Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.1. Розпорядження майном боржника і мирова угода : Управління фінансовою санацією підприємств : Бібліотека для студентів

5.1. Розпорядження майном боржника і мирова угода


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

магниевый скраб beletage

Це перша з передбачених Законом судових процедур, яка є обов'язковою для виконання усіма суб'єктами відносин санації і бан-крутства. Її мета - забезпечити майнові інтереси кредиторів в судочин-стві. Виконання цієї процедури покладається на спеціальну особу – роз-порядника майна, призначення якої стає окремою ланкою управління фінансовою санацією.

Звичайно, пропозиція щодо кандидатури розпорядника майна до господарського суду надають збори кредиторів, виходячи з вимог неупе-редженості і професіоналізму особи розпорядника. Строк повноважень розпорядника майна – не більш 6 місяців, а коректування строку здій-снюється судом за клопотанням комітету кредиторів, саме розпорядника або власника майна боржника.

Розпорядник виконує ключову роль в більшості дій щодо розвитку сценарію банкрутства. Тому він наділяється суттєвими повноваження-ми Закон (стаття 13). Перелічені повноваження не тільки забезпечують ефективну участь у відносинах санації і банкрутства, але і припускають виконання певних обов'язків розпорядником майна, зокрема:

-          розгляд заяв кредиторів щодо боржника (разом з керівниками борж-ника);

-          ведення реєстру вимог кредиторів і повідомлення кредиторів про включення в реєстр їх вимог;

-          вживання заходів для захисту майна боржника;

-          аналіз фінансової, господарської та інвестиційної діяльності боржни-ка, його становища на товарних ринках;

-          виявлення ознак фіктивного банкрутства або доведення до банкрут-ства;

-          скликання зборів кредиторів;

-          надання необхідних відомостей, звітів про свою діяльність і про борж-ника в межах, передбачених законодавством.

Технологія прийняття рішень розпорядником майна є лінійним лан-цюгом послідовних операцій (див. рис.3.2), що поєднують інформаційну, правовстановлюючу, регулюючу і контрольну функції. Послідовне на-копичення рішень і дій суб'єктів відносин формується у вигляді схеми процедури розпорядження майном – рис. 5.1. Знаком «х» відзначено за-кінчення процедури банкрутства.

 

Рис.5.1. Схематичне зображення процедури розпорядження майном

Для розпорядника майна важливим є добросовісне виконання сво-їх функцій, реалізація дій, які відповідають інтересам боржника та його кредиторів. Оскільки інтереси можуть не співпадати, суперечити одні од-ним або можуть висуватися нові вимоги з боку органів місцевої влади, те-риторіальної громади, розпоряднику майном слід правильно оцінювати як власні дії, так і можливі негативні оцінки з боку інших суб'єктів від-носин санації і банкрутства. Зокрема, Закон передбачає відповідальність розпорядника майна за неналежне виконання своїх обов'язків, вихід за межі своїх функцій, зайве втручання в оперативно-господарську діяль-ність суб'єкта господарювання - боржника.

Проблемним залишаються питання співвідношення повноважень розпорядника майна боржника і його органів управління. Закон перед-бачає два варіанти побудови системи управління боржником в процедурі розпорядження майном:

1)         одночасна участь в управлінні як розпорядника майна, так і раніше

призначених органів управління боржника з розмежуванням сфер

компетенції кожного з них;

2)         одноосібне управління з боку розпорядника майна всією діяльністю

боржника у разі, коли повноваження органів управління зупинено.

Вибір варіанту управління, строку переходу від однієї системи управ-

ління до іншої регламентується нормами Закону і оформляється судо-

вою ухвалою. Наприклад, органи управління боржником зобов'язані

погоджувати з розпорядником майна наступні управлінські рішення: ре-

організація і ліквідація боржника; створення філій, представництв, юри-

дичних осіб за участю боржника; виплата дивідендів, здійснення емісій

цінних паперів, викуп у акціонерів раніше випущених акцій; господарські

операції з нерухомістю боржника (оренда, застава, внесок до статутного

фонду), кредитні, довірчі, заставні операції від імені боржника.

За своєю суттю обидві системи управління боржником є колегіаль-ними, оскільки окрім розпорядника майна і посадовців боржника в при-йнятті управлінських рішень беруть участь кредитори, господарський суд, представники заінтересованих осіб і працівників боржника. Напри-клад, господарський суд або кредитори можуть не затвердити рішення розпорядника майна про залучення фахівців, звіт про виконання своїх обов'язків тощо. Технологія ухвалення управлінського рішення у тако-му разі збагачується безліччю зворотних зв'язків та ітеративних повторів операцій, набуваючи розгалуженого характеру – рис.5.2. Відповідно, роз-галуженою стає схема процедури розпорядження майном.

Аналогічні взаємовідносини виникають між органом управління боржником і розпорядником майна у випадку, якщо останній не дає своєї згоди на певні дії управлінців. Ускладнення алгоритму взаємодії може виникати між різними суб'єктами відносин санації і банкрутства – гос-подарським судом, державними органами, працівниками боржника і мешканцями регіону. В цьому випадку можна говорити про прагнення до часткового узгодження вимог з боку різних суб'єктів, для чого необхідні додаткові ресурси часу і коштів (матеріальних, інтелектуальних, інфор-маційних тощо).

В залежності від розвитку процедури розпорядження майном, її за-кінченням може бути одна з наступних процедур – санація, ліквідація боржника або укладення мирової угоди, кожна з яких визначена в тексті Закону і має власні показники дій, суб'єктів, що беруть участь, та строків виконання.

 

Рис. 5.2. Розгалуження алгоритму управлінського рішення за рахунок зво-ротних зв'язків (ЗЗ), що виникають у відносинах санації та банкрутства