Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.3. Програмні документи економічного і соціального розвитку регіонів : Управління розвитком регіону : Бібліотека для студентів

4.3. Програмні документи економічного і соціального розвитку регіонів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 

Загрузка...

Державне регулювання економічного й соціального роз-витку України здійснюється на основі цілісної системи про-гнозних і програмних документів економічного й соціального розвитку країни, окремих галузей економіки й окремих

 

адміністративно-територіальних одиниць. Законом України “Про державне прогнозування й розроблення програм еко-номічного і соціального розвитку України” [7,9] установлений загальний порядок розроблення, затвердження й виконання прогнозних і програмних документів, а також права й відповідальність учасників державного прогнозування й роз-роблення програм.

Державне прогнозування економічного й соціального роз-витку — це науково обґрунтоване передбачення напрямків розвитку країни, окремих галузей економіки й окремих адміністративно-територіальних одиниць, можливого стану економіки й соціальної сфери в майбутньому, а також альтер-нативних шляхів і строків досягнення параметрів економічно-го й соціального розвитку.

Державне прогнозування й розроблення програм еко-номічного й соціального розвитку України базується на таких принципах:

♦          принцип цілісності, що забезпечується розробленням взаємопогоджуваних прогнозних і програмних документів економічного й соціального розвитку України, галузей еко-номіки та окремих адміністративно-територіальних одиниць на коротко- і середньострокові періоди;

♦          принцип об’єктивності, який полягає в тому, що про-гнозні й програмні документи розробляються на основі даних органів державної статистики, уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади , ор-ганів місцевого самоврядування, а також звітних даних з офіційних видань Національного банку України;

♦          принцип науковості, що забезпечується розробленням прогнозних і програмних документів економічного й соціаль-ного розвитку на науковій основі, постійним удосконалюван-ням методології й використанням світового досвіду в області прогнозування;

            Розділ 4

♦          принцип гласності, який заключається в тому, що про-гнозні й програмні документи є доступними для громадськості. Інформація про цілі, пріоритети і показники цих документів за-безпечує суб’єктів підприємницької діяльності необхідними орієнтирами для планування власної виробничої діяльності;

♦          принцип самостійності, який полягає в тому, що місцеві органи виконавчої влади й органи місцевого самовря-дування в межах своїх повноважень відповідають за розроб-лення, затвердження й виконання прогнозних і програмних документів економічного й соціального розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць;

♦          принцип рівності, що полягає в дотриманні прав і вра-хуванні інтересів місцевого самоврядування й суб’єктів госпо-дарювання всіх форм власності;

♦          принцип дотримання загальнодержавних інтересів, який полягає в тому, що органи виконавчої влади й органи місцевого самоврядування повинні здійснювати розроблення прогнозних і програмних документів, виходячи з необхідності забезпечення реалізації загальнодержавної соціально-еко-номічної безпеки держави.

Система прогнозних і програмних документів соціально-економічного розвитку поєднує чотири групи документів:

Перша група — прогнози економічного й програмного роз-витку України на середньо- і короткостроковий період.

Прогноз соціально-економічного розвитку України на се-редньостроковий період розробляється на п’ять років. У цьому прогнозі відображається:

♦          аналіз соціально-економічного розвитку країни за по-передній період і характеристика головних проблем розвитку економіки й соціальної сфери;

♦          очікувані зміни зовнішньополітичної й зовнішньоеко-номічної ситуації і їхній вплив на економіку країни;

♦          оцінка впливу можливих заходів державної політики в прогнозному періоді на розвиток економіки й соціаль-ної сфери;

           

♦          цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку в середньостроковому періоді й пропозиції по напрям-ках державної політики в цей період;

♦          прогноз кон’юнктури на внутрішніх і зовнішніх ринках стратегічно важливих видів товарів та послуг;

♦          основні макроекономічні та інші необхідні показники і баланси економічного й соціального розвитку, у тому числі в розрізі галузей економіки, АР Крим, областей, міст Києва і Севастополя;

♦          висновки по тенденціях розвитку економіки країни протягом п’яти років, альтернативні сценарії розвитку країни.

Прогноз соціально-економічного розвитку України на ко-роткостроковий період (1 рік) включає:

♦          аналіз соціально-економічного розвитку країни за ми-нулий і поточний роки й характеристику головних про-блем розвитку економіки та соціальної сфери;

♦          очікувані зміни зовнішньополітичної й зовнішньоеко-номічної ситуації та їхній вплив на економіку країни;

♦          основні макроекономічні й інші необхідні показники і баланси економічного й соціального розвитку, у тому числі в розрізі галузей економіки, АР Крим, областей, міст Києва і Севастополя;

♦          висновки про розвиток економіки країни у наступному році.

Показники прогнозу економічного й соціального розвитку України на короткостроковий період використовуються для розроблення Державної програми економічного й соціального розвитку України, а також для оцінки надходжень і формуван-ня показників Державного бюджету України.

Другу групу прогнозних і програмних документів пред-ставляє Державна програма економічного й соціального роз-витку України на короткостроковий період, розроблювана щорічно в тісному зв’язку із проектом Державного бюджету України. У цій програмі конкретизуються заходи, передбачені

Розділ 4

в програмі діяльності Кабінету Міністрів України, і завдання, сформульовані в щорічному посланні Президента України Верховній Раді України про внутрішнє й зовнішнє становище України.

Система заходів з реалізації державної політики в про-грамі приводиться із вказівкою періодів виконання й вико-навців.

У державній програмі також міститься перелік державних цільових програм, фінансованих за рахунок коштів державно-го бюджету.

Третю групу прогнозних і програмних документів включа-ють прогнози економічного й соціального розвитку АР Крим, областей, районів, міст на середньостроковий період і програ-ми економічного й соціального розвитку АР Крим, областей, районів, міст на короткостроковий період.

У прогнозі на середньостроковий період відображається аналіз соціально-економічної ситуації в адміністративно-те-риторіальних одиницях за попередній період, приводиться стан використання природного, виробничого, науково-технічного й трудового потенціалу, екологічна ситуація у відповідних адміністративно-територіальних одиницях.

Прогноз містить можливі шляхи вирішення головних про-блем розвитку економіки й соціальної сфери відповідної адміністративно-територіальної одиниці, цілі й пріоритети соціально-економічного розвитку в середньостроковий період і пропозиції щодо заходів місцевих органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування для їхнього досягнення.

Програми економічного й соціального розвитку АР Крим, областей, районів, міст складаються щорічно й погоджуються із проектом Державної програми економічного й соціального розвитку України за відповідний рік.

Структурно річна програма адміністративно-територіаль-ної одиниці складається з 11 розділів:

1. Аналіз економічного й соціального розвитку за попе-редній період.

 

2.         Цілі й пріоритети економічного й соціального розвитку

наступного року.

3.         Шляхи вирішення головних проблем розвитку еко-

номіки й соціальної сфери і досягнення поставлених цілей.

4.         Фінансові ресурси (джерела формування, фінансування заходів, фінансовий стан суб’єктів господарювання).

5.         Ринкові перетворення (реформування відносин влас-ності, розвиток підприємництва, формування конкурентного середовища на регіональних ринках).

6.         Механізми регулювання (управління об’єктами кому-нальної власності, інвестиційна діяльність, реалізація держав-них цільових програм і регіональних програм).

7.         Розвиток реального сектору економіки (структурні зру-шення, паливно-енергетичний комплекс, промисловість, агро-промисловий комплекс, транспорт і зв’язок, науково-технічна сфера, виробництво споживчих товарів і послуг).

8.         Зовнішньополітична діяльність.

9.         Соціальна сфера (демографічна ситуація, зайнятість на-селення й ринок праці, грошові доходи населення й заробітна плата, соціальне забезпечення, пенсійна реформа, житлово-ко-мунальне господарство).

 

10.       Гуманітарна сфера (охорона здоров’я, освіта, культура, туристсько-рекреаційна галузь).

11.       Природокористування й безпека життєдіяльності лю-дини (розвиток мінерально-сировинної бази, охорона навко-лишнього природного середовища, техногенна безпека, охоро-на праці).

Крім перерахованих розділів програми економічного й соціального розвитку АР Крим, областей, районів включають перелік об’єктів будівництва, які будуть фінансуватися на-ступного року за рахунок бюджетних коштів, показники роз-витку підприємств і організацій комунальної власності.

Четверта група прогнозних і програмних документів включає прогнози розвитку окремих галузей економіки на се-редньостроковий період і програми розвитку окремих галузей економіки.

Розділ 4

На галузевому рівні прогнози розвитку галузей економіки розробляються на 5 років, а період дії програм залежить від специфіки галузі й поставлених завдань і визначається Кабінетом Міністрів України.