Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2.3. Державна підтримка малого підприємництва в регіоні : Управління розвитком регіону : Бібліотека для студентів

2.3. Державна підтримка малого підприємництва в регіоні


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 

Загрузка...

Важливим напрямком ринкової трансформації економіки України є створення умов становлення й розвитку національ-ного підприємництва, у першу чергу, малого підприємництва. З розвитком цього сектора економіки зв’язують забезпечення стійких темпів економічного росту, формування цивілізованих ринкових відносин. Як особливий сектор економіки, мале підприємництво характеризується протиріччям між високою соціально-економічною значущістю й украй низькою життє-здатністю, обумовленою його об’єктивно підлеглою роллю й залежністю в системі відносин з державою, органами місцевого самоврядування, великими підприємствами, фінансово-кре-         Розділ 2

дитними інститутами. Місія вирішення цього протиріччя по-кладається на державну систему підтримки малих підпри-ємств, що на регіональному рівні ще зовсім не досконала.

Державна політика в області малого підприємництва є невід’ємною складовою частиною економічної політики країни з ринковою економікою, в основі якої лежить поєднан-ня механізму ринкового саморегулювання й державного регу-лювання. Метою державної підтримки малого підпри-ємництва є створення політичних, правових, організаційних і економічних умов для вільного розвитку малого підприємництва, що забезпечують:

♦          ріст чисельності зайнятих у секторі малого підприєм-ництва, доходів і рівня соціальної захищеності праців-ників малих підприємств;

♦          підвищення темпів розвитку малого підприємництва, як одного зі стратегічних факторів соціально-еко-номічного розвитку держави, збільшення частки малих підприємств у формуванні всього складового внутрішнього валового продукту (виробництва товарів, надання послуг, чисті податки), розширення сфер діяльності й економічне зміцнення малих підприємств.

Утримання системи підтримки малого підприємництва є важливою економічною функцією держави й включає уп-равлінський і забезпечувальний вплив на хід розвитку зовнішнього й внутрішнього середовища малого підпри-ємства. Забезпечувальний вплив означає доведення до малих підприємств матеріальних, грошових, інформаційних ре-сурсів, держзамовлень, послуг. Управлінський вплив пов’яза-ний із плануванням, контролем, вирішенням організаційно-адміністративних питань. Обидва ці впливи покликані надава-ти малому підприємству стійкий, ефективний, керований ха-рактер.Життєздатність малого підприємства визначається тіснотою його зв’язку з державою, включаючи громадські ор-ганізації, і великими підприємствами. Тому систему підтрим-ки малого підприємництва можна представити як єдність двох

 

підсистем: державно-суспільної й інтеграційної. Із цих по-зицій система підтримки малого підприємництва являє собою сукупність заходів, здійснюваних державними центральними, регіональними, місцевими органами управління за участі гро-мадських організацій, і великими підприємствами, спрямова-ними на поліпшення зовнішнього й внутрішнього середовища малих підприємств.

Заходи, реалізовані в державно-суспільній підсистемі підтримки, покликані навести порядок, насамперед у зовнішньому середовищі малого підприємництва, включаючи податкову реформу, удосконалювання законодавства, захист від злоч