Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.2. Державна служба : Управління розвитком регіону : Бібліотека для студентів

6.2. Державна служба


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 

Загрузка...

Поняття “державна служба” уперше нормативно визначе-не й закріплене в Законі України “Про державну службу”. У відповідності зі статтею 1 Закону державна служба в Україні — це професійна діяльність осіб, які займають посади в дер-жавних органах і їхньому апараті для практичного виконання завдань і функцій держави й одержують заробітну плату за ра-хунок державних коштів [3].

Первинною структурною одиницею державного органу і його апарату є посада. У Законі дається наступне визначення посади: “Посада — це визначена структурою й штатним розРозділ 6

кладом первинна структурна одиниця державного органу і йо-го апарату, на яку покладено нормативними актами коло службових повноважень” [3].

Основними критеріями класифікації посад державних службовців є організаційно-правовий рівень органу, що прий-має їх на роботу, обсяг і характер компетенції на конкретній посаді, роль і місце посади в структурі державного органу.

Установлено сім категорій посад державних службовців:

перша категорія — посади голів державних комітетів, які не є членами Уряду України, голів інших центральних органів державної виконавчої влади при Кабінеті Міністрів України, Постійного Представника Президента України в областях, містах Києві й Севастополі, перших заступників Міністрів, перших заступників голів державних комітетів, які входять до складу Уряду, й інших прирівняних до них посад;

друга категорія — посади заступників керівника Адміністрації Президента України, заступників керівника Се-кретаріату Верховної Ради України, заступників керівника апарата Кабінету Міністрів України, керівників структурних підрозділів Секретаріату Верховної Ради України, секретарів постійних комісій Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, апарату Кабінету Міністрів України, радників і помічників Президента України, Прем’єр-міністра України, заступників міністрів, заступників голів державних комітетів, які входять до складу Уряду, перших заступників, заступників голів комітетів і інших центральних органів дер-жавної й виконавчої влади при Кабінеті Міністрів України, першого заступника Постійного Представника Президента України в Республіці Крим, перших заступників голів облас-них, Київської й Севастопольських міських державних адміністрацій і інші прирівняні до них посади;

третя категорія — посади заступників керівників струк-турних підрозділів, завідувачів секторами, головних фахівців, експертів, консультантів Адміністрації Президента України, Секретаріату Верховної Ради України апарату Кабінету

 

Міністрів України, заступників постійного Представника Президента України в Республіці Крим, заступників голів об-ласних. Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій, представників Президента України в районах, районах міст Києва й Севастополя, начальників управлінь, са-мостійних відділів у складі міністерств і інших центральних органів державної виконавчої влади й інші прирівняні до них посади;

четверта категорія — посади фахівців Адміністрації Пре-зидента України, Секретаріату Верховної Ради України й апа-рату Кабінету Міністрів України, заступників начальників уп-равлінь, самостійних відділів міністерств і інших центральних органів державної виконавчої влади, керівників управлінь, відділів, служб обласних, Київської й Севастопольської міських державних адміністрацій