Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Розділ 7. РЕГІОНАЛЬНИЙ БЮДЖЕТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 7.1. Сутність управління бюджетом : Управління розвитком регіону : Бібліотека для студентів

Розділ 7. РЕГІОНАЛЬНИЙ БЮДЖЕТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 7.1. Сутність управління бюджетом


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 

Загрузка...

Бюджетний менеджмент — це сукупність взаємозалежних дій, прийомів і методів, які спрямовані на управління бюджет-ними ресурсами й відносинами, що виникають у процесі руху бюджетних потоків.

Як наука бюджетний менеджмент дає відповідь на питан-ня: яким чином потрібно ефективно управляти рухом бюджет-них ресурсів і відносинами, що виникають при цьому?

Якість управління однаковою мірою визначається станом як об’єкта або керованої системи, так і суб’єкта — керуючої си-стеми, між якими існує певний взаємозв’язок (мал. 9).

Керуюча система (суб’єкт)

 

Органи законодавчої

і виконавчої влади

держави

Фінансові

органи

держави

 

236

Мал. 9. Загальна схема бюджетного менеджменту.

Розділ 7

Систему управління бюджетом можна подати як комбінацію двох елементів:

1) сукупності органів управління; 2) етапів і методів уп-равління бюджетним процесом.

Виділяють три групи органів управління бюджетом.

Органи законодавчої й виконавчої влади.

Державний бюджет як основний фінансовий план є зако-ном і затверджується щорічно Верховною Радою. Численні місцеві бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць затверджуються органами місцевого самоврядування.

Органи виконавчої влади (Кабінет Міністрів України, державні адміністрації) забезпечують підготовку проекту відповідного бюджету і його виконання. Президент України від імені виконавчої влади подає проект державного бюджету у Верховну Раду, контролює хід його складання й виконання.

Органи оперативного управління бюджетом.

До них відносяться органи системи Міністерства фінансів України (МФУ), Контрольно-ревізійна служба України, Дер-жавне казначейство України (ДКУ), Державна податкова адміністрація України (ДПАУ), Рахункова палата.

Органи системи Міністерства фінансів безпосередньо ви-конують роботу, пов’язану зі складанням відповідного бюдже-ту, і забезпечують його виконання.

ДПАУ здійснює контроль над дотриманням платниками податків і обов’язкових зборів податкового законодавства, по-внотою, правильністю й своєчасністю розрахунків з усіма лан-ками бюджетної системи.

Контрольно-ревізійна служба здійснює контроль над раціональним, цільовим і правильним використанням коштів, виділених з державного бюджету й місцевих бюджетів.

Державне казначейство організує й здійснює касове вико-нання державного бюджету, а також веде облік ходу виконан-ня зведеного бюджету України.

Рахункова палата України здійснює контроль над своєча-сним виконанням Державного бюджету України, над утворен

ням і погашенням державного внутрішнього й зовнішнього боргу України, над грошовою емісією, над дотриманням чин-ного законодавства в області бюджетної політики.

Органи нефінансового профілю діляться на дві частини:

1)         Державна митна служба України, органи МВС, органи

юстиції й нотаріальні контори, різного роду природоохоронні

органи й інспекції, органи державної інспекції з контролю над

цінами й ін.

Усі вище перераховані органи пов’язані з бюджетом по лінії формування його доходів, оскільки їм надане право утри-мання й нарахування певних платежів і штрафних санкцій відповідно до митного, екологічного законодавства тощо;

2)         органи управління бюджетним процесом, різні уп-

равлінські структури (галузеві міністерства й відомства), а та-

кож підприємства, установи й організації, керівництво яких

має функції розпорядників бюджетних коштів пов’язані з бю-

джетом по лінії фінансування його витрат.

Структура бюджетного процесу включає такі етапи:

I.          Складання проектів бюджетів.

II.        Розгляд і прийняття бюджетів. III.Виконання бюджету.

IV.Підготовка й розгляд звіту про виконання бюджету. Рівень бюджетного планування визначається чіткістю

формулювання цілей і завдань, розв’язуваних державою, зале-жить від вірогідності інформації, використовуваної при розра-хунках проекту бюджету, а також від методів, використовува-них у процесі бюджетного планування.

У цілому бюджетне планування засноване на балансовому методі, однак відомі три методи планування показників бюд-жету:

1) метод прямого розрахунку, який передбачає розраху-нок показників бюджету, виходячи з реальних потреб і показ-ників у розрізі окремих статей доходів і витрат по кожному підприємству, організації, установі, громадянинові;

            Розділ 7

2)         нормативний метод, що заснований на використанні норм і нормативів, установлених по відношенню як до деталь-них, так і загальних показників;

3)         аналітичний метод передбачає розрахунок показників бюджету на основі певного впливу на них різноманітних при-чин і ґрунтується на моделюванні бюджетних показників.

Існує три варіанти збалансування бюджету:

♦          зменшення витрат;

♦          збільшення витрат;

♦          установлення джерел покриття дефіциту. Відповідно до функцій управління структурою бюджетно-

го процесу можна виділити такі складові бюджетного менедж-менту:

♦          бюджетне планування;

♦          організація виконання бюджету;

♦          облік виконання бюджету;

♦          контроль над виконанням бюджету.

Основною й визначальною функцією менеджменту є стра-тегічне планування. В 2001 р. у зв’язку з прийняттям Бюджет-ного кодексу стратегічне бюджетне планування одержало до-сить сильну й потужну законодавчу базу. Положення бюджет-ного кодексу регламентують: не пізніше 1 червня або першого, наступного за цією датою, дня пленарних засідань Верховної Ради України провести парламентські слухання з питань бюд-жетної політики на наступний бюджетний період [1].

Реалізація функції стратегічного планування покладена на органи законодавчої влади. Функції планування реалізації стратегії — поточне бюджетне планування й організація вико-нання розроблених планів — покладають на органи виконавчої влади й оперативного управління бюджетом і виконуються ними в рамках бюджетного процесу.

Виконання бюджету — це заходи щодо виконання дохідної й видаткової частин бюджетів, що входять до складу зведено-го бюджету України.

 

Дуже важливу роль відіграє облік виконання бюджету. Від прийняття своєчасних і правильних рішень у ході плану-вання й виконання бюджету залежить ефективність уп-равлінської діяльності в бюджетному менеджменті. Облік ви-конання бюджету відіграє таку ж важливу роль, як і бухгал-терський та управлінський облік у фінансовій сфері й сфері менеджменту. Облік у бюджетному менеджменті перебуває у великій залежності від фахівців і їхньої кваліфікації, проте, яким би гарним не був фахівець, основну роль в обліку відіграє наявність об’єктивної й точної інформації, і головну роль у поданні такої інформації повинні відігравати органи державних статистичних служб.

Контроль над виконанням бюджету є одним з основних напрямків фінансового контролю й проявляється на всіх ета-пах бюджетного процесу. У процесі бюджетного планування важливе місце займає попередній контроль, що повинен здійснюватися всіма учасниками бюджетного процесу, вклю-чаючи підприємства, організації й установи. Поряд з попе-реднім контролем існує поточний контроль, що здійснюється в процесі виконання бюджету. Даний контроль здійснюється як органами державної влади й управління, так і спеціалізова-ними службами фінансового контролю: Податковою адміністрацією, Контрольно-ревізійною службою, Державним казначейством, Аудиторською палатою, Рахунковою палатою.

У закордонних країнах бюджетний контроль здійснюється також і громадянами, причому він носить як прямий, так і непрямий характер. Прямий контроль полягає в тому, що інформаційні збірники про стан бюджету постійно досліджуються й аналізуються будь-яким громадянином цієї держави. Непрямий контроль полягає в тому, що громадяни шляхом голосування за ту або іншу партію його побічно здійснюють.

            Розділ 7