Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ПЕРЕДМОВА : Управління фінансовою санацією підприємств : Бібліотека для студентів

ПЕРЕДМОВА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

Стале функціонування виробничих об’єктів в ринковому середови-щі, де відсутнє жорстке регулювання поставок і збуту готової продукції, є бажаним, але зовсім не обов’язковим їх станом. Прагнення до стабіль-ності щодня стикається з хвилями ринкової стихії і приводить до живого реагування виробничого організму на зовнішні подразники. Це дозволяє розглядати виробничий об’єкт в ринковому середовищі як виробничу систему з певними властивостями. Напрями і сила дій зовнішнього се-редовища не завжди можуть бути прогнозовані, тому виникають кризові явища усередині окремої виробничої системи.

Іноді до таких криз приводять і внутрішні чинники виробництва, по-милки в системі внутрішнього управління, цілеспрямовані дії з боку кон-курентів. За певним збігом обставин тривалої кризи виробнича система опиняється на порозі якісно нового стану – банкрутства, коли темпи ви-готовлення та реалізації продукції вже не покривають зовнішніх боргів і внутрішні витрати. З метою збереження господарського суб’єкта та його виробничої структури необхідним стає втілення зовсім інших засобів впливу – механізму санації.

Звичайно санація має неоднозначний характер розвитку завдяки багатофакторності ринкового середовища, а її оцінка є індивідуальною стосовно кожного суб’єкта господарювання. При цьому перехід від са-нації до стану банкрутства підприємства викликає ускладнення госпо-дарських відносин між суб’єктами, тому такий перехід розглядається як небажана подія у сценарії фінансового оздоровлення. Водночас навколо підприємства-банкрута виникають різноспрямовані відносини – еконо-мічні, правові, соціальні, техніко-технологічні, інформаційні, психологіч-ні та інші, що викликають багатофакторність виміру результатів господа-рювання. Також процедура санації зіштовхується з безперервним рухом вимог, пропозицій, дій з боку суб’єктів відносин. Особи – учасниці про-цесу санації – змушені досягати її мети шляхом узгодження багатофак-торності виміру, господарських відносин, а процедуру фінансової санації слід усвідомлювати як складне, тривале соціально-економічне явище. Звідси мова йде про узгодження як головний чинник управління вироб-ничою системою.

Дослідники відзначають грандіозні масштаби перерозподілу капіта-лів в економічному просторі України, які перевищують показники інших країн Східної Європи і СНД. Зростає кількість фактів захоплення під-приємств з використанням апарату державних органів влади, сучасних технологій отримання розпорядчих документів стосовно прав власності на суспільні засоби виробництва. Завдяки цьому національні виробничі

системи стають ще більш чутливими до коливань зовнішнього середови-ща.

Спроби організації фінансової кризи виробничої системи – досить передбачуваний крок у конкурентних діях на вільному ринку. Сьогод-ні персонал підприємств, господарські керівники вимушено відчувають небезпеку кризи на виробництві у будь-який час, повинні попереджати деструктивні впливи з боку зовнішніх сил. Найважливішим комплексом управлінських дій в цьому випадку виступає уміння професійно корис-туватися антикризовими засобами фінансової санації. Ще краще, коли подолання кризи супроводжується подальшою активізацією господар-ської діяльності, оновленням і оздоровленням виробничої системи та її виробничих відносин.

Вивчення системи економічних відносин суб’єкта господарювання, чинників виробництва, які викликають кризовий стан, джерел та інтер-есів суб’єктів відносин дозволяє перейти до розробки сценарію виходу з кризи неплатоспроможності, а на його основі – запропонувати комплекс заходів щодо оздоровлення і активізації господарської діяльності. На долю випускників вищих навчальних закладів випадає завдання щодо подолання кризових явищ, використання сучасних технологій управлін-ня, стрімкого реагування на зовнішні виклики. Метою вивчення дисци-пліни „Управління фінансовою санацією підприємства” є формування системи теоретичних знань та практичних навичок з питань управління фінансовою санацією, реструктуризації суб’єктів господарювання, а у разі необхідності – фінансового забезпечення ліквідації підприємства як суб’єкта господарювання.

Для цього необхідним стає вміння визначати сутність управління фінансовою санацією підприємства, оволодіння формами і методами державної фінансової підтримки санації суб’єктів господарювання. Ва-гомими також вважаються знання економіко-правових аспектів санації, банкрутства та ліквідації підприємств, навички щодо складання плану санації, прийомів та методик проведення санаційного аудиту, методів, правил та умов фінансування санації. Насамкінець корисними для фа-хівців будуть методики проведення санаційної реструктуризації та реор-ганізації підприємства. Надбанню цього комплексу економічних знань присвячено даний навчальний посібник.

Навчальна дисципліна „Управління фінансовою санацією підпри-ємства” передбачена стандартами вищої освіти для підготовки магістрів зі спеціальності „Фінанси” напрямку „Економіка та підприємництво”. Предметом дисципліни є вивчення фінансово-економічних відносин, що виникають у процесі санації, реорганізації, банкрутства та ліквідації суб’єктів господарювання. Навчальний посібник містить також цікаві матеріали стосовно шляхів розвитку санаційних дій, властивостей управ-ління виробничою системою на цьому етапі господарювання, прогнозу-вання її характеристик у майбутньому.

Об'єктом вивчення дисципліни є самостійна, навіть відокремлена соціально-економічна система в структурі регіонального господарського комплексу (виробниче підприємство, фінансова установа), яка опинила-ся в процедурі фінансової санації. Водночас дослідженню підлягають інші суб'єкти відносин, які пов'язані з цією системою економічними зв'язками з приводу банкрутства.

При підготовці посібника був використаний досвід налагодження гос-подарської діяльності в регіонах України в складний період економічних трансформацій. Запропоновані методи враховують нюанси проведення етапів банкрутства, подолання кризового стану недержавних суб'єктів господарських товариств, які створені внаслідок корпоратизації і прива-тизації державного майна. У книзі використані сучасні наукові підходи і методологія Ради з вивчення продуктивних сил України Національної академії наук України, практичні результати і методичні розробки Під-приємства – реєстратор «Світок», досвід викладання навчальних дисци-плін у Державному економіко-технологічному університеті транспорту Міністерства транспорту та зв’язку України.

Навчальний посібник представляє інтерес для студентів, аспірантів і здобувачів наукового ступеню, викладачів вищих навчальних закладів, фахівців-практиків сучасних господарських комплексів і підприємств, працівників державних органів, усіх, хто виявляє бажання займатися управлінням в сфері господарської діяльності.