Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.2. Організація бюджетного процесу на регіональному рівні : Управління розвитком регіону : Бібліотека для студентів

7.2. Організація бюджетного процесу на регіональному рівні


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 

Загрузка...

До 2001 р. організація бюджетного процесу в Україні здійснювалась відповідно до закону України “Про бюджетну систему України” від 28 квітня 1995 р.

21 червня 2001 р. був прийнятий Бюджетний кодекс Ук-раїни, у зв’язку з чим Закон “Про бюджетну систему України” втратив чинність. Крім бюджетного кодексу бюджетний про-цес в Україні здійснюється відповідно до рішень ВРУ, місце-вих рад народних депутатів і інших органів законодавчої й ви-конавчої влади відповідно до законодавства України.

Бюджетний процес — це регламентована законом правова діяльність, пов’язана зі складанням, розглядом, затверджен-ням бюджетів, їхнім виконанням, розглядом звітів про вико-нання бюджетів, що становлять бюджетну систему України.

Існує чотири основних стадії бюджетного процесу, що по-вторюються систематично щорічно, і в цьому проявляється принцип щорічності бюджетного процесу. В Україні бюджет складається й затверджується на рік, у зв’язку із чим існує пев-ний бюджетний рік і період. В Україні, Франції, Бельгії, Швейцарії тощо. бюджетний рік збігається з календарним. У Великобританії, Японії й Канаді бюджетний рік починається з 1 квітня, в Італії — 1 липня, у США — 1 жовтня.

Перші три стадії бюджетного процесу: складання, розгляд, затвердження бюджету утворюють бюджетне планування. Бюджетне планування — це комплекс організаційно-технічних, методичних і методологічних заходів щодо визна-чення доходів і витрат бюджету в ході їхнього складання, роз-гляду й затвердження.

Бюджетне планування базується на таких завданнях, що стоять перед органами, відповідальними за складання проекту бюджету:

♦ визначення реальної величини доходів, які необхідно мобілізувати в наступному бюджетному періоді;

 

♦          обґрунтування й визначення розмірів бюджетних вит-рат;

♦          збалансування бюджетів.

Принципи бюджетного планування визначаються прин-ципами побудови бюджетної системи України:

1)         Самостійність і єдність у побудові бюджетної системи (мал. 10).

2)         Науковість, тому що всі розрахунки доходів, нормати-ви витрат загального й спеціального фондів бюджету, напрям-ку інвестування бюджету, розвитку повинні мати відповідне наукове обґрунтування.

Вищестоящі органи

 

Нижчестоящі органи

Мал. 10. Реалізація принципу єдності при здійсненні бюджетного планування

Бюджетний процес повинен розглядатися на основі бюд-жетного регламенту. Бюджетний регламент — це документ, у якому визначаються порядок і строки складання, розгляди й затвердження бюджету, а також організація його виконання.

Бюджетний регламент:

♦          визначає чітке розмежування функцій між органами державної влади й державного управління;

♦          установлює всю документацію, що використовується в бюджетному процесі;

♦          визначає особливий порядок виконання бюджету у ви-падку його несвоєчасного затвердження;

Розділ 7

♦ визначає відповідальність органів за порушення бюд-жетного регламенту.

Наявність затвердженого бюджетного регламенту в Ук-раїні є найбільш важливим завданням при організації бюджет-ного процесу, яка на регіональному рівні пов’язана із п