Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.2. Санація балансу та заходи з реструктуризації підприємства : Управління фінансовою санацією підприємств : Бібліотека для студентів

6.2. Санація балансу та заходи з реструктуризації підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

В ході санаційного аудиту запроваджуються заходи з санації балансу підприємства-боржника. З цією метою учасники аудиту використовують міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, досвід аудиторської прак-тики, виявлення недоліків в бухгалтерському обліку, а також результати інвентаризації, яку проводить керуючий санацією. Інвентаризації підля-гають: майно боржника, майнові та немайнові права, основні засоби, роз-рахунки, та інші складники балансу господарюючого суб'єкта. На етапі санації виконується поглиблений факторний аналіз фінансового стану за однієї із методик.

В господарської практиці існує декілька методик з фінансового ана-лізу підприємств. За галузевою ознакою вони розподіляються на окремі сфери переважної або виключної діяльності такого підприємства в за-лежності від галузевої підпорядкованості, яка контролюється відповід-ними державними органами влади та управління.

Наприклад, роботу банківських установ оцінюють за методикою Націо-нального банку України, страховиків – за відповідною методикою, що затвер-джена Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг тощо.

За відсутністю відповідної методики поглибленого факторного ана-лізу у сфері господарювання обраного підприємства-боржника, аудитор та керуючий санацією використовують одну з методик, яка найбільш по-вно охоплює індивідуальні господарські чинники відповідної діяльності.

В ході санації балансу виконується декілька етапів з виявлення даних про такі об'єкти:

1)         корпоративні відносини усередині господарського товариства та по-казники власного капіталу;

2)         трудові відносини та стан розрахунків з найманими робітниками;

3)         майно, майнові та немайнові активи;

4)         система маркетингу та стан розрахунків з контрагентами;

5)         система менеджменту та її відповідність існуючим критеріям;

6)         дебіторська і кредиторська заборгованість;

7)         склад та структура активів і пасивів балансу підприємства, вартість чистих активів;

8)         стан та ефективність використання основних фондів та інших нео-боротних активів;

9)         оборотні засоби та джерела їх формування;

10)       тривалість операційного циклу;

11)       фінансові результати, рух грошових потоків;

12)       ділова активність.

Планом санаційного аудиту також передбачається вивчення інших об’єктів чи напрямків роботи підприємства у відповідній галузі господарства.