Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Словник до теми 7 : Управління фінансовою санацією підприємств : Бібліотека для студентів

Словник до теми 7


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

Вартість обслуговування фінансових відносин – сукупність витрат, що виникають внаслідок залучення певного виду коштів.

Вилучений капітал – відображає фактичну собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених товариством у його учасників. Сума вилу-ченого капіталу наводиться в дужках і підлягає вирахуванню при визна-ченні підсумку власного капіталу.

Внутрішні джерела фінансової санації - надходження від реалізації готової продукції та інших ліквідних активів, реструктуризації активів боржника, зниження собівартості продукції та згортання інвестиційних програм, підвищення ефективності системи збуту, а також залучення ко-штів власників боржника та його працівників.

Власний капітал - частина в активах підприємства, що залишаєть-ся після вирахування його зобов'язань.

Додатковий вкладений капітал - сума, на яку вартість реалізації ви-пущених акцій перевищує їхню номінальну вартість (для акціонерних товариств) або сума капіталу, який вкладено засновниками понад статут-ний капітал (для інших підприємств).

Зовнішні джерела - кошти державного бюджету, кредитні ресурси ін-ших юридичних осіб, кошти кредиторів боржника і залучені інвестиції.

Інший додатковий капітал - сума дооцінки необоротних активів, вар-тість необоротних активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших юридичних або фізичних осіб, та інші види додаткового капіталу.

Неоплачений капітал – сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу. Ця сума у балансі підприємства на-водиться в дужках і вираховується при визначенні підсумку власного ка-піталу.

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) - або сума нерозподі-леного прибутку, або сума непокритого збитку. Сума непокритого збитку у балансі підприємства наводиться в дужках та вираховується при ви-значенні підсумку власного капіталу.

Пайовий капітал - сума пайових внесків членів спілок та інших під-приємств, що передбачена установчими документами.

Резервний капітал - наводиться сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства або установчих документів, за рахунок нероз-поділеного прибутку підприємства.

Статутний капітал - зафіксована в установчих документах загаль-на вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу під-приємства. Підприємства, для яких не передбачена фіксована сума ста-тутного капіталу, відображають у цій статті балансу суму фактичного внеску власників до статутного капіталу підприємства.