Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Словник до теми 9 : Управління фінансовою санацією підприємств : Бібліотека для студентів

Словник до теми 9


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

Актуалізація (доопрацювання) оцінки майна може здійснюватися у разі закінчення строку дії звіту про оцінку майна та висновку про вартість майна, встановленого законодавством, або на вимогу керуючого санаці-єю чи іншого замовника оцінки, коли істотних змін в умовах функціону-вання та фізичному стані об'єкта оцінки, а також стані ринку подібного майна від дати оцінки до дати оцінки, на яку передбачається здійснення доопрацювання (актуалізація), не відбулося.

База оцінки - комплекс методичних підходів, методів та оціночних процедур, що відповідають певному виду вартості майна. Для визначен-ня бази оцінки враховуються мета оцінки та умови використання її ре-зультатів.

Вартість відтворення - визначена на дату оцінки поточна вартість витрат на створення (придбання) в сучасних умовах нового об'єкта, який є ідентичним об'єкту оцінки.

Вартість заміщення - визначена на дату оцінки поточна вартість ви-трат на створення (придбання) нового об'єкта, подібного до об'єкта оцін-ки, який може бути йому рівноцінною заміною.

Вартість ліквідації - вартість, яку очікується отримати за об'єкт оцінки, що вичерпав корисність відповідно до своїх первісних функцій.

Вартість майна - еквівалент цінності об'єкта оцінки, вираженому у ймовірній сумі грошей, тобто найбільшої сумі грошей, яку може отрима-ти продавець та може погодитися сплатити покупець.

Вартість реверсії - вартість об'єкта оцінки, яка прогнозується на пе-ріод, що настає за прогнозним.

Вартість у використанні - вартість, яка розраховується виходячи із сучасних умов використання об'єкта оцінки і може не відповідати його найбільш ефективному використанню.

Дійсна вартість майна для цілей страхування – вартість відтворення (вартість заміщення) або ринкова вартість майна, визначені відповідно до умов договору страхування.

Залишкова вартість заміщення (відтворення) – вартість заміщення (відтворення) об'єкта оцінки за вирахуванням усіх видів зносу (для неру-хомого майна - з урахуванням ринкової вартості земельної ділянки при її існуючому використанні (прав, пов'язаних із земельною ділянкою)).

Інвестиційна вартість - вартість, визначена з урахуванням конкрет-них умов, вимог та мети інвестування в об'єкт оцінки.

Кваліфікаційне свідоцтво - документ, який підтверджує достатній фа-ховий рівень підготовки оцінювача за програмою базової підготовки для самостійного проведення оцінки майна.

Ліквідаційна вартість - вартість, яка може бути отримана за умови продажу об'єкта оцінки у строк, що є значно коротшим від строку експо-зиції подібного майна, протягом якого воно може бути продане за ціною, яка дорівнює ринковій вартості.

Метод оцінки – спосіб визначення вартості об'єкта оцінки, послідов-ність оціночних процедур якого дає змогу реалізувати певний методич-ний підхід.

Методичні підходи - загальні способи визначення вартості майна, які ґрунтуються на основних принципах оцінки.

Необ'єктивна оцінка - оцінка, яка ґрунтується на явно неправди-вих вихідних даних, навмисно використаних оцінювачем для надання необ'єктивного висновку про вартість об'єкта оцінки.

Непрофесійна оцінка - оцінка, проведена з порушенням кваліфікацій-них вимог, що визначаються законодавством про оцінку майна, майно-вих прав та професійну оціночну діяльність.

Неякісна (недостовірна) оцінка - оцінка, проведена з порушенням принципів, методичних підходів, методів, оціночних процедур та (або) на основі необґрунтованих припущень, що доводиться шляхом рецензу-вання.

Оціночна вартість - вартість, яка визначається за встановленими ал-горитмом та складом вихідних даних.

Оціночні процедури - дії (етапи), виконання яких у певній послідов-ності дає можливість провести оцінку.

Поточна вартість - вартість, приведена у відповідність із цінами на дату оцінки шляхом дисконтування або використання фактичних цін на дату оцінки.

Принципи оцінки - покладені в основу методичних підходів основні правила оцінки майна, які відображають соціально-економічні фактори та закономірності формування вартості майна, зокрема: корисності, по-питу і пропонування, заміщення, очікування, граничної продуктивності чи внеску, найбільш ефективного використання.

Ринкова вартість - вартість, за яку можливе відчуження об'єкта оцін-ки на ринку подібного майна на дату оцінки за угодою, укладеною між покупцем та продавцем, після проведення відповідного маркетингу за умови, що кожна із сторін діяла із знанням справи, розсудливо і без при-мусу.

Саморегулівними організаціями професійних оцінювачів є всеукра-їнські громадські організації, що об'єднують фізичних осіб, які визнані оцінювачами, отримали свій статус та здійснюють повноваження з гро-мадського регулювання оціночної діяльності.

Спеціальна вартість - сума ринкової вартості та надбавки до неї, яка формується за наявності нетипової мотивації чи особливої заінтересова-ності потенційного покупця (користувача) в об'єкті оцінки.