6.3. Органи місцевого самоврядування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 

Загрузка...

Відповідно до ст. 5 Конституції України народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. З конституційного положення випливає, що органи місцевого самоврядування не входять у єдиний державний механізм і, у силу цього, місцеве самовря-дування можна розглядати як окрему форму реалізації наро-дом приналежної йому влади.

Місцеве самоврядування є правом територіальної громади — жителів села, селища й міста — самостійно вирішувати пи-тання місцевого значення в рамках Конституції й законів Ук-раїни. Здійснюється місцеве самоврядування територіальною громадою в порядку, установленому законом, як безпосеред-ньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, се-лищні, міські ради та їхні виконавчі органи.

Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ і міст, є районні й обласні ради. Питання організації управління райо-нами в містах стосується компетенції міських рад. У табл. 4 на-ведена структура органів місцевого самоврядування в АР Крим.

Слід зазначити, що сільські, селищні, міські ради можуть дозволяти з ініціативи жителів створювати будинкові, вуРозділ 6

Таблиця 4

Структура органів місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим

 

Міста й райони         Міськ-ради     Рай-ради        Рай-ради в місті        Міськ-ради в райо-нах         Се-лищ-ні ра-ди  Сіль-ські ради            Всього

Алушта           1                                             1          5          7

Армянськ       1                                                         1          2

Джанкой        1                                                                     1

Євпаторія       1                                             3                      4

Керч   1                                                                     1

Краснопере-копськ  1                                                                     1

Саки   1                                                                     1

Сімферополь  1                      3                                             5

Судак  1                                             1          6          8

Феодосія        1                                             4          2          7

Ялта    1                                 1          7                      9

Бахчисарайський                  1                      1          2          15        19

Білогірський              1                      1          1          17        20

Джанкойський                      1                                 2          26        29

Кіровський                1                      1          1          11        14

Красногвардійсь-кий                       1                                 2          18        21

Красноперекоп-ський                     1                                             12        13

Ленінський                1                      1          2          24        28

Нижньогірский                     1                                 1          18        20

Первомайський                    1                                 1          16        18

Раздольненський                  1                                 2          10        13

Сакський                   1                                 1          23        25

Сімферопольсь-кий              1                                 4          18        23

Совєтський               1                                 1          11        13

Чорноморський                    1                                 1          10        12

Разом: 11        14        3          5          38        243      314

 

личні, квартальні й інші органи самоорганізації населення й наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів, майна.

Територіальні громади села, селища, міста управляють че-рез органи місцевого самоврядування майном, що перебуває в комунальній власності; затверджують програми соціально-еко-номічного й культурного розвитку й контролюють їхнє вико-нання; затверджують бюджети відповідних адміністративно-те-риторіальних одиниць і контролюють їхнє виконання; встанов-люють місцеві податки й збори відповідно до закону; забезпечу-ють проведення місцевих референдумів і реалізацію їхніх ре-зультатів; створюють, реорганізують і ліквідують комунальні підприємства, організації й установи, а також здійснюють кон-троль за їхньою діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

Обласні й районні ради затверджують програми соціаль-но-економічного й культурного розвитку відповідних облас-тей і районів та контролюють їхнє виконання; затверджують районні й обласні бюджети, формовані з коштів державного бюджету для їхнього відповідного розподілу між територіаль-ними громадами або для виконання спільних проектів і з коштів, притягнутих на договірних засадах з місцевих бюд-жетів для реалізації спільних соціально-економічних і куль-турних програм, і контролюють їхнє виконання.

Сільські, селищні, міські, районні в містах (у випадку їхнього створення) ради є представницькими органами місце-вого самоврядування, які представляють відповідно сільські, селищному, міські або внутріміські (районні в місті) тери-торіальні громади й здійснюють від їхнього імені й у їхніх інте-ресах функції й повноваження місцевого самоврядування. За-гальний склад цих рад визначається відповідною радою са-мостійно в межах, визначених Законом України “Про вибори депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів” [7]. Так, загальний склад сільської, селищної, міської, район-ної в місті ради повинен становити в адміністративно-тери-торіальних одиницях із чисельністю населення:

Розділ 6

до 3 тисяч — від 15 до 25 депутатів;

до 5 тисяч — від 20 до 30 депутатів;

до 20 тисяч — від 25 до 35 депутатів;

до 50 тисяч — від 30 до 45 депутатів;

до 100 тисяч — від 35 до 50 депутатів;

до 250 тисяч — від 40 до 60 депутатів;

до 500 тисяч — від 50 до 75 депутатів;

до 1мільйона — від 60 до 90 депутатів;

понад 1 мільйон — від 75 до 120 депутатів.

Ради проводять свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій. Постійні комісії ради є органами ради, які обираються із чис-ла її депутатів для вивчення, попереднього розгляду й підго-товки питань, здійснення контролю за виконанням рішень ра-ди і її виконавчого комітету.

Виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у містах рад є їхні виконавчі комітети, відділи, уп-равління й інші виконавчі органи. Виконавчі органи рад підконтрольні й підзвітні відповідним радам, а з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади — також підконтрольні відповідним органам виконавчої влади. У сільських радах, які представляють територіальні громади, що нараховують до 500 жителів, за рішенням тери-торіальної громади або сільської ради виконавчий орган ради може не створюватися. У цьому випадку функції виконавчого органу ради (крім розпорядження земельними й природними ресурсами) здійснює сільський голова одноосібно.

Сільський, селищний, міський голова є головною посадо-вою особою територіальної громади. Він обирається відповідною територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосу-вання строком на чотири роки. Голова очолює виконавчий комітет відповідної сільської, селищної, міської ради, головує на його засіданнях.

 

Основний Закон, як відзначають багато вчених-державоз-навців, не сприйняв у своїх нормах ні принцип: “сильна рада — слабкий мер”, ні принцип: “слабка рада — сильний мер”.

По-перше, відповідно до Конституції органи місцевого са-моврядування не розділяються на дві незалежні системи, оскільки виконавчі органи конституйовані як органи самої ра-ди, їм підзвітні й підконтрольні.

По-друге, сільський, селищний, міський голова за посадою очолює виконавчий орган ради й у цій якості також підзвітний і підконтрольний раді. Проте чинна Конституція не робить йо-го “слабким”, оскільки сільський, селищний, міський голова головує на засіданнях відповідної ради.

Таким чином, поєднанням в особі голови якостей керівни-ка виконавчого органу ради й “спікера” ради досягається ро-зумна гармонія в роботі рад і їх виконавчих органів. Природ-но, що сільський, селищний, міський голова повинен бути не тільки діловим адміністратором, а й досвідченим політиком, що вміє працювати з радою, із представленими в ньому політичними силами, поєднувати навколо себе більшість де-путатів. Як видно з вищевикладеного, органи місцевого само-врядування — це сукупність представницьких, виконавчих ор-ганів, їхніх посадових осіб, покликаних здійснювати функції місцевого самоврядування у відповідній адміністративно-те-риторіальній одиниці.

Обласні й районні ради мають трохи іншу, ніж сільські, се-лищні, міські ради, природу. Вони не виступають представ-ницькими органами обласних і районних громад, тому що Конституція України не визнає наявність таких громад і не розглядає населення області й району як суб’єкта місцевого самоврядування. Обласні й районні ради як органи місцевого самоврядування представляють спільні інтереси територіаль-них громад сіл, селищ, міст у межах повноважень, визначених Конституцією України, а також повноважень, переданих їм сільськими, селищними, міськими радами. Закон [1] передба-чає, що загальний склад районної ради визначається з урахуРозділ 6

ванням кількості територіальних громад адміністративно-те-риторіальних одиниць, які входять до складу району. Відповідно склад обласної ради визначається з урахуванням кількості районів, міст обласного значення, що входять до складу області.

Очолює обласну, районну раду його голова, що обирається відповідною радою із числа його депутатів у межах строку по-вноважень ради таємним голосуванням. Голова ради працює в раді на постійній основі, не має іншого представницького ман-дата, підзвітний раді й може бути звільнений від посади ра-дою, якщо за його звільнення проголосувало не менш двох третин депутатів від загального складу шляхом таємного голо-сування.

Виконавчий апарат районної, обласної ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих йому Конституцією України. Виконавчий апарат районної, обласної ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріаль-но-технічне забезпечення діяльності ради, його органів, депу-татів, сприяє здійсненню відповідною радою взаємодії й зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами й посадовими особами місцевого самоврядування. Очолює виконавчий апарат ради голова відповідної ради. Слід зазначити, що ряд повноважень вико-навчого апарату ради делегуються обласним, районним дер-жадміністраціям. Більше того, районна, обласна рада може шляхом таємного голосування висловити недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації. Якщо недовіру висловили не менш двох третин депутатів від загального скла-ду відповідної ради, Президент України приймає рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації.

Делегуються районними й обласними радами відповідним місцевим державним адміністраціям такі повноваження [8]:

1) підготовка й внесення на розгляд ради проектів про-грам соціально-економічного й культурного розвитку відповідно районів і областей, цільових програм з інших пи

тань, а в місцях компактного проживання національних мен-шостей — програм їхнього національно-культурного розвитку;

2)         підготовка пропозицій до програм соціально-еко-номічного й культурного розвитку областей і загальнодержав-них програм економічного, науково-технічного, соціального й культурного розвитку України;

3)         забезпечення збалансованого економічного й соціаль-ного розвитку відповідної території, ефективного використан-ня природних, трудових і фінансових ресурсів;

4)         підготовка й подання у відповідні органи виконавчої влади фінансових показників і пропозицій до проекту Дер-жавного бюджету України;

5)         сприяння інвестиційній діяльності на території райо-ну, області;

6)         об’єднання на договірних засадах коштів підприємств, установ, організацій, розташованих на відповідній території, і населення, а також бюджетних коштів на будівництво, рекон-струкцію, ремонт і утримання на пайових началах об’єктів соціальної й виробничої інфраструктури, доріг місцевого зна-чення й на заходи щодо охорони навколишнього середовища;

7)         залучення в порядку, установленому законом, підприємств, установ і організацій, що не відносяться до кому-нальної власності, до участі в обслуговуванні населення відповідної території, координація цієї роботи;

8)         затвердження маршрутів і графіків руху місцевого па-сажирського транспорту незалежно від форм власності, узгод-ження цих питань у відношенні транзитного пасажирського транспорту;

9)         підготовка питань про визначення у встановленому за-коном порядку території, виборі, вилученні і наданні землі для містобудівних потреб, визначених містобудівною докумен-тацією;

10)       організація охорони, реставрації, використання

пам’яток історії й культури, архітектури й містобудування, паРозділ 6

лацово-паркових, паркових і садибних комплексів, природних заповідників місцевого значення;

11)       підготовка висновків за проектами місцевих державних програм відповідних адміністративно-територіальних одиниць, які затверджуються сільськими, селищними, міськими радами;

12)       видача забудовникам архітектурно-планувальних за-вдань і технічних умов на проектування, будівництво, рекон-струкцію будинків і споруджень, благоустрій територій і вида-ча дозволу на проведення цих робіт;

13)       забезпечення розвитку науки, всіх видів освіти, охоро-ни здоров’я, культури, фізичної культури й спорту; туризму; сприяння відродженню центрів традиційної народної твор-чості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел, роботі творчих союзів, національно-куль-турних товариств, асоціацій, інших громадських і неприбутко-вих організацій, що діють у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури й спорту, сім’ї й молоді;

14)       підготовка й подання на затвердження ради пропо-

зицій про організацію територій і об’єктів природно-за-

повідного фонду місцевого значення й інших територій, що

підлягають особливій охороні;

15)       здійснення необхідних заходів щодо ліквідації

наслідків екологічних катастроф, стихійних лих, епідемій,

інших надзвичайних ситуацій, інформування про них насе-

лення, залучення у встановленому порядку до цих робіт

підприємств, установ, організацій, а також населення;

16)       координація на відповідній території діяльності місце-

вих землевпорядних органів.

Крім зазначених повноважень обласні ради делегують об-ласним державним адміністраціям такі повноваження:

1)         визначення відповідно до закону розміру відрахувань підприємствами, установами, організаціями, що надходять на розвиток доріг загального користування в області;

узгодження, у випадках, передбачених законом, з відповідними сільськими, селищними, міськими радами пи

тань про розподіл коштів за використання природних ре-сурсів, що надходять у фонди охорони навколишнього при-родного середовища;

3)         підготовка проектів рішень про віднесення лісів до ка-тегорії захищеності, а також про розподіл лісів по розрядах такс у випадках і порядку, передбачених законом;

4)         прийняття у встановленому законом порядку рішень про заборону використання окремих природних ресурсів за-гального користування;

5)         визначення відповідно до законодавства режиму вико-ристання територій рекреаційних зон;

6)         затвердження для підприємств, установ і організацій, розташованих на відповідній території, лімітів викидів і ски-дань забруднюючих речовин у навколишнє середовище й лімітів розміщення відходів у випадках, передбачених зако-ном.