Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.1. Порядок фінансування заходів з санації виробництва та активізації господарства : Управління фінансовою санацією підприємств : Бібліотека для студентів

7.1. Порядок фінансування заходів з санації виробництва та активізації господарства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

Залучення фінансових коштів до підприємства-боржника розпочи-нається з класифікації джерел фінансових ресурсів. Найчастішим сьо-годні є розподіл джерел за ознакою походження у співставленні до межі виробничої системи. За цією ознакою усі джерела фінансової санації гос-подарюючого суб’єкта розподіляються на зовнішні (тобто існуючі поза межами виробничої системи) та внутрішні (ті, що знаходяться усередині виробничої системи чи її елементів).

Керуючий санацією складає перелік надходжень, які можна викорис-товувати для фінансування оздоровчих заходів на етапі санації виробни-цтва. Джерелами погашення витрат з фінансової санації можуть бути зо-внішні і внутрішні надходження.

До внутрішніх джерел фінансової санації відносять надходження від реалізації готової продукції та інших ліквідних активів, реструктуриза-цію активів боржника, зниження собівартості продукції та згортання ін-вестиційних програм, підвищення ефективності системи збуту, а також залучення коштів власників боржника та його працівників.

До зовнішніх джерел відносяться кошти державного бюджету, кре-дитні ресурси інших юридичних осіб, кошти кредиторів боржника і за-лучені інвестиції.

Фінансування заходів з санації стосується прав співвласників статут-ного капіталу підприємства. Внаслідок санаційних заходів досить часто змінюється структура власників акцій, часток, паїв, також змінюється структура власного капіталу. Внаслідок цього відбувається зміна особо-вого складу осіб, які контролюють виробничу систему через механізми корпоративного управління. Для забезпечення фінансування санації та розрахунків з кредиторами та інвесторами боржника використовуються наступні види капіталу господарського товариства, що визначені у зако-нодавстві та відображені у балансі.

Власний капітал - частина в активах підприємства, що залиша-ється після вирахування його зобов'язань.

Статутний капітал - зафіксована в установчих документах загаль-на вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу під-приємства. Підприємства, для яких не передбачена фіксована сума ста-тутного капіталу, відображають у цій статті балансу суму фактичного внеску власників до статутного капіталу підприємства.

Пайовий капітал - сума пайових внесків членів спілок та інших під-приємств, що передбачена установчими документами.

Додатковий вкладений капітал - сума, на яку вартість реалізації ви-пущених акцій перевищує їхню номінальну вартість (для акціонерних товариств) або сума капіталу