Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розділ 8. УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ 8.1. Еколого-соціально-економічні системи як об’єкт територіального управління природокористуванням : Управління розвитком регіону : Бібліотека для студентів

Розділ 8. УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ 8.1. Еколого-соціально-економічні системи як об’єкт територіального управління природокористуванням


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 

Загрузка...

Критична екологічна ситуація є результатом зростаючого антропогенного преса на навколишнє середовище, що пору-шило його регенераційні механізми і створило реальну небез-пеку виникнення необоротних глобальних процесів, загрозу існуванню людства. Безумовно, екологічна проблема нині має незрівнянно більш ємкий зміст, набула соціально-економічно-го, міжнародно-правового і політичного статусу.

Свідченням міжнародної стурбованості результатами ево-люції цивілізації став ряд акцій, серед яких особливе місце займає екологічний конгрес у Ріо-де-Жанейро в 1992 р., на ос-нові рішень якого багато держав приступили до розробки національних програм “sustainable development” (дослівно: “стійкого розвитку”) [1,2,3,4]. В усьому світі поняття “sustain¬able development” одержало неоднозначне трактування не тільки в силу труднощів його перекладу, а ще й тому, що на-брало політичного забарвлення. Невдалий переклад його на російську мову як “стійкий розвиток” породив небезпечні ілюзії, що сучасні екологічні, соціальні й економічні проблеми можливо перебороти в результаті відносно простих техно-логічних і організаційно-урядових рішень [3].Поряд із тракту-ванням “стійкого розвитку” з’явилися терміни “припустимий розвиток”, “стабільний розвиток”, “збалансований розвиток”, що претендують на відповідність поняттю, уведеному в 1980 р. Міжнародною комісією ООН з навколишнього середовища.

Більш вдалим, на наш погляд, і відповідному змісті кон-цепції “sustainable development”, варто вважати поняття “еколо

го-економічно збалансований розвиток” (ЕЕЗР), що підтверд-жується детальним розглядом доповіді Г.Х.Брунтланд [1]. Ав-тор доповіді виходить із переконливої методологічної посилки, що економіка й навколишнє природне середовище не існують нарізно. Активний вплив суспільства на природне середовище вивів його зі стану рівноваги, й подальша некерована зміна ста-ла негативним фактором соціального розвитку.

У порівнянні з “стійким розвитком” застосування поняття “збалансоване” більш доцільне внаслідок відбиття внутрішнього стану процесу, специфіки його стабільності й мінливості в певний період. Динамічний характер еколого-економічної збалансованості вигідно відрізняє його від ста-тичної “стабільності”. Крім того, ЕЕЗР — це історично й соціально обумовлений, багатогранний процес, що припускає збереження певних пропорцій між основними складовими те-риторіальних систем і забезпечує стабільність у кожний кон-кретно взятий момент часу з метою забезпечення комфортних умов життєдіяльності населення.

Досягнення основних стратегічних цілей ЕЕЗР, що пере-бувають в області підвищення соціальної ефективності вироб-ництва, збереження соціально-економічних функцій ланд-шафту, вирішення інтегральних екологічних проблем, регу-люється й коригується системою цілеспрямованих принципів, методів і засобів [2].

Явно, що впровадження моделі ЕЕЗР має чітко виражену просторову орієнтацію і, локалізуючись на території, стосується конкретних природних комплексів і соціальних спільностей. Наявність системи взаємозв’язків між компонентами тери-торіальної системи свідчить про необхідність першочергового досягнення пос