Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
5.3. Формування структури міського господарства на основі оцінок профільності підприємств : Управління розвитком регіону : Бібліотека для студентів

5.3. Формування структури міського господарства на основі оцінок профільності підприємств


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 

Загрузка...

Органи місцевого самоврядування, що діють із метою підвищення якості життя городян, повинні проводити активну економічну політику, спрямовану на зміцнення потенціалу са-мофінансування міста, зростання доходів населення. Для цьо-го міські органи доступними їм коштами повинні сприяти за-лученню й розвитку в місті таких видів діяльності, які забезпе-чують найбільш ефективне використання обмежених міських ресурсів і одержання максимально корисних для міста еко-номічних, соціальних, демографічних і екологічних резуль-татів. Інакше кажучи, необхідно впливати на зміну структури народного господарства міста, що приводить до зростання ча-стки високоефективних для міста галузей виробництв.

У найбільших містах, де число підприємств вимірюється сотнями, а з розвитком малих підприємств — й тисячами,

Розділ 5

міським органам необхідний спеціальний методичний інстру-ментарій, “компас”, що дозволяє в цій безлічі існуючих і ство-рюваних підприємств вибрати ті, які більше потрібні місту, і ті, які для міста малоефективні. Як такий інструмент може ви-користовуватися методика, заснована на оцінці профільності підприємств міста.

Під профілюванням розуміється цілеспрямована зміна структури народного господарства міста в напрямку збільшен-ня частки галузей і виробництв, що максимально відповідають економічним регіональним факторам виробництва й задо-вольняють вимоги раціонального народногосподарського поділу праці. Управління структурою соціально-економічного комплексу міста ефективно можна здійснювати на основі оцінок профільності галузей і підприємств, що відображають відповідність економічних і соціальних рис виробничих об’єктів характерним економічним і соціальним рисам ресурс-ного потенціалу та сформованого господарського комплексу міста.

Профілювання може розглядатися як форма територіаль-но-галузевої організації виробництва, що забезпечує найбільш повне й ефективне використання природних, виробничих і на-уково-технічних ресурсів міста й збалансованість його еко-номічного і соціального розвитку на основі формування та ре-гулювання структури господарства з урахуванням еко-номічних, географічних і соціальних умов міста. Профілюван-ня означає здійснення науково-технічної, організаційно-еко-номічної й соціальної територіальної політики розвитку підприємств, спрямованої на реалізацію цілей міста при вра-хуванні народногосподарських і галузевих інтересів.

Здавалося б, у нових умовах ослаблення галузевого керівництва й роздержавлення, формуючи політику профілю-вання, можна було б не брати до уваги галузеві та народногос-подарські критерії й опиратися тільки на оцінки регіональної профільності. Це, однак, було б неправильно й, у всякому разі, не далекоглядно з боку міськради. Справа в тому, що процес

 

профілювання об’єктивно стосується інтересів суб’єктів, що є носіями галузевих і народногосподарських інтересів. Такими носіями можуть бути власники підприємств, їхні представни-ки — органи з управління державним майном того або іншого рівня, галузеві асоціації підприємств, урядові органи, що про-водять певну науков