Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
4.2. Територіальні прогнози : Управління розвитком регіону : Бібліотека для студентів

4.2. Територіальні прогнози


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 

Загрузка...

Система передпланових територіальних обґрунтувань включає дослідження й розробки з соціальних, економічних, на-уково-технічних і екологічних проблем регіонів і розміщення продуктивних сил. Вона складається з ряду взаємозалежних до-кументів, створення яких являє собою складний ітераційний процес аналізу й відбору альтернатив розвитку регіонів. В ос-нові цієї системи лежать різні прогнози. Прогноз — це система аргументованих наукових подань про майбутній стан досліджу-ваного об’єкта, що носять імовірнісний, але досить достовірний характер. Регіональний прогноз — це дослідження перспектив розвитку регіону, що носить попередній характер і містить гіпо-тези про напрямки розвитку й майбутній стан регіону в цілому й окремих його складових. Він дозволяє оцінити різні варіанти розвитку регіонів на передплановій стадії.

Результати прогнозів служать вихідним матеріалом для здійснення таких важливих етапів, як вибір цілей розвитку на

            Розділ 4

певний період, розробка концепції розвитку регіону; вони ви-користовуються для контролю над ходом виконання програм, у частині передбачення віддалених результатів роботи.

Теорія й практика регіонального прогнозування одержали істотний розвиток у радянський період в інститутах Держ-планів і Рад з вивчення продуктивних сил Академій наук со-юзних республік. Незважаючи на недоліки адміністративно-розподільної системи управління і її загальну неефективність, вона мала необхідні елементи, що забезпечують керованість і можливість протриматися протягом багатьох десятиліть. Адміністративно-розподільна система опиралася на логічно взаємопов’язану систему передпланових розробок і директив-но затверджуваних планів.

До складу територіальних передпланових документів вхо-дили:

♦          на народногосподарському рівні — Комплексна програ-ма науково-технічного прогресу й Генеральна схема розвитку та розміщення продуктивних сил країни;

♦          на галузевому рівні — Схема розвитку й розміщення га-лузей;

♦          на регіональному рівні — Схема розвитку й розміщення продуктивних сил республік, областей, цільові регіональні програми, районні планування, проекти планування й забудови міст і населених пунктів.

Слід зазначити, що ці розробки не завжди ґрунтувалися на реальних матеріально-технічних можливостях країни. У той же час виконання передпланових досліджень змушувало роз-вивати єдине організаційно-методичне забезпечення, вимага-ло формування інформаційної бази, що характеризує природ-но-ресурсний потенціал, тенденції демографічного розвитку, показники галузевої спеціалізації й міжрегіональної взаємодії, тенденції в соціальному розвитку й т.ін. [5].

Зміна суспільно-економічних відносин, перехід до ринко-вої економіки, структурні зміни форм власності унеможлив-люють використання старої системи передпланових розробок.

 

Необхідне створення таких технологій управління, які б адек-ватно відображали нове соціально-економічне середовище й відносини між її елементами. Безперечно, те, що розробка про-гнозів і, зокрема, створення цілісної методології регіонального прогнозування є найважливішим напрямком підвищення на-укового рівня плану