Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_4d1345f4afb5b492ad7c197a0843c9a8, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Словник до теми 8 : Управління фінансовою санацією підприємств : Бібліотека для студентів

Словник до теми 8


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

магниевый скраб beletage

Антимонопольний комітет України залучається до участі в процеду-рах банкрутства підприємств-монополістів і відряджає своїх представни-ків до складу ліквідаційної комісії разом з іншими державними і місце-вими органами. Необхідність залучення працівників Антимонопольного комітету обумовлена особливостями функціонування таких суб'єктів в національній господарській системі, а випадки обов'язкової їх участі в процедурі банкрутства обумовлені законодавством.

Вищий господарський суд України є кінцевою інстанцією всієї системи господарських судів і здійснює загальне керівництво, контроль за діяль-ністю місцевих і апеляційних судів у справах про банкрутство, зокрема, узагальнення і розповсюдження практики вирішення господарських спо-рів з питань банкрутства, наукове і методичне узагальнення накопичено-го досвіду щодо розвитку відносин санації і банкрутства.

Господарський суд в Україні здійснює правосуддя через систему Ви-щого господарського суду та місцевих, апеляційних судів на місцях по всіх регіонах; є найбільший впливовими із загальної структури держав-них суб'єктів.

Державна податкова адміністрація України - виступає учасником провадження у справі про банкрутство і стороною по справі, якщо борго-вими зобов'язаннями є податкові платежі боржника. Крім функції контр-олю за правильністю і своєчасністю перерахунку платежів до бюджетів, вона подає заяву до господарського суду, вживає заходів щодо своєчасно-го перерахунку податків, оформляє докази заборгованості суб'єкта госпо-дарювання. Як кредитор, представники податкової адміністрації входять

до комітету кредиторів та беруть участь в його роботі з кількістю голосів, пропорційною розміру податкової заборгованості.

Заява подається у письмовій формі за підписом керівника боржника або кредитора і містить обов'язкові відомості: найменування господар-ського суду, до якого подається заява; найменування боржника і його поштову адресу; найменування кредитора і його поштову адресу (місце проживання); податковий ідентифікаційний номер кредитора; виклад обставин, які підтверджують неплатоспроможність боржника; суму бор-гових вимог, строк їх виконання і реквізити платіжних документів; інші документи, які підтверджують неплатоспроможність.

Інвестори – особи, які бажають взяти участь в заходах щодо санації боржника та звернулися з цього питання до господарського суду.

Кабінет Міністрів України готує пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів, приводить у відповідність із Законом і су-довою практикою свої нормативні документи, організовує нормативно-правову роботу міністерств і відомств з питань банкрутства та санації.

Конкурсні кредитори – кредитори по вимогах до боржника, що вини-кли до порушення справи про банкрутство, вимоги яких не забезпечені заставою майна боржника, зокрема по вимогах у порядку правонаступ-ництва.

Моніторинг - це збір, накопичення, аналіз інформації про виконання суб’єктами управління функцій з управління об’єктами державної влас-ності.

Організаційна структура Державного органу з питань банкрутства – розгалужена система, до якої входять центральний апарат і регіональ-ні представництва в кожній області (регіоні). Організаційна структура, функції, роль і найменування державного органу у справах санації і бан-крутства відображають ступінь розвитку механізму банкрутства в госпо-дарській системі та можуть змінюватися у часі.

Підготовче засідання суду – провадиться за участю сторін по справі з метою оцінки поданих документів, пояснень сторін, обґрунтованості за-перечень боржника. На ньому відносно боржника у стадії приватизації приймається ухвала суду про зупинення приватизації; для визначення фінансового становища боржника суддя може призначити експертизу; суддя ухвалює рішення по додатково заявлених майнових вимогах кре-диторів, зокрема, в частині забезпечення заставою; призначається аудит або підготовка аудиторського висновку.

Повноваження господарського суду як центрального ланцюга у відноси-нах санації і банкрутства визначені спеціальним Законом, роз'ясненнями і ухвалами Вищого господарського суду України, спеціальними закона-ми про банківську, страхову, гірничодобувну діяльності тощо.

Представники центральних органів виконавчої влади за рішенням гос-подарського суду беруть участь в процедурах санації і банкрутства місто-утворюючого або особливо небезпечного підприємства.

Представник органу місцевого самоврядування є учасником прова-дження у справі про банкрутство у випадках, передбачених Законом, зокрема, щодо банкрутства містоутворюючого і особливо небезпечного підприємства. В межах своїх повноважень місцеві органи вживають за-ходи щодо запобігання банкрутству підприємства-боржника і направ-ляють своїх представників до складу ліквідаційної комісії, забезпечують розрахунки з кредиторами, звертаються з клопотанням в господарський суд щодо продажу майна підприємства-боржника як цілісного майнового комплексу на конкурсі.

Реєстр вимог кредиторів – письмовий перелік всіх визнаних госпо-дарським судом вимог кредиторів з вказівкою відомостей про кожного кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов'язаннями або щодо сплати податків, зборів, черговості задоволення кожної вимоги, розмір неустойки, штрафу, пені. Згідно даних реєстру вимог кредиторів визна-чається кількість голосів кожного з них в загальних зборах і голосуван-ні.

Ухвала господарського суду про припинення впровадження у справі про банкрутство – письмовий документ про завершення будь-якої з проце-дур банкрутства боржника.

Фонд державного майна України є учасником провадження у справі про банкрутство підприємства з державною формою власності або дер-жавною часткою не менше 25 % статутного фонду. У випадку, коли трудо-вий колектив претендує на передачу йому в оренду цілісного майнового комплексу підприємства-боржника, забезпечує реалізацію такого пере-важного права. У процедурі санації підприємства проводить попереднє вивчення і узгодження плану санації, якщо державна частка в статутному фонді перевищує 50 %.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_4d1345f4afb5b492ad7c197a0843c9a8, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0