Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Словник до теми 2 : Управління фінансовою санацією підприємств : Бібліотека для студентів

Словник до теми 2


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) – фізична особа, яка має ліцензію, видану в установленому законодавством порядку, та діє на підставі ухвали господарського суду.

Банкрутство – визнана господарським судом неспроможність борж-ника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної проце-дури.

Безспірні вимоги кредиторів – вимоги кредиторів, визнані боржни-ком, інші вимоги кредиторів, підтверджені виконавчими документами чи розрахунковими документами, за якими відповідно до законодавства здійснюється списання коштів з рахунків боржника.

Боржник – суб'єкт підприємницької діяльності, неспроможний виконати свої грошові зобов'язання перед кредиторами, у тому числі зобов'язання щодо сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, податків і зборів (обов'язкових пла-тежів), протягом трьох місяців після настання встановленого строку їх сплати.

Головні суб’єкти управління – ті, що спроможні суттєво вплинути на банкрута, його систему господарських та виробничих відносин, а також є незалежними від впливу з боку інших суб’єктів відносин.

Грошове зобов'язання – зобов'язання боржника заплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового договору та на інших підставах, передбачених цивільним законодавством України. До складу грошових зобов'язань боржника не зараховуються недоїмка (пеня та штраф), визначена на дату подання заяви до господарського суду, а також зобов'язання, які виникли внаслідок заподіяння шкоди життю і здоров'ю громадян, зобов'язання з виплати авторської винагороди, зобов'язання перед засновниками (учасниками) боржника – юридичної особи, що виникли з такої участі. Склад і розмір грошових зобов'язань, в тому числі розмір заборгованості за передані товари, виконані роботи і надані послуги, сума кредитів з урахуванням процентів, які зобов'язаний сплатити боржник, визначаються на день подачі в господарський суд за-яви про порушення провадження у справі про банкрутство, якщо інше не встановлено цим Законом.

Заінтересовані особи стосовно боржника – юридична особа, створена за участю боржника, керівник боржника, особи, що входять до складу ор-ганів управління боржника, головний бухгалтер (бухгалтер) боржника, у тому числі і звільнені з роботи за рік до порушення провадження у справі про банкрутство, а також особи, які знаходяться у родинних стосунках із зазначеними особами та підприємцем (фізичною особою) – боржником,

а саме: подружжя та їх діти, батьки, брати, сестри, онуки. Для цілей цього Закону заінтересованими особами стосовно керуючого санацією чи кре-диторів визнаються особи в такому ж переліку, як і заінтересовані особи стосовно боржника.

Значні угоди – угоди щодо розпорядження майном боржника, балан-сова вартість якого перевищує один відсоток балансової вартості активів боржника на день укладення угоди.

Керуючий санацією – фізична особа, яка відповідно до рішення госпо-дарського суду організовує здійснення санації боржника.

Кредитор – юридична або фізична особа, яка має у встановленому порядку підтверджені документами вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника, щодо виплати заборгованості із заробітної плати праців-никам боржника, а також органи державної податкової служби та інші державні органи, які здійснюють контроль за правильністю та своєчас-ністю справляння страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, податків і зборів (обов'язкових платежів). Кон-курсні кредитори – кредитори за вимогами до боржника, які виникли до порушення провадження у справі про банкрутство та вимоги яких не забезпечені заставою майна боржника. До конкурсних кредиторів відно-сяться також кредитори, вимоги яких до боржника виникли внаслідок правонаступництва за умови виникнення таких вимог до порушення провадження у справі про банкрутство. Поточні кредитори – кредитори за вимогами до боржника, які виникли після порушення провадження у справі про банкрутство.

Мораторій на задоволення вимог кредиторів – зупинення виконання боржником грошових зобов'язань і зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), термін виконання яких настав до дня введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпе-чення виконання цих зобов'язань та зобов'язань щодо плати податків і зборів (обов'язкових платежів), застосованих до прийняття рішення про введення мораторію.

Незаконними діями у разі банкрутства вважаються умисне прихо-вування майна або майнових обов'язків, відомостей про майно, передача майна в інше володіння або його відчуження чи знищення, а також фаль-сифікація, приховування або знищення документів, які відображають господарську чи фінансову діяльність, якщо ці дії вчинені громадянином – засновником або власником суб’єкта господарської діяльності, а також службовою особою суб’єкта господарської діяльності у разі банкрутства.

Неплатоспроможність – неспроможність суб'єкта підприємниць-кої діяльності виконати після настання встановленого строку їх спла-ти грошові зобов'язання перед кредиторами, в тому числі по заробітній платі, а також виконати зобов'язання щодо сплати страхових внесків на

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, податків і зборів (обов'язкових платежів) не інакше як через відновлення платоспромож-ності.

Погашені вимоги кредиторів – задоволені вимоги кредитора, ви-моги, щодо яких досягнуто згоди про припинення, у тому числі заміну, зобов'язання або припинення зобов'язання іншим чином, а також інші вимоги, які відповідно до цього Закону вважаються погашеними.

Представник працівників боржника – особа, уповноважена загальни-ми зборами, на яких присутні не менш як три чверті від штатної чисель-ності працівників боржника або відповідним рішенням первинної проф-спілкової організації боржника, представляти їх інтереси при проведенні процедур банкрутства з правом дорадчого голосу.

Розпорядження майном боржника – система заходів щодо нагляду та контролю за управлінням та розпорядженням майном боржника з метою забезпечення збереження та ефективного використання майнових акти-вів боржника та проведення аналізу його фінансового становища.

Сторони у справі про банкрутство – кредитори (представник коміте-ту кредиторів), боржник (банкрут).

Суб'єкт банкрутства (далі – банкрут) – боржник, неспроможність якого виконати свої грошові зобов'язання, встановлена господарським судом. Суб'єктами банкрутства не можуть бути відокремлені структурні підрозділи юридичної особи (філії, представництва, відділення тощо).

Угоди, щодо яких є заінтересованість, – угоди, сторонами яких є за-інтересовані особи зі сторони боржника, керуючого санацією чи креди-торів.

Учасники провадження у справі про банкрутство – сторони, арбітраж-ний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор), власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника, а також у випадках, передбачених цим Законом, інші особи, які беруть участь у провадженні у справі про банкрутство, Фонд державного майна України, державний орган з питань банкрутства, представник органу міс-цевого самоврядування, представник працівників боржника.

Чинники господарського життя – конкретні умови функціонування господарства, які об’єктивно існують та впливають на рух фінансової санації підприємства. Зокрема, короткий період існування цієї сфери господарських відносин; присутність стихійних механізмів ринкового середовища; вплив економічних трансформацій на структуру власників статутного капіталу господарського суб’єкту; слабкі технології управлін-ня національним господарством; конкурентні дії та інші фактори госпо-дарського ризику.