Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.2. Теоретико-методологічні основи формування фінансово-кредитного механізму природокористування : Управління розвитком регіону : Бібліотека для студентів

8.2. Теоретико-методологічні основи формування фінансово-кредитного механізму природокористування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 

Загрузка...

У процесі формування ринкових відносин імовірність по-дальшого погіршення еколого-соціально-економічної обста-новки в регіоні значно зростає у зв’язку з високим рівнем зно-шування основних фондів, їхнім недостатнім відновленням, швидким старінням. Оздоровлення й збереження навколиш-нього природного середовища вимагає фронтального віднов-лення виробництва й спрямування прямих витрат на еко-логічні потреби як одну з головних складових навантаження на економічну систему.

Ця обставина спричиняє необхідність підвищення ефек-тивності механізму фінансового забезпечення й регулювання природоохоронних заходів у межах окремих регіонів України й держави в цілому. У той же час, незважаючи на існуючі тео-ретичні розробки окремих питань, проблем їхнього практич-ного вирішення, доводиться констатувати недосконалість діючого фінансово-кредитного механізму в сфері природоко-ристування.

Головними причинами цього явища є:

♦          складність природоохоронної діяльності, основними ознаками якої виступають: тісний взаємозв’язок у сис-темі об’єктів управління виробничих і невиробничих процесів;

♦          різні підходи у розв’язанні регіональних проблем;

♦          відсутність системності й комплексності в процесі обґрунтування й реалізації управлінських рішень.

Сучасний етап економічного розвитку, успішне вирішен-ня природоохоронних завдань значною мірою визначається досконалістю форм і методів фінансування й кредитування природоохоронних заходів, розрахунків між державою й регіональними природокористувачами, формування, роз-поділу й витрат фондів коштів, стимулюванням раціонально-го природокористування. Тому мова йтиме про функціонуванРозділ 8

ня фінансово-кредитного механізму як складової частини за-гального господарського механізму управління регіональним природокористуванням, адекватного реаліям ринку.

Поняття фінансово-кредитного механізму широко викори-стовується в науковій літературі протягом понад 30 років [13,14]. У даний період сформувалося досить чітке визначення цього поняття, що припускає сукупність методів і форм, інстру-ментів і важелів впливу на соціально-економічний розвиток.

Однак проблеми фінансового забезпечення й регулюван-ня природоохоронної сфери в достатній мірі не розроблені. Очевидно, це пояснюється тим, що природоохоронна сфера ще не має реального пріоритетного статусу. Крім того, кон-цепція “безкоштовності” природних благ, яка панувала довгий час, гальмувала широке впровадження в даній сфері фінансо-во-економічних методів управління.

Слід також зазначити, що природоохоронна діяльність не є самостійною галуззю економіки. Її здійснення в тому або іншому обсязі спостерігається у функціонуванні підприємств і організацій різних галузей, регіональних органів управління й громадських організацій. При цьому найчастіше відсутнє чітке законодавче розмежування компетенції у сфері фінансо-во-кредитного регулювання природокористування між дер-жавними й місцевими органами управління, а також природо-користувачами.

Правовою основою формування регіонального фінансово-кредитного механізму в природокористуванні є пакет законо-давчих актів, до яких у першу чергу належить Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”. Відповідно до законодавчих актів основою фінансування при-родоохоронних заходів виступають кошти регіональних бюд-жетів, а також підприємств, установ, організацій і позабюд-жетних фондів. Однак слід зазначити відсутність норматив-них актів, що відображають весь ланцюжок обігу фінансових ресурсів — від їхнього формування до безпосереднього цільо-вого використання.

 

Відсутність науково обґрунтованої концепції фінансово-кредитного регулювання регіонального природокористування призводить до стихійності процесу становлення фінансово-кредитного механізму, що супроводжується численними по-милками й неефективним використанням як державних, так і регіональних коштів. Величезна кількість дублюючих і супе-речливих управлінських рішень обумовлена відсутністю на-лежного концептуально-методологічного пророблення, що стримує процес практичної реалізації фінансово-кредитного механізму в сфері регіонального природокористування. Слід зазначити, що в основному розроблені аспекти впровадження системи платежів за використання природних ресурсів і за-бруднення навколишнього середовища. Тим часом проблема функціонування фінансово-кредитного механізму природоко-ристування включає значно ширше коло питань, про що крас-номовно свідчать закордонні дослідження [15,16].

Вплив зазначених проблемних аспектів, а також складність, багатогранність питань фінансування природоко-ристування спричиняє необхідність поглиблення їхньої на-укової розробки на концептуальному, методичному й при-кладному рівнях.

Застосування принципів системного підходу з метою дослідження проблем функціонування фінансово-кредитного механізму природокористування дозволяє виділити ряд мето-дологічних аспектів.

У структурному відношенні: крім платежів за забруднен-ня навколишнього середовища й використання природних ре-сурсів джерелами надходжень фінансових коштів у регіональні екологічні фонди в обов’язковому порядку по-винні стати:

♦          платежі за погіршення якості й самовільне використан-ня природних ресурсів;

♦          надходження від реалізації конфіскованого, відповідно до законодавства, майна, що стало предметом еко-логічного правопорушення;

Розділ 8

♦          платежі за надання негативного фізичного (електро-магнітного) і біологічного впливу на природне середо-вище й здоров’я населення;

♦          грошові надходження за послуги органів Міністерства охорони навколишнього середовища і ядерної безпеки України позабюджетним підприємствам у зв’язку з ви-дачею ліцензій, здійснення державної екологічної екс-пертизи, надання інформаційних матеріалів і консал-тингових послуг.

Запропоновані джерела формування фінансових потоків в області природокористування в регіоні дозволять структурно зміцнити функціонування фінансово-кредитного механізму.

Важливим завданням створення господарського ме-ханізму, що містить сукупність економічних регуляторів при-родоохоронної діяльності, спрямованої на досягнення кінце-вих результатів, виступає розроблення потужної системи сти-мулювання економічної зацікавленості підприємства у зрос-танні витрат на природоохоронні цілі.

Об’єктивна умова функціонування будь-якого механізму — це наявність певних важелів управління, за допомогою яких здійснюється цілеспрямований вплив на господарські суб’єкти, що визначається станом навколишнього середовища й цілями соціально-економічного розвитку регіонів. Серед ва-желів управління, використовуваних у системі фінансово-кре-дитного механізму, слід виділити:

♦          фінансово-економічні важелі, що забезпечують відтво-рення природних ресурсів і навколишнього середовища в цілому, а також стимулювання ефективної природо-охоронної діяльності;

♦          фінансово-адміністративні важелі, використовувані в застосуванні санкцій до порушників природоохоронно-го законодавства з метою компенсації нанесених навко-лишньому середовищу економічних збитків.

Функціонування фінансово-кредитних важелів, як і функціонування фінансово-кредитного механізму в цілому,

 

може забезпечуватися за умови надання певним уп-равлінським структурам відповідних повноважень і контроль-них функцій. Через це, наявність елемента управління фінан-сово-кредитним механізмом природокористування є обов’яз-ковим. Реалізація управлінської функції на регіональному рівні покладена на місцеві органи влади й припускає регулю-вання фінансово-кредитних відносин шляхом використання законодавчих, юридичних, правових і контрольних інстру-ментів на основі законодавчих нормативних актів, що визна-чають компетенцію й повноваження органів управління.

Серед недоліків існуючого регіонального механізму фінансування природокористування варто вважати незначне стимулювання товаровиробників щодо здійснення природо-охоронних заходів за рахунок власних коштів, а також відсутність оперативного реагування на хід і динаміку еколо-го-економічних процесів.

Удосконалювання фінансово-кредитного механізму доз-волить істотно поліпшити цільове фінансування природоохо-ронної сфери й сконцентрувати бюджетні та місцеві кошти на здійснення природоохоронних заходів.

Ринкове регулювання економіки створює певні умови для раціоналізації фінансово-кредитного механізму в регіоні, що містить:

♦          концентрацію фінансових ресурсів з урахуванням тери-торіального принципу на основі галузевого підходу;

♦          програмно-цільовий розподіл і перерозподіл коштів, що забезпечує фінансування територіальних еколого-економічних програм розвитку й пільгового кредиту-вання природоохоронних заходів;

♦          здійснення контролю витрати фінансових коштів орга-нами місцевого управління;

♦          узгодження регіонального фінансово-кредитного ме-ханізму в сфері природокористування й податкової си-стеми;

Розділ 8

♦          здійснення стягнення природоохоронних платежів ме-тодами податкового регулювання з метою оперативної трансформації цих платежів у систему регіональних по-датків;

♦          установлення регіональних податкових пільг при вилу-ченні природоохоронних платежів залежно від плано-вого обсягу природоохоронних заходів конкретного підприємства.

Одночасно із забезпеченням ефективного функціонуван-ня фінансово-кредитного механізму, органи управління по-винні розробляти заходи щодо його вдосконалювання.

Додатковим аспектом оптимізації фінансово-кредитного механізму природокористування на регіональному рівні є інтеграція управління природоохоронною й господарською діяльністю, що припускає включення природоохоронних рішень у загальну програму розвитку промисловості, сільсько-го й лісового господарства, енергетики, транспорту й знижен-ня тим самим обсягів сукупних витрат.

Аналіз теоретико-методологічних аспектів функціонуван-ня фінансово-кредитного механізму природокористування в регіоні дозволяє стверджувати, що:

♦          фінансово-кредитний механізм існує як складова час-тина системи більш високого рівня — загального еко-номіко-організаційного механізму природокористуван-ня й механізму управління господарством у цілому;

♦          система фінансово-кредитного механізму може бути конкретизована для різних ієрархічних рівнів уп-равління (держава, область, район, місто, селище). Фінансово-кредитний механізм кожного із цих рівнів варто розглядати як органічну частину загальної систе-ми розглянутого механізму;

♦          складові елементи фінансово-кредитного механізму пе-ребувають у тісному взаємозв’язку й тому залежать від поставленої мети;

           

♦ мобільність і дієвість фінансово-кредитного механізму,

безумовно, заснована на системі управлінських важелів

як адміністративного, так і ринкового характеру.

Реалізація фінансово-кредитного механізму з урахуван-

ням зазначених аспектів забезпечить дієвість існуючого ме-

ханізму ринкових відносин на основі системного підходу до

програмування й регулювання регіонального еколого-еко-

номічного розвитку.