Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розділ 1. РЕГІОН ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ 1.1. Поняття “регіон” і структурні зв’язки в регіоні : Управління розвитком регіону : Бібліотека для студентів

Розділ 1. РЕГІОН ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ 1.1. Поняття “регіон” і структурні зв’язки в регіоні


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 

Загрузка...

Територія й регіон. У Малому економічному словнику регіон трактується як “область, район; частина країни, що відрізняється від інших областей сукупністю природних і (або) історично сформованих, відносно стійких економіко-ге-ографічних і інших особливостей, що нерідко сполучаються з особливостями національного складу населення” [1]. Оскільки територія країни неоднорідна за географічними, національними, демографічними, економічними, соціальними та іншими ознаками, з’являється природна потреба поділу те-риторії й виділення відносно однорідних одиниць за кожною з ознак або їхнім сполученням, прийнятих за основу розподілу. При цьому для позначення міри розподілу території крім регіону вживаються різні терміни: район, зона, ареал і інші. Найчастіше в науковій літературі й практиці використовують-ся терміни “район” і “регіон”. Район визначається як територія за сукупністю елементів, що її насичують, що відрізняється від інших територій, яка володіє єдністю, взаємозв’язком складо-вих елементів, цілісністю, причому ця цілісність — об’єктивна умова й закономірний результат розвитку даної території [2]. За своїм змістом термін “район” є синонімом поняття “регіон”. Раніше “район” був більше вживаним у російській мові, зараз цей термін використовується для позначення певних типів регіонів: адміністративний район, внутріміський район, вели-кий економічний район.

Багато вчених-регіоналістів (Е.Б. Алаєв, Н.Н. Некрасов, О.М. Румянцев, А.М. Пробст, П.М. Алампієв, В.Ф. Павленко, В.О. Поповкін, М.Г. Чумаченко й ін.), досліджуючи поняття “регіон”, знаходили різні відтінки цього визначення, але загальним виявилося те, де за основу приймалися такі ознаки, як територія, спеціалізація й наявність економічних зв’язків.

У рамках Європейського економічного співтовариства розроблене загальне для всіх країн поняття регіону. Ознакою, за якою ту або іншу територію можна представити як відносно самостійну одиницю, служить її соціально-економічна єдність із усією національною економікою, тобто економічні процеси, що протікають на ній, повинні відображати певні зако-номірності суспільного відтворення, що формуються під впли-вом взаємозалежних економічних, соціальних і природних факторів. Цьому розумінню відповідає таке визначення регіону: “Під регіоном варто розуміти територіально-спеціалізовану частину народного господарства країни, що ха-рактеризується єдністю й цілісністю відтворювального проце-су” [3]. Тому що регіон і територія співвідносяться як частина й ціле, можна виділити визначення територіального й регіонального управління. Територіальне управління означає регулювання процесів суспільного відтворення з метою підви-щення його ефективності за рахунок удосконалювання тери-торіального поділу праці й міжрайонних зв’язків. Уживається цей термін у тому випадку, коли мова йде про просторове розміщення продуктивних сил і територіальних пропорцій соціально-економічного розвитку всієї країни. Територіальне управління є виключним правом уряду й покликано забезпе-чити реалізацію соціально-економічної стратегії суспільного відтворення з урахуванням особливостей територіального ас-пекту. Регіональне управління має справу з відтворювальни-ми процесами, локалізованими на конкретній території. Регіональні процеси унікальні, їхня ефективність залежить в