Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
5.2. Ліквідація підприємства : Управління фінансовою санацією підприємств : Бібліотека для студентів

5.2. Ліквідація підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

Ліквідація підприємства – припинення діяльності юридичної особи без переходу прав і обов'язків у порядку правонаступництва до інших осіб. Підстави для ліквідації та її порядок перелічені в Цивільному ко-дексі.

Ліквідаційна процедура щодо суб'єкта господарювання – боржника відкривається господарським судом після визнання його банкрутом та регламентується розділом ІІІ Закону. З цього часу змінюється порядок функціонування банкрута: припиняються повноваження органів управління банкротом, в тому числі його керівника, власників майна банкру-та, якщо це не було зроблено раніше. Водночас завершується підприєм-ницька діяльність банкрута, наступає строк виконання всіх грошових зобов'язань, припиняється нарахування неустойки та інших штрафних санкцій, знімається статус конфіденційності і комерційної таємниці щодо фінансової інформації про банкрута, змінюється порядок дій з вимогами до боржника та з його майном.

Для здійснення ліквідаційної процедури господарський суд призна-чає ліквідатора – фізичну особу, яка організовує здійснення ліквідаційної процедури боржника, визнаного банкрутом, та забезпечує задоволення визнаних судом вимог кредиторів згідно з рішенням суду і норм Зако-ну. Ліквідатором може бути розпорядник майна або керуючий санацією боржника.

У ліквідаційну комісію включаються представники кредиторів, фінан-сових, місцевих, державних органів з питань банкрутства і регулювання фінансових ринків (страхового, цінних паперів, грошового тощо), Анти-монопольного комітету України. Узгоджений з ліквідатором і комітетом кредиторів склад ліквідаційної комісії затверджується судом.

До повноважень ліквідатора і ліквідаційної комісії відносяться: гос-подарське відання майном і забезпечення його збереження, виконання функцій з управління банкрутом і розпорядження його майном, в тому числі проведення інвентаризації та оцінки, формує ліквідаційну масу, аналізує фінансове становище, пред’являє вимоги до третіх осіб щодо по-вернення дебіторської заборгованості, здійснює звільнення працівників банкрута, зберігає документи і надає інформацію до державного органу з питань банкрутства. Крім того, ліквідатор приймає від посадовців бан-крота бухгалтерську та іншу документацію, печатку і штампи, може отри-мувати кредит для виплати вихідної допомоги звільненим працівникам, в судовому порядку визнавати недійсними операції банкрута, виявляє та повертає від третіх осіб майно банкрута.

В ході ліквідації формується ліквідаційна маса – стягнуті на користь банкрута суми, всі види майнових активів банкрута (майно та майнові права), що належать йому на правах власності або повного господарсько-го відання на дату відкриття ліквідаційної процедури, зокрема заставне і спільне майно, речі банкрута на правах володіння або користування. Оцінку майна проводить арбітражний керуючий або залучені з цією ме-тою фахівці.

Після завершення інвентаризації і оцінки ліквідатор здійснює продаж майна банкрота. Суттєвими є порядок сповіщення через засоби масової інформації, встановлення форми продажу (відкриті або закриті торги, конкурс, аукціон) та надходження коштів на поточний рахунок банкру-та, умов продажу, які повинні бути узгодженими з комітетом кредиторів.

Кошти, які надходять від продажу майна, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів, у порядку, встановленому статтею 31 Закону. Черго-вість розрахунків з кредиторами має наступний вид:

1)         вимоги, забезпечені заставою, виплата вихідної допомоги звільненим працівникам банкрута, витрати Фонду гарантування вкладів фізич-них осіб (для банку), господарського суду та роботи ліквідаційної комісії (державне мито, публікації, збереження майна, аудит, оплата праці арбітражного керуючого);

2)         зобов'язання банкрота перед його працівниками, довірителями, вклад-никами, зокрема внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров'ю гро-мадян;

3)         вимоги щодо сплати податків і зборів, управління державним резер-вом;

4)         вимоги кредиторів, не забезпечені заставою;

5)         вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до ста-тутного фонду підприємства;

6)         інші вимоги.

Черговість виплат забезпечується шляхом повного задоволення ви-

мог попередньої черги в міру надходження коштів і після цього – пере-

ходу до вимог наступної черги.

Після завершення всіх розрахунків з кредиторами ліквідатор оформ-ляє звіт і подає його на затвердження в господарський суд разом з паке-том документів, до якого входять: ліквідаційний баланс, показники вияв-леної ліквідаційної маси і реалізації її об'єктів; договори купівлі-продажу з актами приймання-передачі майна; реєстр вимог кредиторів з розміра-ми погашених зобов'язань і підтверджуючими документами.

Після заслуховування звіту і думки членів комітету кредиторів суд виносить ухвалу про затвердження звіту і ліквідаційного балансу, а лік-відатор інформує державний орган з питань банкрутства про закінчення процедури ліквідації боржника. Схема здійснення ліквідаційної проце-дури зображена на рис.5.3.

Якщо в результаті ліквідації не залишається майна, господарський суд виносить ухвалу про ліквідацію юридичної особи – банкрута і на-правляє її органам державної реєстрації, статистики, податкової служби і власнику майна банкрута. Якщо після задоволення всіх вимог кредито-рів банкрут вважається таким, що не має боргів, він може продовжувати свою господарську діяльність.

Інколи суд може встановити, що ліквідатор не виявив або не реалізу-вав всіх майнових активів ліквідаційної маси для задоволення існуючих вимог. Тоді призначається новий ліквідатор, який очолить ліквідаційну комісію.

В ході ліквідаційної процедури провадиться звільнення працівників банкрута за правилами, встановленими Законом і нормативними актами України, виплата пільг і компенсацій, подальше їх працевлаштування. Документи банкрота зберігаються у ліквідатора протягом всієї ліквіда-ційної процедури, а після її завершення залишаються на зберігання за погодженням з органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діло-водства або уповноваженою ним до архівною установою.

 

Рис. 5.3. Схематичне зображення ліквідаційної процедури і завершення

банкрутства боржника

Термін процедури ліквідації не може перевищувати 12 місяців, але за рішенням суду може бути продовжений ще на 6 місяців. Облік економіч-них аспектів ліквідаційної процедури і прогноз ефективності проводить-ся по аналогії з іншими процедурами банкрутства.

Ліквідація підприємства-боржника є досить хворобливим явищем. Якщо на попередніх стадіях управління боржником не вдалося уникну-ти його ліквідації, головні суб’єкти відносин змушені шукати найбільш м’які шляхи із задоволення інтересів другорядних суб’єктів, насамперед – працівників банкрута, мешканців території його розташування. Але рідко вдається знайти консенсус з людиною, яка втратила робоче місце чи вимушена змінити місцезнаходження у пошуках роботи.

Ці негативні явища невід’ємні від ринкової економіці. Тому головні суб’єкти повинні чітко виконувати функції контролінгу та запроваджу-вати заходи з попередження кризових явищ, ідентифікації фінансових утруднень на підприємствах. Відповідні реакції має також надавати й державна економічна політика.