Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_98720ba4e09a28b4107d19d6b3617473, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Словник до теми 6 : Управління фінансовою санацією підприємств : Бібліотека для студентів

Словник до теми 6


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

магниевый скраб beletage

Аудит - перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінан-сової звітності суб'єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповід-ність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб'єктів господарюван-ня) згідно із вимогами користувачів.

Аудиторська діяльність - підприємницька діяльність, яка включає в себе організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне вико-нання аудиторських перевірок (аудит) та надання інших аудиторських послуг.

Аудитором може бути фізична особа, яка має сертифікат, що визна-чає її кваліфікаційну придатність на заняття аудиторською діяльністю на території України.

Аудиторська фірма - юридична особа, створена відповідно до законо-давства, яка здійснює виключно аудиторську діяльність.

Аудиторський висновок – офіційний документ, що складений відпо-відно до стандартів аудиту та передбачає надання впевненості корис-тувачам щодо відповідності фінансової звітності або іншої інформації концептуальним основам, які використовувалися при її складанні, зокре-ма, законодавству про банкрутство, іншим нормативно-правовим актам України, положенням (стандартам) бухгалтерського обліку, внутрішнім вимогам та положенням суб'єкта господарювання – боржника.

Аудиторський звіт – документ, який складається представниками державної контрольно-ревізійної служби та повинен включати висно-вки стосовно дотримання законодавства і забезпечення ефективності фінансово-господарської діяльності суб'єкта господарювання та обґрун-товані рекомендації щодо її удосконалення.

Вартість чистих активів господарського товариства - це величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.

Виділ – це перехід за розподільчим балансом частини майна, прав та обов'язків юридичної особи до однієї або кількох створюваних нових юридичних осіб. Виділ здійснюється за аналогічними правилами з інши-ми формами реструктуризації. У разі виділення одного або кількох нових суб'єктів господарювання до кожного з них переходять за роздільним ак-том (балансом) у відповідних частках майнові права і обов'язки реорга-нізованого суб'єкта.

Злиття суб'єктів господарювання – перехід усіх майнових прав та обов'язків кожного з них до суб'єкта господарювання, що утворений вна-слідок злиття.

Інсайдерська інформація – будь-яка неоприлюднена інформація про емітента, його цінні папери або правочини щодо них, оприлюднення якої може значно вплинути на вартість цінних паперів.

Механізм проведення органами державної контрольно-ревізійної служби державного фінансового аудиту полягає у перевірці та аналізі діяльності, фактичного стану справ щодо законного та ефективного ви-користання державних чи комунальних коштів і майна, інших активів держави, правильності ведення бухгалтерського обліку і достовірності

фінансової звітності, функціонування системи внутрішнього контролю суб'єктів господарювання, що отримують чи отримували кошти з бюдже-тів усіх рівнів та державних фондів або використовують чи використову-вали державне чи комунальне майно.

Перетворення юридичної особи відбувається шляхом зміни її організаційно-правової форми. У разі перетворення до нової юридичної особи переходять усі права та обов'язки попередньої юридичної особи. Законодавство країни може встановлювати обмеження щодо вибору форми особи – правонаступника.

Приєднання одного або кількох суб'єктів господарювання до іншого суб'єкта господарювання – це реструктуризаційний захід з переходу до цього останнього усіх майнових прав та обов'язків приєднаних суб'єктів господарювання.

Поділ суб'єкта господарювання - це реструктуризаційний захід з пе-реходу усіх його майнових прав і обов'язків за роздільним актом (балан-сом) у відповідних частках до кожного з нових суб'єктів господарювання, що утворені внаслідок цього поділу.

Реструктуризація підприємства – здійснення організаційно-господарських, фінансово-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на реорганізацію підприємства, зокрема шляхом його поді-лу з переходом боргових зобов'язань до юридичної особи, що не підлягає санації, якщо це передбачено планом санації, на зміну форми власності, управління, організаційно-правової форми, що сприятиме фінансовому оздоровленню підприємства, збільшенню обсягів випуску конкуренто-спроможної продукції, підвищенню ефективності виробництва та задо-воленню вимог кредиторів.

Статутний капітал акціонерного товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій. Він визна-чає мінімальний розмір майна товариства, який гарантує інтереси його кредиторів та не може бути меншим розміру, встановленого законом. До повної сплати статутного капіталу відкрита підписка на акції товариства не провадиться.

Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю скла-дається з вартості вкладів його учасників. Відповідно до нього визнача-ється мінімальний розмір майна товариства, який гарантує інтереси його кредиторів.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_98720ba4e09a28b4107d19d6b3617473, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0