Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗМІСТ : Управління розвитком регіону : Бібліотека для студентів

ЗМІСТ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 

Загрузка...

Вступ  3

Розділ 1. РЕГІОН ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ      5

1.1.      Поняття “регіон” і структурні зв’язки в регіоні . . . .5

1.2.      Територіальний розподіл країни      21

 

1.2.1.   Адміністративно-територіальний поділ     21

1.2.2.   Економічне районування      27

1.2.3.   Проблемне економічне районування          32

1.3.      Структура народного господарства регіонів          38

1.3.1.   Галузева структура господарства регіонів              38

1.3.2.   Функціональна структура господарств

регіонів            41

Розділ 2. УЧАСТЬ ДЕРЖАВИ В УПРАВЛІННІ

РЕГІОНОМ    47

2.1.      Регіональна державна політика й політика регіонів

України           47

2.2.      Державне регулювання регіонального розвитку . . .62

2.3.      Державна підтримка малого підприємництва в

регіоні              74

Розділ 3. ПРИНЦИПИ Й МЕТОДИ РЕГІОНАЛЬНОГО

УПРАВЛІННЯ           102

3.1.      Галузеве й територіальне управління         102

3.2.      Принципи й методи регіонального управління . . . .107

Розділ 4. ПРОГНОЗУВАННЯ Й ПРОГРАМУВАННЯ

ЕКОНОМІЧНОГО Й СОЦІАЛЬНОГО

РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ         117

4.1.      Завдання територіального планування      117

4.2.      Територіальні прогнози        120

4.3.      Програмні документи економічного і соціального

розвитку регіонів       131

Зміст

4.4. Територіальне програмно-цільове планування й

управління      137

Розділ 5. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ

ЕКОНОМІЧНИМ І СОЦІАЛЬНИМ

РОЗВИТКОМ МІСТ             154

5.1.      Основні функції й завдання управління на рівні

міських утворень        154

5.2.      Організація взаємодії місцевих органів влади з

підприємствами         172

5.3.      Формування структури міського господарства на

основі оцінок профільності підприємств    182

Розділ 6. ОРГАНІЗАЦІЙНІ СТРУКТУРИ

УПРАВЛІННЯ РЕГІОНОМ             197

6.1.      Органи державного управління      197

6.2.      Державна служба      210

6.3.      Органи місцевого самоврядування             220

6.4.      Служба в органах місцевого самоврядування       228

Розділ 7. РЕГІОНАЛЬНИЙ БЮДЖЕТНИЙ

МЕНЕДЖМЕНТ         236

7.1.      Сутність управління бюджетом       236

7.2.      Організація бюджетного процесу на регіональному

рівні     241

7.3.      Методи й види бюджетного фінансування            255

7.4.      Організація міжбюджетних відносин          267

Розділ 8. УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ      277

8.1. Еколого-соціально-економічні системи як об’єкт

територіального управління

природокористуванням        277

 

8.2.      Теоретико-методологічні основи формування

фінансово-кредитного механізму

природокористування          288

8.3.      Екологічний маркетинг регіону: проблеми

формування й управління     294

8.4.      Еколого-економічна безпека регіону           306

Список рекомендованої літератури            317

 

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Т.Л. Миронова

О.П. Добровольська

А.Ф. Процай

С.Ю. Колодій

 

Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів Б. А. Сладкевич

Редактор Л.І. Єросова

Верстка О.А. Клевцова

Дизайн обкладинки Б. В. Борисов

Підп. до друку 10.03.2006. Формат 60х84/16.

Папір офсетний. Друк офсетний.

Ум.друк.арк. 20,5.

Видавництво “Центр навчальної літератури”

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63, 428-72-81,

428-72-83

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №1014 від 16.08.2002