Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.4. Організація міжбюджетних відносин : Управління розвитком регіону : Бібліотека для студентів

7.4. Організація міжбюджетних відносин


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 

Загрузка...

Міжбюджетні відносини характерні для кожної розвине-ної економіки. Суть їх проявляється в тому, що управління бюджетним процесом повинне здійснюватися як на рівні всієї держави, так і на рівні регіону.

У статті 81 Бюджетного кодексу України зазначено:

Міжбюджетні відносини — це відносини між державою, Автономною Республікою Крим і місцевим самоврядуванням із приводу забезпечення відповідних бюджетів фінансовими ресурсами, необхідними для виконання функцій, передбаче-них Конституцією України й законами України. Метою регу-лювання міжбюджетних відносин є забезпечення відповідності між повноваженнями на здійснення витрат, закріплених законодавчими актами України за бюджетами, і бюджетними ресурсами, які повинні забезпечувати виконання цих повноважень [1].

У загальному вигляді міжбюджетні відносини являють собою:

♦          розподіл витрат, що припускає поділ і правове закріплення між загальнодержавним, регіональним і місцевим рівнями відповідальності за виконання ок-ремих соціальних і економічних функцій;

♦          розподіл доходів, що передбачає визначення й право-ве закріплення джерел доходів бюджетів усіх рівнів;

♦          форми підтримки регіонів, що припускають визна-чення й правове закріплення критеріїв організації міжбюджетних фінансових потоків, виходячи з тери-торіальної структури витрат і зведеного фінансового потенціалу територій.

Система міжбюджетних відносин повинна орієнтуватися на досягнення економічної ефективності, соціальну справед-ливість і політичну стабільність. Однак одночасне досягнення цих цілей практично неможливо, але знайти між ними певний компроміс цілком реально.

 

Після прийняття 21 червня 2001 р. Бюджетного кодексу України (БКУ) система міжбюджетних відносин нашої дер-жави зазнала істотних трансформацій.

Насамперед відбулося чітке закріплення видаткових по-вноважень за державним і місцевим бюджетами. З погляду розмежування видів витрат між місцевими бюджетами виділяється три їх групи [1]:

1)         витрати на фінансування бюджетних організацій і за-ходів, що забезпечують необхідне першочергове надання соціальних послуг, гарантованих державою, і розташованих ближче всього до споживачів;

2)         витрати на фінансування бюджетних установ і заходів, що забезпечують надання основних соціальних послуг, гаран-тованих державою всім громадянам України;

3)         витрати на фінансування бюджетних установ і заходів, що забезпечують гарантовані державою соціальні послуги для окремих категорій громадян, або фінансування програм, по-треба в яких існує у всіх регіонах України.

Крім чіткого визначення видів витрат місцевих бюджетів, що враховують при визначенні обсягів міжбюджетних транс-фертів, зазначений список з 15 видів витрат, які не врахову-ються при визначенні міжбюджетних трансфертів. Всі ці вит-рати мають яскраво виражений місцевий характер і тому не беруться до уваги при розрахунку дотації вирівнювання.

У Бюджетному кодексі України розподіл основних за-гальнодержавних податків між державним і місцевим бюд-жетами здійснено в такий спосіб (мал.11).

У Бюджетному кодексі місцеві бюджети розділені на три рівні: бюджети АРК, областей, міст Києва й Севастополя; рай-онні бюджети, бюджети міст республіканського й обласного підпорядкування; бюджети сіл, селищ, міст районного підпо-рядкування, районів у міста

До доходів, що закріплюють за бюджетами місцевого са-моврядування, й тих, що враховують при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, відносять податок на прибуток

Розділ Державний бюджет України

Мал. 11. Розмежування основних податків між державним бюджетом і місцевими бюджетами в Бюджетному кодексі : ПДВ — податок на додану вартість; ППП — податок на прибуток підприємств; АКЦ — акцизний збір; ПДФО- податок з доходів фізичних осіб

 

підприємств, єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва (у частині, належній відповідним бюджетам) і 5 видів неподаткових доходів (табл. 5). Подані податки й збо-ри становлять кошик доходів, закріплених за бюджетами місцевого самоврядування, й обсягів, що враховують при виз-наченні міжбюджетних трансфертів.

До доходів місцевих бюджетів,, що враховуються при виз-наченні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать місцеві податки й збори, плата за землю (у встановленій частині) і ще 15 різних податкових і неподаткових надходжень.

Основу міжбюджетних трансфертів у бюджетному кодексі України становлять [1]:

1)         дотація вирівнювання;

2)         субвенція;

 

Таблиця 5

Доходи, що закріплюються за бюджетами місцевого

самоврядування й враховуються при визначенні величин

міжбюджетних трансфертів

 

Податкові надходження       Неподаткові надходження

1. Податок з доходів з фізичних осіб у відповідній частині          1. Державний збір у відповідній частині

 

            2. Плата за ліцензії

2. Єдиний податок у відповідній частині  3. Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності

 

            4. Плата за торговельний патент

 

            5. Надходження адміністративних штрафів

3)         кошти, передані в державний бюджет і в місцеві бюд-жети з інших місцевих бюджетів;

4)         інші дотації.

У Державному бюджеті України можуть передбачатися такі міжбюджетні трансферти місцевим бюджетам:

♦          дотація вирівнювання бюджету АРК; обласним бюдже-там; бюджетам міст Києва й Севастополя; районним бюджетам; бюджетам міст республіканського й облас-ного значення;

♦          субвенція на здійснення програм соціального захисту;

♦          субвенція на компенсацію втрат доходів бюджетів місцевого самоврядування на виконання власних по-вноважень внаслідок надання пільг, установлених дер-жавою;

♦          субвенція на виконання інвестиційних проектів;

♦          інші субвенції.

Дотація вирівнювання і субвенції із ДБУ місцевим бюд-жетам перераховуються органами Державного казначейства України з рахунків державного бюджету на рахунки відповідних місцевих бюджетів. Перерахування коштів, які передаються в Державний бюджет України з бюджету Авто-номної Республіки Крим, бюджетів міст Києва й Севастополя,

Розділ 7

бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і міст обласного підпорядкування, районних і обласних бюджетів, забезпечується відповідними органами Державного казначейства України.

Порядок перерахування дотації вирівнювання й субвенцій місцевим бюджетам, а також коштів, що передаються в ДБУ з місцевих бюджетів, і порядок перерахування міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами визначаються Кабіне-том Міністрів України й повинні забезпечувати своєчасність, рівномірність, гарантованість і повноту перерахування транс-фертів.

Крім міжбюджетних трансфертів, починаючи з 2002 р., регіони одержали право залишати у своєму розпорядженні певну частину доходів у випадку, якщо зібрані на території по-датки перевищують визначений у законі про державний бюд-жет рівень. При такій ситуації в різні бюджети надійде наступ-на частка від додатково мобілізованих коштів:

1)         у державний бюджет — 50%;

2)         у республіканський бюджет АРК — 62,5%;

3)         убюджети міст Києва і Севастополя — 50%;

4)         в обласні бюджети — 12,5%;

5)         у міські й районні бюджети — 37%. Надходження додаткових доходів у зведені бюджети

відбувається в певних пропорціях (мал.12).

Визначення обсягів дотації вирівнювання

Формула розрахунку обсягу трансфертів [4] має такий ви-гляд:

Тг=альфаг*(Уг-Вг) ,  (1)

де Т{ — обсяг дотації вирівнювання з державного бюджету, що надається місцевим бюджетам, або коштів, які передають-ся із цих бюджетів у ДБУ;

альфа — коефіцієнт вирівнювання;

V{ — розрахунковий показник обсягу витрат;

Д — прогнозний показник обсягу доходів (кошика до-ходів), які акумулюються на території регіону.

 

 

Перевищення

фактичних

доходів над

плановими

показниками

Зведений бюджет АРК

Зведений бюджет областей

Зведені

бюджети Києва,

Севастополя

Мал. 12. Розподіл додаткових доходів між бюджетами України.

Можна виділити чотири складові механізму визначення міжбюджетних трансфертів (мал. 13).

Основні складові механізму визначення обсягiв дотацій

вирівнювання та коштів, якi передаються місцевими

бюджетами до Державного бюджету України

 

                                  

'           '                       1          '                       ■          '                       '           '

Прогнозні обсяги

доходів загального

фонду місцевого

бюджету

7                      Розрахункові

обсяги витрат

загального фонду

мicцевого

бюджету

7                      Механізм

коригування

доходів

7                      Коефіцієнт вирівнювання

7

Мал. 13. Складові розрахунку величин міжбюджетних трансфертів.

Прогнозний показник обсягу доходів (кошика доходів) місцевих бюджетів формується з надходжень загальнодержавРозділ 7

них податків і зборів, закріплених за місцевими бюджетами відповідно до статей 64 і 66 БКУ.

Розрахунок кошика доходів проводиться в межах прогноз-ного обсягу доходів зведеного бюджету України, визначеного на основі основних прогнозних макропоказників економічно-го й соціального розвитку, із застосуванням індексу відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної оди-ниці:

Dlzak = Kt *(Nn + Nl2 + Ni3)*Du4/(Nul +Nu2+Nu3) , (2)

Kt= (((Dn + Ln ) l(Dul + Lul)) * Nul + ((Du +Li2) l(Du2 + + ((Д3 + Ln)/(Дз +Lu3))*Nu3)/ (Nn + Nl2 + Ni3), (3)

де: Dizak — прогнозний показник обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за місцевим бюджетом;

К{ — індекс відносної податкоздатності адміністративно-територіальної одиниці;

Du1, Du2, Du3, D1, Di2, Di3 — обсяг доходів, закріплених за всіма місцевими бюджетами й бюджетом адміністративно-те-риторіальної одиниці виходячи зі звітних даних про їхнє фак-тичне надходження за відповідні роки базового періоду;

Lu1, Lu2, Lu3, L1, Li2, Li3 — сума пільг, наданих місцевими ор-ганами влади за податками і зборами, включеним у кошик до-ходів;

Nu1, Nu2, Nu3, N1, Ni2, Ni3 — чисельність населення України й адміністративно-територіальної одиниці на 1 січня відповідного року базового періоду;

DU4 — прогнозний обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за всіма місцевими бюджетами на плановий бюд-жетний період.

Розрахунковий обсяг витрат загального фонду місцевого бюджету (Vi), що враховується при визначенні величини міжбюджетних трансфертів, визначається з формули:

 

Vi =Vyi + Vzi + Voi + Vsi + Vki + Vfi + Vdi + Vhi , (4)

де: Vyi — розрахунковий обсяг витрат на утримання ор-ганів управління;

Vzi — розрахунковий обсяг витрат на охорону здоров’я;

Voi — розрахунковий обсяг витрат на освіту;

Vsi — розрахунковий обсяг витрат на соціальний захист і соціальне забезпечення;

Vki — розрахунковий обсяг витрат на культуру й мис-тецтво;

Vfi — розрахунковий обсяг витрат на фізичну культуру й спорт;

Vdi — розрахунковий обсяг витрат на інші заходи;

Vhi — розрахунковий обсяг витрат на нерозподілений ре-зерв коштів місцевих бюджетів.