ТЕМА 3. САНАЦІЙНИЙ КОНТРОЛІНГ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

3.1       Контролінг у системі управління фінансовою санацією

3.2       Особливості виконання окремих функціональних форм контролінгу

У ході економічних трансформацій виробнича структура господар-ського суб’єкта суттєво змінюється. Це стосується практично усіх аспектів управління – від працевлаштування персоналу до налагодження зовніш-ніх потоків сировини, енергії, інформації тощо. Функціонування підпри-ємства у мінливому середовищі потребує від менеджменту спеціальних навичок з управління системою виробництва та збереження ринків збуту продукції. Важливим елементом у системі управління стає контролінг – сукупність методичних та інструментальних засобів підтримки сталого функціонування господарського суб’єкту, зокрема, інформаційного, ко-ординаційного, контрольного та консалтингового змісту.

Контролінг (від англійського дієслова “to control”) – означає контр-оль, спостереження. Це – частина системи управління сучасним вироб-ництвом, яка спрямована на збереження властивостей виробничої систе-ми в ринкових умовах шляхом її регулювання, адаптації до зовнішнього середовища, узгодження внутрішніх умов з ринковими. Функції контр-олінгу присутні в звичайному стані управління господарством. Вони до-помагають кваліфіковано уникати кризового стану виробництва. Тому впровадження контролінгових схем у фінансової санації підприємства є також доцільним.