Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розділ 6. ОРГАНІЗАЦІЙНІ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНОМ 6.1. Органи державного управління : Управління розвитком регіону : Бібліотека для студентів

Розділ 6. ОРГАНІЗАЦІЙНІ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНОМ 6.1. Органи державного управління


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 

Загрузка...

Відповідно до статей 5, 6 Конституції України [1] народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Державна влада в країні здійснюється за принципом її поділу на законодавчу, виконав-чу й судову.

Діяльність органів державної влади опирається на строго регламентовані нормативні акти. Це, насамперед Конституції України й Автономної Республіки Крим, Закони України, нормативно-правові акти Президента України й Кабінету Міністрів України, органів місцевих державних адміністрацій і місцевого самоврядування, їхніх посадових осіб.

Необхідно звернути увагу на вплив таких нормативних актів на діяльність вищевказаних органів і їхніх посадових осіб, як Регламент Верховної Ради України, акти Консти-туційного Суду України, акти реалізації делегованих повнова-жень, акти Всеукраїнських і місцевих референдумів.

Особливе місце в організації й діяльності органів держав-ної влади займають діючі міжнародні договори, згода на обов’язковість яких дала Верховна Рада України, у зв’язку з чим вони є частиною національного законодавства.

Єдиним органом законодавчої влади є парламент — Вер-ховна Рада України. Верховна Рада України приймає закони, затверджує Державний бюджет України, контролює виконан-ня держбюджету, визначає основи внутрішньої й зовнішньої політики, затверджує загальнодержавні програми економічно-го, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони навколишнього середовища. Перелік по

вноважень Верховної Ради України наведений у статті 85 Конституції України.

Однією з найважливіших функцій діяльності Верховної Ради є формування органів державної влади. Так, відповідно до статті 85 Конституції України Верховна Рада дає згоду на призначення на посаду Президентом України Прем’єр-міністра України, здійснює контроль за діяльністю Кабінету Міністрів України.

Президент України є главою держави й одночасно главою виконавчої влади в Україні, для чого формує Кабінет Міністрів України, а також призначає керівників інших цент-ральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих дер-жавних адміністрацій і припиняє їх повноваження на цих по-садах.

Відповідно до Конституції України (ст.113) Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів вико-навчої влади. Він здійснює виконавчу владу як безпосередньо, так і через центральні й місцеві органи виконавчої влади, на-правляючи, координуючи й контролюючи їхню діяльність. Уряд — це колегіальний орган загальної компетенції, що здійснює керівництво виконавчою й розпорядницькою, тобто адміністративною діяльністю в країні.

Кабінет Міністрів України відповідальний перед Прези-дентом України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України в межах, передбачених статтями 85, 87 Конституції України.

До складу Кабінету Міністрів України входять: Прем’єр-міністр України; перший віце прем’єр-міністр, три віце-прем’єр міністри, міністри.

За поданням Прем’єр-міністра Президент України при-значає міністрів, керівників інших центральних органів вико-навчої влади.

Своїм Указом Президент України затверджує структуру центральних органів виконавчої влади України. У схему ор-ганізації й взаємодії центр