Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Вступ : Управління розвитком регіону : Бібліотека для студентів

Вступ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 

Загрузка...

Реформування господарського механізму України в період переходу до ринкової економіки принципово змінило поло-ження регіонів у загальній системі управління. В умовах рин-кового господарювання формування нової моделі управління регіоном не може ґрунтуватися тільки на використанні важелів саморегулювання — необхідна також активізація участі держа-ви в управлінні регіоном. Ця участь проявляється у форму-ванні державної політики, що сприяла б зміцненню загального економічного простору, вирівнюванню соціально-економічно-го розвитку регіонів, їхньому економічному росту й стійкому соціальному розвитку, а також у різноманітних формах і мето-дах державного регулювання економіки регіону.

Підвищення самостійності й посилення ролі регіонів у за-гальнодержавному господарському комплексі викликає потре-бу у вивченні регіональних аспектів розвитку ринкового госпо-дарства, удосконалюванні методичного інструментарію уп-равління процесами соціально-економічного розвитку регіонів.

Регіон у навчальному посібнику розглядається як багато-функціональна й багатоаспектна система. Обраний підхід до регіону як до соціуму (спільності людей, що живуть на певній території) дозволяє сформулювати основне завдання уп-равління соціально-економічним розвитком регіону як послідовне й стійке підвищення рівня і якості життя населен-ня, відтворення соціального життя, включаючи населення й трудові ресурси, освіту, охорону здоров’я, культуру, навко-лишнє середовище й т. ін.

Дослідження регіону як об’єкта управління дозволило про-аналізувати його галузеву й функціональну структуру, розгля-нути особливості адміністративно-територіального устрою дер-жави, економічне районування й проблемні економічні райони.

У посібнику розглянута система територіального плану-вання, що включає методичні підходи до розробки тери-торіальних прогнозів, аналіз програмних документів еко-номічного й соціального розвитку регіонів, особливості регіонального програмно-цільового планування й управління.