Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
7.3. Методи й види бюджетного фінансування : Управління розвитком регіону : Бібліотека для студентів

7.3. Методи й види бюджетного фінансування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 

Загрузка...

Ціль виконання видаткової частини бюджету — це фінан-сування заходів, затверджених у бюджеті протягом бюджетно-го року.

Фінансування з бюджету — це перерахування коштів на поточні/реєстраційні бюджетні рахунки розпорядників коштів з рахунку загального фонду державного бюджету.

Фінансування з бюджету здійснюється на основі двох ос-новних принципів: плановості й цільового характеру викорис-тання бюджетних коштів. Принцип плановості означає обов’язкову умову законодавчого затвердження даних витрат. Цільовий характер використання бюджетних коштів означає вимогу до розпорядників коштів використати виділені кошти за їх цільовим призначенням.

Організація фінансування покладена на органи Держказ-начейства, які здійснюють виконання бюджету. Перерахуван-ня бюджетних коштів здійснюється на основі їхніх розпоряд-жень. У процесі фінансування органи Держказначейства здійснюють контроль за ощадливим і цільовим використан-ням бюджетних коштів.

Керівники установ і організацій, що одержують у своє роз-порядження бюджетні асигнування (планові суми, у межах

           

яких можуть проводитися витрати з бюджету), називаються розпорядниками коштів.

Розрізняють три рівні розпорядників коштів: головні, дру-гого й третього рівня.

За обсягом наданих їм прав, обов’язку й відповідальності розпорядники коштів діляться:

♦          за державним бюджетом на три рівні — головний, дру-гий, третій;

♦          за місцевими бюджетами — на два рівні: головний і третій.

Поділ розпорядників коштів за рівнями за тим або іншим бюджетом залежить від структури управління галуззю народ-ного господарства або соціально-культурних установ.

Головними розпорядниками бюджетних коштів за місце-вими бюджетами є керівники управлінь (відділів) обласних, міських і районних Рад; за міським, у містах районного підпо-рядкування, сільським і селищним бюджетами — голови цих Рад.

Розпорядниками коштів третього рівня є керівники уста-нов, організацій, підприємств, які підвідомчі головним або другого ступеня розпорядникам бюджетних коштів (призна-чень).

Розподіл розпорядників коштів за місцевими бюджетами на два рівні обумовлений тим, що місцеві органи управління областю діляться на дві галузі. Так, наприклад, районний відділ освіти очолює керівник відділу, що є головним розпо-рядником бюджетних коштів, він має у своєму підпорядку-ванні школи, директори яких вважаються розпорядниками коштів третього ступеня, їм надане право самостійно розпоря-джатися бюджетними коштами.

Фінансування з бюджету здійснюється через органи Дер-жавного казначейства, у яких відкриваються відповідні рахун-ки. Після переходу на казначейське обслуговування рахунки з виконання місцевих бюджетів також відкриваються в органах Державного казначейства.

            Розділ 7

Виконання видаткової частини бюджету визначається чітким дотриманням своїх функцій органами Державного каз-начейства й розпорядниками коштів.

Відомі два методи бюджетного фінансування. Перший — відкриття кредитів — базується па принципі авансування вит-рат на кредитній