орга-на місцевого самоврядування з наданням йому відповідних управлін-ських функцій;

2)         призначення учасником провадження в справі про банкрутство цен-трального органу виконавчої влади, до компетенції якого відноситься сфера діяльності боржника;

3)         призначення учасниками провадження в справі про банкрутство ін-ших державних органів, зокрема державного органу з питань надзви-чайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорно-бильської катастрофи, з питань охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки, з питань геології та використання надр;

4)         спеціальний порядок прийняття рішення про санацію боржника з боку господарського суду за відсутністю відповідного рішення комітету кредиторів (за умови укладення договору поруки за зобов'язаннями боржника між органом влади та кредиторами);

5)         можливість внесення кандидатур керуючого санацією, інвестора з боку органу місцевого самоврядування або центрального органу ви-конавчої влади, які поручилися за зобов'язаннями боржника;

6)         можливість продовження строку санації за клопотанням державно-го органу управління згідно із заходами фінансового оздоровлення (внесення інвестицій, працевлаштування його працівників, створен-ня нових робочих місць та інші способи відновлення платоспромож-ності боржника – особливо небезпечного підприємства) від одного до десяті років;

7)         можливість проведення розрахунків з усіма кредиторами до завер-шення строку фінансової санації. Окрім того, фінансова санація особливо небезпечного підприємства

має свої особливості, зокрема:

1)         включення до плану фінансового оздоровлення заходів щодо підтри-мання безпеки виробничої діяльності, охорони праці та запобігання заподіянню можливої шкоди життю та здоров'ю людей, майну, спо-рудам, навколишньому природному середовищу;

2)         продаж майна боржника виключно у вигляді цілісного майнового комплексу шляхом проведення конкурсу в порядку, встановленому законодавством з питань приватизації та банкрутства підприємств, та заборона продажу майна на аукціоні;

3)         зміна черговості задоволення вимог кредиторів, а саме: в третю чергу

також задовольняються вимоги щодо відшкодування витрат на заходи

по запобіганню заподіяння можливої шкоди життю та здоров'ю грома-

дян, майну, спорудам, навколишньому природному середовищу.

Врахування цих особливостей змінює управлінські дії суб’єктів фі-

нансової санації, алгоритми впровадження управлінських рішень, схеми

узгодження волевиявлення суб’єктів.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_cf7c772f59f0761336342a4e5c304d9e, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0