Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.1 Вимоги щодо проведення санаційного аудита : Управління фінансовою санацією підприємств : Бібліотека для студентів

6.1 Вимоги щодо проведення санаційного аудита


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

Аудит в Україні виконується згідно відповідного Закону „Про ауди-торську діяльність” в редакції від 14 вересня 2006 року № 140-V. Мета цього нормативного документу – визначити правові засади здійснення аудиторської діяльності в Україні та створити систему незалежного фі-нансового контролю з метою захисту інтересів користувачів фінансової та іншої економічної інформації. Закон встановлює правила здійснення аудиту аудиторськими установами усіх форм власності за винятком дер-жавних органів, їх підрозділів та посадових осіб, уповноважених закона-ми України на здійснення державного фінансового контролю.

До законодавства про здійснення фінансового контролю та аудит віднесено саме закон, Господарський кодекс України, інші нормативно-правові акти та стандарти аудиту.

Аудит - перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінан-сової звітності суб'єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповід-ність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб'єктів господарюван-ня) згідно із вимогами користувачів.

Санаційним вважається такій аудит, що:

1)         проводиться на етапі фінансової санації підприємства-боржника;

2)         передує ухваленню рішення про неплатоспроможність або готує під-стави для такого рішення;

3)         надає аналітичні дані для планування фінансової санації;

4)         розглядає ефективність запроваджених заходів з фінансового оздо-ровлення виробництва.

Аудит виконує досить вузьку функцію збирання та обліку інформа-ції, яка спрямовується на розробку управлінських рішень.

Аудиторська діяльність - підприємницька діяльність, яка включає в себе організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне вико-нання аудиторських перевірок (аудит) та надання інших аудиторських послуг. Діяльність аудиторів та аудиторських фірм з надання аудитор-ських послуг контролюється Аудиторською палатою України відповідно до стандартів аудиту.

Аудитором може бути фізична особа, яка має сертифікат, що визна-чає її кваліфікаційну придатність на заняття аудиторською діяльністю на території України. Аудитор має право займатися аудиторською діяль-ністю як фізична особа - підприємець або у складі аудиторської фірми з дотриманням вимог законодавства про аудит, зокрема, лише після вклю-чення його до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів. Аудитором не може бути особа, яка має судимість за корисливі злочини.

Аудиторська фірма - ю